Anda di halaman 1dari 10

PERBEZAAN

ANTARA PEMIMPIN DAN PENGURUS. JELASKAN KONSEP

KEPIMPINAN DARI PELBAGAI PERSPEKTIF YANG TELAH DIAMALKAN OLEH PENGKAJI-PENGJAI DAN PERINTIS SERTA PENGAMAL TEORI TERSEBUT Perbezaan Pemimpin dan pengurus: PEMIMPIN PENGURUS

Membuat inovasi dengan membuat perubahan Mentadbir iaitu mengikut system prosedur terhadap organisasi yang betul

Suka akan keaslian iaitu cara dan idea yang Suka meniru orang lain tersendiri Mengekalkan keadaan sedia ada

Membaiki, membangun, mengembang sesuatu Memberi perhatian kepada system dan struktur organisasi Memberi perhatian kepada semua pekerjanya Menggalakkan kepercayaan Mempunyai pandangan jangka pangjang Bertanya soalan (apa dan kenapa) Membuat sesuatu dengan betul Perbezaan pemimpin dan pengurus dari segi definisi: Pemimpin boleh didefinisikan sebagai cara dan gaya seorang pemimpin dalam menerajui, merancang, menggeraj, mempengaruhi, mengembang dan melaksanakan sesuatu dengan berlandaskan visi yang jelas dengan mempertimbangkan segala risiko untuk mencapai matlamat yang spesifik. Pemimpin juga boleh dan akan mempengaruhi orang lain yang melibatkan ketua dan pengikut di dalam sesebuah organisasi. Selain itu juga pemimpin melibatkan pengagihan kuasa kepada pekerja. Pengurus pula adalah satu pemahaman dalam mentadbir organisasi. Pengurus bertindak sebagai pengarah dan mengawal sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih untuk tujuan menyelaraskan dan harmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai matlamat. Pengurus akan mengurus penggunaan sumber manusia, kewangan, teknologi dan semula jadi di dalam sesebuah organisasi. Ia juga merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan (prosedur, susur galur, system kerja) Bergantung kepada kawalan Mempunyai pandangan jangka pendek Suka bertanya (bagaimana dan bila) Membuat sesuatu dengan betul

Perbezaan pemimpin dan pengurus dari segi ciri-ciri: Pemimpin Mempunyai wawasan dan meletakkan gol Mengambil risiko Mengguna dan melatih pemimpin yang lain Menurunkan kuasa Mempercayai dan setia kepada pengikut Berkongsi kejayaan Menerima tanggungjawab Mempunyai standard etika tersendiri Seorang yang tegas Pengurus Memberi motivasi kepada orang bawahan Bijak mengagih-agihkan kerja Mengambiltahu dan serba tahu Membenarkan kesilapan sebagai pengajaran untuk kearah pembaikan Belajar daripada kesilapan tersendiri Layan setiap kakitangan dengan sama rata Kerja bersama dan turun padang

KONSEP KEPIMPINAN DARI PELBAGAI PERSPEKTIF DAN TEORI: Teori Sifat: Teori sifat memberi penekanan kepada sifat dan kualiti yang dimiliki oleh seseorang untuk melayakkan diri mereka menjadi pemimpin. Antara ciri-ciri pemimpin mengikut teori sifat adalah: 1. Bercita-cita tinggi dan bertenaga 2. Mempunyai kemahuan untuk memimpin 3. Kejujuran dan integrity 4. Berkeyakinan diri yang tinggi 5. Mempunyai tahap kemantapan yang tinggi 6. Berpengetahuan luas dalam tugas yang dillakukan 7. Tidak mempedulikan keperluan pengikut 8. Gagal menjelaskan kepentingan pelbagai sifat relative 9. Tidak mampu memisahkan Antara sebab dan penyebab 10. Membelakangkan factor/ peluang keemasan

Teori tingkahlaku: Teori tingkahlaku terbahagi kepada dua iaitu berorentasikan tugas dan berorentasikan pekerja. Berikut adalah dua jenis teori dibawah teori tingkahlaku: Berorentasikan tugas Berorentasikan pekerja hubungan pemimpin dan

Memberi tugas dan arahan tertentu Wujudkan kepada subordinate pekerja

Harapan adalah subordinat tekun dan Saling yakin meyakini berprestasi Hormat dan menghargai sumbangan Penekanan kepada deadlines untuk pekerja menyiapkan kerja Autokratik Bergantung kepada kuasa kedudukan Piawaian yang ketat Kawalan yang ketat Teori Kontigensi: Teori ini mengambil kira factor situasi yang akan mempengaruhi keberkesanan kepimpinan. Antara situasi yang terlibat adalah: 1. Situasi tahap struktur tugas yang dijalankan 2. Situasi kualiti perhubungan Antara pemimpin dan ahli 3. Situasi kedudukan kekuasaan 4. Situasi kejelasan pesanan dan arahan kerja 5. Situasi norma kumpulan 6. Situasi kesedian maklumat 7. Situasi penerimaan pengikut terhadap keputusan pemimpin 8. Situasi kematangan pengikut 9. Di dalam teori kontegensi terdapat tiga model iaitu: 10. Model kontigensi Fiedler 11. Model Situasi Hersey Blanchard 12. Model teori Laluan-Matlamat/ganjaran (Evan & House) Membantu masalah Memberi galakan Hubungan mersa dengan pekerja Memberi keputusan peluang pekerja membuat

Teori Hubungan pertukaran Pemimpin-Pengikut: Teori ini melibatkan pemimpin melayani staf sama rata dan elak daripada pilih kasih, double standard dan diskriminasi hubungan berkualiti tinggi Antara pemimpin dan pengikut (berasaskan kepercayaan dan saling menghormati)

Jelaskan

definisi

kepimpinan

transformasional.

Bagaimana

seorang

pengetua

mengamalkan stail kepimpinan tersebut bagi meningkatkan pencapaian sekolah?

KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL Maksud kepimpinan Transformasional Kepimpinan membawa banyak pengertian diaman ia bergantung kepada keperluan dan kesesuaiannya. Kepimpinan merupakan satu keperluan dalam membina kekuatan organisasi terutamanya dalam memimpin organisasi dalam mencapai matlamat dan misis yang telah ditetapkan. Kepimpinan juga merupakan satu proses di mana seorang individu itu iaitu pemimpin mempengaruhi orang lain bagi mencapai matlamat bersama. Kepimpinan Transformasi mula diperkenalkan oleh Burns (1978). Kepimpinan Transformasional dianggap sebagai sangat sesuai digunakan dalam organisasi bagi menggantikan kepimpinan transaksional. Bass telah menghuraikan idea kepimpinan transformasi yang memfokuskan

kepada usaha meningkatkan kesedaran tentang isu kepimpinan di dalam kalangan pengikutnya. Peningkatan kesedaran ini memerlukan seorang pemimpin itu mempunyai wawasan, berkeyakinan diri, mempunyai kekuatan dalaman untuk memperjuangkan kebaikan dan bukannya untuk mengejar kepopularitian ( Carlon & Perrewe, 1995). Anjakan paradigma dalam kepimpinan transformasional ini adalah ke arah menekankan kepada konsep kerja secara berpasukan, mewujudkan iklim kerja yang kondusif serta menggalakkan penglibatan subordinat dalam membuat keputusan bagi kebaikan organisasi. Perubahan yang dibawa dalam kepimpinan transformasional dianggap lebih demokratik, adil dan mampu meningkatkan komitmen serta penglibatan individu (Button, 2003). Keunikan kepimpinan

transformasional ialah pada sumbernya iaitu milai peribadi dan kepercayaan seorang pemimpin itu terhadap perkongsian kepimpinan itu sendiri yang akhirnya membawa kepada kelahiran daripada pengikutnya sendiri (Hoy & Miskel, 2005). Pemimpin transformasional merupakan penggerak kepada perubahan dalam organisasinya ataupun dalam institusi sekolah.

MODEL KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL 1. Teori Kepimpinan Transformasional Burns (1978) & Bass (1985) Menurut Burns (1978), asas teori kepimpinan transfrormasional adalah pada hubungan interpersonal, motif dan nilai. Matlamat teori transformasi Burns (1978) adalah untuk meningkatkan nilai moral dan motivasi pengikutnya. Peningkatan ini dilakukan sehingga subordinatnya boleh berfikir tentang apakah yang boleh disumbangkan kepada organisasinya. Konstruk kepimpinan transformasional dikaji berdasarkan kepada teori yang dibina oleh Burns (1978) dan dimurnikan oleh Bass (1985) yang terdiri daripada emapt aspek utama iaitu pengaruh yang ideal atau karisma, rangsangan intelek, pertimbangan individu dan motivasi berinspirasi. Kesemua konstuk ini merupakan amalan dimensi yang dilakukan dalam kepimpinan transforamsional. Berikut merupakan huraian kepada setiap amalan dimensi yang diutarakan. I. Pengaruh yang ideal atau karisma (Charismatic Leadership or Idealized Influence) Pemimpin transformasional dianggap sebagai role model, dihormati, dan dikagumi oleh subordinatnya. Pemimpin trnasformasional juga digambarkan seorang pemimpin yang mempunyai matlamat dan misi yang jelas serta berani dalam menghadapi sebarang risiko yang akan dihadapi pada masa hadapan. Bass (1985) menggariskan bahawa pengaruh yang ditunjukkan dalam kepimpinan ini apabila seorang pemimpin itu menetapkan matlamat untuk dicapai dan memimpin subordinatnya untuk mejayakan matlamat dan menunjukkan teladan yang baik. Pemimpin yang mempunyai sifat karismatik juga merupakan seorang pemimpin yang unggul dan meletakkan harapan yang tinggi terhadap keupayaan subordinatnya. Karisma pemimpin trnasformasional terserlah dengan keyakinan yang ditunjukkan dalam setiap tindakan mereka. Pemimpin yang berkarismatik juga sanggup berkorban demi kepentingan organisasi dan optimis terhadap misi dan visi yang ingin dicapai mereka.

