Anda di halaman 1dari 22

SULIT

21/1

Sejarah 1 ¼ jam

SULIT 21/1 Sejarah 1 ¼ jam JABATAN PELAJARAN KELANTAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009 SET 3 Satu

JABATAN PELAJARAN KELANTAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

2009

SET 3

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan objektif.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C

dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan.

4 .Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih dan tandakan jawapan yang baru.

1

1.

Dialog berikut menunjukkan perbezaan pendapat antara seorang pengkaji tempatan dengan seorang pengkaji Barat.

 

Pengkaji tempatan

: Datuk Bahaman ialah pejuang bangsa.

 

.

Pengkaji Barat

: Tidak, dia adalah pemberontak

Mengapakah perbezaan pendapat seperti ini berlaku dalam fakta sejarah?

A. Kajian sejarah yang berbeza

 

B. Tafsiran sejarah yang berbeza

 

C. Maklumat sejarah yang berbeza

D. Metodologi sejarah yang berbeza

 

2.

Apakah ciri perubahan cara hidup Zaman Pra-sejarah dari X kepada Y berikut?

 

X

Y

Zaman Paleolitik

 

Zaman Logam

 

Berpindah-randah

 
Berpindah-randah   Hidup menetap

Hidup menetap

 

A.

Wujud sistem Barter

 

B.

Amalan adat resam

C.

Wujud sistem bermasyarakat

 

D.

Aktiviti memburu dijalankan

3.

Mengapakah pelabuhan Kedah Tua menjadi pilihan utama pedagang asing?

A. Pelabuhan entrepot

 

B. Penyebaran agama Islam

 

C. Kebajikan pedagang dijaga

D. Kedudukannya terlindung dari angin monson

 

4.

Apakah faktor utama yang menyebabkan Parameswara dan pengikutnya berundur ke Temasik?

A.

Serangan daripada kerajaan Majapahit

B.

Palembang berada dalam keadaan kucar-kacir

C.

Serangan daripada kerajaan Siam dan Burma

D.

Parameswara mendapat jemputan daripada pemerintah Temasik

2

5.

Sebagai seorang pemimpin yang berwawasan, apakah tindakan Parameswara bagi mengukuhkan sistem pentadbiran Melaka?

I Melantik pembesar yang cekap

II Menjalin hubungan diplomatik dengan China

III Melakukan penaklukan ke atas negeri berdekatan

IV Mengadakan perjanjian pertahanan dengan Majapahit

A. I dan II

C.

II dan III

B. I,dan IV

D.

III dan IV

6. Pernyataan di bawah merupakan kata-kata Bendahara Tun Perak kepada

pengikutnya.

“ Adat hamba Melayu tidak pernah derhaka,tetapi akan kita bertuankan seorang ini,janganlah”.

Pada pendapat anda,apakah yang difikirkan oleh Bendahara Tun Perak pada

ketika itu?

A.

Bimbang rakyat akan terkena tulah sultan

B.

Merasakan keamanan negara adalah lebih utama

C.

Bimbang jawatannya akan dilucutkan oleh sultan

D.

Memberi peluang kepadanya untuk merampas kuasa

7. Senarai di bawah merupakan kawasan jajahan takluk Melaka.

Lingga

Rokan

Rupat

Apakah bentuk ufti yang diberikan oleh kawasan di atas kepada Melaka?

A. 40 kati emas setahun

B. 40 000 calains setahun

C. 40 orang hamba untuk dijadikan tentera

D. 40 buah perahu dan lancara bersama hulubalang

3

8.

Mengapakah Melaka dengan mudah dapat ditawan oleh Portugis?

I

Askar Melaka berpaling tadah

II

Askar Melaka menggunakan senjata tradisional

III

Askar Melaka yang diupah dari Jawa melarikan diri

IV

Askar Portugis mendapat bantuan daripada Belanda

C.

I dan II

C.

II dan III

D.

I,dan IV

D.

III dan IV

9. pedagang telah memilih pelabuhan berikut menggantikan Melaka

Para

pada

abad ke-16.

Acheh

Bantam

Patani

Brunei

Mengapakah berlaku perubahan tersebut?

