Anda di halaman 1dari 14

TATA IBADAH

PERAYAAN NATAL AMA INA


HKBP TAKENGON
14 Desember 2013

Thema )*b Thema

: A ah !e ah Me"#as$h$ K$!a %I Y&ha"es 4 : 1'( : De"#a" )ema"#a! Kas$h Na!a Mar$ K$!a +*,*N.a!a/a" Kas$h Ke0a-a A ah Me a *$ Ke0e-* $a" Terha-a0 )esama Ma"*s$a -a" A am )emes!a1

011 Pa"##$ a" Ber$ba-ah

I1 A2ARA PRO)E)I %L: L$!*r#$s3 4: 4emaa!(

L: Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapanNya dengan soraksorai! Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatNya dan kawanan domba gembalaanNya !: "asuklah melalui pintu gerbangNya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataranNya dengan puji-pujian #ngkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk $aja %emuliaan! L: )$a0a/ah $!* Ra,a Kem* $aa"5 !: Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan! Tuhan semesta alam , Dialah $aja %emuliaan! &: Bersyukurlah kepadaNya dan pujilah namaNya 'ebab kasih setiaNya adalah untuk selama-selamanya "arilah kita memuji Dia L : Ber".a".$ K4 46 A. 172: M* $a/a" A ah Ya"# Esa %L&#* BE1N&1111( ( Muliakan Allah Yang Esa di sorga mahatinggi, Sebab kekal selamanya selamat kita ini; Yang berkenan kepadaNya beroleh damai yang baka, dendampun tiada lagi. ( Pujian, hormat dan sembah terimalah, ya Bapa. Engkaulah aja semesta kekal segala abad. !uasaMu tiada bandingnya di sorga dan di dunia; Engkaulah Allah kami"

02. Kata Sambutan/Horas-horas: Ketua Panitia Natal II1 KEBAKTIAN8IBADAH 011 Ber".a".$ B1E N&1 69 A.1 172 BL1 13'1 :)a$ R& Ma Ham*"a;
( ) 'ai ro ma hamuna angka na porsea, ( + , $aja na sangap Tuhan ni saluhut 'ai ro ma hamuna tu Betlehem Ditaon -o na porsuk di tano on *da dakdanak, 'ipalua hita, #la ni jolma na di hamagoan Tasomba ma *bana, Tasomba ma Tasomba ma *bana, Tasomba ma *bana, Tasomba ma *bana, $ajanta *bana, Tasomba ma *bana, $ajanta 77777 A.a! 2 Ber-$r$ 77777

021 <OT=M8INTROTI=)8DOA
L : Di dalam Nama #llah Bapa, dan Nama #nakNya Tuhan .esus %ristus dan Nama $oh %udus, yang menciptakan langit dan bumi #min! Bersorak-sorailah bagi #llah, hai seluruh bumi, ma/murkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian! ! : Langit menceritakan kemuliaan #llah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya0 L: "arilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan T1-#N yang menjadikan kita !: 'ebab Dialah #llah kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya L: 2eritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa Haleluya! !: 3Menyanyikan# $aleluya%haleluya%haleluya" L: "arilah kita berdoa : .a #llah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada"u, karena 4ngkau telah mengaruniakan

#nak"u Tuhan .esus %ristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut %ami memohon kepada"u, terangilah hati kami dengan $oh %udus agar kami mengenal Dia, $aja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia # m i n

031 Ber".a".$ K41 N&1 '1 : 172 :P*!r$ )$&";


Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem" Mari sambut ajamu. aja &amai t'rimalah" Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem" $osiana, Putra &aud, umatMu berkatilah" &irikanlah takhtaMu mahatinggi, mulia. $osiana, Putra &aud, umatMu berkatilah"

