Anda di halaman 1dari 176

KAJIAN PENGAMALAN NILAI-NILAI MURNI OLEH ANGGOTA DI HOSPITAL KEMENTERIAN KESIHATAN ( KKM ) 1.

Pengenalan

Nilai-nilai murni telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 11 Januari 2005 dan diikuti dengan pelancaran Modul Latihan Penerapan Nilai-nilai Murni oleh Yang Berhormat Menteri pada 1! "e#ruari 200$% pengamalan nilai-nilai murni anggota ementerian esihatan a&ian ini #ertu&uan untuk mengetahui tahap esihatan Malaysia'

khususnya yang #ertugas di hospital se#elum mereka didedahkan dengan modul ini% a&ian kedua akan diadakan pada penghu&ung tahun 200( untuk mengetahui ke#erkesanan kursus ini% Nilai dapat kita ertikan se#agai satu konsep yang di&adikan asas oleh masyarakat untuk menilai' mengukur atau mem#uat pilihan serta keputusan terhadap suatu perkara' dar&at' mutu' kualiti' tara) perilaku dan #enda mengenai seseorang atau kelompok orang se#agai #aik' #erharga dan #ernilai% *mumnya' nilai-nilai murni yang diterima diamalkan oleh masyarakat Malaysia yang merentasi indi+idu' kekeluargaan' masyarakat dan kenegaraan adalah nilai-nilai se&agat yang dituntut oleh agama' kepercayaan' adat resam dan ke#udayaan% ,ntara nilai-nilai murni yang uni+ersal adalah seperti amanah' #ertanggung&a-a#' ikhlas' #enar' sederhana' tekun' #ersih' #erdisiplin' #eker&asama' #erperi#adi mulia' #ersyukur' #ermua)akat' #ertoleransi' #ertim#ang rasa' #ersatu padu' #eretika' tidak mementingkan diri dan tiada perasaan curiga. syak -asangka / Buku Panduan0 Budi Bahasa Budaya ita' 20051 Manakala' nilai-nilai murni adalah amalan atau perlakuan yang dianggap #aik oleh masyarakat% 2emua anggota kementerian 1

dikehendaki

mengamalkan

nilai-nilai

murni%

Masyarakat

mengharapkan anggota

M dapat memudahkan urusan mereka

dengan mem#eri layanan yang #aik' mem#eri in)ormasi yang tepat dan mem#eri #antuan serta panduan yang #ersesuaian% 3leh itu' anggota M mestilah seorang yang peramah' ceria serta mudah mesra dan disenangi pelanggan% Petugas ini seharusnya mengalualukan kehadiran pelanggan dengan ucapan salam atau selamat dengan nada riang serta #ersikap proakti) dalam mem#eri #antuan' khususnya menanyakan &enis urusan yang diperlukan% ,nggota &uga perlu mahir dalam #erkomunikasi terutama semasa #erinteraksi dengan pelanggan contohnya seperti memandang -a&ah pelanggan apa#ila #ercakap dengan mereka dan mem#eri perhatian kepada apa yang mereka tuturkan% emudian' apa#ila mem#eri &a-apan' ayat yang digunakan hendaklah mudah di)ahami' &elas dan tepat% Pastikan pelanggan )aham apa yang di#icarakan% Layan pelanggan mengikut giliran kecuali terdapat kes kecemasan% Pelanggan perlu dilayan dengan adil' tanpa mem#e4akan mereka% Jika terdapat kele-atan yang tidak dapat dielakkan' &elaskan se#a# kele-atan terse#ut dan maklumkan &angkamasa yang akan diam#il untuk menyelesaikannya% Berper !a" M#l a ,nggota yang #erperi#adi mulia akan mengutamakan orang lain le#ih daripada dirinya% 5ni #ermakna' ia akan mem#eri tumpuan yang le#ih ke atas isu atau masalah orang lain le#ih daripada masalah yang ia hadapi% 6ia &uga tidak pernah mengeluh apa#ila menolong orang lain -alaupun satu ketika dulu orang yang hendak ditolong' pernah menyakitkan hatinya% 7a&ahnya sentiasa ceria -alaupun ca#aran yang dihadapi setinggi gunung% 8idak pernah #ermasam muka apa#ila diminta untuk mem#uat ker&a orang lain% ata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya' tidak sekali-kali pun #oleh melukakan hati orang lain%

*mpama

kata

pepatah

seperti

9lilin

mem#akar

dirinya

untuk

menerangi orang lain:% I$%la& 5khlas #ermaksud hati yang #ersih' &u&ur dan suci% Jika seseorang itu ikhlas dalam ker&anya' ia akan melaksanakan tugas terse#ut dengan sempurna sehingga menghasilkan mutu ker&a yang tinggi% ,nggota yang #erperi#adi mulia akan mem#eri pertolongan kepada sesiapa' -alau di mana tanpa diminta% penuh mesra% 5khlas &uga #ermaksud #eker&a dengan #ersungguh-sungguh tanpa mengharapkan gan&aran lain selain daripada ga&i #ulanan yang diperolehi% alau anda #eker&a #ersungguh-sungguh semata-mata emungkinan &uga komitmen anda akan #eru#ah untuk memperolehi gan&aran lain dan &ika tidak dapat' anda akan men&adi marah% men&adi negati)% 2ehu#ungan itu' adalah le#ih #aik sekiranya kita #eker&a #ersungguh-sungguh #ukan kerana sesuatu gan&aran tetapi dengan harapan usaha kita ini mem#eri )aedah kepada orang lain% 2ekiranya kita #ernasi# #aik' mungkin kita di#eri gan&aran oleh ketua &a#atan% Jika tidak dapat pun tidak mengapa' se#a# kita #ukan #erharap sangat% ,pa yang penting' usaha kita dapat mem#antu orang lain% 3leh itu' tanamkan prinsip ;Biarlah hidup kita ini mem#eri man)aat kepada orang lain<% Benar 2eorang anggota perlu #ercakap #enar dan menepati &an&i% ,dalah tidak -a&ar #agi seorang anggota mem#eri alasan yang tidak #enar sekiranya #erlaku sesuatu kele-atan% Pelanggan akan rasa tertipu sekiranya mereka tahu perkara se#enar% eadaan akan men&adi le#ih 3 esediaan mem#eri #antuan kepada mereka yang memerlukannya hendaklah dilakukan dengan ikhlas dan

#uruk apa#ila anggota mem#eri &an&i palsu #agi memper#aiki keadaan% Pelanggan akan men&adi le#ih marah sekiranya &an&i tidak dikotakan% ,pa yang anda perlu lakukan adalah mem#eritahu perkara yang se#enar tetapi dengan cara yang 9#erlapik:% Minta maa) atas kele-atan atau kesilapan dan cari alternati) untuk menyelesaikan masalah% Berkata #enar &uga #ukan sa&a dengan pelanggan tetapi sesama anggota yang lain dan ketua &a#atan% 8erdapat perselisihan )aham antara anggota kerana ada yang tidak #erkata #enar mahupun dengan ketua &a#atan' di mana alasan yang di#erikan kerana le-at datang #erker&a tidak munasa#ah% A'ana% ,manah #ermaksud sesuatu yang di#eri kepercayaan kepada orang lain untuk melaksanakannya% 3leh itu' kita perlu menyedari hakikat #aha-a tugas adalah amanah yang mesti dilaksanakan dengan se#aik#aiknya% Memastikan orang sakit mendapatkan ra-atan se#aiknya adalah amanat yang telah di#erikan kepada ementerian esihatan% ,manah &uga adalah sikap yang menghalang diri seseorang daripada melakukan penipuan dan penyele-engan% Namun #egitu' seorang ketua perlu menghindari penyalahgunaan kuasa dan kedudukan untuk kepentingan peri#adi% ,nggota umumnya' tidak #oleh melakukan ker&a-ker&a peri#adi dengan #erselindung di se#alik ker&a-ker&a rasmi% Ke&a!aran Memang tidak dapat dina)ikan #aha-a orang sakit mempunyai #anyak kerenah% =u#a lihat diri anda sendiri apa#ila anda menghidap demam selsema% Begitu &uga dengan pesakit' mereka memerlukan ementerian 4 pertolongan dan simpati dari anda% 2e#agai anggota

esihatan' anda telah dipertanggung&a-a# untuk mem#antu mereka% 3leh yang demikian' anda perlu sa#ar dengan segala kerenah mereka% Jika anda tidak mempunyai si)at sa#ar' anda disarankan untuk mencari ker&a di tempat lain% 6i dalam men&alankan tugas' tentu ada #anyak ca#aran' kita perlu #anyak #ersa#ar% ,pa#ila #ersa#ar tidak #ermakna anda tidak perlu #er#uat sesuatu% Malah' anda digalakkan untuk mencari &alan penyelesaian% >idup tanpa ca#aran akan mem#uatkan kita lalai dan seterusnya akan men&e&askan pencapaian% Ber( '!angra&a Bertim#angrasa adalah satu perlakuan yang menun&ukkan #aha-a seseorang itu prihatin terhadap keselesaan dan kese&ahteraan orang lain% Bagaimana seseorang itu mengetahui samada dia mempunyai si)at #ertim#angrasa atau tidak? 5ni adalah mudah% Jika #eliau seorang yang suka mengamalkan double standard' maka sudah pasti dia tidak mempunyai si)at #ertim#angrasa% Double standard di sini #ermaksud dia sa&a yang #oleh tetapi orang lain tidak #oleh% 2e#agai contoh' hanya dia seorang sa&a yang #oleh keluar pe&a#at' anggota yang lain tidak di#enarkan% Se"er%ana esederhanaan adalah sikap yang #ertentangan dengan sikap keterlaluan' sama ada keterlaluan dalam setiap amalan hidup' tindakan atau tingkahlaku% 3rang yang #ersi)at sederhana tidak akan suka menon&olkan dirinya atau menun&uk-nun&uk kepandaiannya% Mereka &uga tidak akan #erle#ihan dalam #er#elan&a dan mem#a4irkan harta a-am% 2e#aliknya' mereka mudah menerima nasihat atau pandangan orang lain% Bersi)at sederhana tidak #ermakna segala usaha ke arah kecemerlangan tidak perlu dipertingkatkan% Malah' anda 5

digalakkan untuk #eker&a dengan tekun untuk meningkatkan mutu perkhidmatan% 8etapi anda dilarang menanam si)at keterlaluan yang akan mem#a-a kepada si)at riak' dan som#ong% 5ni akan men&adikan anda lalai dan seterusnya mencemarkan mutu perkhidmatan anda% 8am#ahan pula' kadangkala #oleh tercetusnya pergaduhan kerana ada anggota lain yang dengki atau iri hati% Ber& % Bersih #ermaksud ke#ersihan dari aspek )i4ikal dan &uga moral% ,nggota dikehendaki mengamalkan ke#ersihan pakaian' tempat ker&a dan rumah kediaman se#agai satu cara hidup% e#ersihan daripada aspek rohani akan menghindarkan seseorang itu daripada perasaan dengki' khianat' tamak halo#a dan si)at lain yang tercela% Pastikan &uga pemilikan harta adalah #ersih dari segala punca yang terlarang% ,nda perlu menga-al na)su dan emosi daripada mempengaruhi peker&aan anda terutama dalam mem#uat keputusan% 2e#agai seorang anggota kesihatan' ke#ersihan diri' tempat ker&a dan &uga tempat tinggal perlu dititik#eratkan untuk men&adi contoh yang #aik kepada orang a-am% Pr)a$( * *ntuk mem#erikan perkhidmatan #erkualiti dan cemerlang kepada pelanggan' anda tidak semestinya menunggu arahan dan menantikan orang meminta #antuan #arulah hendak #ertindak% 2epatutnya anda mempunyai sikap proakti)% 5ni #ermakna anda dapat men&angka apa yang diperlukan oleh orang lain dan mengam#il inisiati) untuk mem#eri perkhidmatan yang diperlukan atau menyelesaikan masalah yang mungkin tim#ul% 2emasa anda men&alankan tugas di pe&a#at atau #erinteraksi dengan masyarakat atau keluarga di luar pe&a#at tentu anda #anyak mengalami perkara-perkara yang memerlukan anda 6

#ertindak segera se#elum perkara yang tidak diingini #erlaku% 5ni &uga merupakan tindakan proakti)% 2eorang yang reakti) tidak akan melakukan sesuatu sehingga ia di#eritahu atau diarahkan' -alaupun di dalam hatinya #eliau merasakan sesuatu yang tidak #aik akan #erlaku% 3leh yang demikian' &ika anda adalah seorang yang reakti)' anda perlu mengamalkan slogan ;&angan tunggu sehingga di#eritahu< atau ;&angan tunggu sehingga sesuatu yang #uruk #erlaku<% Be$er+a&a'a Bagi melaksanakan sesuatu ker&a' ianya selalu meli#atkan #anyak tugas-tugas kecil% 8ugas-tugas ini mungkin di&alankan oleh anggota yang #erlainan% 3leh itu anggota-anggota perlu #eker&asama dalam melaksanakan sesuatu ker&a% Berker&asama #ermaksud #eker&a #ersama dengan harmoni #agi mencapai matlamat yang sama% Ber" & pl n Berdisiplin #ermakna mematuhi peraturan' etika dan sistem nilai yang ditetapkan% ,pa#ila anggota perkhidmatan mendisiplinkan diri' per&alanan &entera kera&aan akan #er&alan lancar% 8u&uan dan #ersesuaian dengan kedudukan penting mereka #erdisiplin di dalam

adalah untuk menga-al kelakuan anggota a-am supaya sempurna masyarakat% 5me& sesuatu perkhidmatan terletak pada tahap disiplin yang dipamerkan oleh anggotanya% Tangg#ng+a,a! 8anggung&a-a# #ermaksud sesuatu ker&a' tugas' &an&i dan lain-lain yang mesti dilaksanakan% 2eorang yang tidak #ertanggung&a-a#' tidak akan melaksanakan tugas dengan sempurna% >asil ker&a yang tidak menepati pia-aian akan men&e&askan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan% 2ekiranya proses ker&a yang terli#at itu adalah kritikal' maka pesakit langgan yang akan menanggung aki#atnya% 2udahlah 7

pesakit terpaksa menderita' rakan seker&a anda pula ditam#ah lagi #e#anan% aduan 5ni kerana 2i)at mereka tidak terpaksa mem#antu ini untuk #oleh memper#etulkan keadaan agar ime& &a#atan tidak tercemar dengan pelanggan% #ertanggung&a-a# menye#a#kan masalah kepada pesakit dan menyusahkan rakan seker&a% 6aripada men&adi #e#anan kepada orang lain' le#ih #aik #erhenti ker&a% *ntuk men&adi seorang yang #ertanggung&a-a#' anda terle#ih dulu mestilah #ertanggung&a-a# pada diri sendiri% emudian anda dikehendaki #ertanggung&a-a# ke atas tugas yang di#eri% Pastikan anda melakukannya se#aik mungkin dan elakkan dari kelalaian% Te$#n 8ekun #oleh diertikan apa#ila seseorang itu #eker&a dengan penuh kesungguhan% 2eseorang yang tekun #eker&a selalunya merupakan seorang yang akan #erusaha dengan gigih untuk menghasilkan ker&a yang memuaskan sehingga mencapai tahap cemerlang% 2eseorang yang tekun akan dapat menyiapkan tugasnya mengikut &adual yang telah ditetapkan% Mereka akan mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan peri#adi% enapa kita tidak #eker&a #ersungguh @ sungguh? enapa kita selalu

#erkira apa#ila #eker&a? ,pa yang anda akan rugi &ika #eker&a dengan ra&in? ,pa#ila anda telah #eker&a dengan ra&in' pastikan hasil ker&a anda mem#eri man)aat% ,nda hendaklah sentiasa #erusaha untuk memper#aiki hasil ker&a% Bagaimana anda hendak mengetahui hasil ker&a anda #aik atau kurang #aik' &ika tidak #erilmu% 3leh itu' pem#ela&aran merupakan suatu proses yang #erterusan% ,dalah men&adi tanggung&a-a# kita untuk memastikan #aha-a kita sentiasa #erpengetahuan dan mahir di dalam men&alankan tugas harian% Jika 8

tidak' ada orang yang akan menderita di atas kesilapan kita kerana tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran% Ber&-#$#r Bersyukur #ermaksud kesediaan dan dengan rasa rendah diri ita mengakui se#arang nikmat tuhan dan #erterima kasih kepadanya%

perlu #ersyukur kerana dapat melaksanakan tugas dengan sempurna% 5ni #oleh mendorong seseorang anggota untuk melipat gandakan usahanya ke arah kecemerlangan% 2i)at ini &uga akan mengikis si)at tidak puas hati dan dengki% 2i)at ini &uga akan menghalang daripada perasaan som#ong dengan kedudukan atau pangkat% Ber'#a*a$a( 2i)at #ermua)akat akan mengeratkan lagi perpaduan sesama manusia dan #oleh men&amin keharmonian hidup #ermasyarakat% Ber()leran& 2ikap toleransi sesama rakan seker&a.kaum adalah penting dalam men&alinkan kehidupan #erharmoni% 2etiap orang mempunyai 5ni akan kelemahan masing-masing% 3leh itu' dengan mempunyai si)at

toleransi' kita akan dapat menerima seseorang seadanya% mesti #ersikap #ertoleransi antara% Ber&a(# pa"# ,malan #er#udi #ahasa dan penerapan nilai-nilai

menghindarkan rasa tidak puas hati di kalangan kita% 2etiap anggota

murni

yang

#erterusan akan mem#a-a kepada kesepaduan dalam kehidupan #ermasyarakat% >idup dengan #ersatu padu akan dapat menghindar dari sengketa dan rasa tidak puas hati% >anya dengan menanamkan sikap #ersatupadu di antara kaum' kita #oleh #eker&asama ke arah kecemerlangan% 9

Bere( $a 2emangat #eretika akan lahir pada setiap indi+idu sekiranya ia mempunyai nilai #udi pekerti yang tinggi dan mulia% 2etiap anggota perlu menun&ukkan etika ker&a yang #aik sesama rakan seker&a tanpa mengira #angsa% T "a$ 'e'en( ng$an " r &en" r 2eseorang yang kaya dengan #udi pekerti dan teguh dengan amalan nilai-nilai murninya tidak akan mementingkan diri sendiri% 2ikap mementingkan diri sendiri terutamanya kepada kaum yang sama' #oleh memecah #elahkan perpaduan% T a"a pera&aan .#r ga Perasaan curiga dan syak -asangka tidak mudah -u&ud dalam diri indi+idu yang mengamalkan nilai-nilai murni . ,nda hendaklah 9bersangka baik: kerana persepsi akan mempengaruhi tindakan% Jika anda persepsi #uruk terhadap seseorang' anda akan memikirkan perkara yang negati) tentang dirinya% 6engan itu' #ila anda #erinteraksi dengannya' tindak#alas anda akan men&adi negati) dan ini #oleh menye#a#kan pergaduhan%

/. O!+e$( * Ka+ an 3#&ekti) ka&ian ini adalah seperti #erikut 0 i% ii% iii% *ntuk mengetahui tahap penghayatan nilai-nilai murni di kalangan anggota yang #ertugas di kaunter dan -ad% *ntuk mengenalpasti pengamalan etika ker&a se-aktu #ertugas% *ntuk merangka strategi menam#ah#aikan dalam penghayatan nilai-nilai murni%

10

.0 Me()")l)g 0.1. Kae"a% Pen-el " $an a&ian ini telah di&alankan dari #ulan Mac 200$ hingga Mei 200$ untuk mendapatkan data-data asas se#elum latihan nilai-nilai murni #orang di&alankan% 6ata-data diperolehi dengan mengunakan soal selidik% Penilaian #orang soalselidik terse#ut iaitu penilaian diri sendiri

#erasaskan dua &enis penilaian lain /pengamalan1% 0./. P)p#la& Ka+ an

/persepsi1 dan penilaian ke atas anggota

Populasi ka&ian ini adalah terdiri daripada semua anggota di ementerian esihatan Malaysia% a&ian ini di&alankan di hospital kerana terdapat #anyak aduan% 6alam ka&ian ini hospital telah di#ahagikan kepada ! kategori iaitu 0 i1 ii1 iii1 i+1 >ospital uala Lumpur >ospital Negeri >ospital Pakar dan A >ospital 8anpa Pakar

0.0. Per&a'pelan Ka+ an Persampelan uni+ersal telah digunakan untuk mengenalpasti sampel ka&ian% 3leh yang demikian' semua hospital dipilih se#agai sampel% M adalah esemua anggota hospital seperti

pega-ai peru#atan' pem#antu peru#atan' ketua &urura-at' &urura-at terlatih'&urura-at masyarakat' attenden kesihatan dan anggota lain adalah terli#at% a&ian ini di)okuskan kepada mereka yang #ertugas di kaunter dan -ad kerana mereka terli#at secara langsung dengan pesakit% Besponden di#ahagi kepada tiga kumpulan0 11

/i1 /ii1 /iii1

,nggota yang #ertugas di kaunter ,nggota yang #ertugas di -ad ,nggota yang #ertugas selain dari kaunter atau -ad

0.1 i%

Ang$#!a% Ka+ an Bahagian , 0 Latar belakang responden Bahagian ini mengandungi umur' &antina' #angsa' status perkah-inan' peker&aan' pengalaman #eker&a' &umlah tahun #erkhidmat' tempat #ertugas dan &a#atan%

Borang soal selidik ini di#ahagikan kepada C #ahagian iaitu0

ii%

Bahagian B 0 Nilai-nilai murni Bahagian ini mengenalpasti se&auhmana penilaian diri sendiri /persepsi1 dan penilaian ke atas anggota lain /pengamalan1 oleh responden% Penilaian diri sendiri adalah persepsi responden terhadap dirinya sendiri terhadap pengamalan nilai-nilai murni% Pengamalan oleh anggota lain adalah pemerhatian responden terhadap anggota lain dalam pengamalan nilai-nilai murni% esemua soalan yang dikemukakan adalah #er#entuk skala Likert enam mata iaitu tidak berkaitan /$1' sangat setuju /51' setuju /!1' tidak pasti /C1' tidak setuju /21 dan sangat tidak setuju /11%

Ra+a% 12 Ele'en-ele'en N la M#rn


1% Peri#adi mulia Persepsi 2aya seorang yang mudah mem#erikan senyuman ketika #erurusan dengan pelanggan% Amalan ,nggota &a#atan saya melayan pelanggan dengan mesra% 2% 5khlas

12

Persepsi 2aya #eker&a #ukan semata-mata kerana duit' pangkat dan nama% Amalan ,nggota &a#atan saya hanya mem#antu apa#ila diminta% C% Benar Persepsi 2aya tidak pernah #ercakap #ohong semasa men&alankan tugas% Amalan ,nggota &a#atan saya sering mem#eri alasan yang tidak #enar sekiranya #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini% !% ,manah Persepsi 2aya memulakan tugas tepat pada -aktunya% Amalan ,nggota &a#atan saya selalu ponteng ker&a% 5% 2a#ar Persepsi 2aya sentiasa sa#ar menghadapi tingkahlaku pelanggan% Amalan ,nggota &a#atan saya akan merungut apa#ila di#eri ker&a yang #erle#ihan% $% Bertim#ang rasa Persepsi 2aya sentiasa prihatin terhadap keselesaan pesakit% Amalan etua saya mengamalkan sikap :dou#le standard: /#ermaksud dia saha&a yang #oleh tetapi orang lain tidak #oleh1% (% 2ederhana Persepsi 2aya akan melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang saya ha&ati% Amalan ,nggota &a#atan saya suka mem#a4irkan harta kera&aan% D% Bersih Persepsi >asil pendapatan saya adalah #ersih daripada punca yang terlarang /seperti rasuah' &udi' curi dan lain-lain1% Amalan ,nggota &a#atan saya sentiasa kelihatan kemas dan #ersih se-aktu men&alankan tugas% E% Proakti) Persepsi 2aya tidak akan mengam#il se#arang tindakan sehingga #erlaku

13

sesuatu masalah% Amalan ,nggota &a#atan saya sentiasa #ersiap sedia dalam menghadapi se#arang kemungkinan% 10% er&asama Persepsi 2aya turut serta dalam akti+iti yang dian&urkan oleh unit saya% Amalan 6i hospital ini' ker&asama antara unit-unit mudah dicapai% 11%6isiplin Persepsi 2aya sentiasa memelihara tingkahlaku untuk men&aga ime& &a#atan% Amalan ,nggota &a#atan saya selalu melakukan perkara-perkara yang #ercanggah dengan peraturan Ja#atan% 12%8anggung&a-a# Persepsi 2aya akan #ertanggung&a-a# diatas segala tindakan yang saya am#il% Amalan ,nggota &a#atan saya tidak mahu #ertanggung&a-a# apa#ila #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini% 1C%8ekun Persepsi 2aya sentiasa #erusaha dengan gigih untuk menghasilkan ker&a yang #erkualiti% Amalan ,nggota &a#atan saya #eker&a sam#il le-a /tidak #ersungguh-sungguh1% 1!%Bersyukur Persepsi 2aya rasa pendapatan saya tidak setimpal dengan #e#anan ker&a% Amalan 8erdapat segelintir anggota &a#atan saya yang tidak #erpuas hati dengan ke&ayaan rakan seker&a

iii%

Bahagian = 0 Penilaian Perpaduan Bahagian ini akan menilai pengamalan nilai-nilai murni yang meli#atkan isu-isu perkauman dari aspek /i1 #ermua)akat' /ii1 toleransi' /iii1 #ersatu padu dan /i+1 #eretika dengan masyarakat% Penilaian adalah melalui dua aspek &uga iaitu penilaian diri sendiri /persepsi1 dan penilaian ke atas anggota lain /pengamalan1% esemua soalan yang dikemukakan &uga #er#entuk skala Likert 14

enam mata iaitu tidak berkaitan /$1' sangat setuju /51' setuju /!1' tidak pasti /C1' tidak setuju /21 dan sangat tidak setuju /11% i+% Bahagian 6 0 Etika Kerja 6alam #ahagian ini responden dikehendaki menilai amalan-amalan negati) yang diamalkan oleh rakan seker&a% 2oalan yang disediakan adalah #erdasar kepada etika ker&a yang tidak sepatutnya dilakukan semasa #ertugas iaitu0 /i1 /ii1 /iii1 /i+1 /+1 /+i1 /+ii1 /iF1 /F1 /Fi1 /Fii1 suka datang le-at #ertugas mencampuradukkan tugas tidak #ertegur sapa suka mengumpat suka mengampu tidak menepati &an&i tidak menghargai usaha orang lain hasad dengki mengkritik cadangan orang lain lem#ap dalam men&alankan tugas kurang sopan semasa #erinteraksi masalah per#adi dengan

/+iii1 pemarah

/Fiii1 sukar menerima teguran /Fi+1 #ersikap talam dua muka /F+1 menuduh tanpa #ukti

Pengamalan nilai nilai negati) ke atas anggota lain adalah #erdasarkan pemerhatian responden terhadap anggota lain%

15

Bahagian ini &uga dikemukakan #er#entuk skala Likert enam mata iaitu tidak berkaitan /$1' sangat setuju /51' setuju /!1' tidak pasti /C1' tidak setuju /21 dan sangat tidak setuju /11% 0.3 Anal & & Da(a 6ata dianalisis menggunakan komputer mengikut program Statistical Package For Social Science SPSS ! Programme "ersion #$%&% 2tastistik deskripti) digunakan untuk menganalisis maklumat asas responden iaitu maklumat latar #elakang' mengenalpasti persepsi' pengamalan nilai-nilai murni dan etika kod ker&a% 1. Ha& l Ka+ an 1.1. Ka"ar Re&p)n 2e&umlah C1'200 #orang soalselidik telah diedarkan dan 1E'E5E anggota telah mengem#alikan #orang soalselidik terse#ut% 5ni mem#erikan kadar respon se#anyak $!G setelah surat pengingatan diedarkan%

Ja"#al 1 2 Ka"ar re&p)n 'eng $#( +en & %)&p (al


Jen & H)&p (al >ospital uala Lumpur /> L1 >ospital Negeri >ospital Pakar >ospital 8anpa Pakar Ter 'a n(4) E$D/E$%D1 2E$$/5(%11 (1(2 /$$%!1 DD5C/$2%C1 T "a$ Ter 'a n(4) C2 /C%21 22C! /!C%01 C$2D/CC%$1 5C!(/C(%(1 T)(al n(4) 1555(155) 3/55(155) 15655(15 5) 11/55(15 5)

Jadual 1 menun&ukkan kadar respon mengikut &enis hospital dimana E$%DG telah diterima dari >ospital uala Lumpur' $$%!G dari 16

>ospital Pakar' $2%CG >ospital 8anpa Pakar dan 5(%1G dari >ospital Negeri% 1./. Ma$l#'a( La(ar Bela$ang Re&p)n"en =iri-ciri responden yang di#incangkan adalah seperti umur' &antina' #angsa dan status perkah-inan% 1./.1. U'#r "an Jan( na

Meru&uk kepada Jadual 2' ta#uran umur responden adalah dalam lingkungan 20 hingga 5E tahun% Purata umur responden adalah C$%E tahun% 2elain daripada itu ke#anyakan responden adalah perempuan /(E%1G1% 5ni adalah kerana ramai daripada anggota adalah terdiri dari &urura-at% 1././. Bang&a "an S(a(#& Per$a%, nan 2eramai 15D05

2eramai 150D( orang /($%CG1 adalah #er#angsa melayu diikuti dengan #angsa =ina /!%2G1 dan 5ndia /C%DG1% orang /(E%2G1 telah #erkah-in%

Ja"#al / 2 Ma$l#'a( la(ar Bela$ang Re&p)n"en

17

Frequency (%) Umur /NH1E!(21 20-2E C0-CE !0-!E 50-5E Bangsa /NH1E(D$1 Melayu Cina India Lain-lain Status Perkahwinan /NH1E(((1 Bujang Berkahwin Jantina /NH1EDC21 Lelaki Pere !uan 5E!(/C0%51 5E2(/C0%!1 !$1$/2C%(1 2ED2/15%C1 150D(/($%C1 D2!/!%21 (5C/C%D1 C122/15%D1 CE(2/20%11 15D05/ (E%E1 !05C/20%!1 15((E/(E%$1

1./.0

Ja,a(an 18

Ba&ah 2 menun&ukkan ma&oriti responden adalah Jurura-at 8erlatih /!0%CG1%


Ra+a% /2 Ta!#ran Ja,a(an Re&p)n"en
Jawatan
45

40

35 ! 0%C Pegawai Perubatan Pembantu Perubatan Ketua Jururawat Jururawat Terlatih Jururawat masyarakat Attenden Kesihatan Lain-lain

Peratus %

30

25 1D%5

20

15

1(%1

10 11%( 5 C%E 5 %5 2%E 0 Pegawai Perubatan Pembantu Perubatan Ketua Jururawat Jururawat Terlatih Jururawat masyarakat Attenden Kesihatan Lain-lain

1./.1. >asil

Pengala'an Be$er+a D +a,a(an Se$arang daripada ka&ian mendapati $$%2G responden

mempunyai pengalaman #eker&a kurang daripada 10 tahun /Ba&ah C1%


Ra+a% 0 2 Ta!#ran Pengala'an Be$er+a D +a,a(an JANTINA R SP!N" N Se$arang Ole% Re&p)n"en

#30tahun

2%C

21-30tahun

1!%D
#30tahun 21-30tahun 11-20tahun

11-20tahun

1$%(

"10tahun

"10tahun

$$%2

10

20

30

40

50

!0

19

1./.3.

J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( "engan KKM

Ba&ah ! menun&ukkan ke#anyakan responden /51%2G1 #erkhidmat kurang daripada 10 tahun dan yang paling sedikit adalah responden yang #erkhidmat le#ih dari C0 tahun /!%2G1%

Ra+a% 1 2 Ma$l#'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( Ole% Re&p)n"en

#30tahun

4$2

#30tahun

21-30tahun

23$3

21-30tahun 11-20tahun "10tahun

11-20tahun

21$3

"10tahun

51$2

10

20

30

40

50

1.0. Pen la an " r &en" r (Per&ep& ) Jika dilihat melalui persepsi' ka&ian menun&ukkan $(%0G merasakan mereka mengamalkan nilai-nilai murni manakala hanya CCG saha&a yang tidak merasakan mereka mengamalkan nilai-nilai murni /Ba&ah 51%

20

Ra+a% 3 2 Per&ep& Re&p)n"en Ter%a"ap Penga'alan N la -n la M#rn

Per&ep& Re&p)n"en Ter%a"ap Penga'alan N la -n la M #rn

004

784
%a Tidak

6alam #orang soalselidik di #ahagian persepsi' terdapat 1! soalan% 2ekiranya #agi setiap soalan responden men&a-a# sangat #ersetu&u /skorH!1 atau sangat #ersetu&u /skorH51 tentang dirinya melakukan amalan terse#ut maka itu dikira se#agai mengamalkan nilai murni% Jumlah skor mesti 5$ dan keatas /1! kali !1% 2kor kurang dari 5$ di anggap tidak mengamalkannya% Bagi setiap soalan yang #er#entuk negati)' akan ditukar ke #entuk positi) terle#ih dahulu se#elum pengiraan di#uat% /2ila lihat soalan-soalan didalam Lampiran 11% 2eterusnya #agi memudahkan per#incangan' &adual seterusnya akan mem#incangkan samada terdapat amalan ataupun tidak% Bagi setiap elemen &uga' setu&u dan sangat setu&u akan diga#ung se#agai setu&u' manakala sangat tidak setu&u dan tidak setu&u akan diga#ungkan se#agai tidak setu&u% 2ekiranya hendak melihat kesemuanya iaitu sangat tidak setu&u' tidak setu&u' tidak pasti' setu&u' sangat setu&u dan tidak #erkaitan' sila lihat Jadual $! /mukasurat !(1%
Ja"#al 02 Per!an" ngan D an(ara Per&ep& Dengan Ja,a(an

21

P'&%&&#

6aripada Jadual C' didapati ramai responden yang merasakan mereka mengamal nilai murni% Per#e4aan ini adalah signi)ikan% 6i antara mereka yang tidak mengamalkan nilai murni adalah dari kategori ,ttenden 6oktor /!0%1G1% Jika dilihat per#andingan di antara persepsi dengan tempat #ertugas' persepsi anggota yang #ertugas di -ad iaitu E!55 orang /$E%CG1 merasakan mereka mengamalkan nilai-nilai murni manakala di kaunter pula adalah seramai 21DE orang /$C%2G1
Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jururura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al 19939(155) Per&ep& T "a$ A'al n(4) C1C/!0%11 C$C/C2%D1 (C/12%!1 22C$/2(%D1 $E1/2E%(1 1!!D/!2%C1 1!$E/CE%(1 7390(00.5) A'al n(4) T)(al(n4) (D1/1001 110$/1001 5D(/1001 D0CD/1001 2C2(/1001 C!21/1001 C$EE/1001

esihatan /!2%CG1 dan diikuti dengan C1C

!$D/5E%E1 (!C/$(%21 51!/D(%$1 5D02/(2%21 1$C$/(0%C1 1E(C/5(%(1 22C0/$0%C1

10077(78.5)

/Jadual !1%
Ja"#al 12 Per!an" ngan D Ber(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter 8otal 18153(155) P'&%&&# Per&ep& T "a$ A'al A'alan n(4) (n4) !1D5/ C0%(1 E!55/$E%C1 12($/C$%D1 21DE/$C%21 3171(01.9) 11711(76.1) T)(al n(4) 1C$!0/1001 C!$5/1001 an(ara Per&ep& Dengan Te'pa(

22

6aripada Jadual 5' didapati ramai responden yang merasakan mereka mengamalkan Peratusan nilai &a#atan murni% yang Per#e4aan paling ini adalah dalam signi)ikan% tinggi

mengamalkan nilai-nilai murni adalah &a#atan 3IJ / (2%(G1 manakala peratusan yang terendah adalah &a#atan penda)taran%
Ja"#al 32 Per!an" ngan D an(ara Per&ep& Dengan Ja!a(an Per&ep& T "a$ A'al A'al n(4) (n4) 50D/C1%21 1122/$D%D1 C$1/C1%C1 (EC/$D%(1 5E5/C1%01 1C2(/$E%01 202/C!%$1 CD1/$5%!1 (D2/2(%C1 20D0/(2%(1 $1E/C5%01 11!D/$5%01 22$/C!%(1 !2$/$5%C1 (5/C(%(1 12!/$2%C1 2!!2/C!%!1 !$$!/$5%$1 T)(al n(4) 1$C0/1001 115!/1001 1E22/1001 5DC/1001 2D$2/1001 1($(/1001 $52/1001 1EE/1001 (10$/1001

Ja!a(an Peru#atan Pem#edah an Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasa n "armasi Penda)tara n Lain-lain T)(al 18683(155)

3615(0/.3)

1/573(78.3)

P'&%&&#

Jika dilihat dari pengalaman ker&a' peratusan pengamalan #erkurangan apa#ila telah lama #eker&a samada ditempat

23

sediada /Jadual $1 atau selama #erkhidmat dengan (1%

M /Jadual

Ja"#al Pengala'an

Per!an" ngan

an(ara

Per&ep&

Dengan

Be$er+a D +a,a(an Se$arang Pengala'an Be$er+a D +a,a(an &e$arang K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al 19/17(155)
P<0.001

Per&ep& T)(al n(4) T "a$ A'al A'al n(4) n(4) !0D0/ C2%1 D$C$/$(%E1 12(1$/1001 1 2201/$D%!1 C21$/1001 1015/C1%$1 1D!2/$!%(1 2D!5/1001 100C/C5%C1 25E/5E%01 !CE/1001 1D0/!1%01 7/86(0/.8) 1/906(78.0)

Ja"#al 8 2 Per!an" ngan D Ta%#n Ber$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al 19505(155)

an(ara Per&ep&

Dengan J#'la%

Per&ep& T "a$ A'al A'al n (4) n(4) C2C!/ CC%21 $50C/$$%D1 12!D/C0%D1 2D0D/$E%21 1!CD/C2%!1 2EE5/$(%$1 C0$/CD%11 !ED/$1%E1 7//7(0/.8)

T)(al n(4) E(C(/1001 !05$/1001 !!CC/1001 D0!/1001

1/651(78.0)"""""""""

P<0.001

24

1.1. NILAI-NILAI MURNI (Pen la an " r ) 1.1.1. PERIBADI MULIA ,nalisis nilai murni secara #erasingan' didapati (5G daripada sta) #oleh mem#eri senyuman% 7alau #agaimanapun terdapat 2E orang 6oktor /C%(G1 tidak mudah mem#eri senyuman% ,nggota yang #ertugas di -ad le#ih mudah mem#eri senyuman #er#anding dengan petugas kaunter #er#anding dengan anggota #ertugas di -ad /Jadual E1% Manakala dari aspek pengalaman ker&a' tidak terdapat apa-apa per#e4aan /Jadual 10 I 111%

Ja"#al 62 Per!an" ngan " an(ara '#"a% 'e'!er $an &en-#'an "engan +a,a(an Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al 19679(1551
P'&%&&#

M#"a% 'e'!er $an &en-#'an 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 2E/C%(1 1!$/1D%E1 5EE/((%!1 1C/1%21 121/11%01 E$$/D(%D1 5/%E1 1E/C%C1 5$0/E5%E1 $1/%D1 5E1/(%!1 (C5$/E1%E1 1!/%$1 15D/$%D1 2152/E2%$1 50/1%51 22E/$%(1 C12E/E1%D1 !(/1%C1 C5(/E%(1 C2$(/DE%01 /19(1.1) 17/1(6./)

T)(al n(4) ((!/1001 1100/1001 5D!/1001 D00D/1001 2C2!/1001 C!0D/1001 C$(1/1001

165/9(95.8)

Ja"#al 92 Per!an" ngan " an(ara '#"a% 'e'!er $an &en-#'an "engan (e'pa( !er(#ga&

25

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al

M#"a% 'e'!er $an &en-#'an 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1CE/1%01 !$/1%C1 163(1.1) 10!C/(%(1 CC(/E%D1 1065(6.1) 12!0E/E1%C1 C0$C/DD%E1 1318/(95.6)

T)(al n(4) 1C5E1/1001 C!!$/1001 18508(155)

P'&%&&#

Ja"#al 152 Per!an" ngan " an(ara '#"a% 'e'!er $an &en-#'an "engan pengala'an !e$er+a Pengala'an Be$er+a D +a,a(an Se$arang K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al 19101(155)
P(&%)**

M#"a% 'e'!er $an &en-#'an 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 12!/1%01 CD/1%21 CD/1%C1 $/1%!1 /57(1.1) 1050/D%C1 2!1/(%51 21(/(%(1 C!/(%D1 11!E!/E0%(1 2E2!/E1%C1 25$D/E1%01 CE(/E0%D1

T)(al n(4) 12$$D/1001 C20C/1001 2D2C/1001 !C(/1001

131/(6.1)

18060(95.9)

Ja"#al 112 Per!an" ngan " an(ara '#"a% 'e'!er $an &en-#'an "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( M#"a% 'e'!er $an &en-#'an 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 T)(al n(4)

26

K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al 16913(155)


P(&%&+*

101 /1%01 !1/1%01 50/1%11 11/1%!1 /50(1.1)

D!C/D%(1 C10/(%(1 C1!/(%11 $$/D%21 1300(6.1)

D(55/E0%C1 C$D(/E1%C1 !0!C/E1%(1 (2!/E0%!1

E$EE/1001 !0CD/1001 !!0(/1001 D01/1001

18/59(95.6)

1.1./. IKHLAS

Jadual 12 menun&ukkan ke#anyakan anggota #eker&a #ukan semata-mata kerana duit' pangkat dan nama kecuali ,ttendan esihatan% 6i Jadual 1C pula #oleh dilihat peratus anggota di kaunter yang #eker&a #ukan semata-mata kerana duit' pangkat dan nama adalah #erkurangan #er#anding dengan mereka yang #ertugas di -ad% Begitu &uga &ika dilihat dari aspek lama mereka #eker&a /Jadual 1! I 151%
Ja"#al 1/2 Per!an" ngan " an(ara !e$er+a !#$an &e'a(a-'a(a $erana "# (: pang$a( "an na'a "engan +a,a(an Be$er+a !#$an &e'a(a-'a(a $erana "# (: pang$a( "an na'a 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 DC/10%E1 11D/10%E1 $E/11%E1 E5E/12%11 C0D/1C%!1 (2C/21%(1 552/15%C1 D(/11%51 1C1/12%11 1D/C%11 !(!/$%01 101/!%!1 2EE/E%01 C0(/D%51 5DD/((%$1 DC$/((%11 !E1/D!%E1 $!(1/D1%E1 1DD$/D2%21 2C05/$E%C1 2(5!/($%21 T)(al n(4)

Ja,a(an

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al 19375(1551
P'&%&&#

(5D/1001 10D5/1001 5(D/1001 (E0!/1001 22E5/1001 CC2(/1001 C$1C/1001

/61/(11.1)

1118(8./)

13001(86.1)

27

Ja"#al 102 Per!an" ngan " an(ara !e$er+a !#$an &e'a(a-'a(a $erana "# (: pang$a( "an na'a "engan (e'pa( !er(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al
P'&%&&#

Be$er+a !#$an &e'a(a-'a(a $erana "# (: pang$a( "an na'a 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1D$(/1C%E1 50!/1!%E1 /081(11.1) DDC/$%$1 2$D/(%E1 1131(7.9) 10$!2/(E%51 2$15/((%21 10/38(89.5)

T)(al n(4) 1CCE2/1001 CCD(/1001 17889(155)

Ja"#al 112 Per!an" ngan " an(ara !e$er+a !#$an &e'a(a-'a(a $erana "# (: pang$a( "an na'a "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a D +a,a(an Se$arang K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al 16603(155)
P'&%&&#

Be$er+a !#$an &e'a(a-'a(a $erana "# (: pang$a( "an na'a 8idak 2etu&u n/G1 15C(/12%C1 50$/1$%01 55!/1E%E1 E$/22%C1 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 DED/(%21 1002(/D0%51 2C0/(%C1 2!25/($%(1 1D2/$%51 20!5/(C%51 CD/D%D1 2E(/$D%E1 1016(8./)

T)(al n(4) 12!$2/1001 C1$1/1001 2(D1/1001 !C1/1001

/790(11.0)

11891(86.3)

Ja"#al 132 Per!an" ngan " an(ara !e$er+a !#$an &e'a(a-'a(a $erana "# (: pang$a( "an na'a "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( Be$er+a !#$an &e'a(a-'a(a $erana "# (: pang$a( "an na'a 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 10EE /11%51 (2C/(%$1 ((11/D0%E1 5(D/1!%51 2((/$%E1 C1C(/(D%$1 D1D/1D%E1 2$(/$%21 C251/(5%01 1((/22%51 $2/(%E1 5!(/$E%$1 /78/(11.0) 10/9(8.1) T)(al n(4) E5CC/1001 CEE2/1001 !CC$/1001 (D$/1001

J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al 16718(155)


P'&%&&#

11717(86.3)

28

1.1.0 Benar Jadual 1$ menun&ukan ke#anyakkan anggota tidak pernah #ercakap #ohong semasa men&alankan tugas kecuali 6oktor /1C%DG1 dan Pem#antu Peru#atan /10%CG1%
Ja"#al 172 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ perna% !er.a$ap !)%)ng &e'a&a 'en+alan$an (#ga& "engan +a,a(an T "a$ perna% !er.a$ap !)%)ng &e'a&a 'en+alan$an (#ga& 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 10$/1C%D1 1$5/21%51 !E$/$!%(1 112/10%C1 250/22%E1 (2E/$$%D1 CD/$%$1 (D/1C%!1 !$!/D0%01 5$C/(%11 1!$E/1D%$1 5D(0/(!%C1 1!$/$%!1 !22/1D%51 1(1C/(5%11 C5!/10%51 5ED/1(%D1 2!10/(1%(1 C1$/D%(1 (25/20%01 25EC/(1%!1 1703(6.0) 0858(16.9) T)(al n(4) ($(/1001 10E1/1001 5D0/1001 (E02/1001 22D1/1001 CC$2/1001 C$C!/1001

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain 8otal 19718(155)
P'&%&&#

11/83(8/.6)

8erdapat tiada per#e4aan di antara anggota di kaunter dan di -ad yang merasakan mereka tidak pernah #ercakap #ohong Jadual 1(1%
Ja"#al 182 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ perna% !er.a$ap !)%)ng &e'a&a 'en+alan$an (#ga& "engan (e'pa( !er(#ga& T "a$ perna% !er.a$ap !)%)ng &e'a&a 'en+alan$an (#ga& 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 10(C/D%01 2E$/D%(1 1079(6.1) 2!$2/1D%!1 $!(/1E%11 0159(16.3) ED(2/(C%$1 2!51/(2%21 1/0/0(80.0)

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al

T)(al n(4) 1C!0(/1001 CCE!/1001 17651(155)

29

P(&%$&+

7alau #agaimanapun' peratus anggota yang tidak setu&u yang mereka tidak pernah #ercakap #ohong adalah le#ih #agi mereka yang telah #ertugas le#ih dari C0 tahun /Jadual 1D I 1E1%
Ja"#al 162 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ perna% !er.a$ap !)%)ng &e'a&a 'en+alan$an (#ga& "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a D +a,a(an Se$arang K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al 16695 (155)
P'&%&&#

T "a$ perna% !er.a$ap !)%)ng &e'a&a 'en+alan$an (#ga& 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 ED(/(%E1 2((/D%(1 25!/E%11 5$/12%D1

T)(al n(4)

25$D/20%$1 DE2(/(1%51 12!D2/1001 515/1$%21 2C(D/(5%01 C1(0/1001 !05/1!%51 21!2/($%51 2D01/1001 D0/1D%C1 C01/$D%E1 !C(/1001 1381(6.0) 0376 (16.9) 10816(8/.6)

Ja"#al 192 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ perna% !er.a$ap !)%)ng &e'a&a 'en+alan$an (#ga& "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al 1681/(155)
P'&%&&#

T "a$ perna% !er.a$ap !)%)ng &e'a&a 'en+alan$an (#ga& 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 (C$/(%(1 20$C/21%$1 $(5!/(0%(1 C!2/D%$1 $E2/1(%C1 2E$C/(!%11 CD0/D%(1 $21/1!%21 CC$2/((%11 101/12%$1 1!!/1D%01 55!/$E%C1 1339(6.0) 03/5(16.6)

T)(al n(4) E55C/1001 CEE(/1001 !C$C/1001 (EE/1001 10700(8/.9)

1.1.1.

A'ana%

6ari segi amanah' ke#anyakkan anggota akan memulakan tugas tepat pada -aktunya% 7alau #agaimanapun terdapat le#ih

30

kurang 11 peratus dari

etua Jurura-at tidak #er#uat demikian

/Jadual 201% Melalui Jadual 21 &uga #oleh dilihat peratus anggota di kaunter yang memulakan tugas tepat pada -aktunya adalah #erkurangan #er#anding dengan mereka yang #ertugas di -ad% 2emakin lama mereka #erkhidmat dengan semakin meningkat /Jadual 2C1%
Ja"#al /52 Per!an" ngan " an(ara '#la$an (#ga& (epa( pa"a ,a$(#n-a "engan +a,a(an M#la$an (#ga& (epa( pa"a ,a$(#n-a 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 55/(%11 (5/E%(1 $!!/DC%21 !$/!%21 D!/(%(1 E$D/DD%21 $5/11%11 !/%(1 51!/DD%21 2E1/C%$1 250/C%11 (!$5/EC%21 $5/2%D1 101/!%!1 21!D/E2%D1 12E/C%D1 22D/$%(1 C0!(/DE%51 1(C/!%(1 2!5/$%(1 C2$$/DD%(1 6/1(1.1) 968(3.5) T)(al n(4) ((!/1001 10ED/1001 5DC/1001 D00$/1001 2C1!/1001 C!0!/1001 C$D!/1001

M' peratus yang

tidak setu&u mereka memulakan tugas tepat pada -aktunya

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al 19670(155)
P'&%&&#

1653/(95.9)

Ja"#al /12 Per!an" ngan " an(ara 'e'#la$an (#ga& (epa( pa"a ,a$(#n-a "engan (e'pa( !er(#ga&

M#la$an (#ga& (epa( pa"a ,a$(#n-a Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al
P'&%&&#

T)(al n(4)

8idak 2etu&u n/G1 5!2/!%01 1!$/!%21 766(1.5)

8idak pasti n/G1 5DD/!%C1 211/$%11 899(1.8)

2etu&u n/G1 12!50/E1%(1 C0E0/DE%$1 13315(91.0) 1C5D0/1001 C!!(/1001 185/8(155)

31

Ja"#al //2 Per!an" ngan " an(ara 'e'#la$an (#ga& (epa( pa"a ,a$(#n-a "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a D +a,a(an Se$arang M#la$an (#ga& (epa( pa"a ,a$(#n-a 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 50(/!%01 $!C/5%11 1150$/E0%E1 1CC/!%21 1!D/!%$1 2E1(/E1%21 12!/!%!1 11(/!%11 25E5/E1%51 25/5%(1 22/5%01 CE0/DE%21
869(1.1) 905(1.9)

K10 11 - 20 21 @ C0
191/8(155) P(&%#,-

LC0 T)(al

T)(al n(4) 12$5$/1001 C1ED/1001 2DC$/1001 !C(/1001

18156(91.5)

Ja"#al /02 Per!an" ngan " an(ara 'e'#la$an (#ga& (epa( pa"a ,a$(#n-a "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( M#la$an (#ga& (epa( pa"a 8idak 2etu&u 8idak pasti n/G1 n/G1 CC$ /C%51 551 /5%(1 15( /C%E1 1DE /!%(1 2!0 /5%!1 1!$ /C%C1 !E /$%11 C5 /!%!1
86/ (1.1)

K10 11 - 20 21 @ C0
16911 (155) P'&%&&#

LC0 T)(al

,a$(#n-a 2etu&u n/G1 DD0$ /E0%D1 C$EC /E1%!1 !022 /E1%21 (1( /DE%51

T)(al n(4) E$EC /1001 !0CE /1001 !!0D /1001 D01 /1001

9/1 (1.9)

18/06 (91.5)

1.1.3.

Sa!ar

6ari aspek kesa#aran' ke#anyakkan anggota akan #ersa#ar menghadapi tingkah laku pelanggan kecuali 6oktor /Jadual 2!1% Manakala dari aspek tempat #ertugas tidak terdapat #anyak per#e4aan /Jadual 251% 8ahap kesa#aran menghadapi tingkah laku pelanggan' peratus anggota yang #eker&a le#ih dari 10

32

tahun adalah le#ih tinggi dari anggota yang #erker&a kurang dari 10 tahun /Jadual 2$ I 2(1%

Ja"#al /12 Per!an" ngan " an(ara &a!ar 'eng%a"ap ( ng$a% la$# pelanggan "engan +a,a(an Sa!ar 'eng%a"ap ( ng$a% la$# pelanggan 8idak setu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 5D/(%51 1!2/1D%C1 5($/(!%21 2D/2%51 12D/11%$1 E!C/D5%D1 10/1%(1 22/C%D1 55!/E!%51 250/C%11 $E1/D%$1 (0$E/DD%C1 $1/2%$1 1D1/(%D1 20($/DE%$1 1!1/!%11 C0!/D%E1 2E5!/D$%E1 12$/C.51 C20/D%D1 C20C/D(%D1 781(0.1) 1866(9.5) T)(al n(4) (($/1001 10EE/1001 5D$/1001 D010/1001 2C1D/1001 CCEE/1001 C$!E/1001

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al 19608(155)
P'&%&&#

18083(68.7)

Ja"#al /32 Per!an" ngan " an(ara &a!ar 'eng%a"ap ( ng$a% la$# pelanggan "engan (e'pa( !er(#ga& Te'pa( Ber(#ga& Sa!ar 'eng%a"ap ( ng$a% la$# pelanggan 8idak 2etu&u n/G1 7ad aunter T)(al
P(&%+*.

T)(al n(4)

8idak pasti n/G1 1200/D%D1 C00/D%(1 1355(6.6)

2etu&u n/G1 11E22/D(%(1 C0C$/DD%21 11936(68.6) 1C5D(/1001 C!!2/1001 185/9(155)

!$5/C%!1 10$/C%11 381(0.1)

Ja"#al /72 Per!an" ngan " an(ara &a!ar 'eng%a"ap ( ng$a% la$# pelanggan "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Sa!ar 'eng%a"ap ( ng$a% la$#

33

Be$er+a D +a,a(an pelanggan T)(al Se$arang n(4) 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 K10 12$!$/1001 !12/C%C1 120D/E%$1 1102$/D(%21 11 - 20 C1E5/1001 EC/2%E1 251/(%E1 2D51/DE%21 21 @ C0 2D2(/1001 10E/C%E1 202/(%11 251$/DE%01 LC0 !C5/1001 2C/5%C1 C(/D%51 C(5/D$%21 T)(al 708(0.0) 1796(6.9) 17876(68.6) 19150(155)
P'&%&&#

Ja"#al /82 Per!an" ngan " an(ara &a!ar 'eng%a"ap ( ng$a% la$# pelanggan "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al 16917(155)
P'&%&&#

Sa!ar 'eng%a"ap ( ng$a% la$# pelanggan T)(al n(4) 8idak setu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 E$((/1001 C2(/C%!1 1011/10%!1 DCCE/D$%21 !0C$/1001 112/2%D1 C2E/D%21 C5E5/DE%11 !!0$/1001 151/C%!1 2D2/$%!1 CE(C/E0%21 (E(/1001 CD/!%D1 5E/(%!1 (00/D(%D1 7/6(0.0) 1761(6.9) 17758(68.6)

1.1.7.

Ber( '!ang ra&a

*ntuk aspek #ertim#ang rasa' ke#anyakkan anggota adalah prihatin terhadap keselesaan pesakit /EC%2G1% 7alau #agaimana' antara yang tidak setu&u' peratus #agi ,ttendan esihatan adalah tinggi sedikit /Jadual 2D1% Jadual 2E menun&ukkan peratus anggota di kaunter yang prihatin terhadap keselesaan pesakit adalah #erkurangan #er#anding dengan mereka yang #ertugas di -ad% 2emakin lama mereka #ertugas' peratus yang tidak prihatin terhadap keselesaan pesakit adalah semakin meningkat /Jadual C0 I C11%
Ja"#al /62 Per!an" ngan " an(ara pr %a( n (er%a"ap $e&ele&aan pe&a$ ( "engan +a,a(an

34

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al 1915/(155)
P'&%&&#

Pr %a( n (er%a"ap $e&ele&aan pe&a$ ( T)(al n(4) 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1(/2%21 ((!/1001 E!/12%11 $$C/D5%(1 11/1%01 1100/1001 5(/5%21 10C2/EC%D1 1/0%21 5D5/1001 E/1%51 5(5/ED%C1 10E/1%!1 (ED1/1001 2($/C%51 (5E$/E5%21 25/1%11 2C1C/1001 10D/!%(1 21D0/E!%21 E$/2%E1 CC$$/1001 1D(/5%$1 C0DC/E1%$1 DC/2%51 C2DC/1001 2!1/(%C1 2E5E/E0%11 01/(1.6) 98/(3.5) 16566(90./)

Ja"#al /92 Per!an" ngan " an(ara pr %a( n (er%a"ap $e&ele&aan pe&a$ ( "engan (e'pa( !er(#ga& Pr %a( n (er%a"ap $e&ele&aan pe&a$ ( Te'pa( Ber(#ga& 8idak 2etu&u n/G1 225/1%(1 $0/1%D1 /63(1.8) 8idak pasti n/G1 5E2/!%!1 1E$/$%01 866(1.8) 2etu&u n/G1 12(55/E!%01 2EED/E2%11 13830(90.7) T)(al n(4)

7ad aunter T)(al


P'&%&&#

1C5(2/1001 C25!/1001 176/7(155)

Ja"#al 052 Per!an" ngan " an(ara pr %a( n (er%a"ap $e&ele&aan pe&a$ ( "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a D +a,a(an Se$arang Pr %a( n (er%a"ap $e&ele&aan pe&a$ ( 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 T)(al n(4)

LC0 T)(al 16786(155)


P'&%&&#

K10 11 - 20 21 @ C0

12CE(/1001 1(2/1%!1 $(1/5%!1 1155!/EC%21 C105/1001 $!/2%11 12!/!%01 2E1(/EC%E1 2(5C/1001 $$/2%!1 10!/C%D1 25DC/EC%D1 !2C/1001 11/2%$1 1!/C%C1 CED/E!%11 010(1.8) 910(1.9) 1813/(90.1)

35

Ja"#al 012 Per!an" ngan " an(ara pr %a( n (er%a"ap $e&ele&aan pe&a$ ( "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al 16197(155)
P'&%&&#

Pr %a( n (er%a"ap $e&ele&aan pe&a$ ( T)(al 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n(4) n/G1 n/G1 n/G1 E!D!/1001 1!$/1%51 5(C/$%01 D($5/E2%!1 CECE/1001 $D/1%(1 1$(/!%21 C(0!/E!%01 !C05/1001 D2/1%E1 1C!/C%11 !0DE/E5%01 ($D/1001 1(/2%21 2$/C%!1 (25/E!%!1 010(1.8) 955(1.9) 18/60(90.1)

#$#$% S " R&ANA Le#ih daripada D0 peratus #agi semua anggota sanggup

melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang diha&ati kecuali 6oktor /Jadual C21% >ampir 22 peratus dari 6oktor tidak #ersetu&u% Jadual CC menun&ukkan tiada per#e4aan tahap kesederhaan #agi anggota yang #ertugas di kuanter atau -ad% 7alau #agaimanapun' semakin lama mereka #ertugas' peratus yang #ersetu&u sanggup melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang diha&ati semakin meningkat /&adual C! I C51%
Ja"#al 0/2 Per!an" ngan " an(ara &angg#p 'ela$#$an apa &a%a+a #n(#$ 'en.apa apa -ang " %a+a( "engan +a,a(an

Ja,a(an

Sangg#p 'ela$#$an apa &a%a+a #n(#$ 'en.apa apa -ang " %a+a( 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1

T)(al n(4)

36

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al 19157(155)
P'&%&&#

1$5/21%(1 20C/1E%01 D5/1!%E1 1C$0/1(%(1 C$2/1$%!1 $1(/1D%E1 $E2/1E%51

5E5/(D%C1 D$!/D1%01 !D5/D5%11 $CC!/D2%C1 1D!0/DC%$1 2$5C/D1%11 2D51/D0%51

($0/1001 10$(/1001 5(0/1001 ($E!/1001 2202/1001 C2(0/1001 C5!C/1001

0161(16./)

137//(61.6)

Ja"#al 002 Per!an" ngan " an(ara &angg#p 'ela$#$an apa &a%a+a #n(#$ 'en.apa apa -ang " %a+a( "engan (e'pa( !er(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 17089(155) PH0%5!$ Sangg#p 'ela$#$an apa &a%a+a #n(#$ 'en.apa apa -ang T)(al " %a+a( n(4) 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 2CC$/1(%E1 10(C2/D2%11 1C0$D/1001 5((/1(%!1 2(C!/D2%$1 CC11/1001 /910 (18.6) 10177(6/./)

Ja"#al 012 Per!an" ngan " an(ara &angg#p 'ela$#$an apa &a%a+a #n(#$ 'en.apa apa -ang " %a+a( "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a " +a,a(an &e$arang K10 11-20 21-C0 LC0 T)(al 16151(155)
P'&%&&#

Sangg#p 'ela$#$an apa &a%a+a #n(#$ 'en.apa apa T)(al -ang " %a+a( n(4) 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 22DC/1D%D1 ED(E/D1%21 121$2/1001 5!1/1(%51 2552/D2%51 C0EC/1001 !50/1$%51 22(!/DC%51 2(2!/1001 $C/1!%D1 C$2/D5%21 !25/1001 0008(16.1) 13578(61.9)

37

Ja"#al 032 Per!an" ngan " an(ara &angg#p 'ela$#$an apa &a%a+a #n(#$ 'en.apa apa -ang " %a+a( "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( " +a,a(an &e$arang K10 11-20 21-C0 LC0 T)(al
P'&%&&#

Sangg#p 'ela$#$an apa &a%a+a #n(#$ 'en.apa apa -ang " %a+a( 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 1(E2/1E%C1 (510/D0%(1 (20/1D%!1 C1DC/D1%$1 $(1/15%D1 C5(0/D!%21 120/15%!1 $5E/D!%$1 0050(16.1) 119//(61.9)

T)(al n(4) EC02/1001 CE0C/1001 !2!1/1001 ((E/1001 16//3(155)

1.1.6.

BERSIH

Jadual C$ menun&ukkan le#ih daripada E0 peratus #agi semua kategori anggota #ersetu&u #aha-a hasil pendapatan mereka adalah #ersih daripada punca terlarang kecuali ,ttendan esihatanA tidak terdapat #anyak per#e4aan antara anggota yang #eker&a di kaunter atau -ad /Jadual C(1' #egitu &uga dengan pengalaman #eker&a di &a-atan sekarang /Jadual CD1 dan &uga &umlah tahun #erkhidmat /Jadual CE1%

Ja"#al 072 Per!an" ngan " an(ara %a& l pen"apa(an !er& % "ar pa"a p#n.a (erlarang "engan +a,a(an Ha& l pen"apa(an !er& % "ar pa"a p#n.a (erlarang 8idak 8idak pasti 2etu&u 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 C(/!%E1 1C/1%(1 (00/EC%C1 C!/C%11 21/1%E1 10C1/E!%E1 1D/C%11 2/0%C1 55!/E$%51 C20/!%11 D2/1%01 (!(D/E!%E1 111/!%E1 !0/1%D1 211(/EC%C1 25(/(%D1 EE/C%01 2E5$/DE%C1 1D0/!%E1 (D/2%11 CCD!/E2%E1 938(1.9) 003(1.8) 16//5(90.1) T)(al n(4) (50/1001 10D$/1001 5(!/1001 (DD0/1001 22$D/1001 CC12/1001 C$!2/1001 1931/(155

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al

38

)
P'&%&&#

Ja"#al 082 Per!an" ngan " an(ara %a& l pen"apa(an !er& % "ar pa"a p#n.a (erlarang "engan (e'pa( !er(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al
P(&%+&.

Ha& l pen"apa(an !er& % "ar pa"a p#n.a (erlarang 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 $!D/!%E1 202/1%51 12!((/EC%$1 15C/!%51 5D/1%(1 C1D1/EC%D1 651(1.6) /75(1.7) 13736(90.8)

T)(al n(4) 1CC2(/1001 CCE2/1001 17819(155)

Ja"#al 062 Per!an" ngan " an(ara %a& l pen"apa(an !er& % "ar pa"a p#n.a (erlarang "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a D +a,a(an Se$arang K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al
P(&%)+-

Ha& l pen"apa(an !er& % "ar pa"a p#n.a (erlarang 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 5DE/!%(1 151/!%D1 1!C/5%11 22/5%21 953(1.6) 1D0/1%!1 5C/1%(1 5!/1%E1 10/2%C1 /98(1.7) 11$$(/EC%D1 2E!2/EC%51 25DC/E2%E1 CE5/E2%51 18368(90.7)

T)(al n(4) 12!C$/1001 C1!$/1001 2(D0/1001 !2(/1001 16869(155 )

Ja"#al 092 Per!an" ngan " an(ara %a& l pen"apa(an !er& % "ar pa"a p#n.a (erlarang "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al Ha& l pen"apa(an !er& % "ar pa"a p#n.a (erlarang 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 !5(/!%D1 1!D/1%$1 DE0!/EC%$1 202/5%11 (0/1%D1 C(0$/EC%21 200/!%$1 $E/1%$1 !0$5/EC%D1 C5/!%!1 15/1%E1 (C(/EC%$1 691(1.6) 05/(1.7) 1811(90.7) T)(al n(4) E50E/1001 CE(D/1001 !CC!/1001 (D(/1001 16756(155 )

39

P=0.881

1.1.9.

PROAKTI;

Le#ih daripada D0 peratus #agi semua kategori anggota akan mengam#il se#arang tindakan kecuali attendan kesihatan yang tidak mengam#il se#arang tindakan sehingga #erlaku sesuatu masalah /Jadual !01% >anya sedikit per#e4aan yang didapati &ika per#andingan di#uat di antara kuanter dan -ad /Jadual !11% 2emakin lama mereka #ertugas' peratus yang #ersetu&u tidak akan mengam#il se#arang tindakan sehingga #erlaku sesuatu masalah semakin meningkat /Jadual !2 I !C1%
Ja"#al 152 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ 'enga'! l &e!arang ( n"a$an &e% ngga !erla$# &e&#a(# 'a&ala% "engan +a,a(an T "a$ 'enga'! l &e!arang ( n"a$an &e% ngga !erla$# &e&#a(# 'a&ala% 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 1C5/1(%(1 $2(/D2%C1 1D0/1$%$1 E0!/DC%!1 !$/(%E1 5CD/E2%11 1C51/1(%C 1 $!$E/D2%(1 !1(/1D%51 1D!C/D1%51 (C2/22%11 25(5/((%E1 $EE/1E%51 2DEC/D0%51 13619(61.8 0375(16.0) )

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al
P'&%&&#

T)(al n(4) ($2/1001 10D!/1001 5D!/1001 (D20/1001 22$0/1001 CC0(/1001 C5E2/1001 19159(155)

Ja"#al 112 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ 'enga'! l &e!arang ( n"a$an &e% ngga !erla$# &e&#a(# 'a&ala% "engan (e'pa( !er(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad T "a$ 'enga'! l &e!arang ( n"a$an &e% ngga !erla$# &e&#a(# 'a&ala% 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 2!12/1D%21 10D55/D1%D1 T)(al n(4) 1C2$(/1001

40

aunter T)(al
P(&%)--

5DE/1(%51 0551(16.5)

2((2/D2%51 107/8(6/.5)

CC$1/1001 177/6(155)

Ja"#al 1/2 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ 'enga'! l &e!arang ( n"a$an &e% ngga !erla$# &e&#a(# 'a&ala% "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a " +a,a(an &e$arang K10 11-20 21-C0 LC0 T)(al
P(&%&)&

T "a$ 'enga'! l &e!arang ( n"a$an &e% ngga !erla$# &e&#a(# 'a&ala% 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 2C0$/1D%$1 100DD/D1%!1 5D$/1D%D1 25C0/D1%21 !5D/1$%$1 22E5/DC%!1 $!/15%C1 C55/D!%(1 0111(16.0) 13/76(61.8)

T)(al n(4) 12CE!/1001 C11$/1001 2(5C/1001 !1E/1001 1676/(155)

Ja"#al 102 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ 'enga'! l &e!arang ( n"a$an &e% ngga !erla$# &e&#a(# 'a&ala% "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( T "a$ 'enga'! l &e!arang ( n"a$an &e% ngga !erla$# &e&#a(# 'a&ala% 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 1D!5/1E%51 ($C(/D0%51 (10/1D%01 C2CE/D2%01 $D!/15%E1 C$1D/D!%11 11!/1!%(1 $$0/D5%C1 0030(16.1) 13131(61.9)

J#'.Ta%#n Ber$% "'a( K10 11-20 21-C0 LC0 T)(al


P'&%&&#

T)(al n(4) E!D2/1001 CE!E/1001 !C02/1001 ((!/1001 16358(155)

1.1.15 KERJASAMA Jadual !! menun&ukkan le#ih dari E0 peratus #agi semua anggota yang #ersetu&u akan turut serta dalam akti+iti yang dian&urkan oleh unit kecuali doktor% 8idak terdapat per#e4aan dari segi tempat #ertugas Peratus anggota yang samada di kuanter atau -ad /Jadual !51%

41

#erker&a le#ih dari C0 tahun adalah le#ih tinggi dari anggota lain yang tidak #ersetu&u untuk serta dalam akti+iti yang dian&urkan oleh unit /Jadual !$ I !(1%

Ja"#al 112 Per!an" ngan " an(ara (#r#( &er(a "ala' a$( < ( -ang " an+#r$an )le% #n ( "engan +a,a(an T#r#( &er(a "ala' a$( < ( -ang " an+#r$an )le% #n ( 8idak 8idak pasti 2etu&u 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 2$/C%!1 5(/(%!1 $D!/DE%21 12/1%11 5$/5%11 10C0/EC%D1 2/0%C1 !/0%(1 5(E/EE%01 112/1%!1 C!(/!%C1 (5C(/E!%C1 1(/0%(1 101/!%!1 21E2/E!%E1 $E/2%01 2C0/$%D1 C0DD/E1%21 (2/2%01 1E5/5%C1 C!0!/E2%(1 015(1.7) 995(3.5) 16311(90.1) T)(al n(4) ($(/1001 10ED/1001 5D5/1001 (EE$/1001 2C10/1001 CCD(/1001 C$(1/1001 19611(155 )

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al
P'&%&&#

Ja"#al 132 Per!an" ngan " an(ara (#r#( &er(a "ala' a$( < ( -ang " an+#r$an )le% #n ( "engan (e'pa( !er(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al
PH0%5((

T#r#( &er(a "ala' a$( < ( -ang " an+#r$an )le% #n ( 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 20E/1%51 $E0/5%11 12$!5/EC%!1 5C/1%51 1$0/!%(1 C222/EC%D1 /7/(1.3) 635(3.5) 13678(90.3)

T)(al n(4) 1C5!!/1001 C!C5/1001 17989(155)

Ja"#al 172 Per!an" ngan " an(ara (#r#( &er(a "ala' a$( < ( -ang " an+#r$an )le% #n ( "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a D +a,a(an T#r#( &er(a "ala' a$( < ( -ang " an+#r$an )le% #n ( 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u T)(al n(4)

42

Se$arang K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al


P'&%&&#

n/G1 1ED/1%$1 !D/1%51 C1/1%11 12/2%(1 /69(1.3)

n/G1 $5C/5%21 1C0/!%11 121/!%C1 21/!%D1 9/3(1.6)

n/G1 11($!/EC%C1 C01!/E!%!1 2$DC/E!%$1 !0!/E2%!1 18673(90.7) 12$15/1001 C1E2/1001 2DC5/1001 !C(/1001 19589(155 )

Ja"#al 182 Per!an" ngan " an(ara (#r#( &er(a "ala' a$( < ( -ang " an+#r$an )le% #n ( "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al
P'&%&&#

T#r#( &er(a "ala' a$( < ( -ang " an+#r$an )le% #n ( 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1$E/1%D1 55!/5%(1 DEC0/E2%51 $0/1%51 152/C%D1 CD1$/E!%(1 !2/1%01 1$!/C%(1 !20E/E5%C1 15/1%E1 C$/!%51 (!D/EC%$1 /67(1.3) 957(1.6) 18850(90.8)

T)(al n(4) E$5C/1001 !02D/1001 !!15/1001 (EE/1001 16693(155 )

1.1.11 DISIPLIN esemua kategori anggota #ersetu&u memelihara tingkahlaku untuk men&aga ime& &a#atan /Jadual !D1% 8idak terdapat per#e4aan antara tempat #ertugas di kaunter atau di -ad /Jadual !E1 dan &uga pengalaman #erker&a /Jadual 501% Peratus anggota yang #erkhidmat le#ih dari C0 tahun adalah le#ih tinggi dari anggota lain yang tidak #ersetu&u memelihara tingkahlaku untuk men&aga ime& &a#atan /Jadual 511%

Ja"#al 162 Per!an" ngan " an(ara 'e'el %ara ( ng$a%la$# #n(#$ 'en+aga 'e+ +a!a(an "engan +a,a(an

43

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al
P'&%&&#

Me'el %ara ( ng$a%la$# #n(#$ 'en+aga 'e+ +a!a(an 8idak 8idak pasti 2etu&u 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 21/2%D1 2$/C%!1 (1$/EC%D1 12/1%11 2D/2%51 10$0/E$%!1 C/0%51 2/0%C1 5(E/EE%11 ($/0%E1 D0/1%01 (D50/ED%11 21/0%E1 2E/1%C1 22$C/E(%D1 5$/1%$1 (E/2%C1 C2$0/E$%01 51/1%!1 55/1%51 C5(1/E(%11 /15(1./) /99(1.3) 19/99(98.0)

T)(al n(4) ($C/1001 1100/1001 5D!/1001 D00$/1001 2C1C/1001 CCE5/1001 C$((/1001 19606(155 )

Ja"#al 192 Per!an" ngan " an(ara 'e'el %ara ( ng$a%la$# #n(#$ 'en+aga 'e+ +a!a(an "engan (e'pa( !er(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al
P(&%.$/

Me'el %ara ( ng$a%la$# #n(#$ 'en+aga 'e+ +a!a(an 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1$5/1%21 1E5/1%!1 1C20!/E(%C1 C(/1%11 55/1%$1 CC!E/E(%C1 /5/(1./) /35(1.3) 17330(98.0)

T)(al n(4) 1C5$!/1001 C!!1/1001 18553(155)

Ja"#al 352 Per!an" ngan " an(ara 'e'el %ara ( ng$a%la$# #n(#$ 'en+aga 'e+ +a!a(an "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a D +a,a(an Se$arang K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al
P(&%&.#

Me'el %ara ( ng$a%la$# #n(#$ 'en+aga 'e+ +a!a(an 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1C$/1%11 !C/1%C1 C(/1%C1 10/2%C1 //7(1./) 1EC/1%51 !1/1%C1 2E/1%01 D/1%D1 /81(1.1) 12C0E/E(%!1 C11!/E(%!1 2($C/E(%(1 !1D/E5%E1 16751(98.1)

T)(al n(4) 12$CD/1001 C1ED/1001 2D2E/1001 !C$/1001 19151(155 )

44

Ja"#al 312 Per!an" ngan " an(ara 'e'el %ara ( ng$a%la$# #n(#$ 'en+aga 'e+ +a!a(an "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al
P'&%&&#

Me'el %ara ( ng$a%la$# #n(#$ 'en+aga 'e+ +a!a(an 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 110/1%11 1(1/1%D1 ECED/E(%11 50/1%21 50/1%21 CEC$/E(%51 50/1%11 CE/0%E1 !C1D/ED%01 12/1%51 11/1%!1 ((!/E(%11 ///(1./) /81(1.1) 161/7(98.1)

T)(al n(4) E$(E/1001 !0C$/1001 !!0(/1001 (E(/1001 16919(155 )

1.1.1/. TANGGUNGJA=AB Jika dilihat dari aspek tang&ung&a-a#' le#ih dari E0 peratus dari anggota #ersetu&u untuk #ertanggung&a-a# di atas segala tindakan yang diam#il kecuali attendan kesihatan /Jadual 521% Jadual 5C pula menun&ukkan le#ih ramai anggota yang #ertugas di -ad #ersetu&u untuk #ertanggung&a-a# di atas segala tindakan yang diam#il' &ika di#andingkan dengan mereka yang #ertugas di kaunter #egitu &uga dengan mereka yang kurang pengalaman #erker&a dan #aru #erkhidmat /Jadual 5! I 551%
Ja"#al 3/2 Per!an" ngan " an(ara !er(angg#ng+a,a! " a(a& &egala ( n"a$an -ang " a'! l "engan +a,a(an Ber(angg#ng+a,a! " a(a& &egala ( n"a$an -ang " a'! l 8idak 8idak pasti 2etu&u 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1$/2%11 CC/!%C1 (2C/EC%(1 1E/1%(1 $0/5%51 101(/E2%D1 !/0%(1 5/0%E1 5((/ED%51 (2/0%E1 20C/2%51 ((2C/E$%$1 !C/1%E1 E(/!%21 21(1/EC%E1 12(/C%(1 25E/(%$1 C00D/DD%$1 $D/1%E1 15$/!%21 C!!(/EC%E1
019(1.6) 610(1.1) 16777(91.1)

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al

T)(al n(4) ((2/1001 10E$/1001 5D$/1001 (EED/1001 2C11/1001 CCE!/1001 C$(1/1001


196/6(155)

45

P'&%&&#

Ja"#al 302 Per!an" ngan " an(ara !er(angg#ng+a,a! " a(a& &egala ( n"a$an -ang " a'! l "engan (e'pa( !er(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al
P'&%&&#

Ber(angg#ng+a,a! " a(a& &egala ( n"a$an -ang " a'! l 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 22!/1%(1 510/C%D1 12D2$/E!%$1 $D/2%01 1$!/!%D1 C20C/EC%21
/9/(1.8) 781(1.5) 175/9(91.0)

T)(al n(4) 1C5$0/1001 C!C5/1001


17993(155)

Ja"#al 312 Per!an" ngan " an(ara !er(angg#ng+a,a! " a(a& &egala ( n"a$an -ang " a'! l "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a D +a,a(an Se$arang K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al
PK0%001

Ber(angg#ng+a,a! " a(a& &egala ( n"a$an -ang " a'! l 8idak 2etu&u 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1D(/1%51 5E/1%E1 $$/2%C1 11/2%51 0/0(1.8) !DC/C%D1 122/C%D1 1C2/!%(1 1D/!%11 833(1.5) 11E$E/E!%(1 C00(/E!%C1 2$2E/EC%01 !0D/EC%!1 16510(91.1)

T)(al n(4) 12$CE/1001 C1DD/1001 2D2(/1001 !C(/1001 19591(155 )

Ja"#al 332 Per!an" ngan " an(ara !er(angg#ng+a,a! " a(a& &egala ( n"a$an -ang " a'! l "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al Ber(angg#ng+a,a! " a(a& &egala ( n"a$an -ang " a'! l T)(al n(4) 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1!C/1%51 CE(/!%11 E1!C/E!%!1 E$DC/1001 (!/1%D1 1!5/C%$1 CD0C/E!%$1 !022/1001 DC/1%E1 1(2/C%E1 !151/E!%21 !!0$/1001 20/2%51 C!/!%C1 (!$/EC%C1 D00/1001 0/5(1.8) 816(1.5) 18610(91.1)

46

16911(155)
P(&%#+-

1.1.10. TEKUN Jadual 5$ menun&ukkan le#ih dari E0 peratus dari anggota akan #erusaha gigih untuk menghasilkan ker&a yang #erkualiti% 7alau #agaimanapun' antara yang tidak setu&u' peratus #agi ,ttendan esihatan adalah tinggi &ika di#anding dengan lain kategori &a-atan% Manakala Jadual 5( pula memperlihatkan peratus anggota di kaunter yang akan #erusaha gigih untuk menghasilkan ker&a yang #erkualiti adalah le#ih rendah &ika di#anding dengan mereka yang #ertugas di -ad% Mereka yang lama #ertugas dan lama dalam perkhidmatan tidak #ersetu&u akan #erusaha gigih untuk menghasilkan ker&a yang #erkualiti adalah le#ih daripada mereka yang #aru dalam &a-atan dan &uga #aru #erkhidmat /Jadual 5D I 5E1%

Ja"#al 372 Per!an" ngan " an(ara !er#&a%a g g % #n(#$ 'eng%a& l$an $er+a -ang !er$#al ( "engan +a,a(an Ber#&a%a g g % #n(#$ 'eng%a& l$an $er+a -ang !er$#al ( 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1!/1%D1 15/1%!1 !/0%(1 101/1%C1 2D/1%21 D2/2%!1 5E/1%$1 C0/C%E1 !5/!%11 C/%51 12D/1%$1 C$/1%$1 12!/C%$1 EC/2%51 (25/E!%C1 10C$/E!%51 5((/ED%D1 (((1/E(%11 225!/E(%21 C1E(/EC%E1 C52$/E5%E1 T)(al n(4) ($E/1001 10E$/1001 5D!/1001 D000/1001 2C1D/1001 C!0C/1001 C$(D/1001

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al 19616(155)
P'&%&&#

050(1.3)

139(/.0)

19567(97./)

47

Ja"#al 382 Per!an" ngan " an(ara !er#&a%a g g % #n(#$ 'eng%a& l$an $er+a -ang !er$#al ( "engan (e'pa( !er(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 18559(155)
P(&%&&)

Ber#&a%a g g % #n(#$ 'eng%a& l$an$er+a -ang !er$#al ( T)(al n(4) 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 20!/1%51 1C5$D/1001 2$(/2%01 1C0E(/E$%51 5D/1%(1 C!!1/1001 EE/2%E1 C2D!/E5%!1 /7/(1.3) 077(/./) 17061(97.0)

Ja"#al 362 Per!an" ngan " an(ara !er#&a%a g g % #n(#$ 'eng%a& l$an $er+a -ang !er$#al ( "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a D +a,a(an Se$arang K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al
P(&%&//

Ber#&a%a g g % #n(#$ 'eng%a& l$an $er+a -ang !er$#al ( 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1(1/1%!1 51/1%$1 !D/1%(1 12/2%(1 /6/(1.3) 2$5/2%11 (5/2%C1 (2/2%51 15/C%!1 1/8(/./) 1220D/E$%$1 C0$$/E$%11 2(1C/E5%D1 !12/EC%D1 16099(97.0)

T)(al n(4) 12$!!/1001 C1E2/1001 2DCC/1001 !CE/1001 19156(155 )

Ja"#al 392 Per!an" ngan " an(ara !er#&a%a g g % #n(#$ 'eng%a& l$an $er+a -ang !er$#al ( "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la% Ta%#n Ber$% "'a( Ber#&a%a g g % #n(#$ 'eng%a& l$an $er+a -ang !er$#al ( 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 T)(al n(4)

48

K10 11 - 20 21 @ C0 LC0 T)(al 169/0(155)


P(&%/-

1C$/1%!1 5D/1%!1 $D/1%51 15/1%E1 /88(1.3)

E$DC/1001 22(/2%C1 EC20/E$%C1 !021/1001 DC/2%11 CDD0/E$%51 !!1(/1001 DE/2%01 !2$0/E$%!1 D02/1001 2!/C%01 ($C/E5%11 1/0(/./) 16//0(97.0)

1.1.11. BERS>UKUR 6oktor merupakan kategori &a-atan yang tertinggi dalam

menyatakan pendapatan mereka adalah tidak setimpal dengan #e#an ker&a /Jadual $01% Le#ih ramai anggota yang #ertugas di -ad' lama #erkhidmat dan ker&a /Jadual $1' $2 dan $C1% lama #eker&a di tempat sekarang menyatakan pendapatan mereka tidak setimpal dengan #e#an

Ja"#al 752 Per!an" ngan " an(ara pen"apa(an ( "a$ &e( 'pal "engan !e!anan $er+a "engan +a,a(an Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al 19308(155)
P'&%&&#

Pendapatan tidak setimpal dengan #e#anan ker&a 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 105/1C%E1 $52/D$%11 225/20%D1 D5D/(E%21 E5/1$%!1 !D$/DC%$1 1(!2/22%11 $1CC/((%E1 !51/1E%E1 1D21/D0%11 D10/2!%C1 2525/(5%(1 D$E/2C%E1 2($5/($%11 1/98(//.5)

T)(al n(4) (5(/1001 10DC/1001 5D1/1001 (D(5/1001 22(2/1001 CCC5/1001 C$C!/1001

13/15(86.5)

Ja"#al 712 Per!an" ngan " an(ara pen"apa(an ( "a$ &e( 'pal "engan !e!anan $er+a "engan (e'pa( !er(#ga& Pendapatan tidak setimpal

49

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 17815(155)


P(&%&)$

dengan #e#anan ker&a T)(al n(4) 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 2D50/21%C1 10515/(D%(1 1CC$5/1001 (((/2C%01 25ED/((%01 CC(5/1001 07/8(/1.8) 10110(86.0)

#adual"62$"Per%andingan"di"an&ara"!enda!a&an"&idak"'e&i !al"dengan"%e%anan" kerja"dengan"!engala an"%ekerja"dijawa&an"'ekarang


Pengala'an Be$er+a " +a,a(an &e$arang K10 11-20 21-C0 LC0 T)(al 16613(155) PH0%020 Pendapatan tidak setimpal dengan #e#anan ker&a T)(al n(4) 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 2(E2/22%51 E$!0/((%51 12!C2/1001 $C(/20%11 25C0/(E%E1 C1$(/1001 5D2/20%E1 220(/(E%11 2(DE/1001 E!/22%01 CCC/(D%01 !2(/1001 1153(/1.6) 11815(86./)

Ja"#al 702 Per!an" ngan " an(ara pen"apa(an ( "a$ &e( 'pal "engan !e!anan $er+a "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la%Ta%#n Ber$% "'a( K10 11-20 21-C0 LC0 T)(al 167/9(155)
P'&%&&#

Pendapatan tidak setimpal dengan #e#anan ker&a 8idak pasti 2etu&u n/G1 n/G1 21DD/2C%01 (C2E/((%01 D25/20%(1 C1$0/(E%C1 D$0/1E%D1 C!(E/D0%21 1$C/20%(1 $25/(E%C1 1507(/1.8) 11390(86.0)

T)(al n(4) E51(/1001 CED5/1001 !CCE/1001 (DD/1001

6aripada Jadual $!' perkara yang perlu di#eri perhatian serius adalah pada soalan ( /2aya #eker&a #ukan semata-mata kerana 50

duit' pangkat dan nama1' soalan 1E /hasil pendapatan saya adalah #ersih daripada punca terlarang1' soalan 20 /2aya tidak akan mengam#il se#arang tindakan sehingga #erlaku sesuatu masalah1 dan soalan C0 /2aya rasa pendapatan tidak setimpal dengan #e#anan ker&a1%

Ja"#al 712 Ta!#ran Ke$erapan Pen la an Ter%a"ap D r Sen" r ( PERSEPSI )


Ke$erapan (n?19939) STS n(4) (! /%!1 (!1 /C%(1 2(2 /1%!1 1(1 /%E1 15C /%D1 10D /%$1 $02 /C%11 $1 /%C1 D( /%!1 E5 /%51 TS n(4) 1!5 /%(1 20(1 /10%$1 1C$C /$%E1 $5C /C%C1 521 /2%$1 2C! /1%21 C55 /1%D1 2!E /1%C1 15C /%D1 25! /1%C1 TP n(4) 1$21 /D%21 1!1( /(%21 C(0( /1D%E1 ED( /5%01 1(DD /E%01 E(2 /!%E1 C!D! /1D%21 CC5 /1%(1 C5$0 /1D%C1 EE0 /5%01 2EE /1%51 D1C /!%11 S n(4) 10CD$ /52%C1 D51! /!C%51 DD22 /!5%01 E(D5 /!E%C1 11!!$ /5(%(1 11!C5 /5(%C1 11D$C /$2%11 51ED /2$%$1 11D1$ /$0%E1 12(EE /$!%11 E50$ /!(%E1 12E(! /$5%!1 SS n(4) ($!C /CD%51 $D1( /C!%E1 5!5C /2(%D1 D2$( /!1%$1 5E2E /2E%E1 $$5C /CC%C1 C(5E /1E%(1 1C022 /$$%(1 !0CC /20%D1 5(15 /2D%$1 E(EC /!E%!1 5$E2 /2D%(1 TB n(4) -

Penilaian 8erhadap 6iri 2endiri / PMB2MP25 1 2aya seorang yang mudah mem#erikan senyuman ketika #erurusan dengan pelanggan 2aya #eker&a #ukan semata-mata kerana duit' pangkat dan nama 2aya tidak pernah #ercakap #ohong semasa men&alankan tugas 2aya memulakan tugas tepat pada -aktunya 2aya sentiasa sa#ar menghadapi tingkahlaku pelanggan 2aya sentiasa prihatin terhadap keselesaan pesakit 2aya akan melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang saya ha&ati >asil pendapatan saya adalah #ersih daripada punca terlarang / seperti rasuah' &udi' curi dan lain-lain1 2aya tidak akan mengam#il se#arang tindakan sehingga #erlaku sesuatu masalah 2aya turut serta dalam akti+iti yang dian&urkan oleh unit saya 2aya sentiasa memelihara tingkahlaku untuk men&aga ime& &a#atan 2aya akan #ertanggung&a-a# diatas segala tindakan yang saya am#il

51

2aya sentiasa #erusaha dengan gigih untuk menghasilkan ker&a yang #erkualiti 2aya rasa pendapatan saya tidak setimpal dengan #e#anan ker&a

10$ /%51 -

1E( /1%01 -

!5E /2%C1 !2E( /22%01

E(!C /!E%11 105($ /5!%11

EC!C /!(%11 !$$! /2C%E1

Nota0 S1S 0 Sangat 1idak Setuju S0 Setuju 1S 0 1idak Setuju SS 0 Sangat Setuju 1P 0 1idak Pasti 12 0 1idak 2erkaitan

1.3. PENILAIAN NI'AI(NI'AI )URNI * ATAS AN++!TA (P N+A)A'AN) Pengamalan oleh anggota adalah pemerhatian responden terhadap anggota lain dalam pengamalan nilai-nilai murni% 6alam #ahagian ini terdapat 1! soalan iaitu sekiranya #agi setiap soalan responden men&a-a# #ersetu&u /skorH!1 atau sangat #ersetu&u /skorH51 penilaiannya adalah pengamalan nilainilai murni oleh anggota lain% Jumlah skor hendaklah 5$ dan ke atas /1! kali !1% 2kor yang memperolehi markah kurang dari 5$ di anggap tidak mengamalkannya% Bagi setiap soalan yang #er#entuk negati)' akan ditukar ke dalam #entuk positi) terle#ih dahulu se#elum pengiraan di#uat% 6aripada Ba&ah $' penilaian ke atas anggota lain menun&ukkan #aha-a hanya !(%0G mengamalkan nilai-nilai murni dan 5C%0G tidak mengamalkan nilai-nilai% Ra+a% 7 2 Penga'alan n la -n la '#rn )le% angg)(a +a!a(an

52

N la -n la M#rn >ang D a'al$an Ole% Angg)(a J a!a(an Re&p)n"en

184
%a Tidak

304

Jika dilihat pengamalan dan &enis hospital /Jadual $51' peratusan paling sedikit anggota mengamalkan nilai-nilai murni adalah >ospital uala Lumpur% 7alau #agaimanapun tidak dapat per#e4aan pengamalan nilai-nilai murni antara petugas kaunter atau -ad /Jadual $$1% Jika dilihat dari aspek setiap &a#atan dalam hospital' &a#atan penda)taran mendapat peratus anggota yang sedikit #er#anding &a#atan lain dalam pengamalan nilai-nilai murni /&adual $(1%

Ja"#al 73 2 Per!an" ngan D an(ara Jen & H)&p (al Dengan Penga'alan N la -N la M#rn Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar T)(al
P(&%&#.

Penga'alan T "a$ A'al A'al n(4) n(4) 5E!/$1%!1 C(!/CD%$1 15E5/5C%D1 1C(1/!$%21 C$$D/51%11 C50!/!D%E1 !$(D/5C%51 !0$1/!$%51 15303(30.1) 9015(17.9)

T)(al n(4) E$D/1001 2E$$/1001 (1(2/1001 D(CE/1001 19613(155)

Ja"#al 77 2 Per!an" ngan D an(ara Te'pa( Ber(#ga& Dengan Penga'alan N la -n la M#rn 53

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 1(51$/1001


P ( &%$&*

Penga'alan T "a$ A'al A'al n(4) n(4) (1($/ 52%$1 $!$!/!(%!1 1D$C/5C%D1 E2!C/52%D1 1$02/!$%21 D2(C/!(%21

T)(al n(4) 1C$!0/1001 C!$5/1001

Ja"#al 78 2 Per!an" ngan D Penga'alan N la -n la M#rn Ja!a(an Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain T)(al 1(D(5/1001
P ' &%&&#

an(ara Ja!a(an Dengan

Penga'alan T "a$ A'al A'al n(4) n(4) D$2/52%E1 ($D/!(%11 $2$/5!%21 E(2/50%$1 C0$/52%51 1!$/!E%11 E(D/55%C1 C!!/52%D1 11(/5D%D1 C($(/5C%01 EC(D/52%51 52D/!5%D1 E50/!E%!1 2((/!(%51 1!5$/50%E1 (DE/!!%(1 C0D/!(%21 D2/!1%21 CCCE/!(%01 D!E(/!(%51

T)(al n(4) 1$C0/1001 115!/1001 1E22/1001 5DC/1001 2D$2/1001 1($(/1001 $52/1001 1EE/1001 (10$/1001

1.3.1.

PERIBADI MULIA 54

Jadual

$D

menun&ukkan

peratus

anggota

yang

melayan

pelanggan dengan mesra di >ospital rendah &ika di#andingkan hospital lain%

uala Lumpur adalah

Ja"#al 76 2 Per!an" ngan D an(ara Mela-an Pelanggan Dengan Me&ra Dengan Jen & H)&p (al Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal
P(&%&#.

Mela-an Pelanggan Dengan Me&ra


T "a$ Se(#+# n(4) !C/!%51 10$/C%$1 2!5/C%!1 C22/C%(1 (1$/C%$1 T "a$ Pa&( n(4) 12C/12%(1 C!!/11%$1 (!D/10%51 1055/12%21 22(0/11%51 Se(#+# n(4) (EE/D2%D1 250(/D!%D1 $125/D$%01 (2E(/D!%11 1$(2D/D!%E1

T)(al n(4) E$5/1001 2E5(/1001 (11D/1001 D$(!/1001 1E(1!/1001

8idak terdapat per#e4aan dari segi melayan pelanggan dengan mesra #agi anggota yang #ertugas di kaunter atau -ad /Jadual $E1% Ja#atan 3IJ di dapati mem#eri layanan yang mesra di#andingkan dengan &a#atan-&a#atan lain /Jadual (01%

Ja"#al 79 2 Per!an" ngan D an(ara Mela-an Pelanggan Dengan Me&ra Dengan Te'pa( Ber(#ga&

Mela-an Pelanggan Dengan Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter Me&ra T "a$Se(#+# T "a$Pa&( T)(al Se(#+# n(4) n(4) n(4) n(4) !DC/C%$1 115!2/D5%01 15!0/11%!1 2E!D/D5%51 1C5$5/100 1C1/C%D1 1 C$(/10%(1 C!!$/1001 $1!/C%D1 1E0(/11%21 1!!E0/D5%01

T)(al 1(011/1001
P ( &%/$)

Ja"#al 85 2 Per!an" ngan D an(ara Mela-an Pelanggan Dengan Me&ra Dengan Ja!a(an

55

Ja!a(an

Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain

T)(al 1(($!/1001
P ' &%&&#

Mela-an Pelanggan Dengan Me&ra T "a$ Se(#+# T "a$Pa&( Se(#+# T)(al n(4) n(4) n(4) n(4) $$/!%01 202/12%51 1$22/1001 !$/!%01 1C5!/DC%51 1151/1001 5E/C%11 125/10%E1 1E15/1001 2(/!%$1 ED0/D5%11 5D1/1001 (D/2%(1 212/11%11 2D55/1001 $!/C%$1 1$!!/D5%D1 1(5D/1001 2(/!%21 $E/11%E1 $!(/1001 $/C%01 !D5/DC%51 1ED/1001 25C/C%$1 25D/E%01 (0C(/1001 251E/DD%21 22!/12%(1 1!(0/DC%$1 5(/D%D1 5$C/D(%01 C0/15%21 1$2/D1%D1 D0$/11%51 5E(D/D5%01 $2$/C%51 1EDC/11%21 15155/ D5%C1

1.3./.

IKHLAS

e#anyakkan anggota dapat mem#eri #antuan apa#ila diminta% 8idak terdapat per#e4aan dari &enis hospital dan tempat ker&a /Jadual (11%

Ja"#al 81 2 Per!an" ngan D an(ara Me'!an(# Apa! la D M n(a Dengan Jen & H)&p (al Me'!an(# Apa! la D M n(a Jen & H)&p (al T)(al T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) > L 1$2/1$%D1 D02/DC%21 E$!/1001 Negeri !25/1!%!1 251(/D5%$1 2E!2/1001 Pakar 102D/1!%51 $0$$/D5%51 (0E!/1001 Bukan Pakar 1C!0/15%51 (C0C/D!%51 D$!C/1001 8otal 2E55/15%01 1$$DD/D5%01 1E$!C/1001

56

P(&%&,*

Jadual (2 menun&ukkan #antuan di#eri apa#ila diminta le#ih #anyak #erlaku di -ad &ika di#anding dengan kaunter% Ja#atan dengan peratus tertinggi mem#eri #antuan hanya apa#ila diminta adalah &a#atan 3IJ /Jadual (C1%
Ja"#al 8/ 2 Per!an" ngan D an(ara Me'!an(# Apa! la D M n(a Dengan Te'pa( !er(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al
P ( &%&*/

Me'!an(# Apa! la D M n(a T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) 1E!$/1!%!1 5C5/15%$1

T)(al n(4) 1C50!/1001 C!C!/1001

1155D/D5% $1 2DEE/D!%!1 2!D1/1!%$1 1!!5(/D5%!1 1$ECD/1001

Ja"#al 802 Per!an" ngan D an(ara Me'!an(# Apa! la D M n(a Dengan Ja!a(an Me'!an(# Apa! la D M n(a Ja!a(an T "a$ Pa&( Se(#+# T)(al n(4) n(4) n(4) Peru#atan 2!D/15%C1 1C(1/D!%(1 1$1E/1001 Pem#edahan 1$2/1!%21 ED2/D5%D1 11!!/1001 Pediatrik 2D0/1!%(1 1$2D/D5%C1 1E0D/1001 3rtopedik DD/15%C1 !DE/D!%(1 5((/1001 3IJ CE5/1C%E1 2!!$/D$%11 2D!1/1001 ecemasan C05/1(%C1 1!5C/D2%(1 1(5D/1001 "armasi 102/15%E1 5CE/D!%11 $!1/1001 Penda)taran C$/1D%C1 1$1/D1%(1 1E(/1001 Lain-lain 100(/1!%C $015/D5%(1 (022/1001 1 T)(al 2$2C/1!%D1 150D!/D5%21 1((0(/1001 p(&%&+$

1.3.0.

BENAR

Le#ih dari (0 peratus anggota mem#eri alasan yang tidak #enar sekiranya #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini kecuali >ospital uala Lumpur /Jadual (!1% 8iada terdapat per#e4aan

57

#agi anggota di kaunter atau di -ad /Jadual (51% Ja#atan 3IJ mempunyai peratus anggota yang tertinggi #er#anding dengan &a#atan lain dalam mem#eri alasan yang tidak #enar /&adual ($1% Ja"#al 81 2 Per!an" ngan D an(ara Me'!er Ala&an >ang T "a$ Benar Se$ ran-a Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n Dengan Jen & H)&p (al
Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal
P'&%&&&

Me'!er Ala&an >ang T "a$ Benar Se$ ran-a Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) C!1/C5%E1 $0D/$!%11 D1$/2D%11 20D!/(1%E1 1E(5/2D%21 50C0/(1%D1 25C!/2E%(1 5EE$/(0%C1 5$$$/2E%21 1C(1D/(0%D1

T)(al n(4) E!E/1001 2E00/1001 (005/1001 D5C0/1001 1ECD!/1001

Ja"#al 83 2 Per!an" ngan D an(ara Me'!er Ala&an >ang T "a$ Benar Se$ ran-a Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n Dengan Te'pa( Ber(#ga&. Me'!er Ala&an >ang T "a$ Benar Se$ ran-a Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) CDCD/2D%D1 E50C/(1%21 E(C/2D%E1 2CED/(1%11 !D11/2D%D1 11E01/(1%21

Te'pa( Ber(#ga&

T)(al n( 4) 1CC!1/1001 CC(1/1001

7ad aunter T)(al 1$(12/1001


P ( &%,#)

58

Ja"#al 87 2 Per!an" ngan D an(ara Me'!er Ala&an >ang T "a$ Benar Se$ ran-a Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n Dengan Ja!a(an. Me'!er Ala&an >ang T "a$ Benar Se$ ran-a Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) !CE/2(%! 11$!/(2%$1 1 (D$/$E%!1 C!(/C0%$ 1C51/(1%!1 1 CDE/$E%01 5!1/2D%$ 20$D/(C%E1 1 120!/$E%21 1(5/C1%0 !!2/(0%!1 1 1C5/$E%E1 (2E/2$%1 !DD0/(0%51 1 5C(/C0%D 1 1D$/2E%$ 1 5D/C0%11 20CD/2E% 51 5050/2D%E1 12!1E/(1%11 T)(al n(4)

Ja!a(an Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain

1$0C/1001 11CC/1001 1DE2/1001 5$!/1001 2(E(/1001 1(!1/1001 $2D/1001 1EC/1001 $E1D/1001

T)(al 1(!$E/1001
P ( &%&&,

1.3.1.

AMANAH

Le#ih dari (5 peratus anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya selalu ponteng ker&a /Jadual ((1% >ospital-hospital pakar mempunyai peratus tertinggi iaitu D1%CG% Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi #agi anggota di -ad yang menyatakan #aha-a anggota &a#atannya selalu ponteng ker&a &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di kaunter /Jadual

59

(D1% 8erdapat mele#ihi D0 peratus anggota di &a#atan 3IJ' Pediatrik' "armasi dan Peru#atan yang menyatakan anggota &a#atannya selalu ponteng ker&a /Jadual (E1%

Ja"#al 88 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an >ang Selal# P)n(eng Ker+a Dengan Jen & H)&p (al Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal
P'&%&&#

Angg)(a Ja!a(an >ang Selal# P)n(eng Ker+a T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) 2C2/2!%51 (15/(5%51 5(2/1E%D1 2C10/D0%21 12E5/1D%(1 5$!D/D1%C1 1DD0/22%21 $5E1/((%D1 CE(E/20%(1 152$!/(E%C1

T)(al n(4) E!(/1001 2DD2/1001 $E!C/1001 D!(1/1001 1E2!C/1001

Ja"#al 86 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an >ang Selal# P)n(eng Ker+a Dengan Te'pa( Ber(#ga&.

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 1$5(2/1001


P'&%&&#

Angg)(a Ja!a(an >ang Selal# P)n(eng Ker+a T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) 2$0C/1E%(1 10$1C/D0%C1 (5D/22%$1 25ED/((%!1 CC$1/20%C1 1C211/(E%(1

T)(al n(4) 1C21$/1001 CC5$/1001

Ja"#al 89 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an >ang Selal# P)n(eng Ker+a Dengan Ja!a(an.

Ja!a(an

Angg)(a Ja!a(an >ang Selal# P)n(eng Ker+a T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4)

T)(al n(4)

60

Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain T)(al 1(C!C/1001
P'&%&&#

C15/1E%D1 2CC/20%(1 C!1/1D%!1 11(/20%$1 50$/1D%C1 !!!/25%(1 11(/1D%51 !1/21%E1 1!0$/20%!1 C520/20%C1 SABAR

12($/D0%21 DEC/(E%C1 1515/D1%$1 !52/(E%!1 225(/D1%(1 12DC/(!%C1 51(/D1%51 1!$/(D%11 5!D!/(E%$1 1CD2C/(E%(1

15E1/1001 112$/1001 1D5$/1001 5$E/1001 2($C/1001 1(2(/1001 $C!/1001 1D(/1001 $DE0/1001

1.3.3.

Le#ih dari (0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya akan merungut apa#ila di#eri ker&a yang #erle#ihan kecuali >ospital uala Lumpur /Jadual D01% Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi #agi anggota di kaunter #er#anding dengan anggota yang #ertugas di -ad /Jadual D11% Ja#atan yang mana anggotanya dilaporkan kurang merungut apa#ila di#eri ker&a yang #erle#ihan adalah &a#atan kecemasan dan pediatrik /Jadual D21%

Ja"#al 65 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an Sa-a A$an Mer#ng#( Apa! la D !er Ker+a >ang Berle! %an Dengan Jen & H)&p (al Angg)(a Ja!a(an Sa-a A$an Mer#ng#( Apa! la D !er Ker+a >ang Berle! %an T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) 2DD/C0%11 $$E/$E%E1 D2D/2D%C1 20EC/(1%(1 20C5/2E%01 !EE2/(1%01 252(/2E%51 $050/(0%51 5$(D/2E%11 1CD0!/(0%E1

Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal
P(&%.&)

T)(al n(4) E5(/1001 2E21/1001 (02(/1001 D5((/1001 1E!D2/1001

61

Ja"#al 61 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an Sa-a A$an Mer#ng#( Apa! la D !er Ker+a >ang Berle! %an Dengan Te'pa( Ber(#ga&. Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al
P ( &%&$-

Angg)(a Ja!a(an Sa-a A$an Mer#ng#( Apa! la D !er Ker+a >ang Berle! %an T)(al T "a$ Pa&( n(4) Se(#+# n(4) n(4) CE$C/2E%51 E!5C/(0%51 1C!1$/1001 EC!/2(%$1 2!!E/(2%!1 CCDC/1001 1698(/9./) 1195/(85.6) 17899(155)

Ja"#al 6/ 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an Sa-a A$an Mer#ng#( Apa! la D !er Ker+a >ang Berle! %an Dengan Ja!a(an. Angg)(a Ja!a(an Sa-a A$an Mer#ng#( Apa! la D !er Ker+a >ang Berle! %an T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) !50/2D%01 115(/(2%01 C02/2$%51 DC(/(C%51 5E2/C1%C1 1C01/$D%(1 1!C/2!%E1 !C2/(5%11 D11/2D%(1 2011/(1%C1 5!E/C1%$1 11E0/$D%!1 1(1/2$%D1 !$D/(C%21 5(/2E%51 1C$/(0%51 202D/2E%21 !E2C/(0%D1 510C/2E%11 12!55/(0%E1

Ja!a(an Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain T)(al
P ( &%&&-

T)(al n(4) 1$0(/1001 11CE/1001 1DEC/1001 5(5/1001 2D22/1001 1(CE/1001 $CE/1001 1EC/1001 $E51/1001 1(55D/1001

1.3.7. BERTIMBANGRASA Jadual DC menun&ukkan >ospital di#andingkan dengan lain-lain uala Lumpur dilaporkan hospital% 8idak terdapat

mempunyai ketua yang mengamalkan double standard &ika per#e4aan dari &enis hospital dan tempat ker&a /Jadual D! I D51%

62

Ja"#al 60 2 Per!an" ngan D An(ara Ke(#a >ang Menga'al$an D)#!le S(an"ar" Dengan Jen & H)&p (al Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal
P(&%*.$

Ke(#a >ang Menga'al$an D)#!le S(an"ar" T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) 2!5/25%D1 (05/(!%21 (21/2!%E1 21(D/(5%11 1(C0/2!%$1 5C05/(5%!1 21C1/25%01 $!10/(5%01 !D2(/2!%D1 1!5ED/(5%21

T)(al n(4) E50/1001 2DEE/1001 (0C5/1001 D5!1/1001 1E!25/1001

Ja"#al 61 2 Per!an" ngan D An(ara Ke(#a >ang Menga'al$an D)#!le S(an"ar" Dengan Te'pa( Ber(#ga&. Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 17830(155)
P ( &%),*

Ke(#a >ang Menga'al$an D)#!le S(an"ar" T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) CC2C/2!%E1 100!!/(5%11 D1D/2!%21 25$D/(5%D1 1111(/1.8) 1/71/(83.0)

T)(al n(4) 1CC$(/1001 CCD$/1001

1.3.8. SEDERHANA Le#ih dari (0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya suka mem#a4ir harta kera&aan /Jadual D51% Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi anggota di kaunter yang menyatakan #aha-a anggota &a#atannya suka mem#a4ir harta kera&aan &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di -ad /Jadual D$1% Peratusan anggota yang menyatakan &a#atan )armasi mem#a4ir adalah le#ih &ika di#anding dengan &a#atan lain /Jadual D(1%
Ja"#al 63 2 Per!an" ngan D An(ara Pe'!a@ ran Har(a Kera+aan Dengan Jen & H)&p (al

63

Pe'!a@ ran Har(a Kera+aan Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal
P'&%&&#

T "a$ Pa&( n(4) 2(5/2E%11 $1D/21%C1 150(/21%51 20(C/2!%C1 !!(C/2C%11

Se(#+# n(4) $(1/(0%E1 22DC/(D%(1 550$/(D%51 $!!2/(5%(1 1!E02/($%E1

T)(al n(4) E!$/1001 2E01/1001 (01C/1001 D515/1001 1EC(5/1001

Ja"#al 67 2 Per!an" ngan D An(ara Pe'!a@ ran Har(a Kera+aan Dengan Te'pa( Ber(#ga&. Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 17857(155)
P ( &%&&-

Pe'!a@ ran Har(a Kera+aan T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) C1C!/2C%51 101E0/($%51 (21/21%C1 2$$1/(D%(1 0633(/0.1) 1/631(87.9)

T)(al n(4) 1CC2!/1001 CCD2/1001

Ja"#al 68 2 Per!an" ngan D An(ara Pe'!a@ ran Har(a Kera+aan Dengan Dengan Ja!a(an Ja!a(an Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain T)(al
P ( &%&-$

Pe'!a@ ran Har(a Kera+aan T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) C$0/22%$1 12CC/((%!1 2$2/22%E1 DD1/((%11 !CD/2C%C1 1!!C/($%(1 12!/21%(1 !!(/(D%C1 $0!/21%$1 21E2/(D%!1 !C5/25%01 1C0!/(5%01 12!/1E%C1 51D/D0%(1 5C/2(%21 1!2/(2%D1 15$2/22%$1 5C!C/((%!1 CE$2/22%(1 1C50C/((%C1

T)(al n(4) 15EC/1001 11!C/1001 1DD1/1001 5(1/1001 2(E$/1001 1(CE/1001 $!2/1001 1E5/1001 $E05/1001 1(!$5/1001

1.3.6. BERSIH 64

Le#ih dari E0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya kelihatan kemas dan #ersih /&adual DD1% 8idak terdapat per#e4aan dari &enis hospital dan tempat ker&a /&adual DE1% 7alau #agaimanapun' &a#atan penda)taran dan )armasi mendapat peratus tertinggi yang tidak #ersetu&u #aha-a anggota &a#atannya kelihatan kemas dan #ersih /&adual E01%

Ja"#al 66 2 Per!an" ngan D An(ara Ke'a& Dan Ber& % Se,a$(# Men+alan$an T#ga& Dengan Jen & H)&p (al Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal
P(&%.#-

Ke'a& Dan Ber& % Se,a$(# Men+alan$an T#ga& T "a$ T "a$ Pa&( Se(#+# Se(#+# n(4) n(4) n(4) 25/2%$1 !E/5%11 DE0/E2%C1 (E/2%(1 12C/!%21 2(!!/EC%11 1E2/2%(1 2(C/C%D1 $$!C/EC%51 2!E/2%E1 C$C/!%21 D0$2/E2%E1 5!5/2%D1 D0D/!%11 1DCCE/EC%11

T)(al n(4) E$!/1001 2E!$/1001 (10D/1001 D$(!/1001 1E$E2/1001

Ja"#al 69 2 Per!an" ngan D An(ara Ke'a& Dan Ber& % Se,a$(# Men+alan$an T#ga& Dengan Te'pa( Ber(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 1$E($/1001
P ( &%*)#

Ke'a& Dan Ber& % Se,a$(# Men+alan$an T#ga& T "a$Se(#+# T "a$Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) n(4) C!C/2%51 525/C%E1 12$(0/EC%$1 E2/2%(1 1CD/!%01 C20D/EC%C1 !C5/2%$1 $$C/C%E1 15D(D/EC%51

T)(al

1C5CD/1001 C!CD/1001

Ja"#al 952 Per!an" ngan D An(ara Ke'a& Dan Ber& % Se,a$(# Men+alan$an T#ga& Dengan Ja!a(an Ke'a& Dan Ber& % Se,a$(# Men+alan$an T#ga& T)(al

65

Ja!a(an Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain T)(al 1((50/100%01
P ' &%&&#

T "a$ Se(#+# n(4) !1/2%51 C2/2%D1 C$/1%E1 1D/C%11 55/1%E1 $0/C%!1 2C/C%51 (/C%51 202/2%E1 !(!/2%(1

T "a$ Pa&( n(4) $!/C%E1 !D/!%21 $$/C%51 C2/5%51 E1/C%21 112/$%!1 2$/!%01 (/C%51 25D/C%(1 (0!/!%01

Se(#+# n(4) 151$/EC%51 10$!/EC%01 1D10/E!%(1 5C1/E1%!1 2(0!/E!%E1 15((/E0%21 $00/E2%!1 1D!/E2%E1 $5D$/EC%51

n(4) 1$21/1001 11!!/1001 1E12/1001 5D1/1001 2D50/1001 1(!E/1001 $!E/1001 1ED/1001 (0!$/1001

1$5(2/EC%!1

1.3.9. PROAKTI;

Le#ih dari D5 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya sentiasa #ersiap sedia dalam menghadapi se#arang kemungkinan /Jadual E11% 8iada per#e4aan antara &enis hospital% Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi anggota di -ad yang menyatakan #aha-a anggota &a#atannya sentiasa #ersiap sedia &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di kaunter /Jadual E21% Ja#atan 3IJ dan &a#atan kecemasan mendapat peratus mele#ihi E0 peratus yang anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya sentiasa #ersiap sedia /Jadual EC1%

Ja"#al 91 2 Per!an" ngan D An(ara Sen( a&a Ber& ap Se" a Dala' Meng%a"ap Se!arang Ke'#ng$ nan Dengan Jen & H)&p (al Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal P(&%#*$ Sen( a&a Ber& ap Se" a Dala' Meng%a"ap Se!arang Ke'#ng$ nan T "a$ T "a$ Pa&( Se(#+# Se(#+# n(4) n(4) n(4) CD/C%E1 DD/E%11 DCD/D$%E1 ((/2%$1 2$(/E%11 25E2/DD%C1 1$E/2%!1 $!E/E%11 $2DC/DD%51 21(/2%51 ($D/D%E1 ($$0/DD%$1 501/2%$1 1((2/E%01 1(C(C/DD%!1 T)(al n(4) E$!/1001 2EC$/1001 (101/1001 D$!5/1001 1E$!$/1001

66

Ja"#al 9/ 2 Per!an" ngan D An(ara Sen( a&a Ber& ap Se" a Dala' Meng%a"ap Se!arang Ke'#ng$ nan Dengan Te'pa( Ber(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 17910(155)
P ' &%&&#

Sen( a&a Meng%a"ap T "a$ Se(#+# Se(#+# n(4) C1(/2%C1 ED/2%E1 113(/.1)

Ber& ap Se" a Dala' Se!arang Ke'#ng$ nan T "a$ Pa&( n(4) 1115/D%21 C!0/10%01 1133(6.7)

T)(al n(4)

n(4) 120E$/DE%!1 1C52D/1001 2E((/D(%21 C!15/1001 13580(69.5)

Ja"#al 90 2 Per!an" ngan D An(ara Sen( a&a Ber& ap Se" a Dala' Meng%a"ap Se!arang Ke'#ng$ nan Dengan Ja!a(an Sen( a&a Ber& ap Se" a Dala' Meng%a"ap Se!arang Ke'#ng$ nan T "a$ Se(#+# T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) 5!/C%C1 1$C/10%11 1!0C/D$%$1 1E/1%(1 E(/D%!1 10C2/DE%E1 !5/2%!1 15D/D%C1 1(05/DE%!1 1$/2%D1 5E/10%21 505/D(%11 !$/1%$1 1($/$%21 2$2$/E2%21 !C/2%51 12C/(%01 15D0/E0%51 21/C%C1 D5/1C%21 5CD/DC%51 E/!%$1 25/12%E1 1$0/D2%51 1E2/2%(1 $$!/E%51 $15(/D(%D1 113(/.3) 1335(6.6) 13857(66.8) T)(al n(4) 1$20/1001 11!D/1001 1E0D/1001 5D0/1001 2D!D/1001 1(!$/1001 $!!/1001 1E!/1001 (01C/1001

Ja!a(an Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain T)(al 18851(1551 P K 0%001

1.3.15. KERJASAMA esemua &enis hospital tidak mencapai (0 peratus daripada anggotanya yang menyatakan ker&asama antara unit-unit mudah dicapai /Jadual E!1% 2emakin #esar sai4 hospital' semakin rendah peratus yang diperolehi% 7alau #agaimanapun terdapat peratus

67

yang le#ih tinggi anggota di -ad yang menyatakan ker&asama antara unit-unit mudah dicapai &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di kaunter /Jadual E5 I E$1%
Ja"#al 912 Per!an" ngan D An(ara Ker+a&a'a An(ara Un (-Un ( M#"a% D .apa Dengan Jen & H)&p (al Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal
P'&%&&#

Ker+a&a'a An(ara Un (-Un ( M#"a% D .apa T "a$ T "a$ Pa&( Se(#+# Se(#+# n(4) n(4) n(4) 1((/1D%C1 2$5/2(%!1 525/5!%C1 5E!/20%11 $$$/22%51 1$ED/5(%!1 111E/15%$1 1520/21%C1 !512/$C%11 112(/12%E1 1!E!/1(%21 $0DD/$E%E1 C01(/15%21 CE!5/1E%E1 12D2C/$!%D1

T)(al n(4) E$(/1001 2E5D/1001 (151/1001 D(0E/1001 1E(D5/1001

Ja"#al 93 2 Per!an" ngan D An(ara Ker+a&a'a An(ara Un (-Un ( M#"a% D .apa Dengan Te'pa( Ber(#ga& Te'pa( Ber(#ga& Ker+a&a'a An(ara Un (-Un ( M#"a% D .apa T "a$ Se(#+# T "a$ Pa&( n(4) n(4) n(4) n(4) 20DE/15%!1 502/1!%$1 2(C(/20%11 $(1/1E%51 D(D2/$!%51 22(!/$$%01 T)(al Se(#+#

7ad aunter

1C$0D/1001 C!!(/1001

T)(al 1(055/1001 P ( &%$-.

25E1/15%21

C!0D/20%01

1105$/$!%D1

Ja"#al 97 2 Per!an" ngan D An(ara Ker+a&a'a An(ara Un (-Un ( M#"a% D .apa Dengan Ja!a(an Ker+a&a'a An(ara Un (-Un ( M#"a% D .apa T "a$Se(#+# T "a$Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) T)(al n(4)

Ja!a(an

68

Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain

T)(al 186/0(155) P K 0%001

2EC/1D%01 C!5/21%21 1E!/1$%E1 2D0/2!%C1 2($/1!%!1 !0!/21%11 12(/21%D1 11D/20%21 CD1/1C%!1 C25/1D%51 D(/1C%!1 CD/1E%!1 1011/1!%C1 1CD1/1E%51 /80/(13.0)

500/1(%51 CCD/1E%21 150/2C%01 C5/1(%E1 0331(19.9)

EDD/$0%D1 $((/5D%D1 12CD/$!%51 CCD/5D%01 1E(2/$E%11 10E$/$2%C1 !1!/$C%$1 12C/$2%D1 !$E!/$$%21

1$2$/1001 1151/1001 1E1D/1001 5DC/1001 2D5C/1001 1(5E/1001 $51/1001 1E$/1001 (0D$/1001

11315(71.8)

1.3.11. DISIPLIN Le#ih dari D0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya melakukan perkara-perkara yang #ercanggah dengan peraturan &a#atan /Jadual E(1% >ospital-hospital pakar mendapat DC%E G% Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi anggota di -ad yang menyatakan #aha-a anggota &a#atannya melakukan perkara-perkara yang #ercanggah &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di kaunter /Jadual ED1% Ja#atan 3IJ mendapat peratus yang tertinggi /Jadual EE1%
Ja"#al 98 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an Selal# Mela$#$an Per$ara-Per$ara >ang Ber.angga% Dengan Pera(#ran Ja!a(an Dengan Jen & H)&p (al Angg)(a Ja!a(an Selal# Mela$#$an Per$ara-Per$ara >ang Ber.angga% Dengan Pera(#ran Ja!a(an T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) 1DC/1E%$1 (!E/D0%!1 502/1(%C1 2CE(/D2%(1 1120/1$%11 5D5C/DC%E1 T)(al n(4)

Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar

EC2/1001 2DEE/1001 $E(C/1001

69

Bukan Pakar 8otal P'&%&&#

1$2E/1E%21 C!C!/1(%D1

$DCD/D0%D1 15DC(/D2%21

D!$(/1001 1E2(1/1001

Ja"#al 96 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an Selal# Mela$#$an Per$ara-Per$ara >ang Ber.angga% Dengan Pera(#ran Ja!a(an Dengan Te'pa( Ber(#ga& Angg)(a Ja!a(an Selal# 'ela$#$an Per$araPer$ara >ang Ber.angga% Dengan Pera(#ran Ja!a(an T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) 22(0/1(%11 10E$D/D2%E1 $2$/1D%$1 2(!1/D1%!1 2DE$/1(%!1 1C(0E/D2%$1

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 1$$05/1001


P ( &%&/,

T)(al n(4) 1C2CD/1001 CC$(/1001

Ja"#al 99 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an Selal# Mela$#$an Per$ara-Per$ara >ang Ber.angga% Dengan Pera(#ran Ja!a(an Dengan Ja!a(an Angg)(a Ja!a(an Selal# Mela$#$an Per$araPer$ara >ang Ber.angga% Dengan Pera(#ran Ja!a(an T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4)

Ja!a(an

T)(al n(4)

70

Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain T)(al
P '&%&&#

2E2/1D%!1 1EC/1(%21 C0(/1$%!1 EE/1(%D1 !0!/1!%51 C$C/20%E1 111/1(%C1 !!/22%(1 1212/1(%$1 C025/1(%!1

12E5/D1%$1 EC0/D2%D1 15$(/DC%$1 !5$/D2%21 2C($/D5%51 1C(C/(E%11 52E/D2%(1 150/((%C1 5$$5/D2%!1 1!C!1/D2%$1

15D(/1001 112C/1001 1D(!/1001 555/1001 2(D0/1001 1(C$/1001 $!0/1001 1E!/1001 $D((/1001 1(C$$/1001

1.3.1/. TANGGUNGJA=AB

Le#ih dari (5 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya melakukan perkara-perkara yang #ercanggah dengan peraturan &a#atan /Jadual E(1% >ospital-hospital pakar mendapat DC%E G% Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi anggota di aunter yang menyatakan #aha-a anggota &a#atannya melakukan perkaraperkara yang #ercanggah &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di -ad /Jadual ED1% Ja#atan 3IJ mendapat peratus yang tertinggi /Jadual EE1%

Ja"#al 155 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an T "a$ Ma%# Ber(angg#ng+a,a! Apa! la Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n Dengan Jen & H)&p (al Angg)(a Ja!a(an T "a$ Ma%# Ber(angg#ng+a,a! Apa! la Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n T "a$ Pa&( Se(#+# T)(al n(4)

Jen & H)&p (al

71

> L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal


P'&%&&#

n(4) 225/2C%$1 5(E/1E%E1 1C1(/1D%(1 1(D0/20%D1 CE01/20%01

n(4) (2D/($%!1 2CCC/D0%11 5(CC/D1%C1 $(D$/(E%21 155D0/D0%01

E5C/1001 2E12/1001 (050/1001 D5$$/1001 1E!D1/1001

Ja"#al 151 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an T "a$ Ma%# Ber(angg#ng+a,a! Apa! la Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n Dengan Te'pa( Ber(#ga& Angg)(a Ja!a(an T "a$ Ma%# Ber(angg#ng+a,a! Apa! la Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) 2$00/1E%!1 10(E$/D0%$1 (0!/20%(1 0051(19.8)

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 1789/(155)


P ( &%&*/

T)(al n(4) 1CCE$/1001

2$E2/(E%C1 CCE$/1001 10166(65.0)

Ja"#al 15/ 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an T "a$ Ma%# Ber(angg#ng+a,a! Apa! la Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n Dengan Ja!a(an Angg)(a Ja!a(an T "a$ Ma%# Ber(angg#ng+a,a! Apa! la Berla$# Se&#a(# Per$ara >ang T "a$ D ng n T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4)

Ja!a(an

T)(al n(4)

72

Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain T)(al 18337(155)
P ( &%&),

C21/1E%E1 2!C/21%!1 C(5/1E%D1 120/21%C1 51!/1D%C1 CE1/22%51 12$/1E%D1 !1/21%01 1C!1/1E%C1 018/(19.6)

12E5/D0%11 DE!/(D%$1 152C/D0%21 !!!/(D%(1 2C02/D1%(1 1C!$/((%51 510/D0%21 15!/(E%01 5$1$/D0%(1 11561(65./)

1$1$/1001 11C(/1001 1DED/1001 5$!/1001 2D1$/1001 1(C(/1001 $C$/1001 1E5/1001 $E5(/1001

1.3.10. TEKUN

Le#ih dari D0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya #eker&a sam#il le-a kecuali >ospital 10!1%
Ja"#al 1502 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an Be$er+a Sa'! l Le,a (T "a$ Ber&#ngg#%-&#ng#%) Dengan Jen & H)&p (al. Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal PK0%001 Angg)(a Ja!a(an Be$er+a Sa'! l Le,a(T "a$ Ber&#ngg#%-&#ng#%) T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) 20E/22%11 (CD/((%E1 55D/1E%11 2C5$/D0%E1 12!0/1(%$1 5D0(/D2%!1 1$$2/1E%!1 $DDD/D0%$1 C$$E/1D%E1 15(DE/D1%11 T)(al n(4) E!(/1001 2E1!/1001 (0!(/1001 D550/1001 1E!5D/1001

uala Lumpur

/Jadual 10C1% 8iada per#e4aan di antara tempat #ertugas /Jadual

Ja"#al 151 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an Be$er+a Sa'! l Le,a (T "a$ Ber&#ngg#%-&#ng#%) Dengan Te'pa( Ber(#ga& Angg)(a Ja!a(an Be$er+a Sa'! l Le,a (T "a$ Ber&#ngg#%-&#ng#%) T "a$ Pa&( Se(#+# T)(al n(4)

Te'pa(

73

Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 1$($!/1001


P ( &%,)$

n(4) 2!DE/1D%$1 $C!/1D%(1 C12C/1D%$1

n(4) 10DD1/D1%!1 2($0/D1%C1 1C$!1/D1%!1

1CC(0/1001 CCE!/1001

1.3.11. BERS>UKUR Le#ih dari $0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya tidak #erpuas-hati dengan ke&ayaan rakan seker&a /Jadual 1051% 8iada per#e4aan diantara tempat #ertugas /Jadual 10$1%
Ja"#al 153 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an >ang T "a$ Berp#a&-Ha( Dengan Ke+a-aan Ra$an Se$er+a Dengan Jen & H)&p (al. Angg)(a Ja!a(an >ang T "a$ Berp#a& Ha( Dengan Ke+a-aan Ra$an Se$er+a T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) C5$/C(%C1 5ED/$2%(1 105C/C$%21 1D5C/$C%D1 2505/C5%D1 !!E5/$!%21 C0!E/C5%E1 5!!1/$!%11 $E$C/C$%01 12CD(/$!%01

Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal
P(&%*#)

T)(al n(4) E5!/1001 2E0$/1001 (000/1001 D!E0/1001 1EC50/1001

Ja"#al 157 2 Per!an" ngan D An(ara Angg)(a Ja!a(an >ang T "a$ Berp#a& Ha( Dengan Ke+a-aan Ra$an Se$er+a Dengan Te'pa( Ber(#ga& Angg)(a Ja!a(an >ang T "a$ Berp#a& Ha( 74

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al 1$$E2/1001


P ( &%#/)

Dengan Ke+a-aan Ra$an Se$er+a T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) !D(C/C$%$1 D!51/$C%!1 11D$/C5%21 21D2/$!%D1 $05E/C$%C1 10$CC/$C%(1

T)(al n(4) 1CC2!/100 1 CC$D/1001

6aripada Jadual 10(' perkara yang perlu di#eri perhatian serius adalah pada soalan $ /,nggota &a#atan saya hanya mem#antu apa#ila diminta1' soalan E /,nggota &a#atan saya sering mem#eri alasan yang tidak #enar sekiranya #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini1' soalan 11 /,nggota &a#atan saya selalu ponteng ker&a1' soalan 1C /,nggota &a#atan saya akan merungut apa#ila di#eri ker&a yang #erle#ihan1' soalan 15 / etua saya mengamalkan sikap :dou#le standard:1' soalan 1$ /,nggota

&a#atan saya suka mem#a4irkan harta kera&aan1' soalan 22 /6i hospital ini' ker&asama antara unit-unit mudah dicapai1' soalan 25 /,nggota &a#atan saya selalu melakukan yang #ercanggah dengan peraturan /,nggota &a#atan saya tidak mahu perkara-perkara soalan 2$ &a#atan1'

#ertanggung&a-a# apa#ila

#erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini1 dan soalan 2E /,nggota &a#atan saya #eker&a sam#il le-a1%

Ja"#al 158 2 Ta!#ran Ke$erapan Pen la an Ter%a"ap Angg)(a ( A'alan)

75

Penilaian 8erhadap ,nggota / ,malan 1

Ke$erapan (n?19939)

STS n(%)
(ngg)&a"ja%a&an"'aya" elayan"!elanggan""dengan" e'ra (ngg)&a"ja%a&an"'aya"hanya" e %an&u"a!a%ila" di in&a" 103 *0+5, -

TS n(%)
616 *3+1, -

TP n(%)
2275 *11+5, 2976 *15+1,

S n(%)
11932 *60+2, 13642 *69+1,

SS n(%)
4901 *24+7, 3137 *15+9,

TB n(%)
-

(ngg)&a"ja%a&an"'aya"'ering" e %eri"ala'an"" yang"&idak"%enar"'ekiranya"%erlaku"'e'ua&u" !erkara"yang"&idak"diingini (ngg)&a"ja%a&an"'aya"'elalu"!)n&eng"kerja (ngg)&a"ja%a&an"'aya"akan" erungu&"a!a%ila" di%eri"kerja"yang"%erle%ihan -e&ua"'aya" enga alkan"'ika!".d)u%le" '&andard."*%er ak'ud"dia"'ahaja"yang"%)leh" &e&a!i")rang"lain"&idak"%)leh, (ngg)&a"ja%a&an"'aya"'uka" e %a/irkan"har&a" kerajaan (ngg)&a"ja%a&an"'aya"'en&ia'a"keliha&an" ke a'"dan"%er'ih"'ewak&u" enjalankan"&uga' (ngg)&a"ja%a&an"'aya"'en&ia'a"%er'ia!"'edia"" dala " enghada!i"'e%arang"ke ungkinan 0i"h)'!i&al"ini1"kerja'a a"an&ara"uni&-uni&" udah"di2a!ai (ngg)&a"ja%a&an"'aya"'elalu" elakukan"!erkara!erkara"yang"%er2anggah"dengan"!era&uran" ja%a&an (ngg)&a"ja%a&an"'aya"&idak" ahu" %er&anggungjawa%"a!a%ila"%erlaku"'e'ua&u" !erkara"yang"&idak"diingini (ngg)&a"ja%a&an"'aya"%ekerja"'a %il"lewa"*&idak" %er'ungguh-'ungguh, 3erda!a&"'egelin&ir"angg)&a"ja%a&an"'aya"yang &idak"%er!ua'ha&i"dengan"kejayaan"rakan"'ekerja

108 *0+5, 127 *0+6, 538 *2+7, -

438 *2+2, 375 *1+9, 2484 *12+5, -

5701 *29+2 , 4005 *20+7 , 5726 *29+2 , 4866 *24+9 , 4509 *23+1 , 810 *4+1, 1778 *9+0, 3971 *20+0 , 3457 *17+8 , 3928 *20+0 , 3689 *18+9 , 7019 *36+1 ,

1024 2 *52+5, 1001 0 *51+7, 1119 9 *57+2, 1038 6 *53+2, 1090 7 *56+0, 1102 7 *55+7, 1104 3 *55+9, 9560 *48+0 1072 9 *55+4, 1142 2 *58+3, 1117 8 *57+1, 9805 *50+4,

3553 *18+2, 5336 *27+6, 2668 *13+4, 4287 *21+9, 4070 *20+9, 7423 *37+5, 6434 *32+6, 3345 *16+8, 5196 *26+0, 4242 *21+7, 4701 *24+0, 2639 *13+6,

76

N)(a2

STS 2 Sanga( T "a$ Se(#+# TS 2 T "a$ Se(#+# TP 2 T "a$ Pa&(

S 2 Se(#+# SS 2 Sanga( Se(#+# TB 2 T "a$ Ber$a (an

1.7.

PENILAIAN PERPADUAN

1.7.1 TOLERANSI Le#ih daripada E0 peratus dari anggota #oleh #ertolak ansur dengan karenah pelanggan daripada pel#agai #angsa kecuali doktor /&adual 10D1% 8iada terdapat per#e4aan dari aspek tempat #ertugas /&adual 10E1%
Ja"#al 156 2Per!an" ngan " an(ara !er()la$ an&#r "engan $arena% pelanggan "ar pa"a pel!aga !ang&a "engan +a,a(an

Ja,a(an

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al
P'&%&&#

Bertolak ansur dengan karenah pelanggan daripada pel#agai #angsa 8idak 8idak Pasti 2etu&u 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 C1/!%01 $C/D%11 $D1/D(%E1 22/2%01 (C/$%(1 1002/E1%C1 5/0%E1 1(/2%E1 5$C/E$%21 12(/1%$1 C2C/!%01 (55E/E!%!1 C5/1%51 E0/C%E1 21E!/E!%$1 ((/2%C1 22!/$%$1 C0EC/E1%11 (C/2%01 1E2/5%C1 CC$D/E2%(1 085(1.9) 96/(3.5) 16175(90./)

T)(al n(4) ((5/1001 10E(/1001 5D5/1001 D00E/1001 2C1E/1001 CCE!/1001 C$CC/1001 1961/(155)

Ja"#al 159 2Per!an" ngan " an(ara !er()la$ an&#r "engan $arena% pelanggan "ar pa"a pel!aga !ang&a "engan (e'pa( !er(#ga& Bertolak ansur dengan karenah pelanggan daripada pel#agai #angsa 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 2C5/1%(1 $25/!%$1 12(1E/EC%(1 (2/2%11 1(D/5%21 C1DC/E2%(1 058(1.6) 650(1.8) 1395/(90.3)

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter 8otal

T)(al 1C5(E/1001 C!CC/1001 77 1851/(155)

P(&%##*

Ja"#al 115 2Per!an" ngan " an(ara !er()la$ an&#r "engan $arena% pelanggan "ar pa"a pel!aga !ang&a "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang Pengala'an Be$er+a D +a,a(an &e$arang K10 11-20 21-C0 LC0 8otal
P(&%-&+

Bertolak ansur dengan karenah pelanggan daripada pel#agai #angsa 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 22$/1%D1 $25/!%E1 11(DC/EC%C1 $0/1%E1 1C(/!%C1 2EE1/EC%D1 52/1%D1 125/!%!1 2$!1/EC%(1 10/2%C1 21/!%D1 !05/E2%E1 016(1.6) 956(1.6) 186/5(90.1)

T)(al n(4) 12$C!/1001 C1DD/1001 2D1D/1001 !C$/1001 19587(155)

Ja"#al 111 2Per!an" ngan " an(ara !er()la$ an&#r "engan $arena% pelanggan "ar pa"a pel!aga !ang&a "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( Bertolak ansur dengan karenah pelanggan daripada pel#agai #angsa 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 1(5/1%D1 51!/5%C1 DED0/E2%E1 D2/2%01 1(C/!%C1 C($E/EC%(1 (D/1%D1 1(5/!%01 !1!D/E!%C1 11/1%!1 !C/5%!1 (!2/EC%21 017(1.6) 953(1.6) 18709(90.1)

J#'la%Ta%#n Ber$% "'a( K10 11-20 21-C0 LC0 8otal P(&%&#&

T)(al n(4) E$$E/1001 !02!/1001 !!01/1001 (E$/1001 16695(155)

1.7./.

BERETIKA DENGAN MAS>ARAKAT

Le#ih daripada E0 peratus dari anggota #oleh melayan pelanggan tanpa mengira #angsa dan agama /Jadual 1121% Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi anggota di -ad yang #oleh melayan pelanggan tanpa mengira #angsa dan agama &ika di#anding dengan

78

anggota yang #ertugas di kaunter /Jadual 11C1% Peratus ini menurun apa#ila semakin lama mereka #erker&a /Jadual 11! I 1151%

Ja"#al 11/2Per!an" ngan " an(ara 'ela-an pelanggan (anpa 'eng ra !ang&a "an aga'a "engan +a,a(an

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain 8otal
P'&%&&#

Melayan pelanggan tanpa megira #angsa dan agama 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 12/1%$1 2C/C%01 (C!/E5%!1 $/0%51 C5/C%21 1055/E$%C1 0/0%01 (/1%21 5(D/ED%D1 !2/0%51 10D/1%!1 (D!(/ED%11 15/0%$1 !C/1%E1 225(/E(%51 52/1%51 E5/2%D1 C25(/E5%(1 !1/1%11 DD/2%!1 C511/E$%51 176(5.6) 099(/.5) 19/09(98.1)

T)(al n(4) ($E/1001 10E$/1001 5D5/1001 (EE(/1001 2C15/1001 C!0!/1001 C$!0/1001 19657(155)

Ja"#al 110 2Per!an" ngan " an(ara 'ela-an pelanggan (anpa 'eg ra !ang&a "an aga'a "engan (e'pa( !er(#ga& melayan pelanggan tanpa megira #angsa dan agama 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 E(/0%(1 2C1/1%(1 1C2C$/E(%$1 C$/1%01 (5/2%21 CC2D/E$%D1 100(5.6) 057(1.6) 17371(98.1) T)(al n(4) 1C5$!/1001 C!CE/1001 18550(155)

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter 8otal


P(&%&$)

Ja"#al 111 2Per!an" ngan " an(ara 'ela-an pelanggan (anpa 'eg ra !ang&a "an aga'a "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang
P(&%&&+

79

Pengala'an Be$er+a D +a,a(an &e$arang K10 11-20 21-C0 LC0 8otal

melayan pelanggan tanpa megira #angsa dan agama 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 D5/0%(1 2C2/1%D1 12C0(/E(%51 C0/0%E1 $(/2%11 C0EC/E(%01 2$/0%E1 5E/2%11 2(CC/E(%01 10/2%C1 11/2%51 !15/E5%21 151/%D1 C$E/1%E1 1D5!D/E(%C1

T)(al n(4) 12$2!/1001 C1E0/1001 2D1D/1001 !C$/1001 1E0$D/1001

Ja"#al 113 2 Per!an" ngan " an(ara 'ela-an pelanggan (anpa 'eg ra !ang&a "an aga'a "engan +#'la% (a%#n !er$% "'a( J#'la%Ta%#n Ber$% "'a( K10 11-20 21-C0 LC0 8otal
P(&%$&#

melayan pelanggan tanpa megira #angsa dan agama 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 $C/0%(1 1D2/1%E1 E!1(/E(%51 !0/1%01 (E/2%01 CE0!/E(%01 C5/0%D1 DE/2%01 !2($/E(%21 11/1%!1 1(/2%11 ((0/E$%51 119(5.6) 078(1.9) 16078(98.0)

T)(al n(4) E$$2/1001 !02C/1001 !!00/1001 (ED/1001 16660(155)

1.7.0 BERMUA;AKAT Le#ih daripada D0 peratus dari anggota #oleh sentiasa #eker&asama dalam mencapai o#&ekti) &a#atan tanpa mengira #angsa dan agama /Jadual 11$ I 11D1% 8iada terdapat per#e4aan dari aspek tempat #ertugas /Jadual 11(1%
Ja"#al 117 2 Per!an" ngan " an(ara angg)(a +a!a(an &en( a&a !e$er+a&a'a "ala' 'en.apa )!+e$( * +a!a(an (anpa 'eng ra !ang&a "an aga'a "engan +en & %)&p (al

80

Jen & H)&p (al

> L Negeri Pakar Bukan Pakar T)(al


P(&%#,*

,nggota &a#atan sentiasa #eker&asama dalam mencapai o#&ekti) &a#atan tanpa mengira #angsa dan agama 8idak 8idak Pasti 2etu&u 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 51/5%C1 100/10%!1 D1C/D!%C1 11C/C%D1 2$C/D%E1 25(5/D(%C1 2E1/!%11 $0$/D%51 $20C/D(%!1 C!1/C%E1 (5D/D%D1 (55$/D(%C1 897(1.5) 18/8(6.6) 18118(68./)

T)(al n(4)

E$!/1001 2E51/1001 (100/1001 D$55/1001 19785(155)

Ja"#al 118 2Per!an" ngan " an(ara angg)(a +a!a(an &en( a&a !e$er+a&a'a "ala' 'en.apa )!+e$( * +a!a(an (anpa 'eng ra !ang&a "an aga'a "engan (e'pa( !er(#ga& Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter 8otal
P(&%&+-

,nggota &a#atan sentiasa #eker&asama dalam mencapai o#&ekti) &a#atan tanpa mengira #angsa dan agama 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 51!/C%D1 111D/D%C1 11E0$/D(%E1 15$/!%$1 C0!/D%E1 2E$D/D$%$1 785(0.9) 11//(6.1) 11681(68.8)

T)(al n(4) 1C5CD/1001 C!2D/1001 17977(155)

Ja"#al 116 2 Per!an" ngan " an(ara angg)(a +a!a(an &en( a&a !e$er+a&a'a "ala' 'en.apa )!+e$( * +a!a(an (anpa 'eng ra !ang&a "an aga'a "engan +a!a(an
P'&%&&#

81

Ja!a(an Peru#atan Pem#edahan Pediatrik 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain 8otal

,nggota &a#atan sentiasa #eker&asama dalam mencapai o#&ekti) &a#atan tanpa mengira #angsa dan agama 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 $$/!%11 1$0/E%E1 1CE$/D$%11 C(/C%21 ED/D%51 1015/DD%C1 (1/C%(1 151/(%E1 1$E1/DD%!1 2$/!%51 $5/11%21 !DE/D!%C1 E$/C%!1 1E5/$%E1 255C/DE%D1 $1/C%51 1D2/10%!1 1505/D$%11 C0/!%(1 $1/E%51 55!/D5%E1 10/5%11 11/5%$1 1($/DE%C1 C05/!%C1 $C!/E%01 $0E1/D$%$1 85/(1.5) 1338(6.6) 13185(68.0)

T)(al n(4) 1$22/1001 1150/1001 1E1C/1001 5D0/1001 2D!!/1001 1(!D/1001 $!5/1001 1E(/1001 (0C0/1001 188/9(155)

1.7.1.

