Anda di halaman 1dari 19

BUKU LOG PENGAKAP KANAK-KANAK

Nama Pengakap: Sekawan: Kumpulan: Sekolah:

MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN AHMAD ZULKIFLEE UNGU 08 KAJANG Negeri: SELANGOR SEKOLAH KEBANGSAAN SEMENYIH

ISI KANDUNGAN
Bil 1 2 3 " & , ( + . Tarikh Tajuk Biodata Ahli Pengakap en!ana Keahlian Per#etiaan dan $ndang%$ndang Pengakap Prin#ip 'ukun Negara )ormat dan *ogan Kata Pengakap Sejarah Permulaan Pengakap *erita )utan aung Agung M/S 3 " & ( + 11" 1( TT Pemimpin

BIODATA AHLI PENGAKAP

Nama: Sekawan: Kumpulan: Negeri: Sekolah: Tarikh ahir: Tempat ahir:

M$)AMMA/ )A012/$//1N B1N A)MA/ 2$ K10 33 $N4$ -+ KA5AN4 S3 AN46' S3K6 A) K3BAN4SAAN S3M3N71) 12 6KT6B3' 2--)6SP1TA B3SA' K$A A $MP$'

No8 Sijil Kelahiran: A$ 123"& No8 K8 Pengenalan: --1-1-%1"%1233 Alamat: No8 Tele:on: *ita%!ita: )o=i: Nama Bapa: Nama 1=u: N6 1 5A AN 2 TAMAN M$T1A'A S3M3N71)9 "3&-- S3M3N71) S3 AN46'9 MA A7S1A -3%+(2"%123" ;'< 5$'$T3'BAN4 M3MBA*A B$K$ 1 M1A) A)MA/ 2$ K10 33 B1N AB/$ A) )AK1M 'A5A N66' BA/A'1A) B1NT1 'A5A KAMA'$ 2AMAN / -12%3"&%,(+. ;B<

LENCANA KEAHLIAN PENGAKAP


4

Tarikh: Ma#a: Tempat: Tajuk: Pemimpin:

2, 5anuari 2-11 ;'a=u< -"83- petang /ewan Ter=uka Per#etiaan dan $ndang%$ndang Pengakap Tuan Muhammad 0arid =in A=dul 4hani

18 Per#etiaan Pengakap BAHAWA DENGAN SESUNGGUHNYA SAYA BERJANJI DAN BERSETIAN YANG SAYA DENGAN SEBERAPA DAYA UPAYA SAYA AKAN, TAAT KEPADA TUHAN, RAJA DAN NEGARA MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP

28 1#>arat tangan Per#etiaan Pengakap

38 $ndang%undang Pengakap /iper!a>ai Taat Berguna Ber#audara Ber=udi Ka#ihkan =inatang Menurut perintah Ta=ah hati Berjimat Su!i :ikiran9 perkataan dan per=uatan

Tarikh: Ma#a: Tempat: Tajuk: Pemimpin:

-& 0e=ruari 2-11 ;Sa=tu< +8-- pagi /ewan Ter=uka Prin#ip 'ukun Negara Tuan Muhammad 0arid =in A=dul 4hani

18 'ukun Negara adalah ideologi ke=ang#aan Mala>#ia8 1a telah di=entuk pada 31 6go# 1.(- oleh Majli# 4erakan Negara iaitu #etahun #elepa# =erlakun>a tragedi 13 Mei 1.,. >ang menghan!urkan perpaduan dan ketenteraman negara8 28 Peri#>tiharan Bahawa#an>a negara kita Mala>#ia mendukung !ita%!ita hendak: o men!apai perpaduan >ang le=ih erat dalam kalangan #eluruh ma#>arakatn>a o memelihara !ara hidup demokratik o men!ipta #atu ma#>arakat >ang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati #e!ara adil dan #ak#ama o menjamin #atu !ara li=eral terhadap tradi#i%tradi#i ke=uda>aann>a >ang ka>a dan =er=agai%=agai !orak o mem=ina #atu ma#>arakat progre#i: >ang akan menggunakan #ain# dan teknologi moden8 38 1krar Maka kami rak>at Mala>#ia =erikrar akan menumpukan #eluruh tenaga dan u#aha kami untuk men!apai !ita%!ita ter#e=ut =erda#arkan ata# prin#ip%prin#ip >ang =erikut: Keper!a>aan kepada Tuhan Ke#etiaan kepada 'aja dan Negara 7

Tarikh: Ma#a: Tempat: Tajuk: Pemimpin:

Keluhuran Perlem=agaan Kedaulatan $ndang%$ndang Ke#opanan dan Ke#u#ilaan 2& 0e=ruari 2-11 ;5umaat< -+83- malam /ewan Ter=uka )ormat dan *ogan Kata Pengakap Tuan Muhammad 0arid =in A=dul 4hani

18 )ormat Pengakap dilakukan apa=ila: menemui ahli Pengakap lain9 #ama ada dalam atau luar negara >ang menunjukkan per#audaraan Pengakap8 menemui Pemimpin Pengakap dan penolong%penolongn>a #erta Ketua Kumpulan dan Ketua Patrol / Sekawan8 #ema#a menerima #ijil9 anugerah dan #e=again>a di dalam #atu i#tiadat8 #elepa# =endera diki=arkan dalam 1#tiadat Bendera ; adam Kuda< ketika menjalankan 1#tiadat aung Agung8

28 *ara hormat Pengakap:

38 Makna hormat Pengakap: Tiga jari >ang dirapatkan menunjukkan tiga per#etiaan Pengakap9 iaitu: i8 ii8 iii8 Taat kepada Tuhan9 'aja dan Negara Menolong orang pada #etiap ma#a Menurut undang%undang Pengakap

1=u jari menunjukkan $ndang%$ndang Pengakap8 5ari kelingking menunjukkan ahli Pengakap8 1=u jari =ertaut pada jari kelingking9 menunjukkan Pengakap adalah =er#audara tanpa mengira pangkat9 darjah atau pun keturunan8

"8 *ogan Kata Pengakap: B$AT )AB1S BA1K ;Pengakap Kanak%Kanak< 9

S3 A $ S3/1A ;Pengakap Muda< B3'K)1/MAT ;Pengakap 'emaja< PAN/AN4 $AS ;Pengakap Kelana<

Tarikh: Ma#a: Tempat: Tajuk: Pemimpin:

1, 0e=ruari 2-11 ;Sa=tu< -+8-- pagi /ewan Ter=uka Sejarah Permulaan Pengakap Tuan Muhammad 0arid =in A=dul 4hani