041 E0$s!e : Y&ha"es 3: 1971> 5irman Tuhan bagi kita sebagai 4pistel di malam Natal ini tertulis dalam Y&ha"es 3: 1971> yang berbunyi: %arena begitu besar kasih #llah akan dunia ini, sehingga *a telah mengaruniakan #nak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal 'ebab #llah mengutus #nakNya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia 061 Ber".a".$ B1E N&1 4? A.1 1@31 :R$a Ma H$!a )as*-e; ( ) $ia ma hita sasude mamuji Debata 6 7irgir ma parendenta be #i i do na tama, #i i do na tama 777777777Saat menyanyikan ayat 2, Liturgi I maju-------( 8 #mpuan ni #maNa do TinadingkonNa i 6 Tu hasiangan on do ro Tu pardangolan i Tu pardangolan i 091 L$!*r#$ I % Pe"A$0!aa" ( B > Ora"# L : Bila kita melihat ke atas terlihatlah langit yang membentang, Bintang, Bulan dan "atahari yang bersinar begitu indahnya !ika kita melihat ke bawah langit terlihat hamparan bukit dan lembah, !ika kita melihat ke kanan dan ke kiri nampaklah laut yang luas, kita melihat bagaimana tanah memberika kehidupan bagi manusia dan mahluk hidup lainnnya Timbul di dalam hati sempurnanya segala sesuatunya 'iapakah yang menjadikan itu semua99 %ita mendengarkan Liturgi *:
) &ada mulanya adalah 5irman0 5irman itu bersama-sama dengan #llah dan 5irman itu adalah #llah *a pada mulanya bersama-sama dengan #llah + 'egala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan 8 Tuhan #llah adalah #l:a dan ,mega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, .ang "ahakuasa ; %emuliaan bagi Tuhan #llah, kini dan sampai selamalamanya < Dengan 5irmanNya, segala sesuatu diciptakan begitu sempurna, tiada cacat-cela "atahari, bulan dan bintang dan cakrawala, langit dan bumi dan segala isinya, menceritakan keagunganNya

= %uasa Tuhan, semakin nyata begitu sempurna, ketika Dia menciptakan manusia segambar dengan Dia -anya dengan debu tanah, Tuhan menciptakan manusia, namun diberi akal budi untuk mengemban tugas menjaga dan merawat bumi > ,, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan #llah! 'ungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya! ? 'ebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan9 #tau siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya9 #tau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadaNya, sehingga ia harus menggantikanNya9 0>1 K&&r : I"a

0?1 Ber".a".$ K41 N&1 94:1 :B$ a K* $ha! B$"!a"# Gemer a0a"; 3Saat bernyanyi para peserta (iturgi )), maju ke depan# Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, ya *uhanku, tak putus aku heran melihat +iptaanMu yang besar. Maka ji,aku pun memujiMu- .Sungguh besar !au, Allahku"/0 1 0'1 L$!*r#$ II % Ke,a!*ha" Ma"*s$a Da am D&sa ( B 10 Ora"# L : Ndang adong na tigor nanggo sada, ndang adong na marroha, na usouso di Debata 'aluhut jolma nunga manimbil, tung sange do nasida marroha mago ndang adong sibahen na denggan nanggo sada, ai nungga lam moru angka na daulat marroha, lam otik do manisia angka na burju marroha, na so hasea i do dihata i be dohot donganna, marbibir na landit, jala mardua roha nasida mangkatai ) 'aluhut do manisia sumurut, tung sange do nasida marroha mago, ndang adong sibahen na denggan dohot dame, nanggo sahalak + Dibagasan jolma mangkuling pangalaosian tu parjahat i : ndang marhabiaran tu Debata be roha ni jolma jala jumojotan do manisia di elaela simalolong na dinalaho mangulahon angka na jat 8 7etegete dohot pangansion do hatahata ni pamanganna, nungga mansadi ibana mamingkiri mangulahon na denggan, getegete nama dipingkiri di atas podomanna i, dalan na so ture i nama ditopot, ndang be dihabiashon na jat i < Ninna na oto i do di bagasan rohana0 ndang adong Debata0 jahat jala sogir do nasida marpangalahohon hajahaton, ndang adong siulahon na denggan = Ndang tarbahen be turak, ai nungga sor gok tangan, Ndang tarbahen be mulak, ai nungga sor sun mardalan, Nungga dibagasan dosa be hita ala naung tarlalap do hita diangka ulaon na jat, hinorhon ni i sega ma parrsaoran ni manisia tu Debata > &arrimas do Debata, na mangaluluhon hajahaton ni amana tu angka anakna ro disundut patoluhon dohot paopathon angka na sogo roha di *bana, da songon i nang di dok niuppasa @dangka ni tadatada, manjomba tu bonana, hasalaan ni amana mangonai tu anak na@

Landit porhot songon gota ni hapea, hansit ngotngot naung sangap gabe marlea 0 songoni do nang hita, nungga ditompa Debata hita tumiru rupaNa alai gabe marlea dohita ala sai di datdati hita mangulahon angka dosa jala sega ma rupa ni Debata naung adong hian di hita A Tung mansai las do rohanta molo sangap ni roha soggop tu hita alai jotjotan do hita marlosok ni roha do hita mamuji Debata marhitehite parmingguon dinalaho marsaor dohot dongan sahaporseaon B Di parngoluan siapari sai tapangke do angka tingkitta mangulahon angka na jat jala tahaporseai do angka gogo ni portibion jala sai tarpodom do hita dihaportibion, molo sahit na renge gabe tatundalhon do Debata jala mangido hamamalum ni sahit sian angka ruparupa ni portibion )C -amoraon, hagabeon dohot hasangapon i do na pinarsinta ni halak Batak, jala nunga godang ualaon naso gabear diula halak laho patupahon i, jadi toho tutu namora do luhut torop halak batak ala tung mansai godang do angka -,T4L ni batak -otel ima0 hosom, teal dohot late, da hinorhon ni dosa doi saluhutna 9999 101 K&&r : Rema,a 111 Ber".a".$ B1E N&1 3?: 3 BL11?'1 :Par*a/ Ma Harba"#a" I; 3Saat bernyanyi para peserta (iturgi ))), maju ke depan# ( 8 "artua luat huta pe Dung jinangkonna $aja i6 $ohanta pe sai sonang do Dung masuk $aja i naung ro6 #i tiur do rohanta i Dung ro panondang i tusi6 *pe tapuji ma Tuhanta Debata 121 L$!*r#$ III % Ber$!a Kese ama!a"( B 10 Ora"# L : Bumi penuh dosa manusia berusaha melepaskan dirinya dari dosa namun semua usaha manusia itu adalah sia-sia #llah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa Didorong kasihNya yang besar, *a tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia #llah ingin menusia hidup dan beroleh keselamatan Dia menjanjikan akan datangnya !uruselamat !anji tersebut diperdengarkan melalui para nabi Bagaimanakah janji #llah itu terhadap manusia9 ) 'esungguhnya #ku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah %usediakan + #ngkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk $aja %emuliaan ;'iapakah itu $aja%emuliaan9; ;T1-#N, !aya dan &erkasa, T1-#N, perkasa dalam peperangan! ;

#ku akan bertindak terhadap engkau: #ku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah dari padanya < #ku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula 'esudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia ; = 'ion akan %ubebaskan dengan penghakimanyang adil dan orang-orangnya yang bertobat akan %ubebaskan dengan tindakan yangbenar > 'ebab itu T1-#N menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu0 sebab itu *a bangkit hendak menyayangi kamu 'ebab T1-#N adalah #llah yang adil0 berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia! ? "aka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan tujuh kali ganda, yaitu seperti terangnya tujuh hari, pada waktu T1-#N membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan A %atakanlah kepada orang-orang yang tawarhati: ;%uatkanlah hati, janganlah takut! Lihatlah, #llahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran #llah *a sendiri datang menyelamatkankamu!; B &ada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka )C Tetapi engkau, hai Betlehem 4:rata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum .ehuda, dari padamu akan bangkit bagi-%u seorang yang akan memerintah *srael, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala 131 K&&r : Gab*"#a" 141 Ber".a".$ K4 N&1 123: :)C ama!7) ama! Da!a"#; 3Saat bernyanyi para peserta (iturgi )2, maju ke depan# 'Dlamat-'lamat Datang, .esus Tuhanku .ang Turun Dari 'urga, .a $umahmu 'lamat-'lamat Datangmu, Di Dalam Dunia Tuhan !adi 'ama Dengan "anusia, 'alam-'alam 161 L$!*r#$ I< % Ke-a!a"#a" 4*r*se ama! ( 10 Ora"# L : Tutu do do baga-bagai, nungga ro 'ipaluai, napaluahon hita sian dosai, napadamehon hita pardosa dohot Debata nabadiai asa tama hita dijoloni Nabadiai, antong didia do haroronai 9 , $aja ni saluhut $aja jala Tuhan ni saluhut bangso di *bana, ra di inganan nasangapa ma ra haroronai #sing do haroronai sian napiningkiranni jolmai, ai ro do *bana di inganan na lea ima di bara ni pinahan di huta Betlehem nametmeti, jala harorona pe dang ditomu-tomu angka bangso na sangap, alai angka parmahan nadiladangi do dohot suru-suruan pardisurgoi do na manomu-nomu *bana diharoronai, jala

