Anda di halaman 1dari 2

Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa 

ini  seperti   yang  didakwa   oleh   banyak   pihak.   Hal   ini   demikian   kerana,  masing­masing 
sibuk   dengan  urusan  sendiri  yang  menyebabkan  mereka   tidak  menghiraukan  perkara 
lain.   Pada   pendapat   mereka,   perkara   yang   penting   dalam   hidup   ialah   mereka   perlu 
berusaha   untuk   mencari   kekayaan   dan   hendak   mencari   wang   untuk   menambahkan 
pendapatan semata­mata. Oleh itu, mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan 
tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan, contohnya anggota masyarakat 
kita   tidak   mengibarkan   bendera   Malaysia   ketika   sambutan   ulang   tahun   kemerdekaan 
negara   dijalankan.   Jadi,   kita   berharap   agar   semangat   patriotik   dalam   kalangan 
masyarakat   dapat   ditingkatkan.

Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat 
patriotik   dalam   kalangan   masyarakat   di   negara   kita.   Satu   daripada   caranya   adalah 
dengan   memberikan   penekanan   tentang   proses   pemupukan   semangat   patriotik   dari 
bangku   sekolah   lagi.   Perkara   ini   membolehkan   semangat   patriotik   sebati   dalam   diri 
pelajar   seperti   kata   peribahasa   Melayu,   “Kalau   hendak   melentur   buluh,   biarlah   dari  
rebungnya”.   Sekiranya   semangat   patriotik   dapat   dipupuk   sejak   kecil,   sudah   tentulah 
semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Tambahan pula, 
amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan 
negara dan tidak  melakukan perkara­perkara yang akan  memburukkan nama negara.

Cara   lain   yang   boleh   dijalankan   adalah   dengan   membuat   pengubahsuaian   dan 
memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah 
dan   di   institusi   pengajian   tinggi.   Sekiranya   perkara   ini   dilakukan,   murid­murid   akan 
memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari dalam 
mata pelajaran tertentu. Dengan perkataan lain, perkara itu akan dipelajari secara formal 
di   dalam   kelas,   diuji   dalam   peperiksaan   dan   seterusnya   diamalkan   dalam   kehidupan 
seharian.   Oleh   hal   yang   demikian,   semangat   patriotik   itu   akan   terus   subur   dalam 
sanubari   murid­murid   hinggalah   selepas   mereka   menamatkan   persekolahan   atau 
pendidikan   mereka   di   institusi   pengajian   tinggi.

Pihak   yang   bertanggungjawab  hendaklah   menjalankan   kempen   secara   besar­besaran 


melalui   media  massa.   Kempen­kempen   yang  berkaitan  dengan   semangat  patriotik  ini 
akan   memberikan   kesedaran   kepada   masyarakat   tentang   kepentingan   semangat 
patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Oleh itu, Kementerian Penerangan 
Malaysia, di samping media elektronik seperti televisyen dan radio memang berkesan 
untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. 
Dengan   perkataan   lain,   televisyen   dan   radio   hendaklah   menyiarkan   rancangan   atau 
program   yang   dapat   meningkatkan   semangat   patriotik   seperti   menyiarkan   rencana 
tentang   pejuang­pejuang   kemerdekaan   negara.   Selain   itu   media   elektronik   itu   juga 
hendaklah menayangkan filem seperti “Bukit Kepong”, “Paloh”, dan drama­drama yang 
berkaitan   dengan   semangat   cinta   akan   negara.
Agensi­agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti yang 
bersesuaian   dengan   usaha   untuk   meningkatkan   semangat   patriotik   dalam   kalangan 
masyarakat   agar   dapat   memupuk   semangat   ini.   Aktiviti   tersebut   boleh   dijalankan   di 
kampung­kampung dan juga di kawasan perumahan. Oleh itu, aktiviti seperti sambutan 
hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. 
Di samping itu, Jabatan Penyiaran atau stesen televisyen juga perlu mengadakan forum 
tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh­tokoh akademik daripada pelbagai 
bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu 
masa dahulu. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan 
dapat   mengeratkan   perpaduan   antara   kaum   di   negara   kita.

Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada pemimpin­
pemimpin   negara   dan   pemimpin   masyarakat   tanpa   mengira   bangsa,   agama   dan 
fahaman   politik.   Dengan   cara   itu,   anggota   masyarakat   akan   mencontohi   pemimpin­
pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. Para pemimpin perlulah 
selalu   mengingatkan   dan   menekankan   kepentingan   menghargai   kemerdekaan   yang 
telah   dicapai   hasil   perjuangan   dan   titik   peluh   pejuang­pejuang   kemerdekaan   yang 
terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Hal ini penting kerana, kemerdekaan 
yang dinikmati ini hendaklah dihayati, dijaga dan dikekalkan sampai bila­bila. Sekiranya 
perkara   ini   tidak   dititikberatkan   oleh   semua   orang   sudah   pasti   kemerdekaan   yang 
dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada 
generasi   yang   akan   datang.

Oleh   hal   yang   demikian,   usaha­usaha   untuk   memupuk   semangat   patriotik   perlulah 
dijalankan sepanjang masa tanpa henti. Hal ini demikian kerana, semangat patriotik ini 
penting   untuk   melahirkan   warganegara   yang   cinta   akan   negaranya   dan   pasti   akan 
menjadi individu yang berguna kepada bangsa, agama dan negaranya sendiri. Individu 
yang   memiliki   semangat   patriotik   yang   tinggi   juga   akan   sentiasa   berusaha   untuk 
memajukan   diri   dan   negaranya   agar   mencapai   kemajuan   dan   pembangunan   dengan 
cepat,   setanding   dengan   negara­negara   maju   yang   lain.   Skiranya   semangat   patriotik 
tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja, pastilah mereka tidak ada perasaan cinta 
akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Oleh itu, semua pihak perlulah 
berganding bahu dan memainkan peranan masing­masing agar semangat patriotik dapat 
dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat.