Anda di halaman 1dari 11

JMG 215 Terdapat Berbagai-Bagai Aliran Pemikiran Dalam Konteks Geografi Kontemporari Dan Kepelbagaian Ini Adala %ang

&ebi &"as' Bin(angkan' Baik Disebabkan Ia Dapat Memberi !"at" Pema aman Tentang #enomena $"angan Dengan Dimensi

Pengenalan
Geografi memberi pandangan asas tentang dunia tempat tinggal kita dan cara manusia mengorganisasikan ruang. Alexender Von Humboldt dan Carl Ritter yang terkenal sebagai bapa geografi fizikal pernah mengatakan bahawa tugas yang paling wa ar bagi ahli geografi ialah penerangan dunia sebagai tempat kediaman manusia. !erspektif keruangan pula adalah suatu unsur yang amat penting untuk memahami segala kegiatan manusia yang berlaku di permukaan bumi dan uga untuk mengka i faktor"faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. #ifat"sifat keruangan menarik minat ahli geografi untuk mengka i bagaimana tempat$ barang$ orang benda dan sebagainya berada $ terorganisasi dan tersusun di muka bumi. %inat geografi terhadap aspek ruang membawa ahli geografi kepada pertanyaan asas geografi seperti & why of where'$ kenapa dan bagaimana sesuatu boleh berlaku di sesuatu tempat dan menghasilkan sesuatu pola atau bentuk( )agaimana sesuatu boleh berlaku di sesuatu tempat dan tidak di tempat lain( !ertanyaan asas asas geografi inilah yang membantu kita untuk mengenal dan memahami dunia. !erspektif keruangan dalam geografi seperti mana yang telah diperkenalkan oleh Geography *ducation +ational ,mplimentation !ro ect -G*+,!. pada /012 di Amerika #yarikat memfokuskan kepada lima tema iaitu lokasi$ interaksi antara manusia dan persekitaran$ wilayah$ tempat$ dan pergerakan. 3elima"lima tema yang men adi focus perspektif keruangan dalam geografi tersebut begitu dinamik sifat dan konteksnya mengikut peredaran zaman serta selari dengan perkembangan paradigma disiplin geografi. 3edinamikan tersebut kadangkala menimbulkan pertembungan ataupun percanggahan dalam soal pemahaman dan pengertian kita
1

terhadap tema"tema perspektif keruangan dalam ilmu geografi.

2.

fenomena ruangan dengan dimensi terkini yang mempegaruhi kehidupan manusia.

#e ak zaman klasik hingga zaman kotemporari ini terdapat banyak definisi yang diutarakan oleh ahli"ahli geografi untuk menerangkan tentang disiplin ilmu geografi dan secara amnya tokoh" tokoh ini tidak pernah lari dari membincangkan tentang ruang dan tempat. 4alam konteks paling mudah disiplin geografi difahami dengan pengetahuan tentang nama tempat atau dalam kata lain persoalan & di mana(' telah men adi asas mempela ari geografi. %aka persoalan tentang &di mana(' tidak terhenti di situ$ ia menimbulkan persoalan lain seperti &bila(' &kenapa(' dan &bagaiamana(' sehinggalah memperoleh satu awapan yang tepat$ teratur dan terperinci diperolehi.

2.1

Intipati ilmu geografi !enekanan dalam bidang geografi dikatakan boleh berubah dari semasa ke semasa. Contohnya melalui pen ela ahan dan pelayaran maka terhasillah satu ilmu pemetaan. )ermula dari abad ke /1 geografi moden yang lebih sistematik muncul di mana Alexender Von Humboldt -/520"/160. dan 3arl Ritter -/550"/160. telah memperkenalkan sains geografi yang bersifat deskriftif. !embahagian geografi kepada disiplin geografi fizikal meru uk kepada ka ian tentang batuan$ galian$ mineral$ tanih $ haiwan$ tumbuh"tumbuhan$ air$ atmosfera$ sungai dan sumber air$ alam sekitar$ cuaca dan suhu serta laut. %anakala geografi manusia meru uk kepada ka ian tentang penduduk$ petempatan $ kegiatan ekonomi$ akti7iti rekreasi dan pelancongan$ pengangkutan dan perhubungan$ agama dan kebudayaan$ migrasi penduduk$ sistem pertanian serta urbanisasi dan pembangunan.

2.2

Pengaruh geografi dalam hidup manusia. #kop geografi yang sangat luas seperti yang telah dinyatakan sebelum ini$ elas menun ukkan kesemuanya saling berkait rapat dan penting dalam kehidupan manusia kerana ia bersangkutan dengan manusia itu sendiri dan alam sekeliling yang mereka diami. #etiap persoalan yang bermain difikiran seperti & apa(' &di mana(' &bila(' &kenapa(' dan &bagaimana(' adalah bertu uan mencari satu keputusan yang bi ak dalam setiap persoalan bagi mencapai satu kehidupan yang lebih baik dan sempurna. %anusia sebagai khalifah dan mentadbir muka bumi ini dengan bi ak seperti memikirkan cara yang terbaik dalam mencari sumber bumi dan menguruskannya seperti gas$ petroleum$ arang batu dan sebagainya. #ecara khususnya pengaruh geografi kepada kehidupan manusia dapat dilihat dalam pelbagai sudut seperti yang dinyatakan berikut8

a' Mema ami b"mi dan abitatn)a.

Apabila mempela ari geografi sebenarnya kita cuba untuk memahami bumi ini dan penghuni"penghuninya termasuk manusia dengan lebih elas dan terperinci. 3ita dan mengka i bagaimana sistem bumi ini beroperasi supaya kita dapat menghargai

mentadbirnya. 3ita mengka i bagaimana berlakunya gempa bumi$ gunung berapi$ tsunami$ taufan$ ban ir dan sebagainya supaya kita dapat bersedia untuk menghadapinya. 3ita mengka i manusia dan pola"polanya$ bagaimana manusia menguruskan hidup dan men alankan akti7iti supaya dapat memahami kepelbagaian manusia . Contohnya dari segi budaya$ bahasa$ loghat dan sebagainya. %enurut Armbruster$ ).). et.al -/019. geografi membolehkan kita memahami manusia sama ada yang tinggal bersama kita atau yang tinggal di tempat lain. %emahami dunia dan manusia adalah asas yang sangat penting dalam menguruskan kehidupan manusia itu
3

sendiri. ,a membantu kita bagaimana untuk berinteraksi di atara satu sama lain. %alahan di dalam al :uran turut dinyatakan bahawa manusia diciptakan dengan pelbagai bangsa untuk saling mengenal. #aling pemahaman dan interaksi antara manusia telah lama berlaku melalui pendekatan geografi se ak zaman klasik lagi$ di mana melalui pen ela ahan dan pemetaan telah mendekatkan lagi masyarakat yang dipisahkan oleh arak. 3a ian"ka ian berkenaan sesebuah masyarakat di tempat"tempat tertentu twelah membolehkan kita mengenali pelbagai budaya dan dapat memupuk sifat toleransi. ;elaslah fenomena ruangan memberi satu rangsangan yang positif dan menun ukkan manusia bertindak balas melalui pengalaman dan dibantu ilmu pengetahuan seperti bidang geografi.

b' Meramal dan meran(ang masa depan' 4alam bidang geografi $ yang paling penting dalam meramal perkara yang akan berlaku pada masa hadapan adalah penggunaan pendekatan yang sainstifik dan sistematik. 4i dalam disiplin geografi fizikal$ fenomena yang diramal contohnya adalah seperti cuaca dan bencana alam bagi merancang akti7iti dan menyelamatkan nyawa manusia. %enurut <illy H.3 =ee > *pimosa$ ;.% -?@@9.$ teknologi paling terkini dalam memberia amaran awal gempa bumi adalah daripada beberapa saat sehingga sepuluh saat sebelum gegaran kuat di mana ia telah menyelamatkan banyak nyawa dan harta benda. 4alam disiplin geografi manusia pula$ lebih men urus kepada ka ian tentang penduduk$ petempatan$ kegiatan ekonomi dan sebagainya. ,ni bertu uan untuk meramal hala tu u sesebuah wilayah atau negara. %alahan maklumat"maklumat yang diperolehi mungkin akan mengubah dasar yang dirancang bagi perkembangan sesebuah negara. Contoh paling elas bagaimana kependudukan mempengaruhi perkembangan negara adalah seperti yang berlaku di #ingapura. !ada tahun/05?$ daripada un uran pertumbuhan penduduk yang dilakukan $ kera aan #ingapura mendapati pada masa hadapan mungkin akan berlaku perlimpahan penduduk yang tidak dapat ditampung oleh negara itu sama ada dari segi ruang fizikalnya mahupun ekonomi. ,ni telah meyebabkan polisi satu
4

pasangan dua orang anak dikuatkuasakan. !olisi" polisi yang tidak menggalakkan anak lebih daripada dua diperkenalkan seperti tidak memberi cuti bersalin dan insuran kesihatan untuk anak ketiga$ menggalakkan pengguguran dan pemandulan serta diskriminasi dalam pendidikan. Akibat dari polisi"polisi yang dikuatkuasakan ini sekitar /01@"an kadar pertumbuhan telah atuh di bawah paras yang diharapkan untuk kesinambungan populasi dan didapati sekiranya keadaan ini berterusan struktur umur penduduknya pada masa hadapan akan menghasilkan satu keadaan yang tidak produktif apabila golongan muda berkurangan berbanding golongan tua. %elihat kepada perkembangan tersebut$ kera aan #ingapura mengubah semula dasarnya iaitu mempunyai keluarga lebih daripada dua . %aka dasar telah berubah dan #ingapura telah memperkenalkan polisi"polisi baru. Aanpa membincangkan sama ada kesan positif atau negatif $ dari kedua"dua keadaan sama ada situasi pertama atau kedua apa yang boleh kita petik ialah apa yang dinyatakan sebagai aturan ruang ialah aturan masyarakat yang cuma boleh diintepretasikan sebagai penghasilan sosial berpunca daripada perkaitan yang kompleks dalam persepsi manusia$ ob ektif dan keupayaan$ peraturan"peraturan institusi dan keadaan"keadaan kebendaan yang berkaitan dengan unsur manusia dan bahan kebendaa fizikal dalam ruang seperti yang diketengahkan #amuel-/051. dan Van !assen -/052. adalah diantara tokoh"tokoh yang telah membuat huraian tentang aspek existensialisme dan kepentingannya terhadap geografi sosial. Van !assen uga telah mengintepritasikan penekanan geografi sosial terhadap unsur organisasi ruang sosial.

(' Pertanian* perind"strian dan perbandaran' !engka ian tentang pertanian$ perindustrian dan perbandaran yang lebih sistematik telah dipelkenalkan oleh ahli geografi seperti Von Ahunen dalam pertanian$ teori <eber dalam perindustrian dan model"model perbandaran yang dipelkenalkan oleh )urgess$ Hoyt$ Harris dan lain"lain. %elalui pengka ian$ perbincangan dan kritikan ke atasnya oleh ahli geografi terkemudian$ proses mewu udkan satu habitat manusia dan kegiatannya dapat dikembangkan dengan lebih optimum$ teratur dan sistematik. %elalui geografi$ isu"isu
5

seperti perletakan$ penyebaran dan pengkelaskan dibincangkan dalam pembangunan sesuatu ruang di mana hasil akhirnya akan mewu udkan satu habitat manusia yang teratur sama ada dari segi aringan pengangkutan$ ekonomi$ struktur sosial masyarakat dan ruang fizikalnya. !erkembangan ini selaras dengan &Re7olusi 3uantitatif' ialah analisis sistem -Alan <ilson$ /01@.. ,ni semua bermula apabila timbul kerumitan yang dialami untuk mencapai kata sepakat dalam menetapkan sempadan wilayah. #ehubungan dengan itu Geografi #ains Ruangan adalah selaras dengan analisis sistem. Asas utama tentang pendekatan sistem ialah kesalinghubungan dan terdiri daripada tiga komponen utama-i. satu set elemen"elemen$ -ii. set hubungan antara sistem dan persekitarannya- ;ohnston$/005..

d' Kartografi #ewaktu era kegemilangan positi7isme yang mendasari aliran sains ruangan$ konsep lanskap dan wilayah dipinggirkan tetapi pada tahun /05@"an$ aliran humanistik telah &menghidupkan' semula konsep"konsep tersebut. Geografi lanskap kini memberi penumpuan ke atas ciri"ciri yang boleh kelihatan padang$ pagar dan bangunan dan lain" lain makna simbolik. Geografi lanskap kotemporori uga memberi penekanan ke atas pengalaman manusia yang menduduki atau mendiami landskap berkaitan. #atu bidang penyiasatan geografi yang perspektif humanistic didapati menon ol ialah aspek intepretasi landskap.#ecara tradisi dan mudah$ landskap didefinisi sebagai ob ek"ob ek kekal yang boleh dilihat di permukaan bumi. 4alam definisi ini ia termasuklah ciri"ciri topografi - seperti gunung$ dataran$ bukit$ tasik$ hutan dan awan. bangunan$ alan serta tugu"tugu yang dibina manusia -;ackson dan Hudman$ /00@.. 4engan demikian pengaruh paling asas geografi manusia se ak dahulu adalah melalui pemetaan atau kartografi. !ada masa dahulu melalui pemetaan manusia dapat melakukan pen ela ahan dan pelayaran dengan lebih berkesan malahan sehingga kini pemetaan dianggap sebagai & core business' dalam bidang geografi pada pandangan umum walaupun hakikatnya bidang geografi merangkumi disiplin yang lebih luas lagi.
6

!ada masa kini$ teknik pemetaan telah berkembang dengan pesat dan kompleks se a ar dengan perkembangan teknologi moden sehingga mema ukan sebuah cabang disipilin geografi yang baru iaitu G,# -Geographical ,nformation #ystem. sekitar tahun 1@"an. -Robinson G.%./001. %elalui G,#$ teknik kartografi telah berelo7usi di mana sistem ini bukan saha a tediri kartografi digital$ malahan berpaut dengan data"data lain seperti maklumat demografi contohnya populasi$ kepadatan$ komposisi serta maklumat fizikal yang lebih terperinci. 3esimpulannya pemetaan yang dahulu kepentingannya kepada masyarakat hanya dari segi penentuan lokasi$ kini telah semakin berkembang dengan kepelbagaian aplikasinya.

e' Pemeli araan alam sekitar dan peng"r"san s"mber #ebagai satu bidang yang mengka i hubungan manusia dengan alam$ secara logiknya dengan ilmu geografi akan men adikan kita lebih peka terhadap isu alam sekitar. Contoh paling mudah dengan memahami kitaran hidrologi$ secara tidak langsung kita akan menghargai kewu udan hutan sebagai kawasan tadahan hu an. 3ita mengetahui bahawa sekiranya kawasan tadahan ini diganggu ia akan menyebabkan gangguan terhadap system hidrologi tersebut dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya ban ir kilat$ ban ir lumpur dan gangguan terhadap sistem sungai uga sumber air. 3ita uga maklum pembebasan gas rumah hi au yang keterlaluan ke atmosfera akan menyebabkan berlakunya pemanasan global dan mempunyai kesan buruk kepada hidupan bumi termasuklah manusia sebagai penghuninya. #ecara ringkas$ Guelke telah menggunakan idea Collingwood untuk menyatakan bahawa peranan ahli geografi manusia adalah sebagai membentuk semula pemikiran di sebalik sesuatu tindakan manusia yang mempunyai impak ke atas landskap persekitaran-!aul Cloke et al$ /00/.. 4engan demikian pendekatan idealis merupakan satu kaedah yang cuba memahami unsur dalam pembuat keputusan oleh indi7idu yang mengka i teori"teori peribadi yang merupakan asas utama dalam membuat keputusan. Bleh itu tugas utama ahli geografi idealis ialah memberi pen elasan dan kepentingan setiap tindakan manusia.
7

3ita uga harus menyedari pendekatan idealis dapat mendidik kita untuk menghargai ter adinya sesuatu peristiwa dalam konteks budaya dan angka masa tertentu.

f' Globalisasi ' %enurut 3amus 4ewan$ globalisasi membawa maksud & fenomena yang men adikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia di sebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.' %anakala cendiakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang lebih luas yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia seperti politik$ sosial dan ekonomi yang boleh dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Calsafah positi7isme yang begitu sinonim dengan kaedah saintifik merupakan asas yang mendasari aliran sains ruangan. #ehubungan dengan itu penggunaan kaedah saintifik dalam &geografi baru' didapati sesuai dikaitkan dengan konsep perubahan &re7olusi' dalam disilin akademik melalui apa yang dikenali sebagai anjakan paradima yang diperkenalkan oleh Ahomas 3uhn. Globalisasi merupakan satu an akan paradima dalam konteks sains sosial dan uga geografi. ,ni merupakan satu fenomena yang popular ketika ini contohnya seperti &facebook' yang merupakan satu ruang dan peluang untuk saling berhubungan melalui laman sosial era ini. 4alam bidang geografi$ kedudukan sesebuah negara merupakan antara satu fenomena ruangan globalisasi. Globalisasi merupakan satu proses bagi meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan. %elalui proses ini dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah +egara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang di salurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet$ media elektronik dan teknologi siber. !erkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Antara kesan positif yang nyata kelihatan seperti teknologi maklumat. 4engan wu udnya
8

teknologi ini manusia dapat berhubung dengan mudah dan pantas. 4unia dirasakan seolah"olah satu kampung. !erkara yang berlaku beribu batu dapat diketahui dengan masa yang terlalu singkat dan cara yang yang paling mudah. !roses globalisasi sudah membawa banyak kesan yang telah memperkayakan kehidupan manusia. 3ekayaan dunia sudah bertambah. !er alanan sudah men adi mudah. 4unia tanpa sempadan benar"benar direalisasikan kepada mereka yang bi ak mengambil peluang.

K+!IMP,&AGeografi adalah Dsains agungEbagi perhubungan ruangE yakni Dsains penggambaran menyeluruh bagi perhubungan$ interaksi dan taburan ruangE. ,ni dibuktikan oleh kebanyakan ahli geografi manusia. %ungkin sebuah kertas kertas ker a yang diterbitkan oleh ;ulian <olpert dalam Anuals of American Geographers bagi tahun /02F yang telah memperkenalkan kepada ahli geografi kepada alternati7e tingkah laku yang menggantikan pendekatan normati7e yang popular pada masa itu. Rentetan dari itu pelbagai bukti dan ino7asi mula popular mengenai ahli geografi pada ketka itu$ dan tentang perhubungan mereka dengan ahli sains sosial termasuk para ahli ekonomi pertanian. ,ni semua adalah berasaskan hasil penyelidikan sains. Gsaha geografi dalam bidang saling perhubungan antara manusia dan persekitaran terdiri daripada dua enis. Hang pertama$ merupakan tradisi geografi$ yang memberikan perhatian kepada keperihalan dan analisis. Gsaha yang kedua memberi tumpuan yang lebih tegas lagi kepada persoalan tentang penguran persekitaran. Ahli geografi memerlukan fakta yang tepat tentan tempat"tempat tertentu. Apakah enis bentuk muka bumi yang benar"benar wu ud di sesebuah kawasan itu( Apa yang kita harus sedari dan akui ialah apa yang telah dikemukakan oleh ahli geografi bukan saha a memberikan perhatian kepada isu"isu akademik malahan perkara"perkara yang berkaitan dengan sosial. #e ak dari dulu lagi pelbagai isu telah diperdebatkan. )ermula ssebagai dua pendirian yang bertentangan dan melampau$ tetapi berakhir sebagai satu tolak ansur yang diterima oleh semua pihak.

Hebatnya manusia boleh dilihat daripada pencapaian bukan saha a dalam bidang teknologi tetapi uga dalam bidang falsafah. )ermula daripada latar belakang dan melihat debat dan uga pendapat para ahli geografi dari aspek perkaedahan ka ian terhadap fenomena sememangnya untuk memenuhi keperluan dalam bidang ka ian. Bleh yang demikian$ sekiranya dilihat dari aspek teori dan kepentingan geografi itu sendiri pengka i sependapat dengan Auner$ <rigler dan #tue7e yang mana pertentangan yang berlaku di antara kedua"dua konsep ini digabungkan kerana pengka i berpendapat bahawa tidak semua fenomena di permukaan bumi dapat diper elaskan dengan menggunakan kaedah statistik dan begitu fenomena yang memerlukan pen elasan. !endek kata$ untuk kepentingan bidang geografi itu sendiri maka ahli geografi perlu bere7olusi ke arah geografi intergrasi. tugas geografi adalah untuk memberikan gambaran dan tafsiran yang tepat, teratur dan rasional mengenai ciri muka bumi yang berubah-ubah.. Richard Hartshone$ /090.

10

#umber Ru ukan

%ohamed Iaini Bmar. Aerbitan !ertama ?@/?.!emikiran Geografi Iaman 3otemporari. Gtusan !ublications > 4istributors #dn )hd.

R.; ;ohnston !rofesor Geografi Gni7ersiti #heffied . Aer emahan %ohktar Ahmad.Geografi dan Ahli Geografi.hlmn /F2"/26.

Iakaria Awang #oh. !rof. %adya 4r #ham #ani. ,smail Ahmad %.A. ;amaludin ;ahi %.A. Hubungan 4inamik 4alam Geografi Cizikal. 4ewan )ahasa !ustaka

!erkembangan pemikiran geografi. www.malaysian"ghost"research.orgJgeo

,su"isu kotemporari"Globalisasi dan Hemogoni )arat. www.scribd.comJ....Jisu"isu kotemporari" Globalisasi

11