Anda di halaman 1dari 24

POLITIK ISLAM

Makalah Agama Islam

Disusun oleh Kelompok 5: 1. 2. 3. 4. Muhammad Hafidz Bishri Nur Aminah Muhammad Zulfikar Nabiela Hurul Ein 1311030039 1311030043 1311030041 1311030015

Kelas 1A Prodi Teknik Telekomunikasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunianya kepada kami sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan judul : Politik Islam Politik itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari apalagi politik yang harus dilakukan menurut pandangan Islam. Untuk itulah kami sangat tertarik untuk membahas makalah ini. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu tersusunnya makalah ini, diantaranya adalah : A. Bapak Riza Hadikusuma, M.Ag yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada kami B. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu tersusunnya makalah ini yang tidak dapat kami catumkan satu persatu. Semoga seluruh amal ibadah dan pengetahuannya dibalas oleh Allah SWT. Amin. Kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kebaikan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi kita semua.

Depok, November 2011

Kelompok 5

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................

ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang ............................................................................................... B. Batasan Masalah ............................................................................................ 1 2

C. Rumusan Masalah .......................................................................................... 2 D. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 3 E. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 3 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Politik .......................................................................................... B. Pengertian Politik Islam ................................................................................ C. Konsep Politik Islam .................................................................................... D. Asas Asas Sistem Politik Islam .................................................................. E. Prinsip Prinsip Politik Islam ...................................................................... F. Tujuan Politik Islam ..................................................................................... 4 4 5 6 8 9

G. Konstribusi Umat Islam dalam Perpolitikan Nasional ................................. 12 H. Peran Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa ........... 15 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................................. 20

iii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Islam merupakan agama Allah Swt sekaligus agama yang terakhir yang disampaikan

kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat jibril dengan tujuan untuk mengubah akhlak manusia ke arah yang lebih baik di sisi Allah Swt. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai ketakwaan di sisi-Nya atau yang disebut juga dengan kata Politik. Karena politik dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa politik adalah sesuatu yang negatif yang harus dijauhi. Padahal tidak semestinya selalu begitu, bahkan politik sangat dibutuhkan dalam hidup beragama. Andai saja kita tidak mempunyai cara untuk melakukan pendekatan kepada Allah Swt, maka dapat dipastikan kita sebagai manusia biasa juga tidak akan pernah mencapai kata beriman dan takwa disisi-Nya, dikarenakan tidak akan pernah tercapai suatu tujuan jika tidak ada usaha atau cara yang dilakukannya untuk mencapai tujuan tersebut. Realita inilah yang harus kita ubah dikalangan masyarakat setempat, setidaknya dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, kemudian untuk bangsa dan negara kita. Islam bukanlah suatu ilmu yang harus dipertandingnya dengan tulisan atau dengan ceramah belaka tanpa diterapkan dalam kehidupan sehari - hari. Karena islam sangat identik dengan sifat, pemikiran, tingkah laku, dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari- hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tentunya untuk mencapai hal tersebut, kita harus mempunyai suatu cara tertentu yang tidak melanggar koridor agama dan tidak merugikan umat manusia. Banyak yang beranggapan bahwa jika agama dimasukkan dalam suatu politik, maka agama ini tidak akan murni lagi. Kami beranggapan lain, karena jika agama tidak menggunakan suatu politik atau cara, maka agama tersebut tidak akan sampai pada tujuannya. Kalaupun pada kenyataannya banyak yang tidak berhasil, mungkin cara yang digunakan belum sempurna dan perlu menambahan ilmu. Untuk itulah kami sangat berharap kepada kita semua, semoga setelah membaca atau membahas Makalah ini, kita semua mampu menjadikan agama islam agama yang kembali sempurna untuk mengubah akhlak manusia ke arah yang lebih baik di sisi-Nya, Amin.

B.

Batasan Masalah

Untuk menghidari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini, maka penulis membatasi masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C. Pengertian Politik Pengertian Politik Islam Konsep Politik Islam Asas Asas Sistem Politik Islam Prinsip Prinsip Politik Islam Tujuan Politik Islam Kontribusi Umat Islam Dalam Perpolitikan Nasional Peran Agama Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, masalah-masalah yang

dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Apa itu Politik? Apa itu Politik Islam? Bagaimana Konsep Politik Islam? Apa saja Asas Sistem Politik Islam? Apa saja Prinsip Politik Islam? Apa Tujuan Politik Islam? Apa Kontribusi Umat Islam dalam Perpolitikan Nasional? Apa Peran Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa?

D.

Manfaat Penulisan Terdapat beberapa hal menurut penulis yang mungkin akan bermanfaat bagi kita

semua, diantaranya: 1. Memahami bahwa dalam beragama sangat dibutuhkan suatu politik atau cara atau dapat dikatakan sebagai suatu metode untuk menjadikan agama tersebut lebih sempurna dan mencapai jabatan takwa di sisi Allah Swt. 2. Tidak lagi beranggapan jika politik dalam agama itu tidak baik, dan jika ada orang- orang sekitar atau masyarakat yang beranggapan demikian, mari kita beritahukan bahwa agama sangat membutuhkan suatu politik yang bagus. 3. Dapat menambah keimanan kita sebagai manusia biasa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendekatkan diri kepada-Nya. E. Tujuan Penulisan Ada beberapa alasan mengapa tulisan ini dibuat penulis, yaitu : 1. 2. Memenuhi tugas mata kuliah Agama Dapat membandingkan politik yang terjadi pada saat sekarang dengan politik menurut agama islam. 3. 4. Agar dapat mengetahui dan memahami tentang politik secara Islam. Dengan mengetahui pandangan politik secara Islam agar kita lebih dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta lebih mendapatkan posisi yang lebih baik di hadapan AllahSWT.

BAB II PEMBAHASAN

A.

Pengertian Politik Politik berasal dari bahasa latin politicos atau politicus yang berarti relating to citizen

(hubungan warga negara). Sedangkan dalam bahasa arab diterjemahkan dengan kata siyasah, kata ini diambil dari kata saasa-yasuusu yang diartikan mengemudi, mengendalikan dan mengatur (M Quraish Shihab,2000). Politik diartikan sebagai urusan yang ada hubungan lembaga yang disebut negara. Pemerintahan diartikan politik. Inilah pengertian politik yang paling umum dan kentara. Sehingga belajar tentang ilmu politik berarti belajar mengenai lembaga-lembaga politik, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Inilah definisi yang sampai sekarang masih tetap bertahan. Di dunia Islam pun muncul beberapa pengertian mengenai politik atau Siyasah ini. Imam Al Bujairimi dalam Kitab At Tajrid Linnafi al-Abid menyatakan Siyasah adalah memperbaiki dan merencanakan urusan rakyat. Lalu Ibnul Qoyyim dalam kitab Ilamul Muaqqin menyebutkan dua macam politik yakni siyasah shohihah (benar) dan siyasah fasidah (salah). Sedangkan menurut Abdul Qadir Zallum, mengatakan bahwa politik atau siyasah memiliki makna mengatur urusan rakyat, baik dalam maupun luar negeri. Dalam politik terdapat negara yang berperan sebagai institusi yang mengatur secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintahan dalam melakukan tugasnya. Maka dapat disimpulkan politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (riayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan (ta`dib). B. Pengertian Politik Islam Politik dalam Islam menjurus kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul

melalui satu institusi yang mempunyai sahsiah untuk menyutujui dan melaksanakan undangundang. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah: Dan katakanlah: Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. (Al-Isra: 80) C. Konsep Politik Islam Tidak ada ahli fiqih ataupun kalam yang menjadikan syura sebagai syarat bagi kekhalifahan. Konsef fiqih islam berpijak pada pandangan bahwa seorang khalifah bertanggung jawab kepada Tuhan saja, bukan kepada mereka yang membaitnya ,baik mereka yang membaitnya dengan sukarela maupun terpaksa. Akibatnya, khalifah tidak memiliki kewajiban apapun kepada mereka, selain menjalankan hukum yang diturunkan Allah. Muhammad Abed al-jabir Islam adalah agama sekaligus Negara (al-islam huwa aldin wa al-dawlah). Keyakinan ini menancap kuat dalam memori kesadaran kolektif umat islam terutama para pemikir politik islam dahulu hingga hari ini. Akibatnya islam dianggap sebagai satusatunya agama yang memiliki ajaran yang paling utuh, serba melingkup, dan senantiasa sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, paradigama ini kerap menggiring umat islam untuk menampilkan agamanya dalam bentuk formal, yakni dengan menampakan wajah litelar bangunan politik islam masa silam tanpa usaha modifikasi dan kontekstualisasi dengan kebutuhan realitas. Paradigma di atas lahir dari anggapan bahwa nabi Muhammad, selain sebagai rosul juga seorang kepala Negara yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan politik umat islam. Nabi Muhammad SAW adalah penguasa tertinggi ke agamaan sekaligus politik. Paradigma ini diperkokoh oleh romantisme khazanah khulafaur-rasyidin dan dinasti - dinasti awal islam yang banyak memberi sumbangan bagi peradaban islam di masa lalu. Salah satu kontak romantisme khazanah islam adalah penyamaan antara konsep syura dalam islam, dengan demokrasi barat dihampiri sebagian besar Negara muslim atau kependudukan mayoritas muslim, dahulu hingga saat ini. Penyamaan dan penyesuaian ini berkembang hingga taraf di mana para pemikir muslim enggan menggunakan kata demokrasi

dengan alasan kata syura dianggap lebih tepat dan lebih islami untuk mengungkapkan pengertian dimaksud. Paling tidak ada dua alasan, seperti dikemukakan al-jabiri,yang kerap dijadikan argumen untuk menyamakan konsep syura dan demokrasi. Pertama, bukan karena mereka mengetahui atau tidak mengetahui perbedaan antara keduanya akan tetapi lebih karena kerangka aplikasi idielogis yang bertujuan agar pemuka agama yang fanatik menjadi tenang dengan seruan bahwa menerima demokrasi tidak berarti upaya memasukan biduah ke wilayah islam. Kedua, aplikasi ideologis ini di gunakan untuk mengangkat data - data dalam tradisi islam, guna menopang peradabannya ke tingkat modern. Implikasi yang diharapkan adalah masalah - masalah yang dihadapi umat islam kapan dan dimanapun dapat dipecah oleh tradisi agama dan pemikirannya sendiri. Mekanisme ini dikenal sebagai mekanisme penguat identitas dan pembelaan diri. Penyamaan kedua konsep politik ini juga mendapatkan kritik taham dari Khalid Abdhul karim. Baginya, sinyal elemen yang menyamakan antara syura dan demokrasi tidaklah tepat sebab perbedaan di antara keduanya sangatlah gambling. Bahkan, dalam kondisi bagaimana pun syura tidak mungkin menjalankan fungsi demokrasi atau mengganti posisinya disebabkan karena jarak keduanya berbeda seratus delapan puluh derajat. D. 1. Asas Asas Sistem Politik Islam Hakimiyyah Ilahiyyah a. Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. b. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Al-Qasas: 70) c. Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian-pengertian berikut: 1) Bahawasanya Allah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat IlahiyagNya Yang Maha Esa

2) Bahawasanya hak untuk menghakimi dan meng adili tidak dimiliki oleh sesiap kecuali Allah 3) Bahawasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satuNya Pencipta 4) Bahawasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturanperaturan sebab Dialah satu-satuNya Pemilik 5) Bahawasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebab hanya Dia sahaja yang Mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus Hakimiyyah Ilahiyyah membawa arti bahwa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyah dan Uluhiyyah. 2. Risalah Risalah berarti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad S.A.W adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul menyampaikan, mentafsir dan menerjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah S.A.W. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintahoerintah Rasulullah S.A.W dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah S.A.W untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Firman Allah: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr: 7)

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (An-Nisa: 65) 3. Khalifah Khalifah berarti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Oleh karena itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang ditetapkan. Diatas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenarnya. Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. (Yunus: 14) Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum - hukum Allah. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: a. Terdiri daripada orang-orang yang benar - benar boleh menerima dan mendukung prinsip - prinsip tanggungjawab yang terangkum dalam pengertian khilafah b. Tidak terdiri daripada orang-orang zalim, fasiq, fajir dan lalai terhadap Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh-Nya c. Terdiri daripada orang-orang yang berilmu, berakal sihat, memiliki kecerdasan, kearifan serta kemampuan intelektual dan fisikal d. Terdiri daripada orang-orang yang amanah sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan E. Prinsip Prinsip Politik Islam Prinsip-prinsip politik yang tertuang dalam Al Quran dan Al Hadist merupakan dasar politik islam yang harus diaplikasikan kedalam sistem yang ada. Diantaranya prinsip-prinsip politik islam tersebut: 1. Keharusam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (Al Mumin:52).

2.

Keharusan menyelesaikan masalah ijtihadnya dengan damai (Al Syura:38 dan Ali Imran:159)

3.

Ketetapan menunaikan amanat dan melaksanakan hukum secara adil (Al Nisa:58)

4. 5. 6.

Kewajiban menaati Allah dan Rosulullah serta ulil amr (Al Nisa:59) Kewajiban mendamaikan konflik dalam masyarakat islam (Al Hujarat:9) Kewajiban mempertahankan kedaulatan negara dan larangan agresi (Al Baqarah:190)

7. 8.

Kewajiban mementingkan perdamain dari pada permusuhan (Al Anfal:61) Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam pertahanan dan keamanan (Al Anfal:60)

9. 10. 11. 12.

Keharusan menepati janji (An Nahl:91) Keharusan mengutamakan perdamaian diantara bangsa-bangsa (Al Hujarat:13) Keharusan peredaran harta keseluruh masyarakat (Al Hasyr:7) Keharusan mengikuti pelaksanaan hukum. Menurut Abdul Halim Mahmud (1998) bahwa islam juga memiliki politik luar

negeri. Tujuan dari politik luar negeri tersebut adalah penyebaran dakwah kepada manusia di penjuru dunia, mengamankan batas territorial umat islam dari fitnah agama, dan system jihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Jadi politik bermakna instansi dari negara untuk keamanan kedaulatan negara dan ekonomi. F. 1. Tujuan Politik Islam Menegakkan agama dan merealisasikan perhambaan kepada Allah Tuhan semesta alam Maksudnya: Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang Ia tetapkan hukumnya apa yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh, dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), dan juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: Tegakkanlah pendirian agama, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya. Berat bagi orang-orang musyrik (untuk menerima ugama tauhid) yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakiNya untuk menerima agama tauhid itu, dan

memberi hidayah petunjuk kepada agamaNya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadaNya (dengan taat). (Surah al-Syura: 13) Maksudnya: Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. (Surah al-Hajj: 41) Sistem Politik Islam juga untuk menyebar risalah Islam di atas muka bumi ini dengan menggunakan pelbagai cara yang dibenarkan dan dengan kadar yang termampu. Firman Allah S.W.T.: Maksudnya: Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita gembira (kepada orangorang yang beriman), dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar); akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat itu).(Surah Saba: 28). 2. Menegakkan keadilan Tujuan politik Islam adalah untuk merealisasikan keadilan dengan seluas-luasnya dan dalam berbagai lapangan sama ada kemasyarakatan , kehakiman, pentadbiran dan pengurusan, politik serta hubungan antarabangsa. Ini termasuklah perlindungan hakhak, memelihara kebebasan dan persamaan. Menegakkan Negara Islam ataupun masyarakat Islam itu bukan merupakan tujuan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mewujudkan satu umat yang berdiri di atas kebaikan dan keadilan, iaitu umat yang mampu membenarkan yang benar dan mampu membatil yang batil. Melindungi orang ramai daripada kezaliman serta menegakkan keadilan di atas muka bumi ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh risalah Islam dari segi kemasyarakatan. Firman Allah S.W.T.: Maksudnya: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka

ada yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasik.(Surah Ali Imran: 110) Negara Islam merupakan satu mekanisme politik ke arah merealisasikan cita-cita yang tinggi ini. Negara Islam juga menjadikan Syariah Islam sebagai undang-undang yang memanyungi hal ehwal kehidupan rakyat, supaya kebenaran, kebaiakn dan keadilan terus dapat didaulatkan. Negara Islam juga mengatur segala hubungan kemasyarakatan dan ekonomi dengan satu cara yang membolehkan setiap individu memelihara kebebasan, keamanan serta kemuliannya. 3. Memperbaiki keadaan manusia Hukum Islam tidak hanya terbatas kepada hudud sahaja atau semata-mata adanya kepimpinan yang membawa kepada penyatuan orang Islam sahaja, tetapi ia bertanggungjawab dalam memperbaiki keadaan manusia sama ada dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan, penerangan, pendidikan, pertahanan dan rekaan. Semua ini dilakukan seiring dengan reformasi politik. Inilah yang dimaksudkan dengan risalah reformasi Islam.

