Anda di halaman 1dari 2

[-a literatura relisiosa i moral en els sesles xr\ i x\

Francesc Eiximenis
Vida
E,stuNasqua Girona entre 1330i 1335,i de molt jove entren I'ordefrancisc. di i viatj a Pars,Colnia,Oxford. Itlia i Aviny. Residllarg tempsa Valnciai mor a Perpiny el 1409, essentbisbe d'Elna i patriarcade Jerusalem.Era un entusiastade les formes de vida urbanesi per aquestara s'entnel seu profund i als seuscostums. odi als pagesos

generals Aspectes
La sevaobra estescritaamb una mentalitattpicamentmedieval.Bon coneixedor de RAMoNLLULL.no fou ni i seguidoren molts aspectes de la cultura escolstica com Axrort Crxrls. especulatiu ni un teoleg un msticil.luminat com aquest. escolsticar s a dir. intentade demosL'estructuradels seusllibres s bsicament tret, aquest,que acargumentacions, trar les sevesideesamb llarguesi detallades tualment dificulta la lectura de la seva obra. ja que a vegadesdedicapginesi pginesa demostrar un concepteque el lector modern ha captat des d'un bon principi. El seu didactisme el port a utilitzar i intercalaren els seustextosterics les eixutesexplicacions. Senombroseshistories.contesi faulesque amenitzessin gons Mart de Riquer. E,iximenis mai genial.i ben poc sovintorigino fou gaireb nal, en el sentit ms estricte.pero tenia un gran ofici d'escriptor.Pel que fa a la seva prosa. Riquer la defineix com una prosa clara, precisai matisada,que de vegades sofreix alguna dislocacisintcticaque la fa ms afectiva i directa. En resum. diu que: "E,lsseusescrits.tots ells de carcterreligiso moralitzador,desde la vida catalana envolupenun immens i completpanoramade tots els aspectes prosa,plenade matien una meravellosa de darreries del segle.\tv isn redactats i d'elegncia." sos.d'intenci. de grciaexpressiva

ln Cresti
La sevaobra ms ambiciosa s Lo Crestir), comenQada el l38l i que deixsense acabar.Segons el seu plainicial. havia de comprendrerretzellibres on s'exposessin totes les ideessobreel dogma i la moral del Cristianisme, una mena de gran catecismeenciclopdic. Dels dotzellibresens n'han arribat quatre,els qualsconstende punt de referncia que hauriatingut tota I'o2.587 capitols. de l'abasti l'extensi bra. Dels altres llibres. si no escrits,podem suposar,pels materialsaplegats i alguns fragmentsredactats, que els tenia en un avangat procsde confecci. ElPrimerdelCrestia c o n t 3 8 l c a p t o l s i t r a c t a b s i c a m e n t d e r e l i g iF o . uescrita Barcelona entre 1379 i 1381.El Segon, escrita Barcelona i Valnciaentre 1382 i I 3 8 3, t un carcterfonamentalmentasctici tracta de la dignitat i la moral del cristi.El 1384 escrigu a ValnciaelTerg',que cont 1.060captols i tractadels pecats i del mal, tot fent una rigorosaanlisidelscostumsrurals de l'poca, sempre amb gransdosisd'ironia en contra de les dones.els usossocials en el vestir o en el menjar, els pagesos, etc. El Dotzo Regimentde prncepse de contunilals,escrit a partir de 1383, s un important tractatpolitic influi't sobretotper les ideesd'Aristotil i sant Agust.
35

Tema4

Primer full del lltbre Prituer tlel Crestia de lrrancesc Eiximenis. tret d'un manuscrit copiat a darreries del segle xrv. (Biblioteca del Escorial)

Els pagesosforen un dels sectorssocials m\ destacals en l e s o b r c s d ' E i x i n r e n i s .p e r a q u i c r e n " h e s t i a l s e rsrecs e ()rals e sens ra. e quaxi bstiesbrutes e lon malicioses" ( ] \ {A C )

Una part del Doz, redactada el mateix 1383, el Regimcnt de Iu c'osu ptiblica, tingu una extraordinriaacceptaci entre els jurats valencians que tenien el govern de la ciutat.

Altres obres
Eiximenis escrivi tamb un tractat ti tu l a t L l i b ra del sdngcl s(1392).on. al nb un esti l mol r planer,fa una lloa delsngels quedesperL a tota la pennsulaun renovellament del seu culte.
Una altra de les seves ( 1396).s una peqamoralitzadoramolt obres,el Ltibre clc lestfunes diferentde les stiresmisoginesdel'Espillde J.ruvr. Rorc;o delCrbacci de Bocaccio. El llibre ensenyaa les dones quins sn els seus vicis i les maneresde poder-loscorregir. Exerc una influenciadecisivasobreel Crrbaclio d,el'Arciprestede Talavera. L a V i r u C h r i s r io V i d ad e J e s u u i . s ( 1 3 9 7 - 9? 8) su n l l i b r e m s t i c . e s c r i r e nu n t o p o p u l a r . que pretnde despertar en el lector una profunda devoci.S'hi ha assenyalat la influncia de la Vita Chrisi de Ludolf de Saxnia. obra que fou tradui'dacent anys desprs per Jo..rr RosDECoREt-l-.t. Tamb cal citar Scala Dei o Trac'tatde crntemplaciri (abansde 1406). cercapou,la Doctrinacompendirsa i diverses obres llatines.

Eiximenis s el brillant epilegde la gran pocadel pensament escolstic catal.s l'ltima gran veu medieval en el moment en qu s'iniciala nova etapadel Renaixement. 36