Anda di halaman 1dari 4

PRO FORMA KURSUS PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH (DPLI)

Pengajian Profesional Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pedagogi (Pedagogy) EDM2204 4 (4+0) 60 Bahasa Melayu Tiada Pertama 1. Menjelaskan pengertian dan prinsip pengajaran dan pembelajaran serta perkaitan antara peristiwa pengajaran dengan jenis pembelajaran Gagne; 2. Menerangkan pelbagai jenis model pengajaran dan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran; 3. Mengaplikasikan pelbagai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran; 4. Menguasai kemahiran-kemahiran asas pengajaran mikro; 5. Menguasai kemahiran pengurusan bilik darjah, komunikasi dan interaksi yang berkesan bagi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif; 6. Menguasai kemahiran untuk melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah; 7. Melaksanakan aktiviti pemulihan, pengayaan dan pendidikan inklusif di dalam bilik darjah; Kursus ini memberi fokus kepada kemahiran guru dalam merancang, melaksanakan dan mentaksir pengajaran dan pembelajaran serta mewujudkan suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Kandungan kursus meliputi konsep dan prinsip pengajaran dan pembelajaran; model-model pengajaran; pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran; kemahiran-kemahiran asas pengajaran mikro; pengurusan bilik darjah, komunikasi dan interaksi yang berkesan; pentaksiran sekolah rendah; pemulihan, pengayaan dan pendidikan inklusif. This course gives emphasis to teacher skills in planning, implementing and assessing teaching and learning as well as creating conducive teaching and learning environment . The course covers concept and principles of teaching and learning; models of teaching; teaching approaches, strategies, methods and techniques; micro-teaching skills; classroom management and effective communication and interactions; primary school assessment; remedial, enrichment and inclusive education.

Sinopsis

Bil. 1.

Tajuk Pengajaran dan Pembelajaran

Kandungan Pengertian pengajaran dan pembelajaran Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran Peristiwa-peristiwa pengajaran dan kaitan dengan jenis-jenis pembelajaran Gagne Model Pemprosesan Maklumat Model Behavioural Model Sosial Model Personal Implikasi model-model pengajaran terhadap pengajaran dan pembelajaran Pendekatan pengajaran Strategi pengajaran Kaedah dan Teknik pengajaran Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan, kaedah dan teknik pengajaran

Jam 3

2.

Model-Model Pengajaran

3.

Pendekatan, Strategi, Kaedah dan Teknik Pengajaran

4.

Persediaan Untuk Mengajar

Perancangan untuk pengajaran Konsep dan kepentingan pengajaran mikro Kemahiran-kemahiran asas pengajaran mikro
-

16

Kemahiran set induksi Kemahiran pelbagai rangsangan Kemahiran penyoalan Kemahiran pengukuhan Kemahiran memberi penerangan Kemahiran bercerita Kemahiran demonstrasi Kemahiran penggunaan bahan bantuan mengajar Kemahiran penggunaan papan tulis Kemahiran penutup Konsep pengurusan bilik darjah Faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan bilik darjah Rutin bilik darjah Disiplin bilik darjah 6

5.

Pengurusan Bilik Darjah

Bil. 6.

Tajuk Komunikasi dan Interaksi Dalam Bilik Darjah

Kandungan Konsep dan model komunikasi Pola interaksi dalam bilik darjah Kepentingan komunikasi dan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran Halangan dan gangguan komunikasi dan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran Cara mewujudkan komunikasi dan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah Konsep dan tujuan pentaksiran Prinsip dan ciri-ciri utama pentaksiran Pentaksiran berasaskan sekolah Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah Perangkaan asas dalam pentaksiran Interpretasi data dan pelaporan pentaksiran Pemulihan Pengayaan Pendidikan Inklusif Jumlah

Jam 6

7. Pentaksiran Sekolah Rendah


12

8.

Pemulihan, Pengayaan dan Pendidikan Inklusif

60

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan

(60 %) (40 %)

Rujukan Asas

Arends, R. I. (2009). Learning to teach. (8th ed.) Boston: Pearson. Esah Sulaiman(2004). Pengenalan Pedagogi. Johor Bharu: Penerbit UTM Press. Popham, W.J. (2011). Classroom assessment: What teachers need to know. (6th ed). Boston: Pearson.

Rujukan Tambahan

Burden, D.M. & Burden, P. R. (2007). Methods for effective teaching: Promoting K-12 student understanding. (4th ed). Boston: Pearson. Goh Swee Chiew. (2005). Classroom management: Creating positive learning environments . (2nd ed). Singapore: Prentice Hall. Gronlund, N.E. (2006). Assessment of student achievement. Boston; Allyn and Bacon. Haliza Hamzah & Samuel, J.N. (2008). Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. (Siri pendidikan guru). Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Joyce, B., Weil, M. & Calhoun, E. (2000). Models of teaching. (6th ed). Needham Heights: Allyn & Bacon. Myint Swe Khine, Lourdusamy, A. , Quek, C.L. & Wong, F. L. (Eds.) (2005). Classroom management: Facilitating teaching and learning. Singapore: Pearson Prentice-Hall. Noriati A. Rashid, Boon, P.Y. & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009). Murid dan alam belajar. (Siri pendidikan guru). Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Santrock, J.W. (2006). McGraw-Hill. Educational psychology. (3rd ed). New York: