Anda di halaman 1dari 7

I. Pilihan Ganda Pilihlah jawaban yang paling tepat! Suhu dan Termometer 1.

Zat cair berikut bisa digunakan pada termometer adalah . a. raksa b. minyak c. bensin d. sirup e. air 2. Titik didih termometer skala reamur adalah . a. 60oC b. 70 oC c. 80oC d. 90oC e. 100oC 3. Titik beku termometer skala fahrenheit adalah . a. 21 b. 23 c. 32 d. 41 e. 42 Soal Pemuaian Zat 1. Berikut ini benda yang paling besar pemuaiannya jiga dipanaskan adalah . a. nitrogen b. minyak c. sirup d. besi e. air 2. Sebuah jendela kaca yang memiliki ukuran 200cmx150cm, tebal 6mm dan bersuhu 30oC pada pemukaan luarnya. Jika suhu permukaan dalamnya sebesar 20oC dan koefisien konduksi kaca kal/(msK), maka jumlah kalor yang masuk tiap menit melalui jendela itu adalah . a. 4 kal b. 50 kkal c. 100 kkal d. 200 kkal e. 300 kkal

3. Dua batang logam A dan B yang mempunyai ukuran sama disambung satu sama lain pada 4. Perpindahan kalor dapat terjadi secara konduksi. salah satu ujungnya. Jika suhu ujung bebas Berikut ini yang merupakan contoh peristiwa logam A dan uung bebas logam B berturut-turut konduksi adalah . adalah 210oC dan 30oC serta koefesien konduksi a. sendok yang dimasukan kedalam gelas yang kalor logam A = 2 kali koefisien konduksi kalor berisi air panas logam B, maka suhu pada sambungan tersebut b. pemuaian air dalam teko yang dipanaskan adalah . c. peristiwa angin laut dan angin darat a. 80 oC d. memasak air dlam panci b. 100 oC e. pancaran sinar matahari c. 120 oC d. 150 oC 5. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut . e. 160 oC a. mengembun b. menguap 4. Sebuah balok alumunium memiliki volume 1.000 c. mencair cm3 pada suhu 20oC, dan volume 1006 cm3pada d. menyublim suhu 100oC. Koefisien muai panjang tembaga e. membeku tersebut adalah . a. 2,5 . 10-5 /oC 6. Perpindahan kalor melalui zat perantara disertai b. 6,0 . 10-5 /oC perpindahan partikel-partikelnya disebut . c. 7,5 . 10-5 /oC a. konstruksi d. 2,25 . 10-4 /oC b. konduksi. e. 3,0 . 10-4 /oC c. konveksi d. radiasi 5. Sejumlah logam gas yang dipanaskan dalam e. isolasi ruang tertutup pada proses isotermis (suhu tetap), volume gas menjadi kali semula maka 7. Sebuah lempengan besi panas mempunyai suhu tekanan gas menjadi . 227oC. apabila lempengan besi diukur dalam a. tetap skala kelvin menghasilkan . b. 1.8 kali semula a. 273K c. kali semula b. 373K d. 4 kali semula c. 400K e. 8 kali semula d. 450K e. 500K 6. Gas dalam ruangan tertutup mempunyai volume 5 liter, tekanan a atm dan suhu 87oC. Jika volume gas diubah menjadi setengahnya dan suhu diturunkan menjadi 27oC maka tekanan gas menjadi kali semula. a. 3/5 d. 3/2 b. 2/3 e. 5/3 c.

8. Suhu udara di sebuah ruangan adalah 77oF. Jika diukur dengan skala kelvin menunjukan angka . a. 268K b. 276K c. 278K d. 279K e. 298K 10. Sebuah benda mempunyai suhu 50oC. apabila benda tersebut diukur dengan skala fahrenheit suhunya . a. 50 oF b. 60 oF c. 72 oF d. 90 oF e. 122 oF II. Uraian Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dna jelas! 1. Sebuah benda diukur menggunakan skala celcius menunjukkan 35oC. Berapakah nilai yang ditunjukan apabila benda tersebut diukur menggunakan skala reamur? 2. Sebutkan contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan perpindahan kalor secara konduksi! 3. Jelaskan pengaruh kalor terhadap suatu zat! 4. Sebuah lempeng besi dengan suhu 300oC mempunyai koefisien emisivitas permukaan sebesar 0,6. Hitung daya persatuan luas yang dipancarkan oleh lempeng besi tersebut! 5. Jendela kaca sebuah ruangan ber-AC mempunyai panjang, tinggi dan lebar masing-masing 4m, 3m dan 2m. suhu permukaan kaca didalam ruangan 20oC dan dilur ruangan 25oC. hitunglah banyak kalor yang mengalir dalam ruangan ber-AC tersebut melalui kaca jendela jika diketahui konduktivitas termal kaca 0,8 Jm-1s-1C-1!

