Anda di halaman 1dari 2

PELAN STRATEGIK PELAKSANAAN 1BESTARINET VLE FROG 2014

BIL 1.

AKTIVITI Pertandingan ite !a"ing #enari$ $ateg%ri !e"a&ar Pertandingan ite !a"ing #enari$ dan $reati/ $ateg%ri Fr%g -.a#!i%n K*r * dan Beng$e" !engg*naan -.r%#e B%%$ $e!ada Fr%g -.a#!i%n K*r * dan Beng$e" !engg*naan -.r%#e B%%$ 1 S"%t 12 G*r* 3idang Ba.a a 1 S"%t 22 G*r* 3idang Ke#an* iaan 1 S"%t '2 G*r* 3idang Te$ni$ , V%$a i%na" 1 S"%t 42 G*r* 3idang Sain , 4ate#ati$ Beng$e" !e#anta!an !engg*naan -.r%#e B%%$ $e!ada g*r*1g*r* I-TL , Si6i$. K*r * dan Beng$e" !engg*naan -.r%#e B%%$ $e!ada !ara !e"a&ar 84engi$*t $e"a dan #a a 9ang a$an diteta!$an: Ke!*t* an !ertandingan da .3%ard !a"ing $reati/ dan #enari$

TARIKH 1 Di 201' ( '1 )an*ari 2014 1 Di 201' ( '1 )an*ari 2014

TINDAKAN )+ Fr%g , Fr%g -.a#!i%n )+ Fr%g )a0atan$*a a Fr%g dan )a0atan$*a a LADAP

2.

'.

4.

)a0atan$*a a Fr%g dan )a0atan$*a a LADAP

5.

)a0atan$*a a Fr%g )a0atan$*a a Fr%g dan )a0atan$*a a LADAP )a0atan$*a a Fr%g dan Fr%g -.a#!i%n

7.

;.

<.

Pen9e#a$an !engg*naan VLE Fr%g di $a"angan g*r*1g*r*. Ta$"i#at $e!ada G*r* Pena i.at #engenai ite $%$*ri$*"*# K*r * !e#3inaan ite $e!ada S+ $e"a3?!er at*an dan *nit 3er*ni/%r# Pe#anta*an ite $%$*ri$*"*# dan ite !anitia Ta$"i#at $e!ada $et*a ting$atan #engenai !e#3inaan ite $e"a K*r * $e!ada $et*a1$et*a ting$atan !e#3inaan ite $e"a Pertandingan #en@i!ta "%g% Fr%g S4KPP Pertandingan #en@i!ta 6ide% #*Ai$ dan di#*at nai$ di da"a# VLE Fr%g

Setia! 2 #ingg*

Pen9e"ara = )+ Pen9e"ara )a0atan$*a a Fr%g= Fr%g -.a#!i%n Pen9e"ara = )+ )+ Fr%g , Fr%g -.a#!i%n )a0atan$*a a Fr%g= Fr%g -.a#!i%n )a0atan$*a a Fr%g= Fr%g -.a#!i%n )a0atan$*a a Fr%g= Fr%g -.a#!i%n Pen9e"ara = )a0atan$*a a Fr%g Pen9e"ara = )a0atan$*a a Fr%g

>.

10.

11.

Setia! 3*"an

12.

1'.

14.

15.

17.

Pe#anta*an !engg*naan VLE Fr%g di da"a# PDP. Pe#anta*an #eng.a i"$an 3a.an PDP di da"a# VLE Fr%g di3a0a. !anitia #a ing1#a ing 8 etia! !anitia 0a&i3 #eng.a i"$an e$*rang1$*rangn9a ' 3a.an PDP !ada etia! 3*"an:

1;.