A. Perang saudara

B. Cukai yang tinggi

C. Mendapat galakan

D. Mencari keuntungan lebih

10. Kuasa Barat seperti Belanda berminat menguasai negeri Selangor kerana ?

A. Kelemahan sistem pentadbiran

B. Kekayaan hasil galian bijih timah

C. Kedudukan Selangor yang strategik

D. Ketiadaan pemimpin yang berwibawa

11. Masyarakat Melayu tradisional mempunyai pelbagai aspek sosiobudaya.

Sosiobudaya ini penting kerana?

A.

Merupakan amalan hidup masyarakat

B.

Menggambarkan kepercayaan masyarakat

C.

Menunjukkan kemajuan sesebuah masyarakat

D.

Merupakan undang-undang yang mengawal masyarakat

4

12.

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan tugas tuai rumah?

I Mengutip cukai pintu penduduk rumah panjang

II Menjaga keselamatan dan keamanan di kawasannya

III Menetapkan tarikh Hari Gawai dan Perayaan Beranyi

IV Menjadi penyambut tetamu yang hadir di kediaman rumah panjang

 

A. I dan II

C.

II dan III

B. I dan IV

D.

III dan IV

13.

Antara berikut, yang manakah merupakan jenis Hari Gawai yang disambut oleh kaum Iban di Sarawak?

I

Catu

III

Kenyalang

II

Batu

IV

Pokok

C.

I dan II

C.

II dan III

D.

I dan IV

D.

III dan IV

14. Senarai berikut menunjukkan satu kumpulan etnik di Sabah.

Beragama Islam

Penempatan utamanya di pantai barat Papar dan Sipitang.

Etnik yang dimaksudkan ialah?

A. Orang Murut

B. Orang Suluk

C. Orang Kadazan

D. Orang Melayu-Brunei

15. Senarai berikut merupakan unsur kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Kadazandusun dan Murut di Sabah.

Babalian

Bobohizan

Apakah persamaan tugas mereka?

A. Menjadi bomoh

B. Menjadi ketua adat

C. Menjadi ketua polis

5

D.

Menjadi ketua kampung

16. Perkara berikut telah berlaku di Kedah pada tahun 1971.

Sultan Abdullah menyediakan angkatan laut di Seberang Perai untuk menyerang dan mengambil semula Pulau Pinang.

Mengapakah ianya berlaku?

A.

Inggeris cuba menduduki Seberang Perai

B.

Inggeris mengiktiraf negeri Kedah sebagai hak Siam

C.

Inggeris tidak memberi bantuan apabila Kedah diancam oleh Siam

D.

Inggeris tidak membayar pampasan kepada Kedah seperti yang dijanjikan

17. Dialog berikut berlaku di Singapura pada tahun 1819.

Pegawai SHTI

: Lokasi Pulau Pinang dan Bangkahulu gagal memenuhi keperluan kita di Timur.Kita perlu sebuah pelabuhan lain.

Stamford Raffles : Singapura tentu dapat memenuhi keperluan kita

Mengapakah Stamford Raffles yakin dengan potensi Singapura?

A.

Mampu menjadi pangkalan British

B.

Mampu mengeluarkan hasil pertanian

C.

Mampu mengawal kegiatan lanun di Selat Melaka

D.

Mampu memecah monopoli perdagangan Belanda

6

18. Rajah berikut menerangkan tentang tipu helah Francis Light bagi mendapatkan Pulau Pinang.

Pengambilan Seberang Perai oleh pihak Syarikat Hindia Timur Inggeris

Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800

Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800
Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800
Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800
Timur Inggeris Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) memerlukan

Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) memerlukan kawasan Seberang Perai?

I Menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka

II Membangunkan sebagai pelabuhan antarabangsa

III Memenuhi keperluan makanan kepada penduduk Pulau Pinang

IV Benteng untuk mempertahankan serangan terhadap Pulau Pinang dari tanah besar

A. I dan II

C.

II dan III

B. I dan IV

D.

III dan IV

19. Maklumat berikut menunjukkan dasar British di Tanah Melayu.

Dasar British di Tanah Melayu

Dasar British di Tanah Melayu

Sebelum

1874

Selepas

1874

Mengamalkan dasar tidak

campur tangan

Mengamalkan dasar

campur tangan

Apakah yang anda faham dengan dasar campur tangan British tersebut?

A.

Menguasai kegiatan ekonomi di Tanah Melayu

B.

Menentukan hubungan antara bangsa Tanah Melayu

C.

Menentukan pelantikan pemerintahan di negeri-negeri Melayu

7

D.