nungga disurirangkonni angka panurirang naparjolo i i hape, "ika = #y ) E#lai anggo ho, ale Betlehem 4prata, mametmethu do ho nian anggo tung pola jujuron tu angka huta marriburibu di !uda0 hape sian ho do haroroan ni na gabe panggomgomi di *srael, jala angka haroroanna sian na nahinan, sian angka ari na robi salelenglelengna@, tabegema Liturgi *F : ) Lukas ): +>-+? + Lukas ): +A-+B 8 Lukas ): 8C-8) < Lukas +: )-+ = Lukas +: 8-< > Lukas +: =-> ? Lukas +: ? A Lukas +: A-B B Lukas +: )C-)) )C Lukas +: )+-)8 @,n ma &artinandaan di -amu: posoposo do dapotonmuna, na binorhos peak di panggagatan #la tompu ma adong dongan ni surusuruan i torop angka parangan parbanua ginang, dipuji nasida do Debata@, ma"-&/: 4emaa! -&h&! 0ar $!*r#$ ra0 ma"-&/ L*/as 2: 14 @-#'#N7#&,N "# D* D4B#T# D* 7*N!#N7, D#"4 "# D* T#N, ,N, D* #N7%# !,L"# -#L,",#N *@ 191 K&&r : I"a 1>1 Ber".a".$ B1E N&1 63 3 A.1 172 BL1 611 :D$ Be!h ehem D& T*b*; 3Saat bernyanyi para peserta (iturgi 2, maju ke depan# ( ) Di Betlehem do tubu ( + Tu holong ni rohaNa Di hita #nak i, * do sian na burju -ubonom rohangkon -upilllit $ajangki, i do, i do, -ulehon di *bana 'ude na di au -upilllit $ajangki on, ,lo, olo, sude na di au on 1?1 L$!*r#$ < % Me"#e"a$ 4es*s ( B ? Ora"# L : "olo di tingki ni angka panurirangi nunga dibaga-bagahon taringot tu haroroni 'ipaluai, jala di tingki ari baga-bagai adong mandok *bana naung rodo ima si .ohannes &andidi nang na jumolo siani adong namadok *bana ima Nabi 4llias, jala ditingki parpudi adong mandok .esus i nabi *sa, nang songoni godang tokoh Dunia menghargai *bana songon #hli #gama,Tokoh "oral, ,rang 'uci, lobi siani didok ahli pembina masyarakat #ttong *a dihita na porsea, naung manjalo di haluaon dohot baga-baga naung binoannai ise do *bana hape 99 tabege ma liturgi pa F : ) .oh ): )- 8 + .oh ): )<

8 < = > ? A

* Tim +: =->b * %orint A: = G > %isah $asul <: )+ 7alatia +: )>-)A * !ohannes +: + G 8 * !ohannes +: < G >