II.

Motivasi berinspirasi (Inspirational Motivation)

Berdasarkan tingkah laku seorang pemimpin transformasional, mereka mampu untuk memotivasikan subordinatnya dan juga dapat menaikkan semangat juang serta berupaya menyahut cabaran yang bakal tiba. Menurut kajian yang dilakukan oleh Button (2003), pemimpin yang berkesan adalah seorang pemimpin yang mempunyai motivasi yang tinggi yang membolehkan subordinatnya terus berusaha untuk mencapai matlamat. III. Rangsangan Intelek ( Intellectual Stimulation )

Pemimpin transformasional secara tidak langsung menggalakkan subordinatnya untuk berfikir secara keratif dan kritis bukannya hanya menyalahkan orang lain keatas masalah yang melanda mereka. Pemimpin trnasformasi bertindak balas secara berbeza dalam menyelesaikan masalah. Faktor ini menggalakkan pemikiran yang baru dalam menyiapkan sibordinat untuk mengahadapai sebarang masalah. IV. Pertimbangan individu ( Individualized Consideration )

Pemimpin transformasi menganggap subordinatnya sebagai seorang individu yang perlu dihormati. Pemimpin ini akan mewujudkan satu persekitaran yang selesa dalam kalangan subordinatnya dengan sentiasa memberi galakan dan sokongan kepada mereka. Pemimpin menghormati segala keputusan yang diberikan oleh subordinat walaupun keputusan tersebut tidak begitu sesuai. Interaksi antara pemimpin dengan subordinatnya membina hubungan kerja yang kondusif kerana pemimpin transformasi sangat oeka terhadap subordinatnya. Rajah 1.1 dibawah menunjukkan ringkasan kepada Teori kepimpinan Transformasional yang diperkenalkan oleh Burn (1978) dan Bass (1985).

2. Teori Kepimpinan Transformasional Leithwood (1994) Model kepimpinan Leithwood menjelaskan tentang komponen kepimpinan transformasi. melalui dimensi membina visi dan matlamat sekolah, menyediakan ransangan intelektual, menawarkan sokongan secara individu, menjadi teladan terhadap nilai-nilai penting organisasi, menunjukkan prestasi kerja yang tinggi, membina budaya sekolah yang kreatif dan membangunkan struktur dan menggalakkan penglibatan dalam proses membuat keputusan. Pemimpin trnasformasional menurut Leithwood memperlihatkan kepimpinan yang tinggi melalui komtimen yang diberikan terhadap matlamat dengan menggalakkan penglibatan guru,guru, membangunkan intelek serta merangsang motivasi guru agar memberikan komitmen yang baik. Amalan kepimpinan jenis ini dapat mewujudkan budaya sekolah yang kreatif terutamanya dalam cara berfikir untuk menyelesaikan masalah. Leithwood (1994) menggariskan tujuh komponen dalam model teori ini iaitu: 1. Membina visi dan matlamat sekolah 2. Menyediakan rangsangan intelektual 3. Menawarkan sokongan secara individu 4. Menjadi teladan terhadap nilai-nilai penting organisasi 5. Menunjukkan potensi kerja yang tinggi 6. Membina budaya yang kreatif 7. Membangunkan struktur dan menggalakkan penglibatan dalam proses membuat keputusan 3. Teori Kepimpinan Transformasional Slocum dan Hellriegel (2007) Teori yang dibina oleh slocum dan Hellriegel (2007) menjadikan teori Bass sebagai asas kepada factor-faktor yang membentuk kepimpinan transformasional. Namun, teori ini dijelaskan secara lebih sistematik yang sesuai dengan pentadbiran pengetua jika dijalankan dalam situasi persekolahan. Slocum dan Hellriegel (2007) membahagikan empat dimensi utama dalam kepimpinan transformasional iaitu motivasi berinspirasi dimana pemimpin mencetuskan inspirasi

di kalangan pengikutnya. Dimensi kedua ialah membina rangsangan intelektual dimana pemimpin transformasional mewujudkan kebijaksanaan dan rasionalliti subordinat untuk menjadi lebih kreatif terutama dalam aspek menyelesaikan masalah. Diemnsi ketiga ialah memupuk pengaruh yang ideal dan yang keempat ialah pertimbangan berasaskan individu. Sebagai menjawab persoalan yang kedua iaitu bagaimana pengetua mengamalkan cara kepimpinan transformasional untuk meningkatkan pencapaian sekolah ialah dengan merujuk kepada model Slocum dan Hellriegel (2007). Model ini lebih sesuai untuk diamalkan di sekolah kerana ia selari dengan situasi semasa berdasarkan interpretasi serta keperluan dengan keadaan sekolah pada masa kini. Secara ringkasnya, amalan model ini diterangkan dalam kerangka kajian 1.2 dibawah.

Rajah 1.2 Sistem Pengamalan Kepimpinan Transformasional Pengetua berdasarkan Model Slocum & Hellriegel (2007)