Melibatkan diri secara langsung dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu

20. Senarai berikut merupakan daerah yang dikuasai British.

Rembau

Jelebu

Seri Menanti

Bagaimanakah pihak British berjaya mengurangkan pengaruh pembesar tempatan di kawasan tersebut?

I.

Menempatkan Majistret

II.

Melantik Pemungut Hasil

III.

Melantik Pegawai Daerah

IV.

Menempatkan Residen British

A.

I dan II

C.

II dan III

B.

I dan IV

D.

III dan IV

21. Keunggulan British sebagai kuasa besar tercabar dengan kemunculan zaman imperialis baru.

Kuasa

Petempatan

Jerman

Pulau Langkawi

Rusia

Ujung Salang

Amerika Syarikat

Terengganu

Bagaimanakah British menggagalkan rancangan kuasa-kuasa Barat lain untuk meluaskan pengaruh?

A. Membuka petempatan segera

B. Memutuskan hubungan diplomatik

C. Menyerang kuasa Barat berkenaan

D. Mengadakan perjanjian sulit dengan Siam

22. Semasa pemerintahan Temenggung Ibrahim, negeri Johor telah mengalami beberapa perubahan. Apakah perubahan yang dilakukan?

I Sistem Kangcu diperkenalkan

II Tanjung Puteri dijadikan pusat pentadbiran

8

III

Johor menerima seorang penasihat British

IV Undang-Undang Tubuh Negeri Johor diperkenalkan

A. I dan II

C.

II dan III

B. I dan IV

D.

III dan IV

23. Apakah peranan Pegawai Anak Negeri dalam pentadbiran Charles Brooke di Sarawak?

I Mengutip cukai

II Menasihati Residen

III Ketua jabatan kerajaan

IV Ketua pasukan tentera

A. I dan II

C.

II dan III

B. I dan IV

D.

III dan IV

24. Maklumat berikut menggambarkan pengagihan pekerjaan mengikut kaum semasa pemerintahan keluarga Brooke di Sarawak.

Kaum

Pekerjaan

Melayu

Pentadbiran

Iban

Ketenteraan

Cina

Pedagang

Apakah kesan pengagihan tersebut kepada penduduk Sarawak?

A. Peningkatan kemahiran pekerja

B. Pengawalan kegiatan pekerja menjadi mudah

C. Perpaduan dalam kalangan rakyat sukar dicapai

D. Penyusunan semula masyarakat Sarawak mengikut kaum dan pekerjaan

25. Antara berikut, jawatan yang manakah disandang oleh penduduk tempatan di Sabah?

I Ketua Anak Negeri

II Pegawai Daerah

III Penolong Pegawai Daerah

IV Timbalan Penolong Pegawai Daerah

A. I dan II

C.

II dan III

B. I dan IV

D.

III dan IV

9

26. Syarikat Borneo Utara British (SBUB) melaksanakan undang-undang Barat dan undang-undang tempatan.

Antara kesalahan berikut, yang manakah dibicarakan di Mahkamah Anak Negeri?

A. Pembunuhan

B. Penculikan

C. Rompakan

D. Hukum adat

27. Terdapat pelbagai kaedah dalam melombong bijih timah. Apakah kaedah pelombongan yang diperkenalkan oleh orang Cina?

I Pam kelikir

II Mendulang

III Melampan

IV Lombong dedah

A. I dan II

C.

II dan III

B. I dan IV

D.

III dan IV

28. Maklumat berikut menunjukkan perubahan dalam ekonomi yang dilakukan oleh British.

Berikutan kemerosotan harga tanaman dagangan tradisional, British memperkenalkan tanaman baru untuk mengukuhkan ekonomi mereka

I Kopi

II Ubi kayu

III Lada hitam

IV Kelapa sawit

A. I dan II

C.

II dan III

B. I dan IV

D.

III dan IV

29. Apakah keistimewaan sistem torehan ibedem dalam perusahaan getah?

10

A. Menambahkan pengeluaran susu getah

B. Mempercepatkan tumbesaran pokok getah

C. Menghalang pokok getah diserang serangga

D. Mengelakkan pokok getah daripada diserang penyakit

30. Rajah berikut menunjukkan faktor penentangan pemimpin tempatan Pahang terhadap British.

Dato’

Bahaman

Apakah X ?