BERSATU PADU

Le#ih daripada D0 peratus dari anggota #oleh menerapkan nilai-nilai murni semasa #eker&a untuk mengeratkan perpaduan antara kaum /Jadual 11E I 1211% 8iada terdapat per#e4aan dari aspek tempat #ertugas /Jadual 1201%
Ja"#al 119 2 Per!an" ngan " an(ara angg)(a +a!a(an &en( a&a 'enerap$an n la -n la '#rn &e'a&a !e$er+a #n(#$ 'engera($an perpa"#an an(ara $a#' "engan +en & %)&p (al

Jen & H)&p (al

Angg)(a +a!a(an &en( a&a 'enerap$an n la -n la '#rn &e'a&a !e$er+a #n(#$ 'engera($an perpa"#an an(ara $a#' 8idak 2etu&u n/G1 C0/C%11 D$/2%E1 1(!/2%!1 2C5/2%(1 3/3(/.8) 8idak Pasti n/G1 (D/D%11 2!0/D%11 52E/(%!1 $!2/(%!1 1169(8.7) 2etu&u n/G1 D5(/DD%D1 2$2C/DD%E1 $!00/E0%11 (((!/DE%E1 18731(69.6)

T)(al n(4)

> L Negeri Pakar Bukan Pakar T)(al


P(&%+$-

E$5/1001 2E!E/1001 (10C/1001 D$51/1001 19776(155)

82

Ja"#al 1/5 2 Per!an" ngan " an(ara angg)(a +a!a(an &en( a&a 'enerap$an n la -n la '#rn &e'a&a !e$er+a #n(#$ 'engera($an perpa"#an an(ara $a#' "engan (e'pa( !er(#ga& Angg)(a +a!a(an &en( a&a 'enerap$an n la -n la '#rn &e'a&a !e$er+a #n(#$ 'engera($an perpa"#an an(ara $a#' 8idak 2etu&u n/G1 CC$/2%51 E(/2%D1 100(/.7) 8idak Pasti n/G1 E$0/(%11 2$2/(%$1 1///(8./) 2etu&u n/G1 122!C/E0%!1 C0$D/DE%51 13011(95./)

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al


P(&%$+-

T)(al n(4) 1C5CE/100 C!2(/1001 17977(155)

Ja"#al 1/1 2 Per!an" ngan " an(ara angg)(a +a!a(an &en( a&a 'enerap$an n la -n la '#rn &e'a&a !e$er+a #n(#$ 'engera($an perpa"#an an(ara $a#' "engan +a!a(an
P'&%&&#

Angg)(a +a!a(an &en( a&a 'enerap$an n la -n la '#rn &e'a&a !e$er+a #n(#$ 'engera($an perpa"#an an(ara $a#' Ja!a(an Peru#atan Pem#edahan Pediatric 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain T)(al 8idak 2etu&u n/G1 !(/2%E1 2$/2%C1 !2/2%21 1(/2%E1 $$/2%C1 !5/2%$1 (/1%11 1!/(%11 1D!/2%$1 116(/.3) 8idak Pasti n/G1 1C$/D%!1 (D/$%D1 1C1/$%D1 5(/E%D1 1(0/$%01 15(/E%01 55/D%51 1E/E%$1 50D/(%21 1011(8.1) 2etu&u n/G1 1!CE/DD%(1 10!C/E0%E1 1(!1/E1%01 50$/D(%21 2$0E/E1%(1 15!D/DD%51 5D2/E0%!1 1$!/DC%21 $CC5/E0%21 13978(95.1)

T)(al n(4)

1$22/1001 11!(/1001 1E1!/1001 5D0/1001 2D!5/1001 1(50/1001 $!!/1001 1E(/1001 (02(/1001 188/7(155)

1.8. ETIKA KERJA

83

Mtika ker&a adalah amalan dan kela&uan yang sepatutnya diamalkan semasa #ertugas% ,malan yang sepatutnya tidak dilakukan semasa ker&a adalah /i1 suka datang le-at #ertugas /ii1 mencampur adukkan masalah peri#adi dengan tugas /iii1 tidak #ertegur sapa /i+1 suka mengumpat /+1 suka mengampu /+i1 tidak menepati &an&i /+ii1 tidak menghargai usaha orang lain /+iii1 pemarah /iF1 hasad dengki /F1 mengkritik cadangan orang lain /Fi1 lem#a# dalam men&alankan tugas /Fii1 kurang sopan semasa #erinteraksi /Fiii1 sukar menerima teguran /Fi+1 #ersikap talam dua muka /F+1 menuduh tanpa #ukti /F+i1 tidak men&aga maruah pesakit /F+ii1 tidak menyimpan rahsia /F+iii1 pilih kasih /FiF1 #uat ker&a sampingan /FF1 melanggar peraturan &a#atan% Ba&ah ( menun&ukkan #aha-a 55G #eretika' CDG ada yang #eretika dan (G tidak #eretika langsung%

6alam #ahagian ini terdapat 15 soalan yang telah diskor seperti #erikut0 sangat tidak setu&u /skorH11 ' tidak setu&u /skorH21 ' setu&u /skorH!1 sangat setu&u /skorH51%

2kor 1 dan 2 menun&ukkan amalan #eretika /&umlah skor KH C0A15 kali 2 1 manakala skor ! dan 5 amalan tidak #eretika/ Jumlah skor LH$0A15 kali !1% langsung% 2kor yang diperolehi antara C0 dan $0 dianggap se#agai ada yang #eretika% Ra+a% %)&p (al. 8 2 E( $a $er+a an(ara angg)(a -ang !er(#ga& "

84

7%

38%

55%

Beretika

Ada yang tidak beretika

Tidak beretika langsung

Ba&ah ( menun&ukkan 55G #eretika dan terdapat anggota hospital yang tidak #eretika langsung (%0G%

Ja"#al 1//2 Per!an" ngan " an(ara +en & %)&p (al "engan a'alan $)" e( $a
Mtika ,da yang tidak #eretika n/G1 !1( /!C%D1 11!$/CE%21 2$D5/CD%01 C22C/C(%51 (!(1/CD%21

Jen & H)&p (al > L Negeri Pakar Bukan Pakar 8otal
P'&%&&#

Beretika n/G1 !($/50%11 15CD/52%(1 !005/5$%$1 !($$/55%51 10(D5/55% 21

8idak #eretika langsung n/G1 5D /$%11 2C$/D%11 CD1/5%!1 $02/(%01 12((/$%51

T)(al n(4) E51/1001 2E20/1001 (0(1/1001 D5E1/1001 1E5CC/1001

85

Jadual 122 menun&ukkan hospital anggota yang tidak #eretika le#ih ramai di hospital negeri diikuti dengan hospital #ukan pakar% ,nggota yang tidak #eretika langsung terdapat le#ih ramai di kalangan mereka yang #ertugas di kaunter /Jadual 12C1 Ja"#al 1/02 Per!an" ngan " an(ara (e'pa( !er(#ga& "engan a'alan $)" e( $a
Mtika ,da yang tidak #eretika n/G1 51$( /CD%!1 12!1/C$%!1 $!0D/CD%01

Te'pa( !er(#ga& 7ad aunter 8otal


P'&%&&#

Beretika n/G1 (50D/55%D1 1DD2/55%21 ECE0/55%(1

8idak #eretika langsung n/G1 (($/5%D1 2D(/D%!1 10$C/$%C1

J#'la% n(4) 1C!51/1001 C!10/1001 1$D$1/1001

Jika di#uat per#andingan antara &a#atan' peratusan yang tertinggi #agi anggota yang tidak #eretika langsung adalah &a#atan kecemasan /Jadual 12!1 manakala lain-lain &a#atan adalah le#ih kurang sama% Ja"#al 1/12 Per!an" ngan " $)" e( $a
P'&%&&#

an(ara Ja!a(an "engan a'alan

86

E( $a Ja!a(an Peru#atan Pem#edahan Pediatric 3rtopedik 3IJ ecemasan "armasi Penda)taran Lain-lain J#'la% Beretika n/G1 D$!/5C%E1 $10/5C%$1 10CE/5!%E1 C05/5C%D1 1$C0/5(%$1 D$!/50%!1 CE!/$1%!1 10D/55%11 CEC(/5$%11 9831(33.1) ,da yang tidak #eretika n/G1 $!( /!0%!1 !5!/CE%E1 (!(/CE%51 22$/CE%E1 105D/C(%!1 $E!/!0%51 20D/C2%!1 (D/CE%D1 2$12/C(%21 78/1(06./) 8idak #eretika langsung n/G1 E2/5%(1 (!/$%51 10(/5%(1 C$/$%C1 1!1/5%01 15$/E%11 !0/$%21 10/5%11 !5$/$%$1 11/1(7.1) J#'la% n(4) 1$0C/1001 11CD/1001 1DEC/1001 5$(/1001 2D2E/1001 1(1!/1001 $!2/1001 1E$/1001 (01!/1001 18397(155)

Ja"#al 1/32 Per!an" ngan " an(ara Ja,a(an $)" e( $a


Ja,a(an E( $a ,da yang tidak #eretika n/G1 2!C/C1%$1 !0!/C(%$1 20E/C5%(1 C102/CE%01 DD(/CD%(1 1C!0/!0%11 1C1E/C$%C1 (50!/CD%21

"engan a'alan

Beretika n/G1 501/$5%21 5(!/5C%!1 C5D/$1%21 !!5D/5$%11 12!5/5!%C1 1$E$/50%(1 20C0/55%E1 10D$2/55% C1

8idak #eretika langsung n/G1 2!/C%11 E$/D%E1 1D/C%11 CE1/!%E1 1$0/(%01 C0D/E%21 2DC/(%D1 12D0/$%51

J#'la% n(4) ($D/1001 10(!/1001 5D5/1001 (E51/1001 22E2/1001 CC!!/1001 C$C2/1001 1E$!$/1001

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain 8otal
P'&%&&#

Jadual 125 menun&ukkan anggota yang tidak #eretika langsung adalah ,ttenden esihatan dan diikuti dengan Pem#antu Peru#atan% Manakala Jadual 12$ dan Jadual 12( menun&ukkan peratusan mereka yang #erker&a dan &uga yang #erkhidmat kurang daripada 10 tahun adalah paling tinggi%

87

Ja"#al 1/7 2 Per!an" ngan " an(ara pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang "engan a'alan $)" e( $a Pengala'an Be$er+a D +a,a(an &e$arang K10 11-20 21-C0 LC0 8otal
p(&%&)#

Beretika n/G1 $EE2/55%D1 1($C/55%(1 1!D!/52%D1 2CE/55%$1 10!(D/55%!1

Mtika ,da yang tidak #eretika n/G1 !(05/C(%$1 120$/CD%11 115E/!1%21 1$$/CD%$1 (2C$/CD%21

8idak #eretika langsung n/G1 D2(/$%$1 1E!/$%11 1(0/$%01 25/5%D1 121$/$%!1

J#'la% n(4) 1252! /1001 C1$C/1001 2D1C/1001 !C0/1001 1DEC0/1001

Ja"#al 1/8 2 Per!an" ngan " an(ara +#'la% (a%#n !er$% "'a( "engan a'alan $)" e( $a J#'la%Ta%#n Ber$% "'a( K10 11-20 21-C0 LC0 8otal
P'&%&&#

Beretika n/G1 5C0D/55%!1 2C1$/5D%11 2CCC/5C%C1 !2C/5C%C1 15065(33.1)

Mtika ,da yang tidak #eretika n/G1 C5DE/C(%51 1!!$/C$%21 1D05/!1%21 C25/!0%E1 8173(06./)

8idak #eretika langsung n/G1 $D$/(%21 22(/5%(1 2!1/5%51 !$/5%D1 1/55(7.1)

T)(al n(4)

E5$C/1001 CEDE/1001 !C(E/1001 (E!/1001 16813(155)

1.8.1 SUKA DATANG LE=AT BERTUGAS

Le#ih dari sepuluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka suka datang le-at #ertugas kecuali etua Jurura-at /Jadual 12D1% Pem#antu peru#atan mendapat peratus yang paling tinggi iaitu 1$ G dari pem#antu peru#atan menyatakan rakan seker&a mereka suka datang le-at% Jadual menun&ukkan anggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di -ad yang menyatakan #aha-a rakan mereka suka datang le-at #ertugas%

88

Ja"#al 1/6 2

Per!an" ngan " an(ara &#$a "a(ang le,a( !er(#ga& "engan +a,a(an S#$a "a(ang le,a( !er(#ga& 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 50(/$$%21 1D1/2C%$1 (D/10%21 $((/$2%51 2CC/21%51 1(!/1$%1 502/D$%(1 !(/D%11 1 5!D1/$E%$1 1511/1E%21 C0/5%21 1!55/$!%21 5((/25%51 DD(/11%C 210E/$!%!1 (E(/2!%C1 1 2!2E/$(%!1 $$E/1D%$1 2CC/10%C 1 C$E/11%C 1 50D/1!%1 1
10175(78.7) 1513(/5.7)//89(11.8)

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain

T)(al n(4) ($$/1001 10D!/10 01 5(E/1001 (D(E/10 01 22$5/10 01 C2(5/10 01 C$0$/10 01

T)(al 19131(155) P'&%&&#

Ja"#al 1/9 2Per!an" ngan " an(ara &#$a "a(ang le,a( !er(#ga& "engan (e'pa( !er(#ga& S#$a "a(ang le,a( !er(#ga& T)(al 8idak Pasti 2etu&u Te'pa( 8idak 2etu&u n(4) n/G1 n/G1 n/G1 Ber(#ga& 7ad E0($/$D%11 2D1C/21%11 1!C2/10%(1 1CC21/1001 aunter 22$$/$(%C1 $1E/1D%!1 !D0/1!%C1 CC$5/1001 8otal 1101/(76.5) 010/(/5.7) 191/(11.3) 17767(155)
P'&%&&#

1.8./. MENAAMPUR ADUKKAN MASALAH PERIBADI DENGAN MASALAH KERJA

Le#ih dari sepuluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka suka mencampur adukkan masalah peri#adi dengan masalah ker&a kecuali 6oktor dan etua Jurura-at /Jadual 1C01% Jadual 1C1 menun&ukkan anggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi 89

peratusnya #er#anding anggota di -ad yang menyatakan #aha-a rakan mereka suka mencampuradukkan masalah peri#adi dengan masalah ker&a%

Ja"#al 105 2 Per!an" ngan " an(ara 'en.a'p#r a"#$$an 'a&ala% per !a" "engan 'a&ala% $er+a "engan +a,a(an

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain 8otal 19093(155)
P'&%&&#

Mencampur adukkan masalah peri#adi dengan masalah ker&a 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 5C0/$D%D1 1$E/21%E1 (1/E%21 5E$/55%C1 C2$/C0%C1 155/1!%!1 !10/(0%D1 11$/20%01 5C/E%21 !$(E/5E%51 21ED/2(%E1 EDD/12%$1 12!$/55%$1 $E2/C0%E1 C05/1C%$1 1DDE/5(%D1 EC0/2D%51 !!(/1C%(1 212C/5E%11 E25/25%(1 5!(/15%21 11180(39./) 3037(/8.7)

T)(al n(4) ((0/1001 10((/1001 5(E/1001 (D$5/1001 22!C/1001 C2$$/1001 C5E5/1001

/377(10./)

Ja"#al 101 2Per!an" ngan " an(ara 'en.a'p#r a"#$$an 'a&ala% per !a" "engan 'a&ala% $er+a "engan (e'pa( !er(#ga& Mencampur adukkan masalah peri#adi dengan masalah ker&a T)(al n(4) 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 7ad (D$D/5E%C1 C(21/2D%01 1$D$/12%(1 1C2(5/1001 aunter 2001/5E%(1 D!$/25%21 50(/15%11 CC5!/1001 T)(al 9679(39.0) 1378(/8.3) /190(10./) 177/9(155) Te'pa( Ber(#g a&
P'&%&&#

90

1.8.0 TIDAK BERTEGUR SAPA

urang dari sepuluh peratus responden menyatakan rakan seker&a mereka tidak suka #ertegur sapa antara satu sama lain /Jadual 1C21 dan tinggi peratusnya #agi anggota #ertugas di kaunter /Jadual 1CC1 dari anggota yang #eker&a di -ad%
Ja"#al 10/ 2Per!an" ngan " an(ara ( "a$ &#$a !er(eg#r &apa an(ara &a(# &a'a la n "engan +a,a(an 8idak suka #ertegur sapa antara satu sama lain T)(al n/G1 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 $50/D!%( (C/E%51 !!/5%(1 ($(/1001 1 1$0/1!%$ DD/D%11 10EC/1001 D!5/((%C 1 2(/!%$1 5D2/1001 1 !2/(%21 !D0/$%11 (DE(/1001 51C/DD%1 D$5/11%0 1$2/(%21 22$5/1001 1 1 2E5/E%01 C2D5/1001 $552/DC% C22/1!%2 CC1/E%21 C$0D/1001 01 1 1(D1/(D% 50$/15%! $1 1 2!D!/(5% !10/11%! $1 1 2D$(/(E% 51 1379/(65.3) /086(1/./) 11/8(8.0)

Ja,a(an

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain

8otal 19198(155)
P'&%&&#

Ja"#al 100 2 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ &#$a !er(eg#r &apa an(ara &a(# &a'a la n "engan (e'pa( !er(#ga&

91

8idak suka #ertegur sapa antara satu sama T)(al 8idak 2etu&u 8idak Pasti Te'pa( n/G1 Ber(#ga 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 & 7ad 10D!0/D1%21 1$1$/12%11 DE1/$%(1 1CC!(/1001 aunter 2$E!/(E%D1 CE!/11%(1 2DE/D%$1 CC((/1001 8otal 10301(65.9) /515(1/.5) 1165(8.1) 178/1(155)
P'&%&&#

1.8.1 MENGUMPAT

Le#ih dari dua puluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka suka mengumpat rakan seker&a yang lain kecuali 6oktor dan etua Jurura-at /Jadual 1C!1% Jadual 1C5 menun&ukkan anggota #ertugas di -ad le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di kaunter yang menyatakan #aha-a rakan mereka suka mengumpat rakan seker&a yang lain%

Ja"#al 101 2Per!an" ngan " an(ara &#$a 'eng#'pa( ra$an &e$er+a -ang la n "engan +a,a(an 2uka mengumpat dan mem)itnah rakan seker&a 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 !5C/5E%11 21$/2D%21 ED/12%D1 5!5/50%!1 C20/2E%$1 21(/20%11 CC$/5(%E1 1!2/2!%51 102/1(%$1 C(1(/!(%21 22DD/2E%11 1D$2/2C%(1 E(1/!C%11 (1$/C1%D1 5$$/25%11 1(!E/5C%51 D5D/2$%21 $$!/20%C1 1D(D/52%!1 ECE/2$%21 ($D/21%!1 9719(19.8)

Ja,a(an

T)(al n/G1 ($(/1001 10D2/1001 5D0/1001 (D$(/1001 225C/1001 C2(1/1001 C5D5/1001

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain 8otal 19153(155)
P'&%&&#

3189(/6./) 1/88(//.5)

92

Ja"#al 103 2Per!an" ngan " an(ara &#$a 'eng#'pa( "an 'en* (na% ra$an &e$er+a "engan (e'pa( !er(#ga& 2uka mengumpat dan mem)itnah rakan seker&a T)(al n(4) 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 $!0D/!D%C 1 CD$D/2E%11 C00C/22%$1 1C2(E/1001 1DCC/5!%5 DC$/2!%E1 $E2/20%$1 CC$1/1001 1 T)(al 6/11(19.3) 1851(/6.0) 0793(//./) 17715(155) Te'pa( Ber(#ga & 7ad aunter
P'&%&&#

1.8.3 MENGAMPU

8erdapat tiga responden iaitu Jurura-at Masyarakat' Jurura-at 8erlatih 6an Pem#antu Peru#atan yang peratus responden mele#ihi 20 peratus menyatakan rakan seker&anya suka mengampu ketua demi kepentingan diri sendiri /Jadual 1C$1% Jadual 1C( menun&ukkan anggota #ertugas di -ad le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di kaunter yang menyatakan #aha-a rakan mereka suka mengampu ketua%
Ja"#al 107 2 Per!an" ngan " an(ara &#$a 'enga'p# $e(#a "e' $epen( ngan " r &en" r "engan +a,a(an

93

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al
P'&%&&#

2uka mengampu ketua demi kepentingan diri sendiri 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 !(D/$2%51 1E2/25%11 E5/12%!1 550/50%D1 C11/2D%(1 222/20%51 C21/55%(1 1$2/2D%11 EC/1$%11 C5(!/!5%21 25$0/C2%!1 1((C/22%!1 E(2/!2%D1 ($0/CC%51 5C(/2C%(1 1(2!/52%51 E11/2(%(1 $51/1E%D1 1E5C/5!%$1 EC!/2$%11 $E2/1E%C1

T)(al n(4) ($5/1001 10DC/1001 5($/1001 (E0(/1001 22$E/1001 C2D$/1001 C5(E/1001

938/(19./) 3605(05.5) 19173(155)

1570(/5.9)

Ja"#al 108 2 Per!an" ngan " an(ara &#$a 'enga'p# $e(#a "e' $epen( ngan " r &en" r "engan (e'pa( !er(#ga& 2uka mengampu ketua demi kepentingan diri sendiri T)(al n(4) 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 $2$C/!$%E1 !200/C1%51 2D((/21%$1 1CC!0/1001 1D$C/55%51 D5$/25%51 $C$/1E%01 CC55/1001 61/7(16.8) 3537(05.0) 0310(/1.5)

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter 8otal 17793(155)


P'&%&&#

1.8.7 MENEPATI JANJI

urang dari sepuluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka tidak menepati &an&i kecuali Pem#antu Peru#atan /Jadual 1CD1% Jadual 1CE menepati &an&i% menun&ukkan tiada #e4a antara anggota #ertugas di kaunter dan #eker&a di -ad dalam aspek

94

Ja"#al 106 2 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ 'enepa( +an+

"engan +a,a(an
T "a$ 'enepa( +an+ 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 5$(/(!%21 15$/20%!1 !1/5%!1 $($/$2%D1 2DE/2$%E1 111/10%C1 !C0/(!%D1 100/1(%!1 !5/(%D1 51(C/$$%01 20E(/2$%(1 5(2/(%C1 1C$0/$0%E1 $((/C0%C1 1E5/D%(1 20C5/$2%21 E1(/2D%01 C22/E%D1 2CEC/$$%E1 DD0/2!%$1 C0!/D%51 1/701(73. 0) 3117(/7.3) 1395(6./)

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain 8otal
P'&%&&#

T)(al n(4) ($!/1001 10($/1001 5(5/1001 (D!2/1001 22C2/1001 C2(!/1001 C5((/1001 19015(155)

Ja"#al 109 2Per!an" ngan " an(ara ( "a$ 'enepa( +an+ "engan (e'pa( !er(#ga&
Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al
P'&%&&#

T "a$ 'enepa( +an+ 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 D5(E/$!%D1 C5DC/2(%11 10$(/D%11 22($/$(%E1 D05/2!%01 2(2/D%11 15633(73.3) 1066(/7.3) 1009(6.1)

T)(al n(4) 1C22E/1001 CC5C/1001 1736/(155 )

1.8.8. TIDAK MENGHARGAI USAHA ORANG LAIN Le#ih dari sepuluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka tidak pernah menghargai usaha orang lain dalam meningkatkan mutu perkhidmatan kecuali doktor dan ketua &urura-at /Jadual 1!01% Jadual 1!1 menun&ukkan anggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota

95

di -ad yang menyatakan #aha-a mereka tidak setu&u akan rakan mereka tidak pernah menghargai usaha orang lain% Ja"#al 115 2 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ perna% 'eng%arga #&a%a )rang la n "ala' 'en ng$a($an '#(# per$% "'a(an "engan +a,a(an
8idak pernah menghargai usaha orang lain dalam meningkatkan mutu perkhidmatan 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 5$C/(!%11 1C(/1D%01 $0/(%E1 $((/$C%C1 255/2C%E1 1C(/12%D1 !CC/((%01 ((/1C%(1 52/E%C1 5CD0/$E%11 15$0/20%01 D!1/10%D1 1!CD/$!%!1 512/22%E1 2DC/12%(1 20!5/$C%01 (05/21%(1 !E(/15%C1 2!!0/$D%E1 $5$/1D%51 !!5/12%$1
1/987(78.7) 095/(/5.0) /013(1/.1)

Ja,a(an

T)(al n(4) ($0/1001 10$E/1001 5$2/1001 ((D1/1001 22CC/1001 C2!(/1001 C5!1/1001


19190(155 )

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al
P'&%&&#

Ja"#al 111 2 Per!an" ngan " an(ara ( "a$ perna% 'eng%arga #&a%a )rang la n "ala' 'en ng$a($an '#(# per$% "'a(an "engan (e'pa( !er(#ga&
Te'pa( Ber(#ga& T "a$ perna% 'eng%arga #&a%a )rang la n "ala' 'en ng$a($an '#(# per$% "'a(an 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 T)(al n(4)

7ad aunter
T)(al
P<0.001

8909*67+8, 2241*67+3, ,,,-.(/%$%)

2718*20+7, 642*19+3, 00/.(1.$#)

1516*11+5, 445*13+4, ,2/,(,,$2)

13143*100, 3328*100, ,/#%,(,..)

1.8.6. PEMARAH

96

Le#ih dari dua puluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka seorang yang pemarah kecuali 6oktor /Jadual 1!2 1% ,ttendan esihatan mendapat peratus tertinggi iaitu C0 G%

Ja"#al 11/ 2Per!an" ngan " an(ara &e)rang -ang pe'ara% "engan +a,a(an Se)rang -ang pe'ara% 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 !EC/$!%E1 12E/1(%01 1CD/1D%21 5ED/55%D1 22C/20%D1 251/2C%!1 C5E/$!%01 ((/1C%(1 125/22%C1 !(22/$0%D1 1!D0/1E%11 15$$/20%21 122C/5!%51 !D1/21%!1 5CE/2!%01 1$$1/51%01 $0E/1D%(1 EDD/C0%C1 211!/5E%51 $10/1(%21 D2(/2C%C1 11185(36. 1) 0759(16.6) 1101(/0.1)

Ja,a(an

T)(al n(4) ($0/1001 10(2/1001 5$1/1001 (($D/1001 22!C/1001 C25D/1001 C551/1001 19/10(155 )

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain 8otal
P'&%&&#

Ja"#al 110 2Per!an" ngan " an(ara ra$an &e$er+a &e)rang -ang pe'ara% "engan (e'pa( !er(#ga& Se)rang -ang pe'ara% Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter 8otal
P(&%&+,

8idak 2etu&u 8idak Pasti n/G1 n/G1 ((0D/5D%$1 2500/1E%01 1ECD/5D%11 5E!/1(%D1 9717(36. 0591(16.6) 3)

2etu&u n/G1 2E!(/22%!1 D05/2!%11 083/(//.6)

T)(al n(4) 1C155/1001 CCC(/1001 1719/(155)

97

1.8.9 HASAD DENGKI

Le#ih dari sepuluh peratus dari responden menyatakan perasaan hasad dengki -u&ud dikalangan rakan seker&a /Jadual 1!! 1% ,ttendan esihatan mendapat peratus tertinggi iaitu 20G% Jadual 1!5 menun&ukkan anggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di -ad yang menyatakan #aha-a perasaan hasad dengki -u&ud dikalangan rakan seker&a%

Ja"#al 111 2Per!an" ngan " an(ara pera&aan %a&a" "eng$ " $alangan ra$an &e$er+a "engan +a,a(an Pera&aan %a&a" "eng$ " $alangan ra$an &e$er+a 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 !E5/$5%!1 1D5/2!%!1 ((/10%21 5C5/50%C1 C50/C2%E1 1(E/1$%D1 C0D/55%C1 15$/2D%01 EC/1$%(1 !151/5C%D1 22C1/2D%E1 1CC!/1(%C1 111D/50%51 $E!/C1%!1 !00/1D%11 1(2C/5C%C1 D!2/2$%01 $$D/20%(1 1E(C/5$%11 E0$/25%(1 $!0/1D%21 15050(31.1) 3071(/6.1) 0091(18.6)

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain 8otal
P<0.001

T)(al n(4) (5(/1001 10$!/1001 55(/1001 ((1$/1001 2212/1001 C2CC/1001 C51E/1001 19536(155 )

Ja"#al 113 2 Per!an" ngan " an(ara pera&aan %a&a" "eng$ " $alangan ra$an &e$er+a "engan (e'pa( !er(#ga&

Tem3at Bertugas 4ad -aun&er T4ta5


P<0.001

Pera&aan %a&a" "eng$ " $alangan ra$an &e$er+a 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1

T)(al n/G1

6988*53+6, 1853*56+2, 66#,(-#$,)

3790*29+0, 833*25+3, #/10(16$0)

2271*17+4, 611*18+5, 1661(,%$/)

13049*100, 3297*100, ,/0#/(,..)

98

1.8.15 SUKA MENGKRITIK

Le#ih dari sepuluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka suka mengkritik cadangan orang lain tanpa alasan yang munasa#ah kecuali doktor /Jadual 1!$1% Jadual 1!( menun&ukkan anggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di -ad yang menyatakan rakan suka mengkritik cadangan orang lain tanpa alasan%

Ja"#al 117 2Per!an" ngan " an(ara &#$a 'eng$r ( $ .a"angan )rang la n (anpa ala&an -ang '#na&a!a% "engan +a,a(an

Ja,a(an

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain 8otal
P'&%&&#

S#$a 'eng$r ( $ .a"angan )rang la n (anpa ala&an -ang '#na&a!a% 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 550/(2%51 1C5/1(%D1 (!/E%(1 5E(/5$%01 2D!/2$%$1 1D$/1(%!1 C$$/$!%E1 10D/1E%11 E0/1$%01 !$$$/$0%21 1D5D/2!%01 12CC/15%E1 121D/5!%C1 $!E/2D%E1 C((/1$%D1 1D$D/5(%!1 DC!/25%$1 55C/1(%01 221$/$2%51 ($2/21%51 5$D/1$%01 11161(39. 6) 1705(/1.1) 0561(17.1)

T)(al n(4) (5E/1001 10$(/1001 5$!/1001 ((5(/1001 22!!/1001 C255/1001 C5!$/1001 1919/(155)

Ja"#al 118 2Per!an" ngan " an(ara &#$a 'eng$r ( $ .a"angan )rang la n (anpa ala&an -ang '#na&a!a% "engan (e'pa( !er(#ga&

99

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter 8otal


P'&%&&#

S#$a 'eng$r ( $ .a"angan )rang la n (anpa ala&an -ang '#na&a!a% 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 n/G1 ((D5/5E%C1 C2D(/25%01 20$2/15%(1 20(C/$2%C1 (1C/21%!1 5!!/1$%C1 9636(39. 1555(/1.0) /757(13.6) 9)

T)(al n/G1 1C1C!/1001 CCC0/1001 17171(155)

1.8.11 LEMBAP DAN PEMALAS Ja"#al 116 2Per!an" ngan D An(ara Ra$an Se$er+a Le'!ap Dala' Men+alan$an T#ga& >ang D !er Dengan Ja,a(an Ra$an &e$er+a le'!ap "ala' 'en+alan$an (#ga& -ang " !er T)(al n(4) T "a$ Se(#+# T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) 5$(/(!%!1 1C0/1(%11 $5/D%51 ($2/1001 (1(/$(%!1 22D/21%!1 11E/11%21 10$!/1001 !CC/((%C1 D1/1!%51 !$/D%21 5$0/1001 55E$/(2%01 1525/1E%$1 $!D/D%C1 (($E/1001 1$1!/(2%21 !((/21%C1 1!5/$%51 22C$/1001 21C(/$5%$1 (CD/22%$1 CD!/11%D1 C25E/1001 25D0/(2%$1 $2C/1(%51 C50/E%E1 C55C/1001 10711(81.1) 065/(19.6) 1838(9.1)

Ja,a(an

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al 19/50(155)
P'&%&&#

100

Jadual 1!D menun&ukkan peratus attenden kesihatan yang #ersetu&u #aha-a rakan seker&a mereka adalah lem#a# dalam men&alankan tugas adalah le#ih ramai &ika di#andingkan dengan lain-lain &a-atan% ,nggota yang dikatakan lem#a# #erker&a adalah le#ih ramai di kaunter dari yang #eker&a di -ad /Jadual 1!E1%

Ja"#al 119 2Per!an" ngan D An(ara Ra$an Se$er+a Le'!ap Dala' Men+alan$an T#ga& >ang D !er Dengan Te'pa( Ber(#ga&. Ra$an &e$er+a &a-a le'!ap "ala' 'en+alan$an (#ga& -ang " !er T "a$ Se(#+# T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) EC5E/(1%21 2$D(/20%!1 10EE/D%!1 2C(2/(1%21 5DE/1(%(1 C$E/11%11 11801(81./) 0/87(19.9) 1176(6.9)

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al


P'&%&&#

T)(al n(4) 1C1!5/1001 CCC0/1001 17183(155)

1.8.1/.KASAR DAN KURANG SOPAN


Ja"#al 135 2 Per!an" ngan D An(ara Ra$an Se$er+a K#rang S)pan Se'a&a Ber n(era$& BBer.a$ap An(ara Sa(# Sa'a La n Dengan Ja,a(an.

Ja,a(an

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al

Ra$an &e$er+a $#rang &)pan &e'a&a !er n(era$& B!er.a$ap an(ara &a(# &a'a la n T "a$ Se(#+# T "a$ Pa&( T "a$ Se(#+# n(4) Se(#+# n(4) n(4) n(4) $1D/D1%11 101/1C%C1 !C/5%$1 (!D/(0%01 1ED/1D%51 12C/11%51 !($/D!%!1 !!/(%D1 !!/(%D1 5E0(/(5%E1 111!/1!%C1 ($5/E%D1 1$1E/(2%11 CDE/1(%C1 2CD/10%$1 22$0/$E%$1 5(0/1(%51 !1E/12%E1 2$(E/(5%$1 !E2/1C%E1 C(C/10%51 11058(81.1) /956(13.1) /553(15.1)

T)(al n(4)

($2/1001 10$E/1001 5$!/1001 ((D$/1001 22!$/1001 C2!E/1001 C5!!/1001 19//5(155)

101

P'&%&&#

Jadual 150 menun&ukkan peratusan ,ttenden esihatan yang kurang sopan adalah yang tertinggi dan diikuti oleh Pega-ai Peru#atan% Mereka yang kurang sopan ini le#ih ramai #eker&a di kaunter #er#anding dengan yang #eker&a di -ad%
Ja"#al 1312Per!an" ngan D An(ara Ra$an Se$er+a K#rang S)pan Se'a&a Ber n(era$& BBer.a$ap An(ara Sa(# Sa'a La n Dengan Te'pa( Ber(#ga&. Ra$an &e$er+a $#rang &)pan &e'a&a !er n(era$& B!er.a$ap an(ara &a(# &a'a la n T "a$ Se(#+# T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) ED!C/(!%(1 1EEE/15%21 1C2$/10%11 2!(D/(!%$1 !(2/1!%21 C(C/11%21 1/0/1(81.8) /181(13.5) 1799(15.0)

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al


P(&%&--

T)(al n(4) 1C1$D/1001 CC2C/1001 17191(15 5)

1.8.10 BERSIKAP TIDAK PEDULI TERHADAP TEGURAN DAN NASIHAT


Ja"#al 13/ 2Per!an" ngan D An(ara Ra$an &e$er+a &a-a &#$ar 'ener 'a (eg#ran "an na& %a( $e ara% $e!a $an Dengan Ja,a(an. Ra$an &e$er+a &a-a &#$ar 'ener 'a (eg#ran "an na& %a( $e ara% $e!a $an T "a$ Se(#+# T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) 52E/$E%21 1C2/1(%C1 10C/1C%51 $01/5$%01 220/20%51 252/2C%51 !0(/(1%E1 5(/10%11 102/1D%01 !EE$/$!%C1 1C$!/1(%$1 1!0E/1D%11 1C2(/5E%C1 !D1/21%51 !C1/1E%21 1(C5/5C%51 5E5/1D%C1 E1!/2D%21 21E2/$1%D1 $1E/1(%51 (C5/20%(1 11868(71.1) 0176(16.1) 0917(/5.7)

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al

T)(al n(4) ($!/1001 10(C/1001 5$$/1001 (($E/1001 22CE/1001 C2!!/1001 C5!$/1001 19/51(155)

102

P'&%&&#

,ttenden kesihatan adalah sukar menerima teguran dan nasihat/Jadual 1521% 5ni diikuti oleh pem#antu peru#atan% ,nggota yang sukar menerima teguran le#ih ramai di kaunter #er#anding dengan -ad /Jadual 15C1
Ja"#al 130 2Per!an" ngan D An(ara Ra$an Se$er+a Sa-a S#$ar Mener 'a Teg#ran Dan Na& %a( Ke ara% Ke!a $an Dengan Te'pa( Ber(#ga&. Ra$an &e$er+a &a-a &#$ar 'ener 'a (eg#ran "an na& %a( $e ara% $e!a $an T "a$ Se(#+# T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) D1E5/$2%!1 2CD1/1D%11 25$(/1E%51 200$/$0%C1 5(E/1(%!1 (!2/22%C1 15/51(71.9) /975(16.5) 0059(/5.1)

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al P(&%&&$

T)(al n(4) 1C1!C/1001 CC2(/1001 17185(155)

1.8.11 BERMUKA-MUKA
Ja"#al 1312Per!an" ngan D An(ara Ra$an Se$er+a Ber& $ap Tala' D#a M#$a An(ara Sa(# Sa'a La n Dengan Ja,a(an. Ra$an &e$er+a &#$a !er& $ap (ala' "#a '#$a an(ara &a(# &a'a la n T "a$ Se(#+# T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) 50D/$$%D1 1$D/22%11 D5/11%21 5ED/5$%C1 2E0/2(%C1 1(5/1$%51 C50/$2%21 1!1/25%01 (2/12%D1 !1((/5C%D1 212!/2(%!1 1!$!/1D%E1 10ED/!E%01 $(C/C0%01 !(2/21%01 1D!2/5$%D1 D00/2!%(1 $0C/1D%$1 20C(/5(%$1 D55/2!%21 $!!/1D%21 15715(33.0) 3531(/7.0) 0313(16.0)

Ja,a(an

T)(al n(4) ($1/1001 10$C/1001 5$C/1001 (($5/1001 22!C/1001 C2!5/1001 C5C$/1001 19187(155)

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al

103

P'&%&&#

Peratusan

&urura-at

terlatih

dan

&uga

attenden

kesihatan

menyatakan rakan seker&a mereka suka #ersikap :talam dua muka: /Jadual 15!1% Mereka yang #eker&a di -ad dikatakan le#ih ramai yang #ersikap talam dua muka%
Ja"#al 1332Per!an" ngan D An(ara Ra$an Se$er+a Ber& $ap Tala' D#a M#$a An(ara Sa(# Sa'a La n Dengan Te'pa( Ber(#ga&. Ra$an &e$er+a &#$a !er& $ap (ala' "#a '#$a an(ara &a(# &a'a la n T "a$ Se(#+# T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) (1CC/5!%C1 C5$0/2(%11 2!!C/1D%$1 1EC2/5D%C1 D1!/2!%$1 5$E/1(%21 9573(33.1) 1081(/7.7) 051/(16.0)

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al


P'&%&&#

T)(al n(4) 1C1C$/1001 CC15/1001 17131(155)

1.8.13 2 AEPAT MENUDUH TANPA BUKTI Ja"#al 1372Per!an" ngan D An(ara Ra$an Se$er+a S#$a Men#"#% Tanpa B#$( Dengan Ja,a(an.