1'1 Ber".a".$ B1E N&1 643 A.1 173 BL1 941 :)&"a"# N$ B&r"#$""a I; %------ Jemaat Berdiri ----- Lampu Dimatikan) Liturgis memandu ketika menyalakan Lilin, dibacakan utusan perwakilan: 7 Pe"-e!a %= 1 H*r$a( : "arhitehite lilin on, ta jalo ma sondang hatiuron na sian Debata #sa *bana manondangi roha nang pingkiranta, ai ndang tarbahen hita mangalangka, molo so *bana donganta 3pagalak lilin# 7 MD/1 Parha a-& 3%nH : "arhitehite lilin on, naung songgop do sondang hatiuron sian Debata tu hita, asa gabe panondang hita dibagasan ngolunta #sa siboan hatiuron hita tu saluhut dongan jolma 3pagalak lilin# 7 Ke!*a Pa"$!$a : "arhitehite lilin on, tabungka ma rohanta, asa tubu, mian jala *bana mangarajai rohanta #sa *bana mangalehon hagogoon, jala pagalakhon rohanta laho mamaritahon barita na 1li marhite ulaonta siganup ari #i di dok do: E#hu do mamillit hamu jala hupadiri hamu, asa laho hamu marparbue, jala asa mian parbuemuna i0 asa dilehon tu hamu nasa sipangidoonmuna sian #ma i marhitehite 7oarhu1; 3pagalak lilinH L : %ita bernyanyi dan dilanjutkan dengan penyalaan lilin dari : 3perwakilan $uas #ma I $uas *naH ( ) 'onang ni bornginna i 1ju ro !esus i6 'onang modom do halak sude -olan dua na dungo dope6 "angingani #nakNa !esus Tuhantai ( + Denggan ni bornginna i 1ju ro !esus i6 Tu parmahan di Betlehem i Dipaboa na di surgo i6 Nunga ro 'ipangolu !esus Tuhanta i ( 8 7odang ni tua disi Di na ro !esus i6 Tung malua pardosa muse 'ian hamagoanna sude6 #la ro 'ipangolu !esus Tuhanta i 201 K&&r : Gab*"#a" 211 Ber".a".$ K4 N&1 11' : 1 :Ha$ D*"$a3 Gemb$ra ah; 3Saat bernyanyi para peserta (iturgi 2), maju ke depan# $ai dunia, gembiralah dan sambut ajamu" &ihatimu terimalah" Bersama bersyukur, Bersama bersyukur, Bersama sama bersyukur"

221 L$!*r#$ <I % Kem* $aa" T*ha" ( B 9 Ora"# L : %eselamatan itu telah nyata 5irman telah menjadi daging, kemuliaan Tuhan melingkupi alam raya -ati yang beku telah dicairkan "ulialah nama"u, kami puji Dikau, seperti malak yang mengungkapkan kemuliaan"u liturgi F* : ) %emuliaan bagi #llah ditempat yang maha tinggi, damai dibumi diantara manusia yang berkenan kepadaNya + &ujilah Dia dengan sorak-sorai, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan sangkakala, biarlah segala yang berna:as memuji dan memuliakan nama"u 8 Tuhan maha adil, tiada yang sebanding dengan 4ngkau %erajaan-kerajaan akan tunduk dan bertekuk lutut 'emua lidah akan mengaku bahwa 4ngkau adalah #llah, $aja dari segala raja, Tuhan dan segala tuan < 7loria bagi nama"u yang maha kudus 4ngkau datang memperdamaikan manusia dengan diri"u Lihatlah, kesempurnaan kini telah lahir, bumi penuh dengan sukacita = #lam raya berkumandang, dari lembah ke lembah, dari bukit ke bukit 'udutsudut kota dan alam-alam desa seluruhnya bergemuruh menyuarakan keagungan sang $aja yang telah lahir > ELihatlah, #ku menjadikan segala sesuatunya baru@, itulah 5irman"u yang saat ini telah nyata %emuliaan bagi 4ngkau ditempat yang maha tinggi #min 23 Ber".a".$ B1E N&1 92 A.1 3 BL1 Ha a as N$ R&ha G&-a"# 3Saat bernyanyi para peserta (iturgi 2)), maju ke depan# ( 8 Tuhan !esus hadomuan, na disuru Debata,6 Na pasaehon sude dosa di dolok 7olgata -asangapon di Debata, laos dame, dame, dame ma di jolma6 Lomo ni roha ni Debata do hita jolma on 241 L$!*r#$ <II %Pr&Eess$( B ? Ha a/ L : %eberagaman status dan jabatan ditengah-tengah dunia ini bukanlah satu hal yang perlu untuk dipertentangkan, namun pada kenyataannya, keberagaman ini menjadi satu jurang pemisah dalam persatuan 'audara-saudari yang terkasih, pembelaan diri terhadap satu jabatan yang dipegang membuat seseorang menjadi menutup diri terhadap orang lain yang memiliki satu status6jabatan .esus berkata dalam doanya kepada #llah, Eagar semua satu adanya@, hal ini membuktikan bahwa jabatan bukanlah satu hal yang dipermasalahkan, namun iman itulah yang mempersatukan #pa pendapat seseorang tentang jabatan yang dipegangnya, lalu apa yang seharusnya terjadi dengan beragamnya jabatan yang ada ditengah-tengah dunia ini, marilah kita ikuti liturgi F**:

