Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA MASALAH PEMBELAJARAN

Kelas : 5 ( Lima )

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia

Tarikh : 05 Ogos 2009 ( Rabu )

Masa : 0830 – 0930 pagi ( 60 minit )

Bilangan murid : 13 orang

Tajuk : Sambutan Hari Kemerdekaan/Kebangsaan.

Kemahiran : Menguji keupayaan murid mengenali hari merdeka.

Penggabungjalinan Isi Kandungan :

1. Lagu Kebangsaan (Negaraku)


2. Tanggal 31(Tanggal 31)

Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid


dapat :-

1. Mengenal lagu kebangsaan Negara Malaysia (Negaraku)


2. Mengenal lagu hari merdeka.
Perentasan Kurikulum : Bahasa Malaysia, Pendidikan Seni dan Kajian Tempatan

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah mendengar lagu tersebut.

Penyerapan Nilai : Patriotisme, Cintakan Negara, Yakin diri, hormat


menghormati serta bertanggungjawab.

Unsur terapi : Pengamatan dan pendengaran.

Bahan Bantu Mengajar : Papan tulis, radio CD, komputer riba dan lembaran
kerja.

LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA
SET Murid mendengar lagu : 1. Guru memperdengarkan Teknik :
INDUKSI lagu kepada murid.
 Nyanyian
( 5 MINIT )
“ Negaraku”
2. Murid turut diminta
berdiri dan menyanyi
lagu bersama-sama. Terapi :

 lagu
3. Guru membetulkan
nyanyian murid.
Nilai :

 kerjasama
4. Guru mengaitkan dengan
isi pelajaran pada hari ini  yakin diri
 seronok

BBM :

 radio CD

 papan tulis

 pen marker

LANGKAH Mengenali lagu 1. Guru memainkan lagu Teknik :


1 kebangsaan : kebangsaan berulang-
 nyanyian
ulang dengan iringan
( 15
muzik.
MINIT )
“Negaraku”
Nilai :
2. Murid diminta  mendengar
menyebut lirik lagu arahan
tersebut satu persatu.
 amalan baik

 cintakan
3. Guru menampal lirik negara
lagu tersebut di papan
tulis.
4. Murid dipilih secara
rawak untuk tampil ke
BBM :
depan secara individu
dan menyanyikan lagu  papan tulis
kebangsaan.
 lirik lagu

 komputer riba
5. Murid lain diminta
mendengar dengan
teliti lagu kebangsaan
apabila rakan lain
menyanyi.

6. Guru memperbetulkan
nyanyian murid.

LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

LANGKAH Memahami erti lagu 1. Murid dan guru Teknik :


2 bersoaljawab tentang
i. Erti Hari Merdeka  Mengenalpasti
apakah erti hari
( 15
ii. Lagu Tanggal 31 merdeka?.  Soaljawab
MINIT )
 nyanyian
Contoh :

Hari merdeka
disambut setiap
31hb Ogos setiap Nilai :
tahun.  mendengar
arahan

2. Guru  kasih
memperdengarkan sayang
lagu “Tanggal 31”
kepada murid.

BBM :
3. Murid diminta
 alat tulis
menyanyi bersama-
sama lagu tersebut.  papan tulis

 komputer riba
4. Murid dipilih secara
rawak untuk tampil ke
depan dan
menyanyikan lagu
tersebut secara
individu.

5. Murid diminta untuk


tampil ke depan dan
menyanyikan lagu
tersebut secara
kumpulan.

ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN


LANGKAH
/MASA

LANGKAH Lembaran Kerja 1. Guru mengedarkan Teknik :


3 lembaran kerja kepada
 mewarna
murid.
( 20 bendera
MINIT )

2. Murid diberi
Nilai :
penerangan oleh guru
tentang aktiviti yang  yakin diri
akan dijalankan.

BBM :
3. Murid dibimbing oleh
guru membuat latihan.  alat tulis

 lembaran kerja

4. Guru menyemak hasil


kerja murid.

PENUTUP Rumusan tentang apa 1. Murid dibantu oleh Teknik :


yang telah dipelajari. guru membuat
( 5 MINIT )  Melakar
rumusan tentang apa
yang telah dipelajari  menulis
pada hari ini.

Nilai :
2. Guru menasihatkan
 yakin diri
murid supaya sentiasa
cintakan Negara dan
menghormati
pemimpin Negara. BBM :

 alat tulis
1. Aktiviti Lanjutan  hasil kerja
 Generalisasi/Aplikas murid
i Kepada Kehidupan
Seharian/Pelajaran
Lanjutan:
 Murid boleh cuba
mengenal pasti
bendera negeri-negeri
lain di Malaysia.

Refleksi Guru Pelatih :

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..……………..………………………………………………………………
Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing :

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………….

Tandatangan

Pensyarah/ Guru Pembimbing