104

Ja,a(an

6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al P'&%&&#

Ra$an &e$er+a &#$a 'en#"#% (anpa !#$( T "a$ T "a$ Pa&( Se(#+# Se(#+# n(4) n(4) n(4) $0E/D0%$1 10C/1C%$1 !!/5%D1 (0C/$$%11 2(1/25%51 DE/D%!1 !5!/D0%$1 55CD/(1%$1 1!(C/$$%!1 2151/$$%!1 25CC/(2%01 10171(85.3 ) (E/1!%01 1$CC/21%11 552/2!%E1 (CD/22%D1 $(5/1E%21 1531(/1./) C0/5%C1 5$$/(%C1 1EC/D%(1 C51/10%D1 C12/D%E1 1363(6.0)

T)(al n(4)

(5$/1001 10$C/1001 5$C/1001 ((C(/1001 221D/1001 C2!0/1001 C520/1001 19598(155)

Per#andingan

antara

&a-atan'

menun&ukkan

le#ih

ramai

attenden kesihatan yang menyatakan rakan seker&a mereka suka menuduh tanpa #ukti yang menasa#ah Jadual 1%(%15% Per#andingan per#e4aan% tempat #eker&a tidak menun&ukan apa-apa

Ja"#al 1382Per!an" ngan D An(ara Ra$an Se$er+a S#$a Men#"#% Tanpa B#$( Dengan Te'pa( Ber(#ga&. Ra$an &e$er+a &a-a &#$a 'en#"#% (anpa !#$( T "a$ Se(#+# T "a$ Pa&( Se(#+# n(4) n(4) n(4) E2C!/(0%$1 2D01/21%!1 10!E/D%01 2C!$/(1%01 $$(/20%21 2DE/D%D1 11365(85.8) 0176(/1./) 1006(6./)

Te'pa( Ber(#ga& 7ad aunter T)(al


P(&%#.$

T)(al n(4) 1C0D!/1001 CC02/1001 17067(155)

105

Ja"#al 1362 Ta!#ran Ke$erapan K)" E( $a Ke$erapan (n?19939)

Penilaian 8erhadap Mtika / M85 , 1

STS n(%)
Bakan seker&a saya suka datang le-at #ertugas Bakan seker&a saya sentiasa mencampur adukkan masalah peri#adi dengan masalah ker&a Bakan seker&a saya tidak suka #ertegur sapa antara satu sama lain Bakan seker&a saya suka mengumpat rakan seker&a yang lain Bakan seker&a saya suka mengampu ketua kami demi kepentingan diri sendiri Bakan seker&a saya tidak menepati &an&i Bakan seker&a saya tidak pernah menghargai usaha orang lain dalam meningkatkan mutu perkhidmatan Bakan seker&a saya seorang yang pemarah Perasaan hasad dengki -u&ud dikalangan rakan seker&a saya Bakan seker&a saya suka mengkritik cadangan orang lain tanpa alasan yang munasa#ah Bakan seker&a saya lem#ap dalam melaksanakan tugas yang di#eri Bakan seker&a saya kurang sopan semasa #erinteraksi.#ercakap antara satu sama lain Bakan seker&a saya sukar menerima nasihat ke arah ke#aikan Bakan seker&a saya suka #ersikap talam dua muka /hipokrit1 antara satu sama lain Bakan seker&a saya suka menuduh tanpa

TS n(%) 10284 *66+6, 9336 *66+5, 11665 *68+1, 2425 *27+2, 7287 *53+4, 10315 *72+5, 10612 *69+4,

2876 *18+6, 2137 *15+2, 4027 *23+5, 2223 *24+9, 2285 *16+8, 2319 *16+3, 2364 *15+5,

TP N (% -

S n(%) 1838 *11+9, 2106 *15+0, 1083 *6+3, 3288 *36+8, 2776 *20+4, 1237 *8+7, 1808 *11+8,

SS n(%) 441 *2+9, 460 *3+3, 344 *2+0, 989 *11+1, 1287 *9+4, 353 *2+5, 507 *3+3,

TB N %) -

2083 *13+3, 2327 *17+0, 1996 *13+7, 2451 *15+9, 2677 *16+4, 2111 *13+4, 2338 *16+6, 2795

9087 *58+2, 7976 *58+2, 9485 *65+1, 11193 *72+7, 11630 *71+3, 9676 *61+5, 8272 *58+6, 10666

3432 *22+0, 2685 *19+6, 2543 *17+5, 1446 *9+4, 1618 *9+9, 3060 *19+4, 2584 *18+3, 1170 106

1002 *6+4, 706 *5+2, 538 *3+7, 311 *2+0, 387 *2+4, 886 *5+6, 931 *6+6, 415

#ukti
Nota0 282 0 2angat 8idak 2etu&u 82 0 8idak 2etu&u 8P 0 8idak Pasti 2 0 2etu&u 22 0 2angat 2etu& 8B 0 8idak Berkaitan

*18+6,

*70+9,

*7+8,

*2+8,

1.6 KEPUASAN BEKERJA

8erdapat le#ih kurang D5 peratus anggota yang #erpuas hati #eker&a di hospital /Ba&ah D1% =uma peratus 6oktor sa&a yang kurang iaitu le#ih kurang (0 peratus /Jadual 15E1% Peratus puas hati &uga #erkurangan #agi anggota #ertugas di -ad #er#anding dengan kaunter%

RAJAH 6 2 KEPUASAN BEKERJA

PUAS HATI BE

E!JA "I H#SPITA$

Tidak setu&u Tidak Pasti 'etu&u

E0 D0 (0 $0 50 !0 C0 20 10 0 $%(
Tidak setu&u

D!%$

D%(
Tidak Pasti 'etu&u

Ja"#al 1392 Per!an" ngan " an(ara $ep#a&an %a( !e$er+a "engan +a,a(an

107

Puas hati #eker&a di hospital 8idak 8idak Pasti 2etu&u 2etu&u 8empat Puas hati #eker&a di hospital 6oktor 10D/1C%E1 1C0/1$%(1 5!1/$E%!1 Bertugas 8idak 2etu&u Pasti 2etu&u Pem#antu DC/(%51 8idak 10$/E%$1 E12/D2%D1 7ad E(D/(%21 125(/E%21 11C$2/DC%$1 Peru#atan aunter 2!1/(%01 C022/D(%51 etua Jurura-at 1E2/5%$1 !2/(%21 CD/$%51 505/D$%C1 Jurura-at T)(al 8erlatih1185(7.9) $0(/(%$1 1196(6.6) ($C/E%51 11061(61.0) $$!1/D2%E1 Jurura-at 1C2/5%(1 20D/E%01 1ED0/D5%C1 Masyarakat ,ttenden esihatan 152/!%51 20D/$%11 C05!/DE%51 Lain-lain 21(/5%E1 2$D/(%C1 C200/D$%D1 T)(al 1011(7.8) 18/1(6.8) 17600(61.7)
P=0.000

Ja-atan

T)(al n(4) T)(al ((E/1001 n(4) 1101/1001 1C5E(/1001 C!55/1001 5D5/1001 1853/(155) D011/1001 2C20/1001 C!1!/1001 C$D5/1001 19693(155)

Pengalaman Beker&a 6i Ja-atan 2ekarang K10 11-20 21-C0 LC0 T)(al

Puas hati #eker&a di hospital 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 /G1 E$(/(%$1 1D5/5%D1 11(/!%11 1(/C%E1 1/67(7.8) 1CC1/10%51 1DE/5%E1 10E/C%D1 1C/C%01 171/(6.7) 10CDC/D1%E1 2D2D/DD%C1 2$10/E2%01 !0E/EC%21 17/05(61.0)

T)(al n(4) 12$D1/1001 C202/1001 2DC$/1001 !CE/1001 19136(155)

Ja"#al 175 2 Per!an" ngan " an(ara $ep#a&an %a( !e$er+a "engan (e'pa( !er(#ga&
P'&%&&#

"
Ja"#al 1712 Per!an" ngan " an(ara $ep#a&an %a( !e$er+a "engan pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang
P'&%&&#

Jadual 1$1 menun&ukkan anggota yang #erpengalaman #eker&a le#ih #erpuas hati #eker&a di hospital%

1.9 BEBANAN KERJA

108

8erdapat hampir 5$ peratus anggota yang merasa #e#anan ker&a yang #anyak /Ba&ah E1% 6ari &adual 1$2' didapati peratus ketua &urura-at yang merasa #e#anan ker&a yang #anyak adalah tertinggi iaitu DD%!G% 5ni diikuti oleh doktor se#anyak (!%$G% 7alau#agaimanapun attendan kesihatan mempunyai peratus yang tertinggi yang tidak setu&u mereka mempunyai #e#anan yang #anyak iaitu se#anyak C$%2G dan diikuti oleh &urura-at masyarakat /C5%!G1% Begitu &uga semakin lama mereka #eker&a' semakin tinggi peratus yang tidak setu&u mereka mempunyai #e#anan yang #anyak /Jadual 1$C1% 7alau#agaimanapun pertugas di kaunter merasa #e#anan ker&a yang #anyak #er#anding dengan petugas di -ad /Jadual 1$!1%
RAJAH 9 2 BEBANAN KERJA

BEBAN KERJ A

Tidak setu&u Tidak Pasti 'etu&u

$0 50 !0 C0 20 10 0 8idak setu&u 8idak Pasti 2etu&u

55%(

2(%( 1$%$

Ja"#al 17/2 Per!an" ngan " an(ara +a,a(an "engan !e!anan $er+a

109

P'&%&&#

Pengalaman Beker&a 6i Ja-atan 2ekarang K10 11-20 21-C0 LC0 T)(al

Be#anan ker&a 8idak 2etu&u n/G1 C!00/2(%01 D$1/2(%11 D!0/2E%E1 1!!/CC%21 3/13(/8.7) 8idak Pasti n/G1 225D/1D%01 !1!/1C%01 C(C/1C%C1 $$/15%21 0111(17.1) 2etu&u n/G1 $E15/55%01 1E01/5E%E1 15E!/5$%D1 22!/51%$1 15701(37.5) T)(al n(4) 125(C/1001 C1($/1001 2D0(/1001 !C!/1001 16995(155)

Ja"#al 1702 Per!an" ngan " an(ara pengala'an !e$er+a " +a,a(an &e$arang "engan !e!anan $er+a
P'&%&&#

Ja"#al 1712Per!an" ngan " an(ara (e'pa( !er(#ga& "engan !e!anan $er+a P(&%&&.

Ja,a(an 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al

8idak 2etu&u n/G1 11(/15%11 1(5/1$%01 !E/D%C1 1EE(/25%11 D0(/C5%!1 121(/C$%21 1105/C0%21 3178(/8.8 )

Be!anan $er+a 8idak Pasti n/G1 D0/10%C1 120/11%01 1E/C%21 120$/15%11 50D/22%C1 ($0/22%$1 5(D/15%D1 0/81(17. 7)

2etu&u /G1 5D0/(!%$1 (EE/(C%01 51E/DD%!1 !($2/5E%D1 E$!/!2%C1

T)(al n(4) (((/1001 10E!/1001 5D(/1001 (E$5/1001 22(E/1001 CC$1/1001 C$5$/1001 19819(15 5)

1CD!/!1%21 1E(C/5!%01 15961(33.8)

110

1.15 2 TEKANAN KERJA

8erdapat !2 peratus anggota yang merasa tekanan ker&a yang #anyak /Ba&ah 101% 6ari &adual 1$5' didapati peratus etua Jurura-at yang

merasa tekanan ker&a yang #anyak adalah tertinggi iaitu $E%5G% 5ni diikuti oleh doktor se#anyak 5(%2G% 7alau #agaimanapun' ,ttendan esihatan mempunyai peratus yang tertinggi yang tidak setu&u mereka mempunyai tekanan yang #anyak iaitu se#anyak C$%2G dan diikuti oleh Jurura-at Masyarakat /C5%!G1% Begitu &uga semakin lama mereka
8empat Bertugas 7ad aunter T)(al Be#anan ker&a yang #anyak 8idak 8idak Pasti 2etu&u 2etu&u n/G1 /G1 n/G1 C(11/2(%51 2C0$/1(%11 (!$2/55%!1 ED5/2D%D1 50E/1!%E1 1E2D/5$%C1 1797(/8.6 /613(17. 9095(33.7) ) 8) T)(al n(4) 1C!(E/1001 C!22/1001 17951(15 5)

#eker&a' semakin tinggi peratus yang tidak setu&u mereka mempunyai tekanan yang #anyak /Jadual 1$$1% 7alau #agaimanapun' pertugas di -ad merasa tekanan ker&a yang #anyak #er#anding dengan petugas di kaunter /Jadual 1$(1%
RAJAH 15 2 TEKANAN KERJA

111

Pengalaman Beker&a 6i Ja-atan 2ekarang K10 11-20 21-C0 LC0 T)(al

8idak 2etu&u n/G1 !5$1/C$%!1 11E2/C(%(1 111C/CE%D1 1D(/!C%!1 8530(08./)

8ekanan ker&a 8idak Pasti n/G1 2$E!/21%51 $05/1E%11 51E/1D%$1 D5/1E%(1 0950(/5.7)

2etu&u /G1 52E1/!2%21 1C$(/!C%21 11$!/!1%$1 15E/C$%E1 8961(1/.1)

lT)(al n(4) 125!$/1001 C1$!/1001 2(E$/1001 !C1/1001 16908(155)

Ja"#al 173 2Per!an" ngan " an(ara +a,a(an "engan (e$anan $er+a
P<0.001

Ja-atan 6oktor Pem#antu Peru#atan etua Jurura-at Jurura-at 8erlatih Jurura-at Masyarakat ,ttenden esihatan Lain-lain T)(al

8idak 2etu&u n/G1 202/2$%01 2E$/2(%11 12C/21%11 2$$0/CC%!1 1015/!!%(1 1505/!5%11 1510/!1%!1 8011(08./ )

8ekanan ker&a 8idak Pasti n/G1 1C1/1$%D1 20E/1E%21 55/E%!1 15(5/1E%D1 5!!/2!%01 D50/25%!1 (C0/20%01 1591(/5. 6)

2etu&u /G1 !!5/5(%21 5D$/5C%(1 !05/$E%51 C(2!/!$%D1 (12/C1%!1 ED5/2E%51 1!05/CD%51 6/7/(1/.5)

T)(al n(4) ((D/1001 10E1/1001 5DC/1001 (E5E/1001 22(1/1001 CC!0/1001 C$!5/1001 19778(15 5)

Ja"#al 1772 Per!an" ngan " an(ara pengala'an !e$er+a "engan (e$anan $er+a
P'&%&&#

112

Ja"#al 178 2Per!an" ngan " an(ara (e'pa( !er(#ga& "engan (e$anan $er+a
P'&%&&#

8empat Bertugas 7ad aunter T)(al

8idak 2etu&u n/G1 !DD0/C$%C1 1C$!/!0%01 7/11(08.5 )

8ekanan ker&a 8idak Pasti n/G1 2D0C/20%D1 $D0/1E%E1 0160(/5. 8)

2etu&u /G1 5($D/!2%E1 1C$5/!0%01 8100 (1/.0)

T)(al n(4)l 1C!51/1001 C!0E/1001 17675(15 5)

1.11 H#!#ngan " an(ara !e!anan $er+a "engan (e$anan $er+a

6i dapati mereka yang mempunyai #e#anan ker&a yang #anyak' &uga mempunyai tekanan ker&a yang #anyak% 2e#aliknya mereka yang tidak mempunyai #e#anan ker&a yang #anyak' tidak mempunyai tekanan ker&a yang #anyak /Jadual 1$D1%

113

Be#anan ker&a yg #anyak T)(al n(4) 8idak 2etu&u 8idak Pasti 2etu&u n/G1 n/G1 /G1 8idak setu&u !$E0 /D$%21 !2! /(%D1 C2D /$%01 5!!2 /1001 8idak pasti D$C /2$%D1 1E0! /5E%11 !5( /1!%21 C22! /1001 2etu&u 1(1C /15%(1 1(C1 /15%E1 (!5( /$D%!1 10E01 /1001 T)(al 8/77 (08.1) 1539 (/5.8) 6/1/ (1/.1) 19378 (155) Ja"#al 1762Per!an" ngan " an(ara !e!anan $er+a "engan (e$anan $er+a
P'&%&&#

8ekanan ker&a

1.1/. Per! n.angan discussion)

K#'p#lan

Berp#&a(

(Focus

group

Per#incangan kumpulan telah diadakan untuk mendapat maklum#alas mengenai hasil ka&ian% 6ra) laporan ini telah di#entangkan dalam sesi per#incangan kumpulan #erpusat dengan tu&uan untuk mendapat kepastian dan pandangan mereka tentang hasil ka&ian terse#ut% 8erdapat enam kumpulan iaitu /i1 Pega-ai Peru#atan' /ii1 Jurura-at Masyarakat dan /+i1 ,ttendan etua Jurura-at' /iii1 Pem#antu Peru#atan' /i+1 Jurura-at terlatih' /+1 esihatan% 2e#anyak sepuluh hospital telah terli#at dalam mem#enarkan anggota-anggota ini mem#eri maklum#alas% Per#incangan ini telah diadakan di 5nstitut Pengurusan kumpulan% 1.1/.1 - JURURA=AT TERLATIH (JT) Laporan ini telah di#entangkan kepada Jurura-at 8erlatih dan #erikut adalah isu-isu penting yang di#angkit oleh mereka0 .S)alan Per&ep& (D r Sen" r ) 114 esihatan dalam enam masa yang #erasingan #agi setiap

BMB25> 0 >asil pendapatan #ersih daripada punca terlarang e#anyakan mereka #erpendapat #aha-a punca terlarang adalah mendapat pendapatan dari punca-punca lain selain dari ga&i% Punca-punca lain adalah seperti 6irect 2elling' ,gen 5nsurans dan lain-lain% 5ni dapat di#uktikan daripada dialog di #a-ah% ; 6ari segi pendapatan #ersih dari punca terlarang' seingat saya #iasanya mereka perolehi dari 96irect selling: seperti ,+on' 8upper-are' osmetik dan lain-lain lagi% Yang lain' setahu saya tidak ada< @ Besponden 1 ; 8api ada &uga kes di mana mereka ini mem#uat dua ker&a dalam satu masa% Mereka men&adi -akil 5nsurans' sedangkan mereka tahu ia melanggar etika ker&a mereka% Pelik tapi itu yang ter&adi se#enarnya% Pagi-pagi datang ker&a pakai uni)orm tapi #ila ada call dari client ' dia salin kulit' tukar pakaian dan identiti% 2aya pun tidak tahu macam mana mereka ini #oleh #uat ker&a ini%< @ Besponden 1

PB3, 85" 0 8idak mengam#il se#arang tindakan sehingga #erlaku sesuatu masalah Jurura-at 8erlatih #erpendapat #aha-a ke#anyakan daripada mereka suka mengam#il tindakan selepas #erlaku sesuatu% ,da #erpendapat kurang pengalaman &uga memainkan peranan% ; Mmmm %%% Pendapat saya mengenai proakti) ini mungkin &uga dise#a#kan terdapatnya segelintir di kalangan mereka yang kurang pengalaman dan &uga sikap indi+idu itu sendiri yang

115

sememangnya

gemar

mengam#il

tindakan

selepas

tim#ul

sesuatu masalah < @ Besponden !

BMN,B 0 2aya tidak pernah #ercakap #ohong semasa men&alankan tugas% Ma&oriti daripada Jurura-at 8erlatih #erpendapat mereka terpaksa #er#ohong untuk menyelamatkan diri dan keadaan% Berikut adalah diantara pengakuan yang di#uat ; e#anyakan mereka ini #er#ohong kerana terpaksa% Mungkin mereka takut dimarahi se#a# dah #uat silap% 2o' &alan yang ter#aik #agi mereka adalah #er#ohong < @ Besponden C ; 2elain itu' ada &uga yang #er#ohong semata-mata untuk men&aga nama doktor dan organisasi% Mungkin pada masa itu doktor si#uk atau keluar minum' so untuk menenangkan patients terpaksa #er#ohong% 8erpaksalah #agi tahu patients doktor ada emergenc3 case < @ Besponden 5

. Penga'alan (Ra$an Se$er+a) ,M,N,> 0 ,nggota &a#atan saya selalu ponteng ker&a Jurura-at 8erlatih menyangkal dak-aan di atas #aha-a mereka selalu ponteng ker&a% emungkinan yang dianggap ponteng itu seperti mengam#il time o)) atau mem#uat ker&a orang lain% Berikut adalah pen&elasan mereka% 116

; 7o- %%% kes #ahaya ini% 2aya tidak #erapa setu&u dengan masalah ponteng ker&a ini% Memang tak setu&u% 8api kalau #etulpun Mungkin mungkin )aktor mereka ini terpaksa #anyak ponteng tidak agaknya% menentu ker&a yang dan

mem#uatkan mereka take time untuk menghilangkan stress dan penat < @ Besponden 2 ; Lagi satu halnya' kadang-kadang kami terpaksa mem#uat ker&a orang lain% 2elalunya ker&a attendenlah% 8akut pakar #ising' ker&a hendak segera pula% Mahu tidak mahu kena #uat &uga < @ Besponden ! ; Bagi sta)) yang sudah #erusia' mereka ini pula terpaksa mengam#il masa rehat yang le#ih lama% 5tu kita )ahamlah% 8erpaksa consider sedikit < @ Besponden D 2M6MB>,N, 0 ,nggota &a#atan saya suka mem#a4irkan harta kera&aan Mengikut pandangan mereka mem#a4irkan harta kera&aan ini tidaklah se#erapa% Yang #oleh di#a4irkan pun adalah pem#a4iran elektrik dan kertas% adang kala ada sta)) yang indent u#at secara #erle#ihan tanpa menyemak stok yang sedia ada sehingga ada u#at yang telah luput dalam simpanan% ; >ah N yang ini memang tidak dapat dina)ikan% Mereka ini kadang-kadang lupa memadamkan suis lampu atau kipas #ila hendak pergi meeting% 8akpun lepas ha#is -aktu ker&a pun lupa hendak padam% 8erpaksa orang lain padamkan% Besponden E adangkadang sampai hari esoknya masih lagi tidak padam < -

117

; 2elain itu' Penggunaan #ahan percetakan seperti kertas% 8ersilap tulis sedikit terus di#uang' -alhal #ukan susah pun hendak dipadam% adang-kadang sampai #erhelai-helai di #uang% Memang mem#a4ir < - Besponden 5 ; ,da &uga yang saya lihat' pem#a4iran dari segi u#at-u#atan% Mereka mengam#il sesuka hati mele#ihi dari yang diperlukan oleh pesakit% *#at lama tidak ha#is lagi' sudah am#il yang #aru% adang-kadang sampai e4pired dan u#at terse#ut terpaksa di#uang < @ Besponden D

8,NJJ*NJJ,7,B 0 ,nggota &a#atan saya tidak mahu #ertanggung&a-a# apa#ila #erlaku sesuatu yang tidak diingini Jurura-at 8erlatih #erpendapat ada diantara ketua unit tidak mahu #ertanggung&a-a# ke atas apa yang #erlaku di dalam -ad' #aik kepada pesakit mahupun anggota% ,da ketua yang menyalahkan anggota #a-ahan apa#ila #erlaku sesuatu masalah% ; 6ari segi tanggung&a-a# pula' terdapat segelintir unit. &a#atan ketua yang tidak mahu #ertanggung&a-a# terhadap adang-kadang ada &uga

kemalangan yang #erlaku ke atas pesakit di -ad% 2e#a#nya takut dimarahi oleh pihak atasan% sta)) mereka < @ Besponden C .E( $a Ker+a MMNJ*MP,8 6,N MMM"58N,> 0 Bakan seker&a saya suka mengumpat dan mem)itnah rakan seker&a yang lain% yang tidak mahu #eri pen&elasan dan menunding &ari pada

118

Jurura-at 8erlatih mengakui masalah ini memang la4im #erlaku dikalangan mereka tetapi le#ih kepada hal #erkaitan ker&a dan &uga ketidak puasan hati terhadap rakan seker&a% ; Perkara ini memang #iasa' lumrah perempuan memang suka mengumpat% 8etapi ke#anyakkannya #erkaitan hal ker&a' atau kerana tidak puas hati dengan rakan seker&a yang lain% Yang lain tu' saya rasa tiada < @ Besponden 1 PMM,B,> 0 Bakan seker&a saya seorang yang pemarah 2i)at ini kurang dipersetu&ui oleh Jurura-at 8erlatih' cuma se#ahagian kecil tidak dapat menga-al kemarahan%5tu pun dise#a#kan )aktor lain seperti #e#an ker&a dan situasi semasa% ; Pemarah nie' &arang saya lihat% 8api mungkin ada &uga% Mungkin dise#a#kan oleh )aktor ker&a yang #anyak serta ditam#ah dengan gangguan-gangguan lain men&adikan seseorang itu #ertukar men&adi pemarah < @ Besponden ! ; 2e#enarnya memang susah nak menta)sirkan emosi

seseorang nie %% mungkin dia ada se#a# men&adi pemarah% 2o kita kena )aham keadaan mereka ketika itu < @ Besponden 5

1.1/./ - JURURA=AT MAS>ARAKAT (JM) Laporan ini telah di#entangkan kepada Jurura-at Masyarakat dan #erikut adalah isu-isu penting yang di#angkitkan oleh mereka 0 . Per&ep& (D r Sen" r ) BMN,B 0 2aya tidak pernah #ercakap #ohong semasa men&alankan tugas

119

e#anyakan mereka #erpendapat #aha-a #ercakap #ohong adalah kerana terpaksa dan untuk mem#ela diri daripada dimarahi oleh ketua% 5ni dapat di#uktikan daripada dialog di#a-ah% ; 2aya rasa mereka mungkin #er#ohong untuk melepaskan diri dari dimarahi oleh ketua mereka% ,pa yang mereka #oleh lakukan ialah #er#ohong < @ Besponden ! ; ,taupun mereka mungkin hendak &aga reputasi diri masingmasing supaya tidak dipandang rendah oleh rakan-rakan lain% 2e#a# #ila mereka dimarahi' rakan-rakan lain mungkin akan mengata mereka < @ Besponden 10

2M6MB>,N, 0 2aya akan melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang saya ha&ati Jurura-at Masyarakat #erpendapat mereka sanggup melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang diha&ati adalah le#ih men&urus kepada mencari pengalaman dan pencapaian ker&a% ; 6alam hal ini' mungkin pandangan mereka le#ih men&urus kepada mencari pengalaman dan pencapaian.peningkatan ker&aya supaya mereka Besponden C ; 8etapi mungkin &uga mencapai apa 3ang di5ajati masa% Mereka sanggup melakukan tugas ini #ukan demi le#ih ma&u dari se#elumnya < @

sesuatu yang #ersi)at negati)% =ontohnya mem#uat ker&a le#ih terse#ut kese&ahteraan keluarga dan anak-anak% 2o' kita tidak #oleh menganggap ia dari sudut negati) saha&a < @ Besponden 5

120

BMB25> 0 >asil pendapatan #ersih daripada punca terlarang Jurura-at Masyarakat #erpendapat #aha-a punca terlarang adalah mendapat pendapatan daripada punca-punca lain selain dari ga&i% Punca lain adalah seperti menerima hadiah atau di#elan&a makan oleh keluarga pesakit kerana men&aga keluarga mereka yang sakit% ; Jarang pula saya dengar yang terima rasuah% 8api kalau &udi atau curi mungkin adalah% apa ? @ Besponden ! ;,da di antara mereka yang menerima hadiah atau di#elan&a makan oleh keluarga pesakit kerana men&aga ahli keluarga mereka yang sakit% 8api saya tak anggap itu rasuah se#a# mereka #eriya-iya dan telah #erniat mahu mem#eri se#agai tanda terima kasih% >endak tolak takut mereka #erkecil hati < @ Besponden 2 alau nak rasuah' rasuah dari segi

. Penga'alan (Ra$an Se$er+a) ,M,N,> 0 ,nggota &a#atan saya selalu ponteng ker&a Jurura-at Masyarakat #erpendapat #iasanya mereka selalu ponteng ker&a adalah untuk menguruskan masalah peri#adi seperti menghantar anak ke sekolah' nursery dan se#againya% ; alau ponteng ker&a ini' ke#iasaannya se#a# hantar anak ke sekolah' nursery dan se#againya < @ Besponden 1 .E( $a Ker+a

121

MMNJ,MP* 0 Bakan seker&a saya suka mengampu ketua kami demi kepentingan diri sendiri Jurura-at Masyarakat #erpendapat mereka mengampu se#a# tidak puas hati dengan #e#anan ker&a yang #anyak #er#anding Jurura-at 8erlatih% ; ami mengampu se#a# tidak puas hati kerana #e#anan tugas

le#ih #erat dari Jurura-at 8erlatih% e#anyakkan tugas Jurura-at 8erlatih kami yang kena #uat < @ Besponden ( MMNJ*MP,8 6,N MMM"58N,> 0 Bakan seker&a saya suka mengumpat dan mem)itnah rakan seker&a yang lain% Jurura-at Masyarakat mengakui masalah ini la4im #erlaku dikalangan mereka tetapi le#ih kepada hal #erkaitan ker&a dan &uga ke tidakpuasan hati terhadap rakan seker&a% ; Biasanya mengumpat se#a# rasa tidak puas hati% 5tu saha&a% Yang lain kurang% adang-kadang kami terpaksa mem#uat ker&a rakan setugas mereka yang lain% 2ememangnya >u#ungan ker&a di antara Jurura-at Masyarakat dan Jurura-at 8erlatih tidak sehaluan < @ Besponden 2 PMM,B,> 0 Bakan seker&a saya seorang yang pemarah 2i)at ini kurang dipersetu&ui oleh Jurura-at Masyarakat' cuma se#ahagian kecil tidak dapat menga-al kemarahan% 5tu pun dise#a#kan )aktor lain seperti #e#an ker&a dan situasi semasa%

122

; Pemarah ini mungkin dise#a#kan #e#anan tugas yang #anyak% Biasalah' manusia% tugas yang #anyak' kepala pun pening < @ Besponden $ >,2,6 6MNJ 5 0 Perasaan hasad dengki -u&ud di kalangan rakan seker&a saya% 2i)at ini kurang dipersetu&ui oleh Jurura-at Masyarakat dan &arang #erlaku% ; Biasalah manusia nie' #ila kita #uat #aik &er dengan #os' dia kata kita mengampulah' #odeklah% Pada hal kita #uat ker&a yang #os suruh a&e < @ Besponden 1 adang-kadang #eremosi% 8erutamanya #ila di#e#ani

1.1/.0 C ATTENDEN KESIHATAN Laporan ini telah di#entangkan kepada ,ttenden esihatan dan #erikut adalah isu-isu penting yang di#angkitkan oleh mereka 0

. Per&ep& (D r Sen" r )

123

5 >L,2 0 2aya #eker&a #ukan semata-mata kerana duit' pangkat dan nama e#anyakan mereka #erpendapat #aha-a mereka #ukanlah tidak ikhlas #eker&a tetapi terpaksa melakukan dua ker&a dalam satu masa demi mencari pendapatan le#ih% 5ni kerana pendapatan yang sedia ada adalah tidak mencukupi% ; 8ak minat #eker&a nie mungkin dise#a#kan pendapatan yang kami terima sedikit% ami terpaksa mencari ker&a lain #agi menam#ah pendapatan yang sedia ada < @ Besponden C ; 6engan ertikata lain kami terpaksa mem#uat dua peker&aan dalam satu masa contohnya sekiranya di #andar kami #erker&a di petrol station % Bila di kampung kami #ercucuk tanam < @ Besponden 1 ; Lagilah #ila hidup di #andar% Penuh ca#aran dan ragam% Memang kena cari ker&a part time% >endak sara keluarga' anak nak ke sekolah% 6engan pendapatan kami sekarang nie memang tidak mencukupi < @ Besponden 5 BMN,B 0 2aya tidak pernah #ercakap #ohong semasa men&alankan tugas e#anyakan mereka menyangkal #aha-a mereka tidak pernah #ercakap #ohong% 5ni kerana mereka #er#ohong untuk melepaskan diri dan ketua tidak mempercayai kata mereka%

; 8ipulah kalau kami kata tidak pernah cakap #ohong% 8etapi ke#iasaannya kami terpaksa #er#ohong untuk lepaskan diri < @ Besponden ! 124

adang-kadang

etua &a#atan kami pandang rendah terhadap

keupayaan kami% Bila kami #ercakap #enar' dia kata kami #ohong% Bila dia sudah tidak percaya' apa pilihan yang kami ada < Besponden 2 ; adang-kadang kami terpaksa #er#ohong demi melegakan hati nak melindungi doktor supaya pesakit tidak

pelanggan'

merungut.mengadu doktor datang le-at ke klinik < @ Besponden $

,M,N,> 0 2aya mulakan tugas tepat pada -aktunya ,ttenden esihatan #erpendapat amanah adalah memulakan tugas tepat pada -aktunya% 7alau #agaimanapun ada di antara mereka yang tidak datang tepat pada -aktunya dengan alasan menguruskan masalah peri#adi seperti mengahantar anak ke sekolah dan se#againya% ; ,da &uga yang datang tidak tepat -aktu% 8api #ukan suka-suka% Biasanya mereka-mereka ini le-at se#a# hantar anak ke sekolah' nursery% adang-kadang kesesakan lalulintas' hu&an < @ Besponden ! 2,B,B 0 2aya sentiasa sa#ar menghadapi tingkahlaku pelanggan ,ttenten esihatan #erpendapat kadang-kadang mereka tidak sa#ar kerana terpaksa melayan karenah pelanggan yang #ermacam-macam ragam ditam#ah dengan mereka terpaksa mem#uat le#ih dari satu ker&a% ; Mereka yang mem#uat dou#le &o# nie #iasanya datang #eker&a dalam keadaan penat' letih% Bagi yang #eker&a di #ahagian 125

kaunter' #ertam#ah lah penatnya% Nak layan karenah pelanggan yang #ermacam-macam ragam' #ukannya mudah% Bila #adan dah penat' ditam#ah lagi dengan perangai pelanggan yang #ermacam ragam' mahu tidaknya hilang sa#ar < @ Besponden 1 ; ami nie manusia &uga% esa#aran kami ada had #atasannya < @

Besponden C

BMB25> 0 >asil pendapatan #ersih daripada punca terlarang

8erdapat segelintir dari mereka menerima komisyen daripada perniagaan mengurus mayat% Mereka #erpendapat ia #ukanlah sum#er yang tidak #ersih kerana ia di#eri tanpa paksaan dan #ukanlah termasuk dalam kategori punca terlarang% ; ,da di antara mereka yang memperolehi komisyen dari tauke yang men&alankan perniagaan menguruskan mayat% 8api kami tidak tahu adakah ia termasuk dalam punca terlarang ? 2e#a# kami hanya di#eri komisyen &ika ada kematian% e#anyakkannya #angsa =ina < @ Besponden 5 7alau #agaimanapun masih terdapat segelintir mereka yang memperolehi pendapatan dari punca terlarang seperti mencuri% ; 8erdapat &uga segelintir di antara mereka yang mencuri #arang pesakit% 8api tidak ramai < @ Besponden C 126

. Penga'alan (Ra$an Se$er+a) ,M,N,> 0 ,nggota &a#atan saya selalu ponteng ker&a ,ttenden esihatan #erpendapat #iasanya mereka selalu ponteng ker&a adalah untuk menghilangkan stress dan #erehat% ; Jika di kaunter' masalah ponteng -u&ud mungkin dise#a#kan &ika hanya terdapat seorang saha&a peker&a yang men&aga kaunter% Maka &ika ada masa yang terluang' mereka gunakan sekadar untuk menghilangkan stress dan #erehat < @ Besponden $ 2M6MB>,N, 0 ,nggota &a#atan saya suka mem#a4irkan harta kera&aan ,ttenden esihatan #erpendapat mereka selalu mem#a4ir dari segi penggunaan kertas secara #erle#ihan% ; 2etahu saya &ika #erlaku pem#a4iran di #ahagian mungkin &uga pem#a4iran dari segi penggunaan kertas dan klip kertas secara #erle#ihan% 5tu saha&a% Yang lain tiada rasanya < @ Besponden 2 ; Penggunaan elektrik dan penyalahgunaan internet &uga ada% 8api tidak #anyak sangat < @ Besponden 2 aunter

127

.E( $a Ker+a 6ari segi etika ker&a mereka #erpendapat #aha-a ga&i yang rendah serta peluang kenaikan pangkat yang lam#at merupakan )aktor menyum#ang kepada kurangnya etika dikalangan ,ttenden esihatan. ; ,da &uga segelintir attendan kesihatan menun&ukkan sikap yang tidak #eretika% 5ni mungkin dise#a#kan oleh masalah ga&i yang rendah yang mana mem#uatkan mereka tidak ada moti+asi untuk mem#uat ker&a% eadaan ini memaksa mereka mem#uat dua peker&aan% ,da di antara mereka yang slip ga&i hanya tinggal BM C%00 sa&a% Be#an hutang le#ih tinggi dari ga&i mereka% ,da &uga yang memin&am dari ,long' Bank dan lain-lain < @ Besponden $ ; Mereka &uga tiada moti+asi diri kerana )aktor ker&a yang #anyak dan peluang naik pangkat amat tipis% 8empoh kenaikan pangkat dari *C ke *12 mengam#il masa yang terlalu lama% 2ekiranya kenaikan pangkat #erperingkat-peringkat contohnya di-u&udkan *!'*5 dan seterusnya dengan ini terdapat sedikit harapan untuk mereka #erusaha dan #ermoti+asi < @ Besponden 5

1.1/.1 C KETUA JURURA=AT Laporan ini telah di#entangkan kepada etua Jurura-at dan #erikut adalah isu-isu penting yang di#angkitkan oleh mereka 0

. Per&ep& (D r Sen" r ) BMN,B 0 2aya tidak pernah #ercakap #ohong semasa men&alankan tugas

128

e#anyakan mereka #erpendapat #aha-a #ercakap #ohong adalah kerana terpaksa dan #ergantung kepada situasi ketika itu% 5ni dapat di#uktikan daripada dialog di#a-ah 0 ; Bohong tu memang ada% 8api #ukanlah #ohong yang teruk% Bohong sunat &er% adang-kadang tu kami ni terpaksa #er#ohong% Lihat situasi &uga < @ Besponden C ; 2aya &uga pernahlah #er#ohong% Ber#ohong dengan sta)) supaya semua dapat hadir untuk sesuatu akti+iti% alau tidak #ohong payah nak lihat mereka semua #erkumpul% 2aya tiada pilihan lain < @ Besponden 1 ; ,da &uga #er#ohong dengan pesakit tentang penyakit supaya mereka akan le#ih #er&aga-&aga% Misalnya pada pesakit dia#etes% ami terpaksa menyarankan mereka mengurangkan makanan #ergula < @ Besponden 2 2M6MB>,N, 0 2aya akan melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang saya ha&ati etua Jurura-at #erpendapat soalan ini mem#eri pandangan yang

#er#e4a dan ia le#ih #er)okus kepada pencapaian ker&aya% ; 2aya rasa perkataan lakukan apa sa5aja untuk capai apa 3ang di5ajati nie +ery dangerous% Mungkin pandangan mereka yang &a-a# #er#e4a% 2e#enarnya apa maksud perkataan ni ? 8api #agi saya ia mungkin le#ih )okus kepada pencapaian.peningkatan ker&aya tiada yang lain-lain < @ Besponden C BMB25> 0 >asil pendapatan #ersih daripada punca terlarang

129

etua Jurura-at #erpendapat #aha-a punca terlarang adalah mendapat pendapatan dari punca-punca lain selain dari ga&i% Puncapunca lain adalah seperti 6irect 2elling% ; alau yang nie %%% mungkin 9Direct selling lah% 8api ini perkara

#iasa% Biasanya mereka nie akan #uat diluar -aktu ker&a% Biasalah #elek-#elek ma&alah' katalog macam ,+on' Juice' tupper-are ds# < @ Besponden !