Pahang terhadap British. Dato’ Bahaman Apakah X ? Pembinaan balai polis Perlucutan gelaran X A. Pengenalan

Pembinaan balai polis

Perlucutan gelaran

X

A. Pengenalan cukai tanah

B. Hilang hak mengutip cukai

C. Pengaruh pemimpin agama

D. Mempertahankan kedaulatan daerah

31. Jadual berikut menunjukkan kebangkitan pemimpin tempatan terhadap penjajah.

Peristiwa

Tokoh

Pembinaan balai polis di Jeram Ampai,Pahang

Kebangkitan Dato’ Bahaman

Pengambilalihan wilayah di Sungai Rajang

Y

Apakah Y ?

A. Kebangkitan Antanom

B. Kebangkitan Mat Salleh

C. Kebangkitan Sharif Sahab

D. Kebangkitan Sharif Masahor

32. Apakah yang anda faham dengan ”nasionalisme”?

I Perasaan cinta terhadap tanah air

II Perjuangan untuk memajukan negara

III Perasaan anti terhadap kuasa asing

IV Perjuangan menebus maruah bangsa

11

A. I dan II

C.

II dan III

B. I dan IV

D.

III dan IV

33. Apakah kepentingan perkembangan-perkembangan berikut kepada penduduk di Tanah Melayu?

Gerakan Pemulihan Islam,Mesir

Kemenangan Jepun memerangi Rusia

Kejayaan Sun Yat Sen menumbangkan kerajaan Manchu di China

A. Mencontohi perjuangan

B. Mendirikan cawangan perjuangan

C. Meningkatkan semangat nasionalisme

D. Mendapat bantuan untuk menentang British

34. Jadual berikut menunjukkan peranan akhbar dalam menyemai semangat kebangsaan di kalangan masyarakat.

Pertubuhan

Wadah Perjuangan

Kesatuan Melayu Muda

Warta Malaya

Kaum Muda

Al-Imam

Kaum Tua

X

Akhbar X ialah ?

A. Saudara

B. Al-Ikhwan

C. Pengasuh

D. Suara Benar

35. Maklumat berikut menunjukkan rancangan Jepun untuk mewujudkan satu kawasan yang di ketuai oleh Jepun.

X
X

Kawasan ini meliputi Manchuria hingga ke Australia dan dari kawasan lautan Pasifik hingga ke Teluk Benggala

Apakah matlamat kawasan X?

12

A. Zon bebas cukai

B. Zon bebas penjajah

C. Zon ekonomi makmur

D. Zon bebas senjata nuklear

36. Senarai berikut merupakan Negeri-Negeri Melayu Utara.

Kedah

Perlis

Kelantan

Terengganu

Mengapakah Jepun menyerah negeri-negeri ini kepada Thailand ?

A. Jepun berkongsi kemenangannya dengan Thailand

B. Jepun mempunyai kepentingan terhadap Thailand

C. Menggalakkan Thailand menyokong perluasan kuasanya

D. Menghargai kerjasama Thailand yang memberi laluan kepada Jepun

37. Senarai di bawah merujuk kepada pertubuhan yang muncul pada zaman Jepun .

Force 136

Askar Melayu Setia

MPAJA

Apakah persamaan ketiga –tiga pertubuhan tersebut?

A. Merupakan gerakan anti- Jepun

B. Menjalin kerjasama dengan Jepun

C. Menjayakan program penjepunan

D. Menjaga kebajikan tentera Jepun

38. Apakah kesan-kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu?

I. Kebangkitan semangat nasionalisme

II. Taraf hidup semakin merosot

III. Komunis meletak senjata

IV. Tamatnya pengaruh British

A.

B.

I dan II I dan IV

C. II dan III D. III dan IV

13

39. Pentadbiran Tentera British telah diperkenalkan pada bulan September

1945.

Mengapakah ia diperkenalkan?

A Menjalankan tugas pengintipan

B Melaksanakan suatu pentadbiran peralihan

C Mengembangkan kegiatan perdagangan

D Melatih penduduk tempatan menjadi tentera

40. Maklumat berikut berkaitan dengan Perlembagaan Malayan Union.

Undang-undang Malayan Union

Siapakah yang menjadi pemutus bagi undang-undang tersebut?

A Parlimen Britsih

B Pesuruhjaya Negeri

C Ahli Majlis Raja-Raja Melayu

D Ahli Majlis Eksekutif dan Perundangan

41. Berdasarkan kenyataan di bawah, mengapakah keadaan tersebut

berlaku?