7. Pelat tipis dari logam panjangnya 10cm dan lebarnya 15 cm pada suhu 20oC. Jika plat tersebut dipanaskan sampai dengan suhu 100oC ternyata luasnya 150,15 cm2. Koefisein muai panjang logam tersebut adalah . a. 1,25 x 10-6/oC b. 1,50 x 10-6/oC c. 6,25 x 10-6/oC d. 2,50 x 10-6/oC e. 9,30 x 10-6/oC 8. Dalam ruangan tertutup sejumlah gas mempunyai volume 5 liter dan suhu 37oC pada tekanan 3 atm. Jika gas tersebut dipanaskan sampai 52oC, jika volumenya menjadi 6,5 liter, maka perubahan tekanannya adalah atm. a. 2,42 b. 2,52 c. 3,10 d. 2,2 e. 1,2

9. Sebuah bola yang memiliki volume 50m3 jika dipanaskan sehingga mencapai temperatur 50oC. Jika pada kondisi awal tersebut memeliki temperatur 0oC, dan diketahui alfa = 17 x 10-6/K, maka volume akhir bola setelah pemuaian adalah m3 a. 40,28 b. 40,82 c. 50,05 d. 50,82 e. 60,28 10. Sebuah batang alumunium memiliki luas 100cm2. Jika batang alumunium tersebut dipanaskan mulai dari 0oC sampai 30oC, dan diketahui alfa = 24 x 10-6/K, maka perubahan luas setelah terjadi pemuaian adalah m2. a. 0,072 b. 0,0154 c. 0,0415 d. 0,0514 e. 0,1054 II. Uraian Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 1. Sebatang besi pada suhu 15oC mempunyai panjang 10 meter. Besi tersebut dipanaskan smapai suhunya ,emjadi 80oC. Jika koefisien muai panjang besi 1,1 x 10-5 C-1, tentukan pertambahan panjang besi setelah dipanaskan! 2. Suhu sebuah kaca dimalam hari adalah 10oC dan luasnya 9.000cm2. Kaca tersebut mengalami pertambahan luas sebesar 50mm2 pada siang hari. Jika koefisien muai panjang kaca 8.10-6 C-1, berapakah suhu kaca pada siang hari. 3. Gas dalam ruangan tertutup memiliki suhu 40oC, tekanan 6 atm, dan volume 8 liter. Gas tersebut dipanasi sampai suhu 80oC dan tekanan 8 atm. Hitunglah volume gas setalah dipanaskan!

4. Sebuah bola berongga terbuat dari perunggu alfa = 18 x 10-6 oC berada pada temperatur 0oC dan memiliki jari-jari 2m. Jika bola tersebut dipanaskan sampai 60oC tentukanlah pertambahan luas permukaan bola. 5. Sebuah kuningan memiliki panjang 2 m. Hitunglah pertambahan panjang kuningan tersebut jika temperaturnya naik dari 20oC menjadi 60oC !

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 1. Di antara pernyataan berikut, yang tidak menunjukkan definisi larutan adalah . A. membentuk satu fasa B. zat terlarut tersebar merata dalam medium pelarut C. bersifat homogen D. tidak ada interaksi antar partikel pelarut dan terlarut E. zat terlarut dapat berupa molekul atau ion 2. Campuran berikut yang bukan larutan adalah . A. sirup B. fanta C. gula pasir D. kuningan E. perunggu 3. Udara merupakan larutan gas dalam gas. Komponen gas yang berperan sebagai pelarut adalah . A. O2 B. N2 C. H2O D. H2 E. CO2 4. Air minum berikut yang bukan larutan adalah . A. aqua galon B. air teh C. air isi ulang D. air ledeng E. aqua destilasi 5. Kaporit sebanyak 3 mg dilarutkan ke dalam satu liter air, kadar kaporit larutan adalah . A. 1 ppm B. 2 ppm C. 3 ppm D. 4 ppm E. 5 ppm 6. Pada label botol tertulis 25% asam cuka, artinya dalam 100 mL larutan cuka terdapat asam cuka sebanyak . A. 0,25 g B. 2,5 g C. 4 g D. 25 g E. 100 g 7. Pada label minuman beralkohol tertera mengandung 5% alkohol. Dalam 100 mL minuman terdapat alkohol sebanyak . A. 2 mL B. 5 mL C. 10 mL D. 25 mL E. 100 mL 8. Ebtanas 1997: Data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan: Larutan Nyala Lampu Gelembung Gas 1 2 3 4 5 Terang Ada