.Penga'alan (Ra$an Se$er+a) ,M,N,> 0 ,nggota &a#atan saya selalu ponteng ker&a etua Jurura-at #erpendapat mereka dikatakan selalu ponteng ker&a kerana disalah anggap sekiranya tidak ada di tempat #ertugas% ; adang kala ada di antaranya yang pergi #ermesyuarat dan tidak ditempat #ertugas pada -aktu itu tetapi di sangka ada

memonteng ker&a < @ Besponden C 2,B,B 0 ,nggota &a#atan saya akan merungut apa#ila di#eri ker&a yang #erle#ihan etua Jurura-at #erpendapat mereka memang merungut apa#ila di#eri ker&a #erle#ihan dan sekadar meluahkan perasaan% ; ami merungut #ukanlah se#a# apa pun %% kadang-kadang ker&a ami tak terke&ar% 8api kami nie merungut sekadar untuk

yang di#eri kepada kami #erle#ih-le#ih% ,nd then semuanya datang serentak% meluahkan perasaan saha&a < @ Besponden 2

130

2M6MB>,N, 0 ,nggota &a#atan saya suka mem#a4irkan harta kera&aan etua Jurura-at #erpendapat ke#anyakan mereka selalu mem#a4ir dari segi penggunaan peralatan seperti glo+e dan &uga penggunaan elektrik% ; Pem#a4iran ni le#ih kepada Peralatan seperti glo+e% Biasanya glo+e yang di#eli kurang #erkualiti ada lu#ang' kadang-kadang tu nipis so kami terpaksa #uang% 2e#a# memang tak #oleh guna pun untuk operation < @ Besponden 1 ; 2elain tu' penggunaan elektrik pula #iasanya lampu' kipas tak padam% 5tu a&e lah < @ Besponden !

MBJ,2,M, 0 6i hospital' ker&asama antara unit-unit mudah dicapai etua Jurura-at #erpendapat ker&asama antara unit-unit memang

kurang memuaskan kerana ke tidak se)ahaman antara ketua% ; 6ari segi ker&asama antara unit pula kurang% Mana tidaknya %%% mereka ni tak mengetahui langsung garis panduan I protocol unitunit lain < @ Besponden C ; Bukan itu a&a' ke tidakse)ahaman antara ketua pun kadangkadang mempengaruhi sta)) #a-ahan% pun ikut sama < -Besponden 1 etua +s ketua' anak #uah

6525PL5N 0 ,nggota Ja#atan saya melakukan perkara yang #ercanggah dengan peraturan &a#atan

131

etua Jurura-at #erpendapat mereka melakukan perkara yang #ercanggah dengan peraturan &a#atan kerana kurang pengetahuan tentang peraturan &a#atan% ; 5ni memang #erlaku% ,da antara mereka yang kurang

pengetahuan. )ahaman tentang peraturan &a#atan% Mereka ni #ersikap acuh tak acuh a&e% Biarpun #enda tu kecil saha&a% Misalnya A tidak memakai la#coat di dalam -ad' memakai kasut lain #agi anggota yang #erpakaian seragam < @ Besponden 2 ; Benda ni #ukan ter&adi pada sta)) saha&a% adang-kadang doktor pun sama &uga < @ Besponden ! 8,NJJ*NJJ,7,B 0 ,nggota &a#atan saya tidak mahu #ertanggung&a-a# apa#ila #erlaku sesuatu yang tidak diingini ; 5ni pun ada ter&adi &uga% ,da pesakit &atuh di #ilik air% Mereka ni takut untuk #eri keterangan% etua pun tidak #agi support so mereka takut < @ Besponden 2 .E( $a Ker+a Te'pa( !er(#ga& <& $)" e( $a 2 Masalah aunter 0 ; alau masalah di kaunter #iasanya se#a# masa tu ramai pesakit

datang' petugas sedikit' menye#a#kan -aktu menunggu men&adi le#ih lama < @ Besponden 1 ; adang-kadang ada &uga masalah se#a# sta)-sta) #aru diletakkan di

kaunter% 6ia orang nie mana ada eFperience% Bila #erdepan dengan 132

pelanggan yang #anyak karenah' tak tau nak #uat apa% 6itam#ah pula' kurang kemahiran komunikasi' lagilah #ermasalah < @ Besponden C ; 2aya nak tam#ah sedikit %%% tidak #oleh kah di-u&udkan penyelia di kaunter ? Mungkin #oleh melantik pem#antu peru#atan yang senior atau *C2 untuk men&adi pengurus kaunter kerana mereka #oleh mengendalikan pesakit yang #anyak ragam < @ Besponden ! < alau Pem#antu peru#atan pun saya rasa #oleh &uga% Mereka ini

telah ada pengalaman serta mengetahui selok #elok mengenai hospital% 8ahu ser#a sedikit tentang penyakit dan #oleh mem#eri penerangan kepada mereka yang #ertanyakan perihal penyakit% Mereka &uga #oleh mem#uat saringan terutama untuk mem#eri prioriti kepada pesakit yang memerlukan perhatian segera < @ Besponden 2

1.1/.3 C PEMBANTU PERUBATAN Laporan ini telah di#entangkan kepada Pem#antu Peru#atan dan #erikut adalah isu-isu penting yang di#angkitkan oleh mereka 0

. Per&ep& (D r Sen" r ) 5 >L,2 0 2aya #eker&a #ukan semata-mata kerana duit' pangkat dan nama Pem#antu Peru#atan setu&u dengan soalan ini kerana mereka #erpendapat semua orang #eker&a kerana duit% ; ,da ke orang #eker&a #ukan kerana duit% Payah nak &umpa% 6alam 4aman sekarang semua orang #eker&a kerana duit% Lagi pula 133

se#agai ketua keluarga sudah tentu duit yang paling utama < @ Besponden C BMN,B 0 2aya tidak pernah #ercakap #ohong semasa men&alankan tugas Pem#antu Peru#atan #erpendapat mereka #er#ohong kerana terpaksa dan untuk menga-al situasi pada masa itu% ; emmm %%% #er#ohong yer %%% ada &uga tapi #ergantung kepada situasi atau keadaan ketika itu% Biasanya kami #er#ohong dengan pesakit yang inginkan ra-atan cepat -alaupun tidak kritikal' dengan menyatakan alasan #aha-a doktor sedang mera-at pesakit lain% ami terpaksa% Bukan sa&e-sa&e nak #ohong% Mereka ni semua nak cepat < Besponden 1 ,M,N,> 0 2aya mulakan tugas tepat pada -aktunya

Pem#antu Peru#atan #erpendapat samaada mereka memulakan tugas tepat pada -aktunya #ergantung kepada kepada sikap indi+idu itu sendiri% ; Perkara ni #ergantung pada sikap indi+idu itu sendiri % 8api ada &uga yang datang le-at se#a# masalah peri#adi' kesesakan lalulintas' hu&an dan se#againya < @ Besponden ! 2,B,B 0 2aya sentiasa sa#ar menghadapi tingkahlaku pelanggan e#anyakan mereka #erpendapat kerenah pesakit yang pel#agai mendesak mereka hilang sa#ar% ; 6i Bahagian ecemasan kadang kala terdapat pesakit yang

inginkan ra-atan segera tetapi dise#a#kan ada kes yang le#ih

134

kritikal yang perlu diutamakan kehendak pesakit terse#ut terpaksa kami a#aikan dahulu% Pesakit terse#ut tidak memahami dan mendesak menye#a#kan kami hilang sa#ar < @ Besponden C ; 6i Bahagian 3P6' ada &uga kes di mana kami terpaksa #erhadapan dengan pelanggan yang tersalah -aktu temu&an&i% 6i mana mereka telah di#eri tarikh dan -aktu temu&an&i pada hari cuti% Nak tak nak terpaksa menenangkan mereka < @ Besponden 5 2M6MB>,N, 0 2aya akan melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang saya ha&ati Pem#antu Peru#atan #erpendapat melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang diha&ati adalah le#ih kepada pencapaian dan peningkatan dalam ker&aya% ; Pendapat saya %%% ia mungkin le#ih )okus kepada

pencapaian.peningkatan ker&aya yang le#ih cemerlang < @ Besponden ( ; Mungkin &uga #oleh kata dari sudut mem#uat ker&a le#ih masa untuk meningkatkan mutu ker&a dan matlamat ker&aya < @ Besponden 2 BMB25> 0 >asil pendapatan #ersih daripada punca terlarang e#anyakan mereka #erpendapat ada di antara mereka yang mendapat hasil pendapatan daripada punca terlarang tetapi kuantitinya cuma sedikit% ; Punca terlarang %%% ada &uga tapi dalam kuantiti yang amat sedikit saha&a% Mereka ini #er&udi < @ Besponden $

135

PB3, 85" 0 8idak mengam#il se#arang tindakan sehingga #erlaku sesuatu masalah Pem#antu Peru#atan #erpendapat mereka tidak mengam#il se#arang tindakan sehingga #erlaku sesuatu masalah kerana mereka tidak ada kuasa untuk melaksanakan tugas tanpa arahan dari pihak atasan% ; ami #eker&a #erdasarkan arahan yang di#eri serta tiada kuasa

untuk laksanakan tugas tanpa arahan #agi mengelakkan menim#ulkan masalah lain yang le#ih serius di kemudian hari% 2o tanpa arahan kami takkan #uat apa-apalah < @ Besponden ! BMB2Y* *B 0 2aya rasa pendapatan saya tidak setimpal dengan #e#anan ker&a Pem#antu Peru#atan #erpendapat pendapatan tidak setimpal dengan #e#anan ker&a kerana ker&a mereka le#ih #anyak #er#anding dengan &urura-at% ; Be#an ker&a mereka adalah sama #anyak dengan &urura-at tetapi ga&i yang diperolehi adalah sedikit #er#anding &urura-at < @ Besponden 2 ; adang-kala kami &uga perlu mem#uat ker&a keselamatan' landskap' pengurusan dll < @ Besponden !

. Penga'alan (Ra$an Se$er+a) BMN,B 0 ,nggota &a#atan saya sering mem#eri alasan yang tidak #enar sekiranya #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini

136

Pem#antu Peru#atan #erpendapat mereka sering mem#eri alasan yang tidak #enar kerana ingin mengelakkan diri sekiranya #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini% ; ,da &uga yang suka mengelakkan diri sekiranya #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini% Biasanya mereka ni nak co+er &er% 8etapi kadang-kadang tu #ergantung kepada sikap indi+idu &uga% 2o payah nak cakap < @ Besponden 5 ,M,N,> 0 ,nggota &a#atan saya selalu ponteng ker&a

Pem#antu Peru#atan #erpendapat mereka selalu ponteng ker&a kerana mem#uat ker&a part time dan kadang-kadang mengam#il masa yang lama untuk minum' merokok dan se#againya% ; 8erdapat segelintir di antara mereka yang mem#uat ker&a part time terpaksa ponteng ker&a se#a# #adan dah letih dan tidak larat untuk ke tempat ker&a pada paginya < ; adang-kadang tu' ada yang mengam#il masa yang lama untuk minum ' merokok' masalah peri#adi' pergi #ank' hidupkan lesen dan lain-lain lagi < @ Besponden 2

2,B,B 0 ,nggota &a#atan saya akan merungut apa#ila di#eri ker&a yang #erle#ihan

Pem#antu Peru#atan #erpendapat mereka akan merungut apa#ila di#eri ker&a yang #erle#ihan kerana im#uhan yang diperolehi adalah sedkit dan tidak setimpal% ; ami merungut apa#ila di#eri ker&a #erle#ihan% adang-kadang kena #uat ker&a adhock% Mana tidaknya' im#uhan yang kami perolehi sedikit dan tidak setimpal% Nak #uat ker&a pun tak semangat < @ Besponden ! 137

2M6MB>,N, 0 ,nggota &a#atan saya suka mem#a4irkan harta kera&aan Pem#antu Peru#atan #erpendapat ke#anyakan mereka suka mem#a4ir dari segi peralatan dan u#at-u#atan% ; 8erdapat anggota yang suka mem#a4ir dari segi peralatan dan u#at-u#atan% 2eharusnya terdapat seseorang tertentu yang menga-al peralatan-peralatan dan u#at-u#atan terse#ut #agi mengelakkan pem#a4iran < @ Besponden !

6525PL5N 0 ,nggota Ja#atan saya melakukan perkara yang #ercanggah dengan peraturan &a#atan Pem#antu Peru#atan #erpendapat ke#anyakkan mereka melakukan perkara #ercanggah dengan peraturan &a#atan di antaranya tidak memakai pakaian seragam% ; ,da &uga di kalangan pem#antu peru#atan yang tidak memakai pakaian seragam < @ Besponden $

.E( $a Ker+a Masalah aunter 0 Pem#antu Peru#atan #erpendapat karenah dan ragam manusia yang pel#agai kadang-kadang men&adikan mereka hilang etika ketika #eker&a% ; ,pa#ila pesakit terlalu ramai' -aktu menunggu akan le#ih men&adi pan&ang% 6i ketika itu lah -u&udnya pel#agai keperluan dan kehendak 138

pesakit yang perlu dipenuhi% 6i tam#ah dengan karenah dan ragam manusia yang pel#agai < @ Besponden ! ; kalau kita )ikir logik akal %%% #ila #e#an ker&a #ertam#ah #erat' sudah tentu kita stress% 6i sini akan tim#ul pel#agai masalah% Misalnya 0 mungkin kami #ersikap tidak sa#ar dengan pesakit% ami ni manusia &uga < @ Besponden 5 TIDAK PRO;ESSIONAL 2 Bakan seker&a saya sentiasa mencampuradukkan masalah peri#adi dengan masalah ker&a Pem#antu Peru#atan #erpendapat ada di antara mereka sering mencampur adukkan masalah peri#adi dengan masalah ker&a adalah dari segi ke-angan% ; Masalah peri#adi yang sering kami hadapi selalunya tak lain dan tak #ukan adalah masalah duit% 8api itu perkara #iasa% adangkadang terpaksa cerita masalah pada ka-an-ka-an < @ Besponden 1

Kep#a&an Ker+a Pem#antu Peru#atan #erpendapat mereka tidak menghadapi masalah sangat dari segi kepuasan #eker&a. ; 6ari segi kepuasan ker&a' rasanya tiada apa sangat% =uma persekitaran ker&a a&e lah% 2e#a#nya #ila persekitaran tak #agus' kita nak ker&a pun macam malas < @ Besponden (

139

Be!anan $er+a --Pem#antu Peru#atan #erpendapat #ilangan kakitangan yang tidak mencukupi men&adikan #e#anan ker&a semakin #ertam#ah. ; Bilangan pesakit yang #ertam#ah serta kakitangan tidak mencukupi mem#uatkan tugas kami #ertam#ah #erat dari yang sedia ada se#elum ini < @ Besponden C

Te$anan Pem#antu Peru#atan #erpendapat tekanan yang dihadapi apa#ila mereka terpaksa melayan karenah pesakit disamping #e#anan ker&a yang #anyak% ; ami terpaksa melayan karenah pesakit yang pel#agai and then

#e#an ker&a yang semakin #ertam#ah mem#uatkan kami rasa stress < @ Besponden 2 ; Pihak atasan hanya mementingkan kepuasan pelanggan dan &uga reputasi tanpa mengam#il kira kehendak orang #a-ahan seperti kami% ami pun perlu perhatian < @ Besponden 5

1.1/.7.

DOKTOR

Laporan ini telah di#entangkan kepada 6oktor dan #erikut adalah isuisu penting yang di#angkitkan oleh mereka 0

. Per&ep& (D r Sen" r ) 140

PMB5B,65 M*L5, 0 2aya seorang yang mudah mem#erikan senyuman ketika #erurusan dengan pelanggan

6oktor #erpendapat mereka tidak mudah mem#erikan senyuman kerana penat dan letih% ; ami #ukan tidak mahu senyum% Bila sudah penat dan letih nak

senyum pun kami tak larat < @ Besponden 1 BMN,B 0 2aya tidak pernah #ercakap #ohong semasa men&alankan tugas 6oktor #erpendapat #er#ohong tidak salah kerana mereka selalu #er#ohong ketika mem#eri pen&elasan tentang diagnosis penyakit dan untuk melegakan hati pesakit semata-mata% ; Bagi saya' #er#ohong ni tidak salah% adang-kadang tak sampai

hati nak #agi tahu% 8api ke#iasaanya doktor #er#ohong ketika mem#eri pen&elasan tentang diagnosis penyakit untuk melegakan hati pesakit semata-mata < @ Besponden C ; adang-kadang kami terpaksa &uga #er#ohong dengan

menyatakan penyakit pesakit agak teruk -alaupun hakikatnya tidak semata-mata untuk memastikan mereka datang untuk ra-atan susulan% Jika tidak #er#uat demikian' mereka mesti #uat endah tak endah &e < @ Besponden !

,M,N,> 0 2aya mulakan tugas tepat pada -aktunya

6oktor #erpendapat memulakan tugas tepat pada -aktunya kerana mereka tidak mempunyai masa #ertugas yang khusus%

141

; ami tidak mempuyai masa #ertugas yang khusus seperti &a-atan&a-atan lain% 5tu yang payah < @ Besponden 2

2,B,B 0 2aya sentiasa sa#ar menghadapi tingkah laku pelanggan

6oktor #erpendapat kesa#aran mereka ada #atasnya #ila #erhadapan dengan pesakit% ; ami pun manusia &uga% esa#aran kami ada had #atasannya% Bila #erhadapan dengan indi+idu yang #anyak karenah kadang-kadang tu hilang &ugak sa#ar < @ Besponden 2 ; 6oktor yang #eker&a dalam masa 2! &am tentulah penat% ,nd then &umpa pula pesakit yang #anyak ragam' hilang &uga sa#ar < @ Besponden 1 2M6MB>,N, 0 2aya akan melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang saya ha&ati 6oktor #erpendapat melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang diha&ati adalah le#ih )okus kepada pencapaian ker&aya% ; Pada pendapat saya lah' mungkin le#ih )okus pada

pencapaian.peningkatan ker&aya < @ Besponden 2 ; ,tau #oleh &uga di katakan dari segi pendidikan atau pemahaman pesakit terhadap sesuatu perkara < @ Besponden ! BMB25> 0 >asil pendapatan #ersih daripada punca terlarang

6oktor #erpendapat hasil pendapatan #ersih daripada punca terlarang &arang #erlaku dan sedikit &umlahnya%

142

; Perkara ini &arang #erlaku tapi pernah &uga ter&adi% ,da segelintir doktor mencuri u#at dan peralatan dari hospital < @ Besponden C ; ,da &uga segelintir doktor yang #alik ker&a a-al dari tempoh masa #eker&a se#enar% Mereka ni umpama makan ga&i #uta < - Besponden 1 BMB2Y* *B 0 2aya rasa pendapatan saya tidak setimpal dengan #e#anan ker&a 6oktor #erpendapat pendapatan tidak setimpal dengan #e#anan kerana im#uhan yang diperolehi tidak setimpal% ; ami ker&a 2! &am' oncall tetapi im#uhan yang kami perolehi semacam tidak setimpal dengan ker&a yang kami dilakukan < @ Besponden 2

. Penga'alan (Ra$an Se$er+a) BMN,B 0 ,nggota &a#atan saya sering mem#eri alasan yang tidak #enar sekiranya #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini 6oktor #erpendapat mereka sering mem#eri alasan yang tidak #enar kerana tidak mahu mengam#il risiko% ; e#anyakan mereka tidak mengaku kesalahan kerana tidak mahu mengam#il risiko < @ Besponden C

,M,N,> 0 ,nggota &a#atan saya selalu ponteng ker&a

143

6oktor #erpendapat mereka selalu ponteng ker&a adalah untuk menyelesaikan masalah peri#adi% ; 8erdapat segelintir anggota alasan selalunya kerana anak' emak' suami sakitlah dan macam-macam lagi < @ Besponden ! ; ,da &uga di antara mereka yang kerap ponteng atau mengam#il cuti ecemasan% 8api #os tutup se#elah mata saha&a < @ Besponden 1 2,B,B 0 ,nggota &a#atan saya akan merungut apa#ila di#eri ker&a yang #erle#ihan 6oktor #erpendapat ada di antara mereka yang merungut apa#ila di#eri ker&a #erle#ihan% ; ,da yang merungut apa#ila di#eri ker&a #erle#ihan kerana #e#an ker&a akan #ertam#ah < @ Besponden ! BMB85MB,NJB,2, 0 etua saya mengamalkan sikap dou#le standard 6oktor #erpendapat sta)) yang le#ih komited terhadap ker&a #iasanya disayangi #os% ; 2ta)) yang le#ih komited terhadap ker&a #iasanya akan disayangi oleh #os #er#anding yang kurang kepentingan% 5ni ok supaya mereka akan #eker&a le#ih ra&in lagi < @ Besponden 2 yang selalu ponteng ker&a dengan

144

2M6MB>,N, 0 ,nggota &a#atan saya suka mem#a4irkan harta kera&aan 6oktor #erpendapat pem#a4iran #iasanya dari segi peralatan seperti glo+e% ; Pem#a4iran pun dari segi peralatan seperti glo+e% adang-kadang glo+e yang di#eli kurang #erkualiti ada lu#ang' kadang-kadang nipis% ,lat tulis pula seperti kertas' terconteng sedikit terus #uang -alhal #oleh lagi digunakan se#agai kertas terpakai < @ Besponden !

MBJ,2,M, 0 6i hospital' ker&asama antara unit-unit mudah dicapai

6oktor #erpendapat ker&asama antara unit-unit tidak mudah dicapai kerana prosedur antara unit-unit #er#e4a% ; er&asama antara unit-unit tidak mudah untuk dicapai kerana

prosedur antara unit-unit #er#e4a%

adang-kadang mereka tidak

)aham prosedur antara &a#atan% 5tu yang payah < @ Besponden ! ; 2elain itu' apa yang saya lihat kadang-kadang #ila ada sa&a keskes ru&ukan payah untuk dapat ker&asama dari &a#atan lain% 2aya pun tak )aham kenapa < @ Besponden 2 6525PL5N 0 ,nggota Ja#atan saya melakukan perkara yang #ercanggah dengan peraturan &a#atan 6oktor #erpendapat mereka melakukan perkara yang #ercanggah dengan peraturan &a#atan contohnya tidak memakai la#coat' kasut'minum pagi terlalu lama dan se#againya%

145

; ,da &uga yang melanggar peraturan &a#atan contohnya A tidak memakai la#coat' kasut' minum pagi terlalu lama' mem#aca suratkha#ar semasa -aktu #ertugas% 7alaupun kecil tapi ia tetap melanggar peraturan < @ Besponden C ; Macam di > L' kakitangannya terlalu ramai maka kalu ada yang memonteng' tak dapat nak dikesan < @ Besponden 1 8M *N 0 ,nggota &a#atan saya #eker&a sam#il le-a

6oktor #erpendapat ada di antara mereka #eker&a sam#il le-a kerana persekitaran yang kurang selesa%

; 5ni mungkin dise#a#kan oleh persekitaran ker&a yang kurang selesa% 2o #ila tidak selesa' mereka mungkin akan #eker&a sam#il le-a < @ Besponden C

.E( $a Ker+a Ja!a(an !er!an" ng K)" E( $a 2 2ituasi dan sistem #ertugas PMM,B,> 0 Bakan seker&a saya seorang yang pemarah e#anyakan mereka #erpendapat mungkin ada segelintir yang pemarah kerana terlau penat% ; 5ni saya tidak pasti' tapi mungkin ada segelintir yang pemarah kerana terlalu penat < @ Besponden $

146

LMMB,P 6,N PMM,L,2 0 Bakan seker&a saya lem#ap dalam melaksanakan tugas yang di#eri

6oktor #erpendapat mereka yang lem#ap dan pemalas dalam melaksanakan tugas yang di#eri #iasanya datang dari kes-kes #aru% ; Biasanya' tugas yang lam#at siap ni #ila datangnya kes-kes #aru% Perlu am#il masa sedikit untuk selesaikannya < @ Besponden ! Kep#a&an Ker+a 0 6oktor #erpendapat mereka cuma tidak #erpuas hati dengan #e#an ker&a yang #anyak% ; 6ari segi kepuasan %%% kami cuma tidak #erpuas hati kerana #e#an tugas yang #anyak' im#uhan yang kurang setimpal dan karenah pesakit yang kadang-kadang memeningkan kepala < @ Besponden 2 3. Per! n.angan 3.1 N la -n la '#rn 2ecara keseluruhannya' se&umlah C1'200 #orang soalselidik telah diedarkan dan 1E'E5E anggota telah men&a-a# soalan terse#ut% 5ni mem#erikan kadar respon se#anyak $!G setelah surat peringatan diedarkan% 8erdapat $(%0G daripada anggota merasai mereka mengamalkan nilainilai murni melalui persepsi sendiri% 7alau #agaimanapun' penilaian terhadap anggota lain menun&ukkan !(%0G saha&a yang mengamalkan nilai-nilai murni% 3./ Pen la an D r Sen" r ( per&ep& ) 147

a&ian menun&ukkan $(%0G merasakan mereka mengamalkan nilainilai murni manakala hanya CCG saha&a yang tidak merasakan mereka mengamalkan nilai-nilai murni% 6iantara anggota-anggota yang #ertugas di hospital' ,ttenden

esihatan /!2%CG1 merasakan mereka tidak mengamalkan nilai-nilai murni' diikuti dengan 6oktor /!0%1G1% Jika dilihat per#andingan di antara persepsi dengan tempat #ertugas' peratus persepsi anggota yang #ertugas di -ad /$E%CG1 merasakan mereka mengamalkan nilainilai murni adalah le#ih tinggi #er#anding anggota #ertugas di kaunter /$C%2G1% Jika dilihat dari pengalaman ker&a' peratusan pengamalan #erkurangkan apa#ila telah lama #erker&a% 5ni #oleh diandaikan attendan yang #ertugas di kaunter khususnya telah #erkhidmat lama merasakan mereka tidak mengamalkan nilai-nilai murni% Jika dilihat nilai murni secara le#ih terperinci' le#ih daripda D5G responden ke#anyakan mengaku '#"a% #n(#$ 'e'!er &en-#'an% 7alau #agaimanapun menun&ukkan' petugas peratusan terendah adalah di senyuman &ika

kalangan Pega-ai Peru#atan ((%!G% Per#andingan tempat #ertugas kaunter kurang mem#eri di#andingkan dengan anggota #ertugas di -ad% Per#andingan di antara kategori mendapati peratusan ,ttenden esihatan yang #eker&a $erana "# (: pang$a( "an na'a adalah tertinggi iaitu /C0%0G1' diikuti oleh Pem#antu Peru#atan /2C%0G1% a&ian ini &uga mendapati semakin lama anggota #erkhidmat' peratus keikhlasan #erkurangan% a&ian mendapati peratusan mereka yang tidak pernah #ercakap #ohong adalah rendah di kalangan 6oktor dan Pem#antu Peru#atan 148

dengan peratusan masing-masing 1C%DG dan 10%CG% Manakala #agi mereka yang #erkhidmat le#ih daripada C0 tahun peratusan mereka pernah #ercakap #ohong adalah 12%DG #er#anding mereka yang #erkhidmat kurang daripada 10 tahun ialah (%EG% a&ian mendapati ke#anyakan anggota 'e'#la$an (#ga& (epa( pa"a ,a$(#n-a% 7alau #agaimanapun' didapati 11G daripada etua Jurura-at tidak #er#uat demikian #er#anding kategori yang lain% Peratusan anggota di kaunter yang memulakan tugas tepat pada -aktunya adalah DE%$G &ika di#anding petugas -ad /E1%(G1% 2emakin lama anggota #erkhidmat' semakin #erkurangan peratusan mereka memulakan tugas tepat pada -aktunya%

Jika

dilihat

dari

aspek

kesa#aran'

ke#anyakkan

anggota

akan

!er&a!ar 'eng%a"ap

( ng$a% la$# pelanggan kecuali doktor%

Peratus anggota yang #erker&a le#ih dari 10 tahun adalah le#ih tinggi dari anggota yang #erker&a kurang dari 10 tahun didalam kesa#aran menghadapi tingkah laku pelanggan% e#anyakkan anggota akan pr %a( n (er%a"ap $e&ele&aan pe&a$ (% 7alau#agaimana' antara yang tak setu&u' peratus #agi ,ttendan esihatan adalah tinggi sedikit /2%EG1% Peratus anggota di kaunter yang prihatin terhadap keselesaan pesakit adalah #erkurangan #er#anding dengan mereka yang #ertugas di -ad% Juga semakin lama mereka #ertugas' peratus yang tidak setu&u mereka #erprihatin terhadap keselesaan pesakit semakin meningkat% Le#ih daripada D0 peratus #agi semua anggota yang &angg#p 'ela$#$an apa &a%a+a #n(#$ 'en.apa apa -ang " %a+a( kecuali doktor% >ampir 22 peratus dari doktor tidak #ersetu&u% 149

7alau#agaimanapun semakin lama mereka #ertugas' peratus yang #ersetu&u sanggup melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang diha&ati semakin meningkat% 7alau#agaimanapun' sanggup melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang diha&ati #oleh #er#entuk positi) atau negati)% Jika responden memahami apa yang diha&ati se#agai sesuatu yang positi)' maka ia satu pertanda yang #aik% 8api' kalau se#aliknya' maka ia akan mengaki#atkan perkara yang tak #aik% 8etapi semasa :pre-test yang di&alankan di >ospital a&ang' responden memahami 'ela$#$an apa &a%a+a se#agai sesuatu yang tak #aik% 2ehu#ungan itu' keputusan ini adalah satu pertanda yang tak #aik% Le#ih daripada E0 peratus anggota #ersetu&u #aha-a %a& l

pen"apa(an !er& % "ar pa"a p#n.a (erlarang kecuali attendan kesihatan% >ampir D peratus dari attendan kesihatan tidak #ersetu&u% 5ni #ermakna terdapat 25( ,ttendan lain% Le#ih daripada D0 peratus #agi semua anggota yang ( "a$ a$an 'enga'! l &e!arang ( n"a$an &e% ngga !erla$# &e&#a(# 'a&ala% kecuali attendan kesihatan% 2emakin lama mereka #ertugas' peratus yang #ersetu&u yang tidak akan mengam#il se#arang tindakan sehingga #erlaku sesuatu masalah semakin meningkat% Le#ih kurang D0 peratus dari anggota yang #ertugas di hospital adalah mereka yang reakti) atau #ukan proakti)% Mereka menunggu sehingga ter&adi sesuatu #aru nak am#il tindakan% sekiranya alau macam ini' tidak hairanlah M mendapat #anyak aduan pelanggan% -ang " an+#r$an )le% #n ( kecuali esihatan mendapat pendapatan tam#ahan dari punca yang terlarang seperti rasuah' &udi' curi dan lain-

Le#ih daripada E0 peratus #agi semua anggota yang #ersetu&u akan (#r#( &er(a "ala' a$( < ( doktor% >ampir C peratus dari doktor tidak #ersetu&u% Peratus anggota yang #erker&a le#ih dari C0 tahun adalah le#ih tinggi dari anggota lain 150

yang tidak #ersetu&u untuk turut serta dalam akti+iti yang dian&urkan oleh unit% 5ni adalah satu pertanda yang #aik dan telah ter#ukti pun dalam ka&ian #udaya korporat yang di&alankan pada 200! #aha-a ker&asama dalam pasukan adalah #aik% Le#ih daripada E0 peratus #agi semua anggota yang #ersetu&u a$an 'e'el %ara ( ng$a%la$# #n(#$ 'en+aga 'e+ +a!a(an % Peratus anggota yang #erkhidmat le#ih dari C0 tahun adalah le#ih tinggi dari anggota lain yang tidak #ersetu&u memelihara tingkahlaku untuk men&aga ime& &a#atan% Jika dilihat dari aspek tang&ung&a-a#' le#ih dari E0 peratus dari anggota #ersetu&u untuk !er(angg#ng+a,a! " a(a& &egala ( n"a$an -ang " a'! l kecuali ,ttendan setu&u' peratus #agi ,ttendan esihatan% ,ntara yang tak

esihatan adalah tinggi sedikit /C%(G1%

Peratus anggota di kaunter yang #ersetu&u untuk #ertanggung&a-a# diatas segala tindakan yang diam#il' #erkurangan #er#anding dengan mereka yang #ertugas di -ad% Juga semakin lama mereka #ertugas' peratus yang tidak setu&u untuk #ertanggung&a-a# diatas segala tindakan yang diam#il semakin meningkat Jika dilihat dari aspek ketekunan' le#ih dari E0 peratus dari anggota akan !er#&a%a g g % #n(#$ 'eng%a& l$an $er+a -ang !er$#al ( % 7alau#agaimanapun' antara yang tak setu&u' peratus #agi ,ttendan esihatan adalah tinggi sedikit /2%!G1% Peratus anggota di kaunter yang akan #erusaha gigih untuk menghasilkan ker&a yang #erkualiti' #erkurangan #er#anding dengan mereka yang #ertugas di -ad% Juga semakin lama mereka #ertugas' peratus yang tidak #ersetu&u akan #erusaha gigih untuk menghasilkan ker&a yang #erkualiti semakin meningkat