) Pe!a"$ : 'aya adalah seorang petani, saya biasa bekerja di sawah .ahJ "emang kotor, tetapi itu semua saya lakukan untuk menghasilkan sesuap nasi 'aya adalah orang yang sangat penting !ika saya tidak ada tentunya kita semua tidak bisa makan nasi !adi menurut saya, saya adalah orang yang paling benar + T*/a"#8Pe"#*saha /a.* : 'aya seorang pengusaha "embuat kayu dari sebatang pohon itu adalah keahlian saya 'aya tidak perduli dengan kelestarian alam, yang penting saya bisa mendapatkan uang Terus terang saja, tanpa kayu kita semua tidak bisa memiliki rumah yang nyaman dan asri Nah tentu saja saya yang paling benar 8 )&0$r : 'aya seorang supir &ekerjaan saya membawa kendaraan sehingga seluruh sewa dapat sampai ketujuannya %ehati-hatian dituntut dari seorang supir, keselamatan penumpang menjadi nomor satu "ari kita pikirkan bersama, mungkin kalau saya tidak ada, perekonomian, usaha atau apapun pasti akan berhenti %alau sudah berhenti apa yang terjadi9 Negara ini bisa hancur !adi kalau menurut saya, supirlah yang paling benar < PeraDa! : Tugas saya adalah merawat pasien di sebuah rumah sakit Bersih dan steriil harus menjadi nomor satu, tujuannya adalah kesehatan Dimana-mana saya dibutuhkan Tentunya sangat dibutuhkan di semua kalangan masyarakat 'aya termasuk orang penting !ika tidak penyakit bisa merajalela !adi kalau menurut saya, saya adalah yang paling benar = Pe#aDa$8Kar.aDa" : 'aya adalah pegawai, saya bekerja di instansi pemerintahan maupun swasta &egawai mungkin dianggap kesil dan rendah Tetapi kalau kita mau jujur perusahaan bisa berjalan dengan baik jika ada pegawai Tanpa pegawai perusahaan akan cacat !adi menurut saya, sayalah yang paling benar > Pem$m0$" : 'aya seorang pemimpin, keberlangsungan kinerja sebuah organisasi pemerintahan maupun perusahaan bergantung kepada saya Tanpa saya management akan rumit dan tidak teratur Tentunya saya harus bertanggungjawab akan semua hal yang bisa terjadi !adi menurut saya, sayalah yang paling benar ? Mas.ara/a! : 'aya adalah masyarakat biasa, mungkin saya tidak ada apaapanya Tetapi jangan salah, tanpa saya seorang pemimpin tidak bisa berdiri 'uara saya sangat diperlukan Tanpa masyarakat, pemimpin juga tidak bisa apaapa, siapa yang mau dipimpin9 !adi kalau menurut saya, sayalah yang paling benar A Pem*/a A#ama FF : Natal ini mempersatukan kita 'emua satu adanya, saling melengkapi di dalam kekurangan kita, saling mengisi di dalam kelebihan kita "engapa kita memperdebatkan hal-hal yang jelas sudah berbeda9 "ari kita