Harold

MacMicheal

Harold MacMicheal
Harold MacMicheal

Tidak disukai dan dibenci oleh penduduk Tanah Melayu

Tidak disukai dan dibenci oleh penduduk Tanah Melayu A Menghapuskan amalan sistem perhambaan B Mengambil alih

A Menghapuskan amalan sistem perhambaan

B Mengambil alih kuasa pungutan cukai daripada pembesar

C Mengugut sultan-sultan Melayu untuk menurunkan tandatangan

D Mengurangkan kuasa pembesar dalam pentadbiran Malayan Union

14

42.

Apakah tujuan penubuhan jawatankuasa berikut?

Jawatankuasa Eksekutif (25 Julai 1946)

Wakil Raja-Raja Melayu

Wakil UMNO

Pegawai kanan British

A Menentukan status kaum imigran

B Merangka memorandum untuk British

C Merangka perlembagaan kemerdekaan Tanah Melayu

D Membincangkan tentang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu

43.

Mengapakah orang Melayu menerima bentuk persekutuan berikut ?

Persekutuan Tanah Melayu di isytiharkan pada 1 Februari 1948

A Syarat dekolonisasi dipenuhi

B Syarat kerakyatan diperketatkan

C Tarikh pilihan raya umum Persekutuan ditetapkan

D Tarikh kemerdekaan Tanah Melayu telah ditetapkan

44

Apakah sumbangan utama Dato’ Onn bin Jaafar dalam perkembangan awal politik di Tanah Melayu?

A Penaung Ikatan Malayan Johor

B Pengasas Parti Perikatan Tanah Melayu

C Pemimpin gerakan menentang Malayan Union

D Presiden Pertama Parti Kebangsan Melayu Malaya

45

Mengapakah pengaruh Parti Komunis Malaya menjadi semakin kukuh semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu?

A Mendapat kerjasama Jepun

B Mendapat sokongan orang Melayu

C Mendapat bekalan senjata daripada China

D Mendapat bantuan senjata daripada British

15

46.

Rajah berikut menerangkan latar belakang penyebaran ideologi komunis.

 
  Memiliknegarakan tanah dan perindustrian  

Memiliknegarakan tanah dan perindustrian

 
 

Komunisme

 
 

Masyarakat tanpa kelas

 

.

 

Bagaimanakah fahaman tersebut menyusup ke Tanah Melayu?

I Melalui kelas malam

 

II Melalui ajaran agama

III Melalui permuafakatan

IV Melalui kesatuan sekerja

A. I dan II

C. II dan III D. III dan IV

 

B. I dan IV

47.

Senarai berikut menunjukkan parti-parti berhaluan kiri yang sealiran dengan PKM.

AWAS

PERAM

API

Mengapakah parti-parti politik tersebut diharamkan oleh pihak British?

A Menculik pegawai-pegawai British

B Menyebarkan fahaman agama yang sesat

C Menuntut kemerdekaan secara kekerasan

D Mengelakkan komunis memperoleh bekalan makanan

16

48. Jadual berikut menunjukkan belanjawan pertahanan dan keselamatan

Tanah Melayu antara tahun 1948 hingga tahun 1953.

Tahun

Belanjawan Pertahanan dan keselamatan

1948

$ 82 juta

1953

$ 296 juta

Apakah faktor yang menyebabkan peningkatan belanjawan pertahanan

tersebut?

A Memberi bantuan kepada rakyat

B Memajukan sistem perhubungan

C Menghapuskan keganasan komunis

D Menentang kemasukan para imigran

49. Kerajaan British telah memperkenalkan Sistem Ahli di Tanah Melayu pada April 1951. Apakah tujuan penubuhannya?

A Menyatukan orang Melayu dalam bidang politik

B Melaksanakan proses pilihan raya secara berperingkat

C Memberi pengalaman mentadbir kepada ahli politik tempatan

D Meminda undang-undang berkaitan hak kerakyatan bagi bukan Melayu

17

50.

Senarai berikut merupakan pilihan raya yang dijalankan di Tanah Melayu.

 

Pilihan raya Majlis Bandaran

 

Pilihan raya Negeri

Pilihan rayaMajlis Perundangan Persekutuan

 

Apakah tujuan pilihan raya tersebut diadakan?