151

Jika dilihat dari aspek kesyukuran' 6oktor mendapat peratus tertinggi /D$%1G1 yang #ersetu&u #aha-a pen"apa(an ( "a$ &e( 'pal "engan !e!anan $er+a% Peratus anggota yang #erker&a le#ih dari 10 tahun adalah le#ih tinggi dari anggota yang #erker&a kurang dari 10 tahun yang #ersetu&u #aha-a pendapatan tidak setimpal dengan #e#anan ker&a% 6idalam penilaian diri /persepsi1' -alaupun terdapat :#ias:' selalunya &ika dia #erkata dia mem#uat sesuatu yang negati)' selalunya #enar% 8etapi' kalau ia #erkata tidak pasti' ada kemungkinan dia tidak #erkata yang #enar% Maka keputusan yang negati) selalunya #erkemungkinan adalah le#ih #esar dari apa yang dinyatakan% 6ari per#incangan diatas' #oleh dirumuskan #aha-a attendan

kesihatan merupakan anggota yang #oleh di#eri prioriti sekiranya akti+iti penam#ah#aikan ingin diadakan% ,da se#ahagian dari mereka tidak ada initiati) untuk #erusaha dengan gigih' tidak proakti) dan tidak prihatin keatas keselesaan pesakit% 8am#ahan pula' mereka tidak mahu #ertanggung&a-a# di atas tindakan mereka% ,pa yang le#ih menakutkan lagi adalah ada segelintir dari mereka tidak ikhlas dalam peker&aan mereka dan mendapat -ang sampingan dari punca yang terlarang% e#anyakkan dari mereka akan melakukan apa sa&a' asal dapat apa yang diha&ati% Bagi doktor pula' ke#anyakan merasakan #aha-a pendapatan tidak setimpal dengan #e#anan ker&a% Bila #e#anan ker&a #anyak' ada daripada mereka men&adi kurang sa#ar dan kurang mem#eri senyuman% adangkala #e#anan ker&a yang #anyak #oleh mendorong

seseorang itu #erkata yang tidak #enar untuk di&adikan alasan%

152

,da segelintir dari ketua &urura-at datang #ertugas tidak tepat pada -aktunya' yang #erkemungkinan di se#a#kan tugas mereka yang tidak menentu -aktu% ,taupun mereka datang le#ih a-al pada -aktu kerana untuk memastikan ker&a-ker&a yang di&alankan oleh &urura-at dapat disempurnakan% 8etapi sekiranya mereka datang le-at dise#a#kan alasan peri#adi' maka ini akan men&adi contoh yang tidak #aik #agi &urura-at umumnya% alau kita #uat per#andingan diantara tempat #ertugas' didapati ada masalah dengan anggota yang #ertugas di kaunter% ,da yang datang le-at' kurang mem#eri senyuman' tidak prihatin dengan pesakit dan tidak ada initiati) untuk #eker&a dengan ra&in% 5ni ditam#ah dengan si)at tidak ikhlas dan tidak mahu #ertanggung&a-a# diatas tindakan yang diam#il% emungkinan &uga' hasil ka&ian ini mirip dengan attendan kesihatan kerana ke#anyakan dari anggota yang #ertugas di kaunter adalah attendan kesihatan% Boleh &uga dirumuskan #aha-a anggota yang telah lama #ertugas mem#a-a #anyak masalah% emungkinan sudah tidak ada moti+asi untuk #eker&a' ga&i sudah di tahap yang maksimun' tiada peluang untuk naik pangkat atau menunggu hari untuk pencen% Perkara yang perlu di#eri perhatian serius dalam persepsi adalah0 /i1 /ii1 /iii1 /i+1 /+1 2aya #eker&a semata-mata kerana duit' pangkat dan nama 2aya #ercakap #ohong 2aya akan melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang saya ha&ati 2aya tidak akan mengam#il se#arang tindakan sekiranya #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini Pendapatan saya tidak setimpal dengan #e#an ker&a

153

3.0 Pen la an $e a(a& Angg)(a La n ( penga'alan ). Penilaian ke atas anggota lain menun&ukkan #aha-a hanya !(G mengamalkan nilai-nilai murni dan 5CG tidak mengamalkan nilai-nilai% >ospital uala Lumpur mendapat peratus anggota yang sedikit hospital lain dalam pengamalan nilai-nilai murni% #er#anding

7alau#agaimanapun tidak dapat per#e4aan pengamalan nilai-nilai murni antara petugas kaunter atau -ad% Jika dilihat dari aspek setiap &a#atan dalam hospital' &a#atan penda)taran mendapat peratus anggota yang sedikit #er#anding &a#atan lain dalam pengamalan nilainilai murni >ospital uala Lumpur mendapat peratus anggota yang sedikit #er#anding hospital lain dalam 'ela-an pelanggan "engan 'e&ra% e#anyakkan anggota "apa( 'e'!er !an(#an apa! la " ' n(a % Le#ih dari (0 peratus anggota 'e'!er ala&an -ang ( "a$ !enar &e$ ran-a !erla$# &e&#a(# per$ara -ang ( "a$ " ng n % Le#ih dari (5 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya &elal# p)n(eng $er+a terutamanya hospital-hospital pakar% Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi anggota di -ad yang menyatakan #aha-a anggota &a#atannya selalu ponteng ker&a &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di kaunter% Le#ih dari (0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya akan 'er#ng#( apa! la " !er $er+a -ang !erle! %an % Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi anggota di kaunter yang menyatakan #aha-a anggota &a#atannya akan merungut apa#ila

154

di#eri ker&a yang #erle#ihan &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di -ad% Le#ih dari (0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a $e(#a 'ere$a 'enga'al$an ")#!le &(an"ar" % Le#ih dari E0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya $el %a(an $e'a& "an !er& %. Le#ih dari (0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya &#$a 'e'!a@ r %ar(a $era+aan terutamanya hospitalhospital Negeri% Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi anggota di kaunter yang menyatakan #aha-a anggota &a#atannya suka mem#a4ir harta kera&aan &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di -ad% Le#ih dari D5 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya &en( a&a !er& ap &e" a "ala' 'eng%a"ap &e!arang $e'#ng$ nan. Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi anggota di -ad yang menyatakan #aha-a anggota &a#atannya sentiasa #ersiap sedia &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di kaunter% esemua &enis hospital tidak mencapai (0 peratus daripada anggotanya yang menyatakan $er+a&a'a an(ara #n (-#n ( '#"a% " .apa % 2emakin #esar sai4 hospital' semakin rendah peratus yang diperolehi% 7alau#agaimanapun terdapat peratus yang le#ih tinggi anggota di -ad yang menyatakan ker&asama antara unit-unit mudah dicapai &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di kaunter% Le#ih dari D0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya 'ela$#$an per$ara-per$ara -ang !er.angga% aunter yang 155 "engan pera(#ran +a!a(an terutamanaya hospital-hospital pakar% Manakala terdapat peratus yang le#ih tinggi anggota di

menyatakan #aha-a anggota &a#atannya melakukan perkara-perkara yang #ercanggah &ika di#anding dengan anggota yang #ertugas di -ad%

Le#ih dari D0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya !e$er+a &a'! l le,a. Le#ih dari $0 peratus dari anggota menyatakan #aha-a anggota &a#atannya ( "a$ !erp#a&-%a( "engan $e+a-aan ra$an &e$er+a. Perkara yang perlu di#eri perhatian serius adalah0 /i1 /ii1 /iii1 /i+1 /+1 /+i1 /+ii1 ,nggota &a#atan saya hanya mem#antu apa#ila diminta ,nggota &a#atan saya sering mem#eri alasan yang tidak #enar sekiranya #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini ,nggota &a#atan saya selalu ponteng ker&a% ,nggota &a#atan saya akan merungut apa#ila di#eri ker&a yang #erle#ihan etua saya mengamalkan sikap :dou#le standard: ,nggota &a#atan saya suka mem#a4irkan harta kera&aan 6i hospital ini' ker&asama antara unit-unit mudah dicapai yang #ercanggah dengan peraturan &a#atan /iF1 /F1 ,nggota &a#atan saya tidak mahu #ertanggung&a-a# apa#ila #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini ,nggota &a#atan saya #eker&a sam#il le-a

/+iii1 ,nggota &a#atan saya selalu melakukan perkara-perkara

3.1 H#!#ngan an(ara per&ep& "an penga'alan 156

Penilaian ke atas anggota lain menun&ukkan #aha-a hanya !(G mengamalkan nilai-nilai murni dan 5C%0G tidak mengamalkan nilainilai% 5ni menun&ukkan peratus yang le#ih teruk dari persepsi iaitu $(%0G merasakan mereka mengamalkan nilai-nilai murni manakala hanya CC%0G saha&a yang tidak merasakan mereka mengamalkan nilai-nilai murni% Perkara yang perlu di#eri perhatian serius dalam persepsi adalah0 /i1 /ii1 /iii1 /i+1 /+1 2aya #eker&a semata-mata kerana duit' pangkat dan nama 2aya #ercakap #ohong 2aya akan melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang saya ha&ati 2aya tidak akan mengam#il se#arang tindakan sekiranya #erlaku sesuatu masalah Pendapatan saya tidak setimpal dengan #e#an ker&a

Manakala perkara yang perlu di#eri perhatian serius dalam pengamalan adalah0 /i1 /ii1 /iii1 /i+1 yang #erle#ihan /+1 etua saya mengamalkan sikap :dou#le standard: /+i1 ,nggota &a#atan saya suka mem#a4irkan harta kera&aan /+ii1 6i hospital ini' ker&asama antara unit-unit mudah dicapai /+iii1 ,nggota &a#atan saya selalu melakukan perkara-perkara yang #ercanggah dengan peraturan &a#atan ,nggota &a#atan saya hanya mem#antu apa#ila diminta ,nggota &a#atan saya sering mem#eri alasan yang tidak #enar sekiranya #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini ,nggota &a#atan saya selalu ponteng ker&a% ,nggota &a#atan saya akan merungut apa#ila di#eri ker&a

157

/iF1 ,nggota &a#atan saya tidak mahu #ertanggung&a-a# apa#ila #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini /F1 ,nggota &a#atan saya #eker&a sam#il le-a 6i antara anggota-anggota yang #ertugas di hospital' ,ttenden esihatan merasakan mereka tidak mengamalkan nilai-nilai murni' diikuti dengan 6oktor% peranan% Bagi ,ttendan emungkinan )aktor ga&i ada memainkan esihatan' mereka terpaksa pendapatan dari

sum#er lain kerana ga&i #ulanan tak #oleh menampung sara hidup% Bila #uat dua peker&aan' #adan &adi penat' #agaimana nak amalkan nilai murni terutamanya #ila ker&a #anyak% Bagi doktor' ga&i yang diperolehi tak setimpal dengan #e#an ker&a% Bila #e#anan ker&a #ertam#ah dan tidak diiringi dengan upah yang #ersesuaian' maka tidak ada moti+asi untuk mengamalkan nilai-nilai murni% >ospital uala Lumpur mendapat peratus anggota yang sedikit

#er#anding hospital lain dalam pengamalan nilai-nilai murni% 5ni mungkin #erkaitan #e#enan ker&a yang #anyak dan terlalu ramai anggota dalam satu hospital untuk di#eri penga-asan% Jika dilihat per#andingan di antara persepsi dengan tempat #ertugas' peratus persepsi anggota yang #ertugas di kaunter mengamalkan nilai-nilai murni adalah kurang #er#anding anggota #ertugas di -ad% 5ni adalah kerana terlalu ramai pesakit dan ini #oleh mengaki#atkan -aktu menunggu men&adi lama% Bayangkan hendak melayan karenah orang sakit yang tak sanggup menunggu lama% Jika dilihat dari pengalaman ker&a' peratusan pengamalan #erkurangkan apa#ila telah lama #erker&a% 5ni adalah #erkemungkinan sudah tidak ada moti+asi lagi dan menunggu hari untuk pencen% 3.3 Pen la an Perpa"#an 158

Pengamalan nilai-nilai murni yang meli#atkan isu-isu perkauman dari aspek /i1 #ermua)akat' /ii1 toleransi' /iii1 #ersatu padu dan /i+1 #eretika dengan masyarakat adalah memuaskan%% 3.7 E( $a Ker+a >asil ka&ian menun&ukkan 55%0G responden #eretika' CD%0G ada yang #eretika dan (%0G tidak #eretika langsung% Le#ih dari sepuluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka &#$a "a(ang le,a( !er(#ga& kecuali etua Jurura-at% Pem#antu peru#atan mendapat peratus yang paling tinggi iaitu 1$G dari Pem#antu Peru#atan menyatakan rakan seker&a mereka suka datang le-at% ,nggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di -ad yang menyatakan #aha-a rakan mereka suka datang le-at #ertugas% Le#ih dari sepuluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka &#$a 'en.a'p#r a"#$$an 'a&ala% per !a" "engan 'a&ala% $er+a kecuali doktor dan ketua &urura-at% ,nggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di -ad yang menyatakan #aha-a rakan mereka suka mencampur adukkan masalah peri#adi dengan masalah ker&a% urang dari sepuluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka ( "a$ &#$a !er(eg#r &apa an(ara &a(# &a'a la n. ,nggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di -ad yang menyatakan #aha-a rakan mereka tidak suka #ertegur sapa antara satu sama lain% Le#ih dari dua puluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka &#$a 'eng#'pa( rakan seker&a yang lain kecuali doktor dan ketua &urura-at% ,nggota #ertugas di -ad le#ih tinggi 159

peratusnya #er#anding anggota di kaunter yang menyatakan #aha-a rakan mereka suka mengumpat rakan seker&a yang lain% 8erdapat tiga responden iaitu &urura-at masyarakat' Jurura-at 8erlatih dan pem#antu peru#atan yang peratus responden mele#ihi 20 peratus menyatakan rakan seker&anya &#$a 'enga'p# $e(#a "e' $epen( ngan " r &en" r % ,nggota #ertugas di -ad le#ih tinggi

peratusnya #er#anding anggota di kaunter yang menyatakan #aha-a rakan mereka suka mengampu ketua% urang dari sepuluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka ( "a$ 'enepa( +an+ kecuali Pem#antu Peru#atan% ,nggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di -ad yang menyatakan #aha-a mereka tidak setu&u akan rakan mereka tidak menepati &an&i% Le#ih dari sepuluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka ( "a$ perna% 'eng%arga #&a%a )rang la n dalam meningkatkan mutu perkhidmatan kecuali 6oktor dan etua Jurura-at% ,nggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di -ad yang menyatakan #aha-a mereka setu&u akan rakan mereka tidak pernah menghargai usaha orang lain% Le#ih dari dua puluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka seorang yang pe'ara% kecuali 6oktor% ,ttendan kesihatan merupakan peratus tertinggi iaitu C0%0G% Le#ih dari sepuluh peratus dari responden menyatakan pera&aan %a&a" "eng$ ,#+#" " $alangan ra$an &e$er+a % ,ttendan kesihatan mendapat peratus tertinggi iaitu 20%0G% ,nggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di -ad yang

160

menyatakan #aha-a perasaan hasad dengki -u&ud dikalangan rakan seker&a% Le#ih dari sepuluh peratus dari responden menyatakan rakan seker&a mereka &#$a 'eng$r ( $ .a"angan )rang la n (anpa ala&an -ang '#na&a!a% kecuali doktor% ,nggota #ertugas di kaunter le#ih tinggi peratusnya #er#anding anggota di -ad yang menyatakan rakan suka mengkritik cadangan orang lain tanpa alasan% 3.8 Kep#a&an Be$er+a: !e!anan $er+a "an (e$anan $er+a. 2ecara purata' anggaran D5 peratus anggota #erpuas #eker&a terutama mereka yang #eker&a di kaunter #er#anding dengan mereka yang #eker&a di -ad% urang daripada (0 peratus doktor #erpuas hati #erker&a% ,nggota yang tidak #erpuas hati #erker&a adalah mereka yang telah lama #erkhidmat% etidakpuasan hati #eker&a ini #oleh dikaitkan dengan le#ih 50 peratus anggota menyatakan #e#an ker&a adalah tinggi' &uga di kalangan mereka mereka yang yang #erker&a di -ad% Be#anan ker&a ker&a yang yang #anyak tinggi akan #erhu#ungkait dengan tekanan ker&a yang #anyak% 6alam kata lain' mempunyai #e#anan memperolehi tekanan ker&a%

3.6 H#!#ng$a ( Penga'alan N la

M#rn

Dan E( $a Ker+a

Dengan Per! n.angan Ber*)$#& (;).#& Gr)#p D &.#&& )n)

3.6.1 N la M#rn 2 A'ana%

161

6i dalam nilai ini' terdapat dua &enis soalan iaitu mengenai datang ker&a tepat pada -aktunya /Penilaian diri sendiri1 dan rakan seker&a suka ponteng ker&a /Penilaian ke atas anggota lain1% 5su tidak datang ker&a tepat pada -aktunya tidak merupakan masalah #esar kerana terdapat le#ih kurang ! G% 7alau #agaimanapun isu mengenai rakan suka ponteng ker&a merupakan salah satu isu yang penting kerana hampir (5 G yang menyatakan rakan mereka suka ponteng ker&a% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' ke#anyakkan sta)) #erpendapat #aha-a mereka terpaksa ponteng kerana mengurangkan tekanan dan penat% ,da pula yang #erpendapat' sta)) yang telah #erumur terpaksa mengam#il time o66 yang lama% ,da pula menyatakan #aha-a sta)) mereka tersalah sangka #aha-a dia pergi mesyuarat dianggap ponteng% ,da &uga mengam#il masa yang lama untuk minum dan merokok% ,da segelintir #erpendapat #aha-a terdapat sta)) yang ponteng ker&a dise#a#kan oleh masalah peri#adi dan melakukan ker&a part time%

3.6./ N la M#rn 2 Benar 6i dalam nilai ini' terdapat dua &enis soalan iaitu tidak pernah #ercakap #ohong /Penilaian diri sendiri1 dan rakan seker&a suka mem#eri alasan yang tidak #enar /Penilaian ke atas anggota lain1% edua-dua isu ini adalah mustahak untuk ditangani kerana cuma (2G saha&a anggota yang tidak pernah #ercakap #ohong dan le#ih (0G yang menyatakan rakan seker&a suka mem#eri alasan yang tidak #enar% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' ke#anyakkan sta)) menyatakan 162

mereka terpaksa #er#ohong kerana untuk melepaskan diri dan takut dimarahi oleh ketua% ,da &uga yang tidak mahu mengaku kesalahan kerana tidak mahu menanggung risiko% ra-atan% e#anyakkan doktor dan ketua &urura-at terpaksa #er#ohong kepada pesakit mengenai diagnosa dan

3.6.0 N la M#rn 2 I$%la& 6i dalam nilai 5khlas' terdapat dua &enis soalan iaitu #eker&a #ukan semata-mata kerana duit' pangkat dan nama /Penilaian diri sendiri1 dan rakan seker&a suka mem#eri #antuan apa#ila diminta /Penilaian ke atas anggota lain1% Masalah ini perlu di#eri perhatian kerana hanya (DG saha&a sta)) yang #eker&a secara ikhlas dan D5G pula menyatakan #aha-a rakan mereka #eker&a secara tidak ikhlas% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' ke#anyakkan sta)) menyatakan

mereka #ukan tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas tetapi mereka perlu melakukan dua ker&a dalam satu masa untuk menam#ah pendapatan mereka% 2e#agai contoh ,ttenden esihatan #eker&a di stesen minyak /Bandar1 dan petani /Luar Bandar1% ,da &uga di antara mereka yang men&alankan &ualan langsung' #erniaga di pasar malam dan &uga se#agai agen insuran% 7alau #agaimanapun' secara realitinya mereka #eker&a semata-mata kerana duit%

3.6.1 N la M#rn 2 Sa!ar 6i dalam nilai sa#ar' terdapat dua &enis soalan iaitu sa#ar menghadapi tingkah laku pelanggan /Penilaian diri sendiri1 dan rakan seker&a suka merungut apa#ila di#eri ker&a #erle#ihan /Penilaian ke atas anggota lain1% 5su ini perlu di#eri perhatian kerana (0%EG #ersetu&u rakan 163

seker&a suka merungut apa#ila di#eri ker&a #erle#ihan% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' ke#anyakkan sta)) #erpendapat #aha-a mereka kurang sa#ar menghadapi pel#agai karenah pelanggan%

3.6.3

N la M#rn 2 Pr)a$( *

6i dalam nilai proakti) iaitu tidak mengam#il se#arang tindakan sehingga #erlaku sesuatu masalah /Penilaian diri sendiri1 dan sentiasa #ersiap sedia dalam menghadapi se#arang kemungkinan /Penilaian ke atas anggota lain1% 5su penting adalah D1%(G sta)) tidak proakti)% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' ke#anyakkan sta)) #erpendapat #aha-a mereka kurang proakti) kerana sikap mereka sendiri% 2elain itu ada &uga yang #erpendapat' mereka kurang pengalaman serta tiada kuasa untuk melaksanakan sesuatu tindakan%

3.6.7

N la M#rn 2 Tangg#ng+a,a!

6i dalam nilai ini terdapat dua soalan iaitu #ertanggung&a-a# di atas segala tindakan yang diam#il /Penilaian diri sendiri1 dan tidak mahu #ertanggung&a-a# apa#ila #erlaku sesuatu perkara yang tidak diingini /Penilaian ke atas anggota lain1% 6i sini terdapat satu percanggahan di mana di dalam penilaian diri sendiri E!%1G merasakan mereka #ertanggung&a-a# terhadap segala tindakan% Manakala penilaian ke atas anggota pula' D0G menyatakan tidak #ertanggung&a-a# terhadap sesuatu perkara yang tidak diingini #erlaku% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' mereka tidak mahu #ertanggung&a-a# kerana tidak mendapat sokongan daripada ketua mereka%

164

3.6.8

N la M#rn 2 Te$#n

8erdapat dua soalan dalam nilai tekun iaitu #erusaha gigih untuk menghasilkan ker&a yang #erkualiti /Penilaian diri sendiri1 dan #eker&a sam#il le-a /Penilaian ke atas anggota lain1% 6i sini terdapat satu percanggahan di mana di dalam penilaian diri sendiri E$G merasakan mereka #erusaha gigih untuk menghasilkan ker&a yang #erkualiti% Manakala penilaian ke atas anggota pula' D1G menyatakan rakan mereka #eker&a sam#il le-a% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' mereka #eker&a sam#il le-a kerana dise#a#kan oleh persekitaran ker&a yang kurang kondusi)%

3.6.6

N la M#rn 2 Se"er%ana

Nilai sederhana iaitu melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang ha&ati /Penilaian diri sendiri1 dan mem#a4irkan harta kera&aan /Penilaian ke atas anggota lain1% 5su ini perlu di#eri perhatian kerana D1G setu&u mereka akan melakukan apa saha&a untuk mencapai apa yang diha&ati dan ($G setu&u rakan mereka mem#a4irkan harta kera&aan% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' mereka sanggup melakukan apa saha&a untuk mendapat pengalaman dan pencapaian yang cemerlang dalam ker&aya manakala ke#anyakan anggota #erpendapat rakan mereka suka mem#a4ir dari segi penggunaan elektrik' kertas dan peralatan seperti :glo"e%

3.6.9

N la M#rn 2 Ber&-#$#r

165

Nilai #ersyukur adalah pendapatan tidak setimpal dengan #e#an ker&a /Penilaian diri sendiri1 dan tidak #erpuas hati dengan ke&ayaan rakan seker&a /Penilaian ke atas anggota lain1% 5su ini perlu di#eri perhatian kerana (DG setu&u pendapatan mereka tidak setimpal dengan #e#an ker&a dan $!G setu&u rakan mereka tidak puas hati dengan ker&ayaan rakan seker&a% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat'mereka #erpendapat im#uhan dan ga&i yang diperolehi tidak setimpal dengan #e#an ker&a yang #anyak%

3.6.15

N la M#rn 2 Ber( '!angra&a

8erdapat dua soalan dalam nilai #ertim#angrasa iaitu perihatin terhadap keselesaan pesakit /Penilaian diri sendiri1 dan ketua yang mengamalkan double standard /Penilaian ke atas anggota lain1% 2e#anyak (5G setu&u ketua mereka mengamalkan dou#le standard% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' mereka #erpendapat anggota yang le#ih komited terhadap ker&a &ika mempunyai ketua yang adil%

3.6.11

N la M#rn 2 Ker+a&a'a

Nilai ker&asama adalah turut serta dalam akti+iti yang dian&urkan oleh unit /Penilaian diri sendiri1 dan ker&asama antara unit-unit mudah dicapai /Penilaian ke atas anggota lain1% 2e&umlah ECG #ersetu&u yang ker&asama di dalam unit /intra1 mudah dicapai tetapi hanya $5G setu&u ker&asama antara unit /inter1 mudah dicapai% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' mereka #erpendapat ker&asama antara unit-unit tidak mudah dicapai kerana prosedur antara unit-unit #er#e4a dan ada di antara sesama ketua tidak se)ahaman% 166

3.6.1/

N la M#rn 2 D & pl n

Nilai disiplin adalah memelihara tingkahlaku untuk men&aga ime& &a#atan /Penilaian diri sendiri1 dan selalu melakukan perkara-perkara yang #ercanggah dengan peraturan &a#atan /Penilaian ke atas anggota lain1% 5su ini perlu di#eri perhatian kerana se#anyak D2G setu&u rakan mereka selalu melakukan perkara-perkara yang #ercanggah dengan peraturan &a#atan% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' mereka #erpendapat perkara ini memang #erlaku kerana ada di antara mereka yang kurang pengetahuan tentang peraturan &a#atan% 2elain daripada itu ada di antara anggota yang tidak memakai pakaian seragam seperti la#coat dan mengam#il masa yang terlalu lama untuk minum pagi' mem#aca suratkha#ar' merokok semasa -aktu #ertugas%

3.6.10

K)" E( $a2 Meng#'pa( "an Me'* (na%

8a#iat suka mengumpat dan mem)itnah rakan seker&a yang lain' se&umlah 22G setu&u rakan seker&a mereka suka mengumpat rakan seker&a yang lain% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat mereka #erpendapat perkara ini memang la4im #erlaku dikalangan mereka tetapi le#ih kepada hal #erkaitan ker&a dan ketidak puasan hati terhadap rakan seker&a%

3.6.11

K)" E( $a2 Pe'ara%

8a#iat pemarah' se&umlah 2CG setu&u rakan seker&a mereka seorang pemarah% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' mereka

167

#erpendapat rakan seker&a mereka seorang pemarah kerana )aktor seperti #e#an ker&a ' situasi semasa dan mereka terlalu penat% 3.6.13 K)" E( $a2 Menga'p#

8a#iat suka mengampu ketua demi kepentingan diri sendiri' se#anyak 21G setu&u rakan mereka suka mengampu ketua untuk kepentingan peri#adi% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' mereka #erpendapat ke#anyakkan Jurura-at Masyarakat mengampu ketua supaya memihak kepada mereka% 5ni adalah kerana mereka tidak puashati men&alankan tugas-tugas Jurura-at 8erlatih tanpa mendapat pengiktira)an se-a&arnya%

3.6.17

K)" E( $a2 Ha&a" Deng$

Perasaan hasad dengki memang -u&ud dikalangan rakan seker&a ' ini kerana 1DG setu&u yang rakan seker&a mereka mempunyai perasaan hasad dengki sesama rakan seker&a% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' mereka #erpendapat perasaan hasad dengki -u&ud kerana ada di antara mereka yang mendapat layanan yang tidak adil daripada ketua%

3.6.18

K)" E( $a2 T "a$ Pr)*e& )nal

8a#iat sentiasa mencampuradukkan masalah peri#adi dengan masalah ker&a masih #erlaku' se&umlah 1CG mengatakan rakan seker&a mereka tidak pro)esional% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' mereka #erpendapat ada di antara rakan seker&a sering mencampuradukkan masalah peri#adi dengan masalah ker&a khasnya dari segi ke-angan% 168

3.6.16

K)" E( $a2 Le'!a! "an Pe'ala&

8a#iat yang malas dalam melaksanakan tugas yang di#eri masih #erlaku kerana EG #ersetu&u #aha-a rakan seker&a mereka lem#a# dan malas% 6aripada per#incangan kumpulan #erpusat' mereka #erpendapat tugas yang lam#at disiapkan #iasanya kemasukkan keskes #aru dan memerlukan masa untuk menyiapkannya%

169

$% S(ra(eg pena'!a%!a $$an 2trategi perlu di-u&udkan #agi memper#aiki keadaan% a&ian ini telah

di&alankan se#elum mereka men&alani kursus penghayatan nilai-nilai murni% Men&alani kursus sa&a tidak cukup sekiranya tidak ada strategi untuk memastikan pengamalan nilai murni% 2trategi perlu di)okus kepada perkhidmatan kaunter dan meningkatkan moti+asi ,ttendan esihatan%

7.1 Me'per$#$#%$an K#r&#& N la -n la '#rn 2etiap anggota dihospital khususnya yang #ertugas di kaunter dan -ad perlu men&alani kursus nilai-nilai murni% ursus ini haruslah direka #entuk untuk memenuhi citarasa mereka yakni tailor-made untuk memenuhi kehendak sesuatu &a-atan% Penceramah dan )asilitator kursus perlu memahami dan empati terhadap tugas sesuatu golongan petugas% ursus terse#ut &uga mesti ada :6ollo7 up untuk memastikan #ukan sekadar menghadiri kursus saha&a% ke#erkesanannya'

e#erkesanan kursus ini haruslah dinilai oleh pelanggan% 5ni #oleh dilakukan melalui ka&ian kepuasan pelanggan di mana pesakit #oleh menilai petugas kaunter samada mereka mempraktikkan nila-nilai murni seperti yang pernah dipela&ari di dalam kursus% Bagi pen&a-at #aru' nilai-nilai murni ini perlu diterapkan di dalam kurikulum kursus orientasi dan induksi% ,dalah le#ih #aik kalau perkara ini diadakan di dalam kursus semasa mereka #erada di uni+ersiti ataupun kole&% 5ni adalah kerana anggota yang mempunyai masalah etika adalah didapati daripada mereka yang #aru #ertugas%

170

7./ Un ( Peng#r#&an La( %an D Se( ap H)&p (al ,dalah -a&ar setiap hospital untuk me-u&udkan unit pengurusan latihan untuk memastikan setiap anggota mendapat latihan yang diperlukan% *nit ini &uga #erperanan untuk mengenalpasti latihanlatihan yang perlu diadakan% 5a &uga #oleh menyelaras program latihan dengan #erkesan% Penilaian kursus #oleh di#uat untuk menentukan ke#erkesanan sesuatu &enis latihan%

7.0 D Role Model etua &a#atan dan ketua unit hendaklah mempamerkan nilai-nilai murni terle#ih dahulu se#elum dicontohi oleh anggota-angota lain% etua-ketua &a#atan . unit dinasihatkan supaya &angan hanya sekadar #erlakon menun&ukkan yang mereka mengamalkan nilai murni kerana apa#ila di #a-ah tekanan' si)at se#enar mereka akan terserlah% Mereka sepatutnya men&i-ai amalan nilai-nilai murni ini setiap masa supaya ia men&adi #udaya di tempat ker&a% etua &a#atan hendaklah kerap :turun padang: terutama semasa peak period di perkhidmatan kaunter% 5ni adalah supaya ketua &a#atan dapat mengetahui keadaan se#enar yang dihadapi petugas kaunter dan &uga isu-isu yang #erkaitan dengan ke tidakpuasan pelanggan% ,nggota yang senior perlu mempamerkan ciri-ciri yang #aik untuk

men&adi :role model kepada anggota yang #aru% 2ekiranya anggota yang #aru ini meniru #udaya ker&a yang tidak sihat ini akan men&e&askan kualiti perkhidmatan mereka terhadap pesakit%

171

7.1

Me,#+#"$an Ja,a(an Pen-el a Ka#n(er harus melakukan penyeliaan secara le#ih kerap dan

Penyelia

#erterusan #agi memastikan kelicinan perkhidmatan kaunter% Penyelia perlu menyediakan :c5eck list semasa men&alankan penyeliaan% Mereka &uga perlu mengendalikan pelanggan yang #ermasalah untuk mengelakkan ketidakpuashati pelanggan% Pada la4imnya petugas kaunter tidak ada kemahiran ditam#ah dengan #e#an ker&a yang #anyak% Pada la4imnya ke#anyakkan kaunter mempunyai seorang pega-ai yang #ertindak se#agai penyelia kaunter% 2ehu#ungan itu adalah -a&ar ementerian esihatan me-u&udkan &a-atan penyelia kaunter di setiap hospital% ,dalah disyorkan Penolong Pega-ai Peru#atan *C2 untuk men&adi penyelia kaunter% 5ni adalah kerana mereka mempunyai pengetahuan dan #oleh mem#eri perkhidmatan kepada pesakit dengan segera mengikut keperluan /1riage1%

7.3

Men ng$a($an M)( <a& Ter#(a'a A((en"an Ke& %a(an esihatan Malaysia telah #er&aya me-u&udkan &a-atan esihatan / PP 5ni adalah 1 yang strategi dipanggil ,ttendan esihatan%

ementerian dahulunya

yang kenali se#agai Pem#antu Pera-atan

kementerian meningkatkan moti+asi golongan ini% Ja-atan #aru ini mena-arkan ga&i yang le#ih tinggi dan masa naik pangkat yang le#ih

172

singkat% 2kop ker&a mereka &uga le#ih menca#ar kerana meli#atkan pen&agaan pesakit%

7.7

Men ng$a($an $e'a% ran $)'#n $a& $epa"a pe(#ga&

$a#n(er omunikasi adalah sangat penting didalam pengurusan kaunter% 3leh itu setiap petugas kaunter hendaklah mempunyai kemahiran untuk mengendalikan pelanggan se-aktu #erurusan di kaunter% Oer#al dan non +er#al komunikasi adalah penting% emahiran Berhemah Pihak &a#atan disaran untuk menyediakan panduan men&a-a# soalansoalan yang #iasa dikemukakan oleh pelanggan kepada petugas kaunter% 5ni akan memudahkan petugas kaunter men&a-a# dengan le#ih tepat dan #erkesan% etua &a#atan hendaklah memastikan setiap petugas kaunter mempunyai kemahiran so6t skill 0

7.8

Me'!er

n&en( * !ag 'ere$a -ang (ela% !er$% "'a(.

etua &a#atan adalah digalakkan untuk me-u&udkan insenti) untuk meningkatkan #erkhidmat% prestasi khasnya #agi mereka yang telah lama etua &a#atan hendaklah memikirkan cara yang #aik dan

kreati) untuk mem#eri insenti) kepada anggota mengikut kemampuan masing-masing% =ontohnya mengadakan :7orker o6 t5e mont5 a7ard

173

kepada peker&a yang menun&ukkan prestasi ker&a yang cemerlang serta mengamalkan nilai-nilai murni%

7.6

Me'a%a' Kan"#ngan A$# Jan+

etua &a#atan hendaklah memastikan setiap anggota memahami aku &an&i se#elum anggota menadatangani surat aku &an&i terse#ut% 2etiap anggota perlu mengetahui implikasi &ika mereka tidak akur dengan per&an&ian yang telah mereka tandatangani% egagalan mereka mengikut per&an&ian aku &an&i mereka #oleh dikenakan tindakan tataterti# mengikut Peraturan-Peraturan Pega-ai ,-am / kelakuan tataterti# 1 1EEC% =ontoh pelanggaran aku &an&i adalah seperti mem#elakangkan tugas a-am demi kepentingan peri#adi%

7.9

Pega,a K% "'a( Pelanggan ementerian hidmat esihatan telah #er&aya me-u&udkan &a-atan di hospital% >ospital yang #elum hidmat

2etakat ini' pega-ai

pelanggan

mempunyai &a-atan ini' #olehlah mengemukakan permohonan kepada kementerian untuk kelulusan% Buat sementara -aktu pega-ai Pelanggan #oleh dilantik secara sam#ilan%

7.15 Display Board 2alah satu strategi untuk mengurangkan keresahan pesakit sementara menunggu ra-atan.pemeriksaan adalah -a&ar setiap hospital atau klinik menyediakan papan tanda digital #agi mem#eri maklumat terkini

174

#erkaitan

dengan

per&alanan

klinik%

=ontohnya

mem#eritahu

kele-atan doktor dise#a#kan kes kecemasan%

8.5 Ke& 'p#lan a&ian ini mendapati mengamalkan #agaimanapun' menun&ukkan $(G daripada responden merasai mereka melalui terhadap persepsi anggota sendiri% lain /peer 7alau re+ie-1

nilai-nilai penilaian

hanya !(G yang mengamalkan nilai-nilai murni% Jika

di#andingkan mengikut tempat #ertugas' anggota di #ahagian kaunter merasa mereka adalah yang paling kurang mengamalkan nilai-nilai murni &ika di#andingkan dengan anggota yang #ertugas di -ad% Begitu &uga anggota di #ahagian kaunter didapati le#ih #anyak tidak mengamalkan kod etika #er#anding anggota di -ad% 2trategi-strategi perlu di)okuskan kepada anggota di #ahagian kaunter hospital kera&aan% 5ni termasuk mengadakan latihan dan me-u&udkan mekanisme #agi memantau perilaku petugas kaunter% untuk menghadiri kursus nilai murni% di-u&udkan #agi men&alankan etua &a#atan mesti mempastikan semua anggota yang #erurusan dengan pesakit ursus ini haruslah :tailor- made: penyeliaan #erterusan #agi untuk memenuhi kehendak sesuatu &a-atan% Penyelia kaunter perlu meningkatkan mutu perkhidmatan kaunter%

175

,dalah

diharap

dengan

melaksanakan

strategi-strategi

di

atas'

penerapan nilai-nilai murni akan meningkat% 5ni akan hanya ter#ukti apa#ila ka&ian kedua yang akan di&alankan pada penghu&ung tahun 200(%

176