mencari kesatuan, sehingga semua menjadi baik dan berjalan sesuai dengan :ungsinya masing-masing %ita baca bersama *njil $asul &aulus kepada !emaaat di EEes*s Ps 1 4 a.1 19, Demikian bunyinya : EDari pada-Nyalah seluruh tubuh, --yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota--menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih Demikian 5irman Tuhan,@ Tuhan memberkati 261 Ber".a".$ K41 11? : 172 :)=NGG=H M=LIA; ) 'ungguh mulia, berkarunia -ari Natal yang kudus Duka berakhir0 %ristus tDlah lahir "ari bernyanyi dengan merdu! 3Saat bernyanyi ayat kedua para peserta (iturgi 2))), maju ke depan# + 'ungguh mulia, berkarunia -ari Natal yang kudus Damai ilahi nyata kembali "ari bernyanyi dengan merdu! 291 L$!*r#$ <III % P*,$70*,$a"( B 10 Ora"# L : "ariaria do tondingki mida Debata, ai ditatap do haetehon ni naposona on &arhatuaon ma ahu olat ni on marsundutsundut, asa lam marlomo Debata mida ahu dohot sude angka pinomparhu, marhite bisuk nanilehonNa tu hita batak tama do pakkeonta i mamuji 7oarnai marhite umpasa natapakke diparsaoran ni hita bangso batak sialai tatangihon ma hata parhatuaonon tabegema liturgi F*** : ) 'apala na mardalani, unang olat ni sigalangan 'apala naung ditobus Debata, ba unang ma diparalangalangan #lai gabe siulahon hata i ma hamu unang holan panaginangi asa tutu hamu siihutton %ristus + Tubu simarlasuna, di dolok ni sibuluon 'ude antong na ni ulamuna tung dipasupasu Tuhan 1nang ma mabiar hamu molo tapangido manang aha marguru tu lomo ni rohaNa, tangihononNa do hita jala dilehon tu hita angka na tapangido i saluhutna jala tongtong do hita dipasupasu Tuhan 8 Lubuk ni lobutua, di bahen halak panjalaan 'ahat mahita saurmatua ai nungga malua hita sian angka parmaraan #i naung holom hian do hita alai tiur do anggo nuaeng dibagasan Tuhan i, marparange ma hita songon anak hatiuron < Bagot na mandungdung ma tu pilopilo na marajar, sai salpu ma angka lungun, sai roma angka najagar #lai lumobi sian i dope, ai itahalashon do nang angka haporsuhon, ala taboto, dihorhon haporsuhon i do habengeton ni roha, jala dihorhon habengeton ni roha i do hatuaon, jala hatuaon i do mangkorhon pangkirimon = Balintang ma pagabe, tumundalhonon si tadaon #rinta ma gebe, molo masipaoloan "angasahon 7oar ni Tuhanta !esus %ristus, asa sahata hita saluhutna, unang ma adong parbolatan di hita -ot ma hita binahen ni sada ni roha dohot sada ni pikkiran

> #mpapaga dolok, tu ampapaga ni -umbang Ba hita do marsogot, laos hita do nang haduan #lai patut do hita na margogo i manganju hagaleon ni angka na hurang gogo, jala unang ma tahasiani dirinta 7anup ma hita mambahen halomoan ni dongan, laho padengganhon jala pauliulihon ? 'ambil na tartondong, dapotsa papaluan #sa denggan mardongan, unang masipamaluan #le angka dongan, molo tung tarsomong jolma mardosa, hamu angka naung taruli di tondi ma patureturehon ibana marhitehite tondi na lambok0 alai matahon dirim, sotung dohot ho tarajumi "arsiurupan ma hamu mamorsan angka na dokdok i, ima dalan mangaradoti patik ni %ristus A Tombak sulusulu parasaran ni haluang, jolma naporsea do hita so mohop mida hepeng #i tarsurat do urat ni nasa hajahaton di roha na holongan di hepeng, i do disangkapi na deba umbahen na lilu sian haporseaon i, gabe di aithon do godang na bernit tu dirina B 'ibigo ambaroba rara hulinghuling na, gabe uli do parrupa na roa, asal ma sai lambok pangkulingna #ngkup ni i, ale angka dongan, pingkiri hamu ma nasa parange na sintong, na daulat, na tigor, na bontor, na uli, nadenggan begeon ro di sude na targoar haburjuon na tau pujipujian )C Bona ni aek puli di dolok ni sitopongan, sai tubu ma di hita angka na uli, lam martamba nang sinadongan ,n do dipangido Debata, naeng ma lam sumurung holong ni rohamuna, marurat di parbinotoan dohot di nasa panimbangon partondion, laho manangkasi na rumingkoti i, asa polin hamu, so partuktuhan, sahat ro di ari ni %ristus 2>1 D&a ).aEaa! : 2?1 Ber".a".$ K41 '' GITA )ORGA BERGEMA ) 7ita sorga bergema, ELahir $aja mulia! Damai dan sejahtera turun dalam dunia @ Bangsa-bangsa, bangkitlah dan bersoraklah serta, &ermaklumkan %abar Baik0 Lahir %ristus, TDrang ajaib! 7ita sorga bergema, ELahir $aja mulia!@ + .ang di sorga disembah %ristus, $aja yang baka, lahir dalam dunia dan "aria bundaNya Dalam daging dikenal 5irman #llah yang kekal0 dalam #nak yang kecil nyatalah *manuel! 7ita sorga bergema, ELahir $aja mulia!@ 8 $aja Damai yang besar, 'uraya -idup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapNya, tak memandang diriNya, bahkan maut ditDrimaNya, lahir untuk memberi hidup baru abadi! 7ita sorga bergema, ELahir $aja mulia!@ 2'1 Re"*"#a" Na!a : 301 Ber".a".$ BE N&1 6> :N*"#a 4*m0a"# M*se; %Me"#*m0* /a" Persembaha"(