Tidak menyala Tidak ada Tidak menyala Ada Tidak menyala Tidak ada Menyala Ada

Berdasarkan data tersebut, larutan nonelektrolit adalah larutan nomor . A. 1 dan 5 B. 2 dan 3 C. 3 dan 5 D. 1 dan 4 E. 2 dan 4 Untuk soal no. 9 dan 10 perhatikan tabel berikut. Larutan Nyala Redup Mati 1 2 3 4 5

9. Berdasarkan data tersebut, larutan elektrolit kuat adalah larutan nomor . A. 1 dan 5 B. 2 dan 3 C. 3 dan 5 D. 1 dan 2 E. 2 dan 4 10. Berdasarkan data tersebut, larutan elektrolit lemah adalah larutan nomor . A. 1 dan 3 B. 2 dan 5 C. 3 dan 4 D. 3 dan 5 E. 5 saja 11. Di antara zat berikut, ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit kuat adalah . A. gula pasir B. alkohol C. formalin D. cuka E. garam dapur 12. Di antara zat berikut, ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit lemah adalah . A. gula pasir B. alkohol C. formalin D. cuka E. garam dapur 13. Di antara zat berikut, di dalam air yang bersifat elektrolit lemah dan berikatan kovalen adalah . A. MgCl2 B. NH4Cl C. CH3COOH D. NaOH E. CCl4 14. Di antara senyawa ion berikut, yang tidak dapat menghantarkan arus listrik di dalam air adalah . A. CaCO3 B. MgCl2 C. KCl D. Sr(NO3)2 E. CaCl2 15. Di antara zat berikut, ketika di dalam air dapat membentuk larutan elektrolit lemah adalah . A. HCl B. H2SO4

C. HNO3 D. NH3 E. NaOH 16. Di antara campuran berikut, ketika dalam air membentuk larutan nonelektrolit adalah . A. CH3COOH + NaCl B. C2H5OH + C12H22O11 C. Spiritus + HCl D. C2H5OH + NaCl E. C12H22O11 + CH3COOH 17. Jika MgNH4PO4 dilarutkan dalam air maka dalam larutan akan terdapat ion-ion . A. Mg2+ dan NH4PO42 B. MgNH3+ dan PO43 C. NH4+ dan MgPO4 D. H3PO4+ dan MgN E. Mg2+, NH4+ dan PO43 18. Spesi kimia yang menghantarkan listrik di dalam larutan KSCN adalah . A. ion-ion S2 dan KCN2+ B. ion-ion KS+ dan CN C. ion-ion K+ dan SCN D. molekul KSCN dan H2O E. ion-ion K+ dan H2O 19. Ke dalam air ditambahkan cuka dan alkohol kemudian diuji sifat listriknya. Spesi kimia yang menghantarkan arus listrik adalah . A. C2H5OH B. H2O C. CH3COOH D. C2H3O2 dan H+ E. C2H5OH dan H2O 20. NH3 adalah senyawa kovalen, tetapi dalam air membentuk elektrolit lemah, alasannya adalah . A. terurai menjadi ion N- dan H+ B. bereaksi dengan air membentuk ion NH4+ dan OH C. NH3 senyawa kovalen yang bermuatan D. terurai membentuk molekul NH3+ E. air terionisasi menjadi H+ dan OH B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Berikan contoh larutan yang terdiri atas: a. zat padat terlarut dalam cair; b. gas terlarut dalam gas; c. cair terlarut dalam cair; d. padat terlarut dalam padat. 2. Bagaimana menentukan secara eksperimen bahwa larutan itu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan nonelektrolit? Jelaskan. 3. Apakah air tergolong elektrolit atau nonelektrolit? Terangkan. 4. Identifikasi spesi kimia apa yang terdapat dalam larutan cair untuk tiap senyawa berikut: a. kalium nitrat; b. asam perklorat; c. kalium hidroksida; d. isopropil alkohol; e. asam sulfida. 5. Mengapa HCl kering dalam keadaan gas tergolong nonelektrolit, tetapi dalam larutan dalam air tergolong elektrolit kuat? Jelaskan. Kunci Jawaban I. Pilihan ganda 1. D 11. E

3. E 13. C 5. C 15. D 7. B 17. E 9. D 19. D II. Esai 1. Sudah jelas 3. Air murni tergolong non elektrolit, sebab air tidak terurai menjadi ion-ionnya, tetapi tetap sebagai molekul. Walaupun terurai sangat kecil sekira 107 M. 5. HCl dalam keadaan gas tidak terurai, sebab tidak ada yang mengaktivasi menjadi ion-ionnya, sedangkan dalam larutan air, molekul-molekul air mengaktivasi molekul-molekul HCl hingga terjadi reaksi H2O dan H+ membentuk H3O+ dan Cl.