Sejarah permulaan Pengakap oleh Penga#a# Pengakap /unia

10

Pada 22 0e=ruari 1+&(9 #eorang =a>i telah dilahirkan di #e=uah rumah =erhampiran )>de Park9 ondon8 Ba>i itu dinamakan 'o=ert Stephen#on Sm>th Baden Powell8 Bapan>a =ernama 'e?erend )848 Baden Powell9 iaitu #eorang maha guru di $ni?er#iti 6@:ord8 1=un>a ialah anak #eorang ak#amana Briti#h =ernama A8T8 Sm>th8 Beliau mempun>ai tujuh orang adik%=eradik8 Pada u#ia tiga tahun9 =apan>a meninggal dunia dan tinggallah =eliau dalam pemeliharaan i=un>a8 Beliau #angat gemar kepada penghidupan di luar rumah8 Beliau terkenal dengan nama ringka# BP8 BP amat #a>ang kepada kanak%kanak8 BP ditauliahkan #e=agai e:tenan Muda dalam Pa#ukan A#kar )u##ar ke%13 dan ditempatkan di 1ndia pada tahun 1+(, dan kemudian mendapat pangkat Ketua 1n#pektor pada tahun 1.-38 /alam #atu #erangan terhadap Ma:eking pada tahun 1+..9 BP meran!ang mem=awa pe#anan%pe#anan dan menggantikan a#kar%a#kar di medan perang dengan kanak kanak >ang tinggal di =andar >ang di#erang itu8 Kepanta#an dan ke!ekapan kanak kanak ini meninggalkan ke#an >ang amat dalam pada hati BP dan pada tahun 1.-(9 ketika pulang ke 3ngland9 =eliau telah menganjurkan #uatu perkhemahan per!u=aan di Pulau Brown#ea =agi kanak%kanak lelaki8 Melalui keja>aan perkhemahan di Pulau Brown#ea itu9 pada tahun 1.-+9 BP telah mengarang #e=uah =uku =ernama S!outing 0or Bo>#8 BP menanam #emangat taat kepada Tuhan9 'aja dan Negara8 Keja>aan ini tidak dapat ditandingi oleh teman%teman >ang #eBaman dengann>a8 1nti daripada pu#aka >ang ditinggalkann>a ialah adunan teratur =agi ke!ekapan dan tataterti= >ang mengem=angkan da#ar da#ar a#a# #eorang manu#ia8 /alam 5am=ori Pengakap Sedunia Pertama di 6l>mpia9 BP telah dilantik menjadi Pengakap Agung =agi #eluruh dunia8 Pada tahun 1.3(9 #ewaktu =erumur +- tahun9 BP =er#ama%#ama i#terin>a8 ad> Baden Powell9 #eorang >ang telah =er#ungguh%#ungguh mem=antu BP dalam #egala kerja mengem=angkan pergerakan pengakap9 dengan di#ertai oleh anak%anakn>a9 meninggalkan Bandar 'a>a ondon menuju Ken>a di A:rika dan =erma#tautin di #e=uah kampung >ang aman dengan pemandangan >ang indah9 hutan >ang menghijau9 kemun!ak gunung >ang di#elaputi oleh #aijiC di #itulah BP =erehat #etelah lama =er=akti kepada dunia8 11

Buku S!outing 0or Bo># dijadikan panduan untuk #emua pengakap dunia8 'amai >ang telah menerima idean>a kerana ini ter=ukti dengan perkem=angan pergerakan ini ke #erata dunia ke!uali negara%negara komuni#8 Pergerakan pengakap telah mem=eri peluang kepada muda mudi mengam=il =ahagian dalam pel=agai akti?iti dan telah menunjukkan ke!ekapan dalam =er=agai perkara >ang diuji8 Pada mulan>a ma#>arakat menganggap perkhemahan #e=agai #e#uatu >ang janggal9 tetapi kalangan pengakap malah di kalangan ma#>arakat =ia#a8 ord Baden Powell telah menerima =an>ak anugerah #!perti DBaronE dan telah menjadi Ketua Pengakap /unia8 Pada tahun 1.3(9 =eliau menerima 6rder o: Merit8 Beliau telah meneru#kan u#aha dalam lapangan ini #ehingga =erumur +- tahun8 Beliau kemudiann>a melan!ong ke #erata pelo#ok dunia untuk men>ak#ikan #endiri kegiatan pengakap dan pandu puteri8 Seumur hidupn>a9 BP telah =eru#aha mewujudkan kegem=iraan kepada orang lain melalui pergerakan pengakap8 6leh >ang demikian9 adalah menjadi kerugian =e#ar =agi #emua orang khu#u#n>a pengakap apa=ila pada + 5anuari 1."1 BP meninggal dunia8 Mendiang dike=umikan dengan penuh k!hormatan di =awah =a>ang%=a>ang kelem=utan 4unung Ken>a8 Kata%kata akhirn>a kepada kita #emua di dalam pergerakan ini ialah: FT$)AN M3M1MP1N /AN M3MBANT$M$ /1 /A AM K3'5A%K3'5AM$G8 Sejarah Permulaan Pengakap di Mala>#ia Selepa# dua tahun pengakap dia#a#kan oleh #eorang peneroka pengkap dari ord Baden Powell di 3ngland9 ord Baden Powell telah men>angkal perkara ini #ehinggalah kini perkhemahan =ukan #ahaja popular di

ondon =ernarna 3848 Sand# telah datang ke

Singapura pada tahun 1.1- lain menu=uhkan dua pa#ukan pengakap untuk anak%anak orang 1nggeri# >ang =erada di Singapura8 Pada tahun 1.1.9 Kapten N8M8 )a#him dan 3n!ik A828 Al#ago:: telah menu=uhkan pa#ukan pengakap untuk =udak%=udak Mela>u >ang tahu =er=aha#a 1nggeri# di Singapura8 Negeri Mela>u >ang mula%mula menu=uhkan pa#ukan pengakap ialah Pahang9 iaitu di Pekan9 >ang ditu=uhkan oleh 48M8 aidlow9 tetapi apa=ila =eliau meninggal dunia9 pergerakan pengakap di #itu turut =erku=ur8 )an>a pada tahun 1.2( =arulah 12

dihidupkan #emula oleh )8P8 )ert#let >ang kemudiann>a dia#a#kan pula oleh Aheeler dan 3ri#=> dari Peja=at Pelajaran Pahang8 /i Pulau Pinang9 pergerakan pengakap telah ditu=uhkan oleh #eorang ahli pendidik >ang terma#>hur9 iaitu )8'9 4hee#man di Penang 0ree S!hool pada tahun 1.1&8 4hee#man telah =erkhidmat #elama 13 tahun dalam pergerakan pengakap di Mala>a9 #e=agai Penolong Pe#uruhja>a Pengakap Mala>a8 /i Perak9 pengakap telah ditu=uhkan pada tahun 1.2,9 iaitu di Makta= Mela>u Kuala Kang#ar oleh 18'8 Aheeler8 Kemudian itu9 =an>ak lagi #ekolah di Perak menu=uhkan pa#ukan pengakapn>a8 /i Kedah9 pergerakan pengakapn>a =ermula pada tahun 1.228 Peneroka pengakap di Kedah ialah 3848 )i!k#9 38A848 Stuart9 '8P8S8 Aalker dan 48A8 Bloom:ield8 /i 5ohor9 pengakap ditu=uhkan pada awal taliun 1.2+9 iaitu dengan kedatangan 4hee#man dari Pulau Pinang8 Kumpulan >ang pertama ditu=uhkan ialah di 3ngli#h *ollege ;kini Makta= Sultan A=u Bakar< 5ohor Bahru8 Manakala pergerakan pengakap di Melaka dan Negeri Sem=ilan =ermula pada tahun 1.2, oleh Brun#tone8 Pada tahun 1.2,9 Selangor pula menu=uhkan gerakan pengakap dan orang >ang =ertanggungjawa= menu=uhkann>a ialah Ameen Ak=ar8 1ni diikuti oleh penu=uhan pergerakan pengakap di Terengganu pada tahun 1.2( oleh A58 4rade dan di Kelantan ;1.2(< oleh 78M8 Tengku Ahmad Temenggong8 Negeri >ang terakhir di Semenanjung menu=uhkan pergerakan pengakap ialah Perli# pada tahun 1.318 Sa=ah telah menu=uhkan pergerakan pengakapn>a di Sandakan pada tahun 1.1&8 Sementara di Sarawak ia ditu=uhkan pada tahun 1.139 tetapi terhend pergerakan pengakapn>a #ehinggalah pada tahun 1.3- apa=ila ia =ergiat #emula8 Se=elum merdeka9 Per#ekutuan Budak%=udak Pengakap Tanah Mela>u meliputi #emua negeri9 dengan tiap%tiap #e=uah negeri #e=agai #atu daerah pengakap8 Selepa# Perang /unia Kedua9 pergerakan pengakap di Mala>a dan Singapura dima#ukkan menjadi !awangan Per#ekutuan Pengakap 4reat Britain8 Selepa# diadakan pen>u#unan #emula9 tiap%tiap negeri menjadi #atu per#ekutuan >ang terdiri daripada =e=erapa daerah pengakap8 Tiap%tiap daerah ada dengan per#ekutuan pengakapn>a8 Apa=ila Mala>a men!apai kemerdekaann>a pada tahun 1.&(9 Per#ekutuan Budak%=udak Pengakap Per#ekutuan Tanah Mela>u menjadi ahli penuh dalam 13

Per#idangan Pengakap /unia8 /engan wujudn>a Mala>#ia pada tahun 1.,39 naman>a =ertukar menjadi Per#ekutuan Pengakap Mala>#ia dan keahliann>a menjadi =e#ar kerana Sa=ah9 Sarawak dan Singapura menjadi anggotan>a8 Apa=ila Singapura =erpi#ah daripada Mala>#ia pada tahun 1.,&9 Per#ekutuan Pengakap Singapura =erhenti menjadi !awangan Per#ekutuan Pengakap Mala>#ia8 'umah BP >ang terletak di 5alan )ang 5e=at9 Kuala umpur9 ialah i=u peja=at Per#ekutuan Pengakap Mala>#ia9 >ang telah didirikan dengan =elanja 'M1&- ri=u dan telah di=uka dengan ra#min>a pada & 5anuari 1.&( #empena men>am=ut pera>aan ulang tahun >ang ke%&- Pengakap /unia8 'umah BP adalah nadi pergerakan pengakap #eluruh negara8 /i #inilah Ketua Pe#uruhja>a Negara mengarahkan #egala gerak kerja Per#ekutuan Pengakap Mala>#ia8

Tarikh: Ma#a: Tempat: Tajuk: Pemimpin: M6A4 1

1, 0e=ruari 2-11 ;Sa=tu< 1-83- pagi /ewan Ter=uka *erita )utan ;Jungle Books< Tuan Muhammad 0arid =in A=dul 4hani

/i pedalaman 1ndia pada Baman dahulu ada #eekor harimau tua >ang tempang kakin>a dan paling di=en!i oleh =inatang%=inatang >ang hidup aman dalam #e=uah kawa#an hutan8 )arimau ini =ernama Shere Khan8Pada #uatu malam ketika dia menghendap%hendap men!ari makanan Shere Khan ternampak #e=uah khemah pemotong ka>u8 /i dalam khemah itu9 pemotong ka>u #uami i#teri dan #eorang anak meeka >ang ma#ih ke!il #edang tidur dengan n>en>ak8 /i #i#i khemah itu9 unggun api men>ala dengan marakn>a8Kerana terlalu gem=ira menemui mang#an>a itu Shere 14

Khan teru# menerkam8 Malangn>a Shere Khan terpijak =ara unggun api >ang ada di #i#i khemah itu8 /ia pun melolong ke#akitan #ehingga menggemparkan #atu keluarga #erigala >ang tinggal dalam #e=uah gua =atu tidak jauh dari #itu8 Sedang Bapa Serigala =erlari keluar dari guan>a hendak men>ia#at kejadian itu9 ti=a%ti=a dia terdengar #e#uatu mera>ap di dalam #emak8 Apa=ila dia =er#edia hendak menerkam9 dia ternampak #eorang anak manu#ia #edang merangkak ke arahn>a dengan =erani8 Budak itu adalah anak pemotong ka>u >ang tertinggal di dalam khemah ketika i=u =apan>a melarikan diri apa=ila terdengar lolongan Shere Khan tadi8Bapa #erigala menggonggong =udak itu dan mem=awan>a ke dalam gua8 1=u #erigala ka#ihan dan tertarik hati kepadan>a kerana =udak itu #edikit pun tidak takut kepada mereka malah =ere=ut%re=ut dengan anak #erigala >ang lain menghi#ap #u#u 1=u Serigala8 Kedua%dua 1=u dan Bapa Serigala =er#etuju menerima =udak itu #e=agai anak mereka #endiri dan menamakann>a Mowgli8 Anak%anak #erigala >ang lain juga #a>ang kepadan>a dan menganggap Mowgli #e=agai #audara mereka #endiri8Tetapi tidak lama kemudian Shere Khan datang ke mulut gua itu dengan dipandu Ta=aHui9 #eekor ru=ah ;ja!kal<9 >ang memang hidupn>a memakan #i#a tangkapan =inatang%=inatang lain8Ta=aHui terdahulu daripada itu telah dapat menge#an ke mana =udak ke!il pemotong ka>u itu pergi dan mengharap dapat makan #i#a%#i#a Shere Khan jika harimau tempang itu memakan =udak itu nanti8Bagaimanapun apa=ila Shere Khan menuntut #upa>a Bapa Serigala men>erahkan =udak itu9 >ang didakwan>a #e=agai hakn>a9 Bapa dan 1=u Serigala menentang8 Shere Khan !u=a hendak mengam=il =udak itu dari dalam gua9 tetapi =adann>a tidak muat melalui pintu gua8/engan marah dia akhirn>a meninggalkan gua itu tetapi =er#umpah >ang #uatu hari nanti =udak itu akan tetap menjadi mang#an>a8 Semenjak itu9 Mowgli tinggal =er#ama%#ama keluarga #erigala itu dan =enar%=enar #e=agai anak #erigala di dalam hutan8 /1T3'1MA S3BA4A1 A) 1 K$MP$ AN S3'14A A Ada #uatu adat Kumpulan Serigala >ang tinggal di hutan itu8 Apa=ila anak%anak #erigala #udah agak =e#ar9 mereka me#tilah ditunjukkan kepada #emua anggota 15

Kumpulan8 Mereka mengadakan Sidang Kumpulan #e=ulan #ekali pada malam =ulan purnama di kawa#an =er=atu=atu >ang dipanggil Batu Sidang8/i #inilah na#i= anak% anak #erigala ditentukan9 #ama ada diterima #e=agai anggota Kumpulan atau #e=alikn>a8 Apa=ila #eekor anak #erigala #udah diterima #e=agai anggota Kumpulan9 tidak #eekor #erigala lain pun =oleh mem=unuhn>a9 dan jika ada >ang mem=unuh9 hukumann>a ialah =unuh juga8 Bapa Serigala menunggu #ehingga anak%anakn>a terma#uk Mowgli9 #udah =oleh =erlari lari8 Kemudian9 pada #uatu malam =ulan purnama9 Bapa dan 1=u Serigala pun mem=awa anakanak mereka ke Batu Sidang itu8Apa=ila #emua anggota Kumpulan #udah =erada di #itu dengan anak ma#ing%ma#ing9 Ketua Kumpulan9 #eekor Serigala 5antan >ang gagah lagi =ijak#ana =ernama Akela9 mula men>uruh i=u%i=u #erigala menunjukkan anak ma#ing%ma#ing untuk dilihat oleh anggota%anggota Kumpulan8Akhirn>a ti=alah kepada giliran Mowgli8 /ia #edikit pun tidak menunjukkan ra#a takut #e=alikn>a =ergurau dengan anak%anak #erigala lain #eolah%olah dia pun #erigala juga8 Apa=ila Akela men>uruh anggota%anggota Kumpulan melihat Mowgli dan mem=uat keputu#an9 ti=a%ti=a Shere Khan mengaum dari =elakang =atu =e#ar8IAnak manu#ia milikku8 Berikan dia kepadaku #emula kerana anak manu#ia tidak la>ak hidup =er#ama kumpulan SerigalaJI katan>a8 Setelah #en>ap #eketika9 mulalah =e=erapa ekor anak #erigala >ang #udah agak dewa#a men>atakan ra#a tidak #etuju mereka menerima Mowgli8 Mengikut $ndang% undang )utan9 apa=ila tim=ul per#eli#ihan =egitu9 dua anggota Kumpulan >ang =ukan i=u atau =apa kepada anak #erigala itu me#tilah =er!akap men>okongn>a =aru dia diterima menjadi anggota Kumpulan8ISiapakah antara anggota Kumpulan >ang =er#edia men>okongKI tan>a Akela9 Ketua Kumpulan8Tidak #eekor pun anggota Kumpulan itu =er#uara dan 1=u Serigala pun =er#edia hendak =ertempur =ermati%matian untuk mempertahankan Mowgli8 Seekor =inatang lain >ang =ukan anggota Kumpulan itu tetapi di=enarkan =er!akap dalam Sidang Kumpulan ialah Baloo9 #eekor =eruang tua >ang menjadi guru mengajar anak%anak #erigala $ndang%undang )utan8Setelah tidak ada #erigala >ang lain =er!akap9 Baloo =erdiri di tempatn>a di =elakang Batu Sidang dan men>okong #upa>a Mowgli diterima #e=agai anggota Kumpulan8 /ia #endiri =erjanji akan mengajar Mowgli8 Tetapi Mowgli memerlukan lagi #atu #uara men>okongn>a8 16

Ketika Akela meminta #okongan lagi9 Bagheera9 #eekor )arimau Kum=ang >ang tangka# tetapi =aik hati9 ti=a%ti=a =er!akap8 Aalaupun dia tidak =erhak =er#uara9 tetapi mengikut $ndang%undang )utan9 n>awa #eekor anak #erigala =oleh dite=u# dengan #eekor =uruan8/ia akan menghadiahkan #eekor lem=u jantan >ang =aru di=unuhn>a dan di#em=un>ikan tidak jauh dari #itu untuk mene=u# n>awa Mowgli #upa>a diterima #e=agai anggota Kumpulan8 Anggota%anggota Kumpulan #egera =er#etuju menerima Mowgli #e=agai anggota apa=ila mendengar hadiah lem=u jantan >ang ditawarkan oleh Bagheera itu8Mereka turun dari =ukit dan pergi =eramai%ramai mendapatkan =uruan itu dan tinggallah Akela9 Bagheera9 Baloo dan keluarga Mowgli #aja di Batu Sidang itu8Shere Khan mengaum lagi #ekuat hatin>a9 terlalu marah kerana =udak itu tidak di#erahkan kepadan>a8 Tetapi Akela =erkata keputu#an itu amat =aik kerana manu#ia dan anak mereka memang =aik dan Mowgli akan dapat mem=eri pertolongan kepada #uatu hari kelak8 IKekuatan #e#e=uah enam #ekawan adalah ahli #ekawann>a dan kekuatan ahli #ekawan terletak pada enam #ekawann>aG8

Tarikh: Ma#a: Tempat: Tajuk: Pemimpin:

1, 0e=ruari 2-11 ;Sa=tu< -283- petang /ewan Ter=uka aung Agung Tuan Muhammad 0arid =in A=dul 4hani

18 Akela =erteriak DPekD #emua Pengakap Kanak%kanak =erdiri diam dalam keadaan #edia8 28 Akela =erteriak DPekJD9 DPekJD9DPekJD8 38 PKK akan men>ahut panggilan Akela DPekJJJJJJJJJJJD #am=il =erlari mengelilingi Akela8 "8 Akela mendepakan tangan untuk menandakan arahan kepada PKK mem=uat =ulatan =e#ar8 PKK lanta# memegang tangan mem=uat =ulatan =e#ar8 Bila =ulatan telah ter#edia9 PKK menjatuhkan tangan8 &8 Akela mendepakan tangan #ekali lagi9 PKK mengangkat tumit9 Akela rapatkan tangan ke peha9 PKK men!angkung dengan kedua%dua =elah tangan 17

men!e!ah ke tanah9 kepala diangkat dan teru# =erteriak DAkela9 Kami Buat )a=i# BaikD ,8 Se=aik #ahaja perkatan Baik dilaungkan9 PKK lanta# =angun tegak dalam keadaan #edia8 (8 Petuga# men!a=ar dengan hormat kepada Akela8 Petuga# =erteriak dengan intona#i men!a=ar8 +8 LKamu Buat )a=i# BaikKD .8 PKK =erdiri hormat pada akela dan teru# menjawa=: LKami Buat )a=i# Baik8D 1-8 Akela mem=ala# hormat9 PKK tidak menjatuhkan tangan mereka #ehingga Akela #ele#ai mem=ala# hormat8 118 Ketua #ekawan mem=uat laporan kepada Akela8 128 1#tiadat diteru#kan dengan: o Ba!aan doa / Bertaka:ur o Per#etiaan Pengakap o 1#tiadat mengi=arkan =endera o $!apan dan arahan untuk meneru#kan akti?iti8PKK keluar =ari# dan =ergerak kepada Sekawan untuk meneru#kan akti?iti8

18

19