( ) Nunga jumpang muse ari &esta i6 -atutubu ni Tuhanta !esus i6 Tuat do *bana sian surgo i "ebat tu hita on6 -asangapon di Debata, dame,dame ma di jolma 6 Las ni roha ni Debata -ajolmaon muse ( + Beta, ale dongan tu Betlehem i6 *tasomba ma Dakdanak na disi6 Na tinongos ni parasiroha i Debata #ma i6 -asangapon di Debata, dame,dame ma di jolma 6 Las ni roha ni Debata -ajolmaon muse GGGGGGGGG11 &r#a" GGGGGGGGG ( 8 'ombanami ma di -o na tubu on6 -o siboan dame tu portibion6 'ai pasaorhon ma tu rohanami on Dame"i o !esus 6-asangapon di Debata, dame,dame ma di jolma6 Las ni roha ni Debata -ajolmaon muse 311 Pe"#*!*sa" Da am H$-*0 )ehar$7har$ L: Telah datang sang !uruselamat jalan pendamaian bagi orang berdosa kepada Tuhan yang %udus, melalui kedatanganNya yang membebaskan kita dari dosa, sehingga kita memperoleh janji keselamatan yang disediakanNya yakni kebahagian yang sejati, akan tetapi agar jangan kita tak memperoleh janji tersebut, hendaklah kita melakukan seluruh kehendak Tuhan menjadi terang yang bercahaya dari apa yang telah kita terima malam ini %arena itu .a Tuhan jadikanlah aku pembawa damai, !ika terjadi kebencian ! : !adikanlah aku pembawa cinta kasih L : !ika terjadi sakit hati ! : !adikanlah aku pembawa perdamaian L : !ika terjadi perselisihan ! : !adikanlah aku pembawa kesatuan L : !ika terjadi kesesatan ! : !adikanlah aku pembawa jalan L : !ika terjadi kebimbangan ! : !adikanlah aku pembawa kebenaran L : jika terjadi ketakutan ! : !adikanlah aku pembawa pengharapan L : !ika terjadi kegelapan ! : !adikanlah aku pembawa terang L : !ika terjadi kesedihan ! : !adikanlah aku pembawa penghiburan LK! : .a Tuhan, !adikanlah aku seorang yang rajin memberi, tidak hanya menerima %arena melalui itu kami memperoleh berkat di dalam hidup kami LK! : .a Tuhan, kami serahkan hidup kami ketanganmu, menjadi persembahan yang berharga di hadapanmu, karena 4ngkaulah Bapa dan Tuhan kami 321 D&a 0e"*!*0 : D&a Ba0a Kam$ D&a Ber/a!

Ber".a".$ : A11me"111113 A11me"111113 A11111me"1 III1 AAara +ar"a )ar$ -$a!*r !erse"-$r$ 1

PANITIA H )EL=R=H MA4ELI) GERE4A HKBP TAKENGON MENG=2APKAN : ;)ELAMAT HARI NATAL;

H&ras7H&ras7H&ras
).a &m

PERAYAAN NATAL AMA INA


HKBP TAKENGON
14 Desember 2013