I Mewujudkan kerjasama antara kaum dalam politik tanah air

II Mendapat kerjasama penduduk bagi menentang komunis

III Mengekalkan Tanah Melayu di bawah penguasaan British

IV Memberi peluang kepada penduduk tempatan menjalankan pemerintahan sendiri

A. I dan II

C. II dan III D. III dan IV

 

B. I dan IV

51.

Rajah

berikut menunjukkan parti yang dibentuk untuk menghadapi Pilihan

Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955.

UMNO

Parti X
Parti X

MCA

MIC

Apakah matlamat penubuhan Parti X ?

I Menguasai politik negara

II Mewujudkan kerjasama politik

III Melahirkan perpaduan rakyat

IV Memperjuangkan kepentingan kaum

A.

B.

I dan II I dan IV

C. II dan III D. III dan IV

18

52. Apakah matlamat Rombongan Merdeka 1956 ke London ?

A Menuntut kemerdekaan daripada pihak British

B Meraikan kemenangan Parti Perikatan dalam pilihanraya

C Merangka Perlembagaan Tanah Melayu yang Merdeka

D Menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak British

53. Mengapakah satu perjanjian pertahanan dengan British perlu ditandatangani mengikut persetujuan dalam Perjanjian London?

I Menjaga keselamatan penduduk

II Menjamin kestabilan politik serantau

III Menjamin pentadbiran yang berkesan

IV Menjaga kepentingan ekonomi British

A.

B.

I dan II I dan IV

C. II dan III D. III dan IV

54. Notis Surat Pekeliling No. 9 telah dikeluarkan oleh pihak British dalam menangani masalah di Sarawak. Apakah kandungan dokumen tersebut?

A Amaran kepada penduduk yang menentang British

B Amaran kepada pemimpin yang menentang British

C Amaran kepada kakitangan kerajaan yang menentang British

D Amaran kepada kaum Cina dan India yang menentang British

55. Pernyataan berikut menunjukkan pertubuhan yang wujud di Sabah.

Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan(PKLM) dan Barisan Pemuda (BARIP) adalah pertubuhan yang awal di Sabah

Apakah yang diperjuangkan oleh kedua-dua pertubuhan tersebut?

A Menuntut kemerdekaan

B Menentang penubuhan Malaysia

C Membantu penyerahan Sabah kepada British

D Memperbaiki keadaan politik dan ekonomi

19

56.

Mengapakah gerakan kebangsaan di Sabah agak perlahan?

 

A British telah membunuh pemimpin politik

B British telah menindas sebarang gerakan politik

C British telah mengusir pemimpin tempatan aktif politik

D British melantik pemimpin tempatan bagi jawatan penting

57

Mengapakah cadangan Gagasan Malaysia mendapat sokongan British dan Amerika Syarikat?

I Menyekat pengaruh komunis

 

II Menyeimbangkan taburan kaum

III Mewujudkan kemajuan sosio ekonomi

IV Mempercepatkan proses kemerdekaan

A.

I dan II

C. II dan III D. III dan IV

B.

I dan IV

58

Pernyataan berikut telah dibuat oleh pemimpin Indonesia berkaitan dengan pembentukan Persekutuan Malaysia.

.

“Malaysia merupakan satu bentuk penjajahan baru ke atas Sabah dan Sarawak”…

 

Antara berikut , laporan manakah yang menafikan dakwaan tersebut?

A Referendum

 

B Suruhanjaya Cobbold

C Jawatankuasa Antara Kerajaan

D Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia

59

Indonesia dan Filipina enggan mengiktiraf pembentukan Persekutuan

Malaysia.

Apakah tindakan susulan yang diambil oleh negara-negara tersebut?

A Menuntut Sarawak digabung dengan Indonesia

B Menyertai Brunei menentang gagasan Malaysia

C Mengambil tindakan memutuskan hubungan diplomatik

D Menuntut sidang kemuncak diadakan di Negara Berkecuali

20

60. Petikan berikut menjelaskan pendirian Tun Abdul Razak terhadap penyingkiran Singapura dari Malaysia.

terpaksa mengeluarkan Singapura daripada Malaysia

dan inilah saat yang sungguh bersejarah kerana sungguhpun kita berasa sedih dan dukacita kerana satu negeri terpaksa

keluar”….

“ Kita

Mengapa tindakan tersebut dianggap wajar ?

A Memenangi pilihan raya

B Menjamin perpaduan kaum

C Menghapuskan pengaruh komunis

D Menamatkan pemberontakan rakyat

21