Anda di halaman 1dari 6

Kisah wanita bercakap hanya menggunakan ayat al-Quran

Berkata Abdullah bin Al-Mubarak : Aku pernah keluar menunaikan Haji ke Baitullah Al-Haram, dan menziarahi ke makam Rasulullah SAW. Ketika aku berada di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba aku melihat seorang anita tua berpakaian hitam !ang dibuat dari bulu binatang !ang menutupi seluruh badann!a ke"uali muka dan dua tapak tangann!a. Maka terjadilah perbualan di antara Abdullah Bin Al-Mubarak dengan anita tua itu. Abdullah : #

Wanita tua : $%. &"apan salam sejahtera dari 'uhan (ang Maha Mengasihani. (aasin Abdullah : # Semoga Allah merahmati kamu, apa !ang kamu buat di tempat ini ) # Wanita tua : " # $ %& ' ( " * ) + , " *%+. Sesiapa !ang disesatkan oleh Allah ,kerana keingkarann!a-, maka tidak ada sesiapa pun !ang akan dapat memberi petunjuk kepadan!a. Surah Al-A.ra/ 0engan ja apan ini aku tahu, sesungguhn!a dia tersesat jalan. Abdullah : # Ke mana kamu hendak pergi) # Wanita tua : . / 0 1 2 .

#
!

3 4 5 6 71 ! 8 #9 ) : %2 4 ! "

/; <
*. Maha Su"i Allah !ang telah menjalankan hamba1!a ,Muhammad- pada malam hari dari Masjid Al-Haraam ,di Makkah- ke Masjid Al-A2sa ,di 3alestin-. Surah Al-4sraa 0engan ja apan ini sa!a mengerti sesungguhn!a dia telah mengerjakan haji dan dia mahu ke Baitul Ma2dis. Abdullah : # Sejak bila lagi kamu berada di tempat ini ) # Wanita tua : %, = ! > % ? @ *5. Selama tiga malam, sedang engkau dalam keadaan sihat. Surah Mar!am Abdullah : # Aku tidak nampak pun makanan !ang kamu makan ) #

Wanita tua : A , BC "5 D , " & " 67. 0an 'uhan !ang 0ia lah jua memberiku makan dan memberi minum. Surah As!-S!ua.raa Abdullah : # 0engan apa kamu ber udhu ,air sembah!ang- ) # Wanita tua : %4
EF
5 G " ) H ' I
% ". J ' +. Sedang kamu tidak mendapat air ,untuk ber uduk dan mandi-, maka hendaklah kamu berta!amum dengan tanah 8 debu !ang bersih. Surah Al-Maidah Abdulah : # Aku mempun!ai makanan, apakah kamu mahu memakann!a )# Wanita tua : * ) / 0 % ; E KJ 8 )@ " *%6. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga aktu malam ,maghrib-. Surah Al-Ba2arah Abdullah : # Sesungguhn!a dibolehkan bagi kita untuk berbuka ketika bermusa/i/ # Wanita tua : : " 5 J H " CL " : 0 " 1 M " ; " J : 8 *%9. 0an , alaupun demikian- berpuasa itu lebih baik bagi kamu ,daripada memberi /id!ah-, jika kamu mengetahui. Surah Al-Ba2arah Abdullah : # Mengapa kamu tidak berkata sepetimana aku katakan kepadamu )# Wanita tua : -H N , )0 > O "P , % *%. 'idak ada sebarang perkataan !ang dila/azkann!a ,atau perbuatan !ang dilakukann!a- melainkan ada di sisin!a malaikat penga as !ang sentiasa sedia ,menerima dan menulisn!a-. Surah :a/ Abdullah Wanita : : # Maka kamu ini dari golongan manusia !ang mana )#

:%L Q R 8 "* KL " $ S P " 1 ; 4 T ) : )0 6 Q U % V " A J


R " " C
;+ . 0an janganlah engkau mengikut apa !ang engkau tidak mempun!ai pengetahuan mengenain!a< sesungguhn!a pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditan!a tentang apa !ang dilakukann!a. Surah Al-4sraa Abdullah # : # Sesungguhn!a aku telah salah, maka berilah aku jalan pen!elesaian

Wanita tua : 1 ) " 8 " & " ( " 1 ) "P W , " N ,1 X J 7=. Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan ,tentang perbuatan kamu !ang telah terlanjur itu-, semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan 0ialah jua (ang Maha Mengasihani daripada segala !ang lain !ang mengasihani. Surah (usu/ Abdullah : # Bolehkah sa!a mengangkatmu untuk naik ke atas untaku, mungkin kamu akan medapati ka/ilah ,rombongan orang- di depan sana ). # Wanita tua : ( " ) " 5 , 1 M "5 P J % *76. 0an apa jua kebaikan !ang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Surah Al-Ba2arah Maka berpalinglah dia dari unta itu, sambil berkata : Wanita tua : & %; 6 8 + K W ", C S " * " ;5. Katakanlah , ahai Muhammad- kepada orang-orang lelaki !ang beriman supa!a mereka men!ekat pandangan mereka ,daripada memandang !ang haram-. Surah An-1ur Maka aku pun mengalihkan pandanganku daripadan!a dan aku berkata kepadan!a > naiklah ke atas untaku ini. Apabila dia menaiki unta itu, tiba-tiba aku terdengar robekan pakaiann!a. Wanita itu berkata lagi. Wanita tua : " , , 8 Y 4 L % 4 ' 4 ; " "6 %G 8 % ;5. 0an apa jua !ang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan ,atau bala ben"ana-, maka ia adalah disebabkan apa !ang kamu lakukan ,dari perbuatan-perbuatan !ang salah dan berdosa-. Surah As!-S!ura Maka aku pun mengikat unta itu lalu aku berkata kepadan!a > naiklah ke atas unta ini. Wanita tua : %C 6 E / 0 %Z )0 [ Z 1 A " " %C )L " % 9 & %C 1 \ )! #9 ) : %24 ! "

4 : " A C "
*;. Maha Su"i 'uhan !ang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terda!a menguasain!a. *9. 0an sesungguhn!a kepada 'uhan kamilah, kami akan kembali ? Surah Az-@ukhru/ Maka aku mengambil tali unta itu dan memba an!a dengan sangat laju. Wanita tua itu berkata lagi. Wanita tua : Q J G ] + " ^ Q _ B' ;

*7. 0an sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu ,semasa berkata-kata-. Surah Au2man Aalu aku jadikan unta itu berjalan dengan perlahan demi perlaham demi perlahan, dan sambil menperdengarkan kepadan!a dengan s!air. Wanita tua : : ` 1 A " 1 ) J % I "1 %' =5. Maka ba"alah mana-mana !ang sudah kamu dapat memba"an!a dari Al:uran. Surah Al-Muzzammil Abdullah : # Sungguh kamu telah diberikan kebaikan !ang berlimpah ruah. # Wanita tua : %4 < " 8 " )0 1 "L )9 ), % =+7. 0an tiadalah !ang dapat mengambil pengajaran ,dan peringatan- melainkan orang-orang !ang menggunakan akal /ikirann!a. Surah Al-Ba2arah Apabila aku baru memba an!a ,dengan dia di atas untaku-. Aku bertan!a kepadan!a. Abdullah > # Adakah kamu mempun!ai suami ) # Wanita tua : L "S "J " 4 J ": 0 I % a 8 "b J C " ` ,9 ) %c , K8 %, *5*. Wahai orang-orang !ang beriman? Banganlah kamu bertan!akan ,kepada 1abi- perkara-perkara !ang jika diterangkan kepada kamu akan men!usahkan kamu. Surah Al-Maidah Maka aku diam dan tidak ber"akap dengann!a sehingga aku berjumpa segolongan orang. Abdullah : # 4ni segolongan orang. Adakah kamu ada kenal sesiapa ) # Wanita tua : % Z K d % 2 "C ,e : C "4 > " % 9+. Harta benda dan anak pinak itu, ialah perhiasan hidup di dunia. Surah Al-Kah/ Ba apann!a itu memberitahu baha a dia juga mempun!ai anak. Abdullah : # Bagaimana keadaan mereka dalam menunaikan haji ) # Wanita tua : : "H c , & " . C ) %6 f % *+. 0an ,4a mengadakan- tanda-tanda panduan jalan, dan dengan bintang-bintang ,pada aktu malam- mereka dapat mengetahui arah !ang hendak di tuju. Surah An1ahl 0ari ja apann!a ini aku tahu baha a mereka ada panduan perjalanan seperti di belakang meraka, maka !ang aku maksudkan ialah khemah-khemah dan bangunan-

bangunan milik mereka. Abdullah : # Kamu ada kenal sesiapa tak dalam ka asan khemah ini ) # Wanita tua :
M & 1 6 0 ( " 9 ) \ J ) *=$. 0an Allah menjadikan 1abi 4brahim kesa!angan1!a. Surah An-1isaa

%
J /! " ( " ) )L
*+9. 0an Allah telah berkata-kata kepada 1abi Musa dengan kata-kata ,se"ara langsung, tidak ada perantaraan-. Surah An-1isaa

d )A "6 %H 9 M " / 2 , %,
*=. Wahai (ah!a, terimalah Kitab itu ,serta amalkanlah- dengan bersungguhsungguh? Surah Mar!am Aalu aku memanggil > Wahai 4brahim, Musa, (ah!a. Apabila pemuda-pemuda ,!ang dipanggil tadi telah keluar-, aku lihat. Setelah tiga anak ini datang dan duduk denga mereka ini seperti bulan !ang baru mun"ul. Apabila mereka semua duduk. Maka anita itu berkata. Wanita : "J b ' %
%5 F /L e 8 %c , K8 1 g " C ' C , / 0 3 9 &

" 6 L " 8 X "5 6 %'

"C h e 1 6
*7. Sekarang utuslah salah seorang dari kamu, memba a ang perak kamu ini ke bandar< kemudian biarlah dia men"ari dan memilih mana-mana jenis makanan !ang lebih baik lagi halal ,!ang dijual di situ-< kemudian hendaklah ia memba a untuk kamu sedikit habuan daripadan!a.Surah Al-Kah/ Maka salah seorang dari mereka itu pergi untuk membeli makanan, lalu menghidangkan di hadapanku, lalu perempuan tua itu berkata : Wanita tua : %\ %, )< B' H "P ! 8 % 6 %R
C & 6 "1 a "L " =9. C Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat !ang lazat dan baik kesudahann!a, dengan sebab ,amal-amal soleh- !ang telah kamu kerjakan pada masa !ang lalu ,di dunia- ? D Surah Al-Ha22ah Abdullah : # Sekarang kamu makanlah dulu. Aku tidak akan makan selagi kamu tidak memberitahu tahu aku siapakah anita tua ini.#

Maka mereka berkata : # Beliau adalah ibu kami, semenjak empat puluh tahun beliau tidak ber"akap melainkan dengan ba"aan a!at al-:uran sahaja kerana takut dia tersilap dalam berbi"ara dan takut Allah SW' akan memurkain!a.# Maka aku berkata :

g 5 * + P i "( " ) I " %_ , J S , "( * ) "+ ' Q i

9. (ang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikan1!a kepada sesiapa !ang dikehendaki1!a< dan Allah sememangn!a mempun!ai limpah kurnia !ang besar. Surah Al-Bumuah 4nilah "erita !ang telah berlaku tentang seorang anita !ang han!a berbi"ara dengan a!at Al-:uran, dia sangat bijaksana kerana takut jatuh dalam kesalahan lidahn!a dan dia tidak menginginkan sesuatu melainkan Allah dan Rasul1!a SAW.