Tujuan tertinggi perundangan Islam adalah untuk mereformasikan perkara-perkara halal dan haram. Allah menurunkan syariah bukan dengan tujuan lain, melainkan kesemuanya bertujuan untuk memberi kebaikan, hidayah dan kesenangan kepada manusia dan membuang kesusahan daripada mereka. Firman Allah S.W.T.: Maksudnya: Allah menghendaki (dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu) ialah untuk menerangkan (SyariatNya) dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu (Nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya), dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Dan Allah hendak (membersihkan kamu dari dosa dengan) menerima taubat kamu, sedang orang-orang (yang fasik) yang menurut keinginan hawa nafsu (yang diharamkan oleh Allah itu) hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng (dari kebenaran) dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Allah (sentiasa) hendak meringankan (beban hukumnya) daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah.(Surah an-Nisa: 26-28) Negara Islam dengan sistem politiknya juga bertujuan untuk memakmurkan bumi ini serta memberikan cara hidup yang mulia kepada semua rakyatnya, di samping

memberi peluang yang sama rata dan adil dalam membahagi-bahagikan kekayaan Negara. Firman Allah S.W.T.: Maksudnya: Apa yang Allah kurniakan kepada RasulNya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orangorang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya (bagi orang-orang yang melanggar perintahNya).(Surah al-Hasyr: 7 ) Jika benar-benar sistem politik Islam dan undang-undang ini diamalkan, maka akan dapati sistem politik ini mempunyai tiga tujuan iaitu: Menyekat kerosakan, menarik kebaikan dan bergerak di atas landasan makrim al-akhlaq iaitu budi pekerti yang mulia. Jadi dengan menegakkan sistem politik Islam dan syariah Allah, ketigatiga tujuan di atas akan dapat direalisasikan dan akan membawa kebaikan kepada seluruh manusia.

G.

Kontribusi Umat Islam Dalam Perpolitikan Nasional Kontribusi agama Islam dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara ialah : 1. 2. 3. 4. 5. Kemahiran Menghimpun kekuatan Meningkatkan kwantitas dan kwalitas kekuatan Mengawasi kekuatan dan Menggunakan kekuatan, untukmencapai tujuan kekuasaan tertentu didalam negara atau institut lainnya. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan Nasional sudah dimulai semenjak masa

penjajahan (prakemerdekaan). Kekuasaan tanpa landasan moral, cepat atau lambat dipastikan akan berdampak buruk bagi tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya untuk membangun dan memelihara

kebersamaan tinggal sekadar retorika, yang mencuat justru ego - ego berkedok kemunafikan. Posisi dalam struktur pemerintahan tidak lagi dianggap sebagai amanah buat

memperjuangkan nasib rakyat, melainkan lahan basah untuk memanjakan hasrat pribadi atau kepentingan golongan. Akibatnya, demi menduduki jabatan tertentu, orang tak segan - segan menghalalkan segala cara. Seperti mengeksploitasi massa untuk unjuk kekuatan, political money untuk merekrut dukungan, memanipulasi angka perhitungan dalam pemilu, dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu rakyat dijadikan tumbal dalam rekayasa politik. Sehingga lambat laun lahirlah sebuah citra negatif politik itu kotor! Mencermati peta perpolitikan di Indonesia, kalau mau jujur,,masih jauh dari gambaran menggembirakan. Nilai nilai kemanusiaan, etika moral, sering terabaikan. Dan umat Islam (penyandang predikat khalifah di muka bumi) sangat tidak layak untuk berdiam diri menyaksikan wajah perpolitikan di negeri ini berlangsung corat marut. Harus ada rasa tergugah untuk melakukan perubahan konstruktif. Munculnya pemikiran reformis dan kreatif dalam penyampaian pesan pesan kemanusiaan Islam inilah yang ingin disosialisasikan Ahmad Syafii Maarif, dalam bukunya Islam & Politik, Upaya Membingkai Peradaban. Syafii Maarif, optimis Islam akan mampu memberi corak pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang berwawasan moral. Asalkan Islam dipahami secara benar dan realistis, tidak diragukan lagi akan berpotensi dan berpeluang besar untuk ditawarkan sebagai pilar - pilar peradaban alternatif di masa depan. Sumbangsih solusi Islam terhadap masalah masalah kemanusiaan yang semakin lama semakin komplek ini, baru punya makna historis bila umat Islam sendiri dapat tampil sebagai umat yang beriman dan cerdas. Menyikapi tantangan tersebut, hal paling mendasar adalah bahwa umat Islam tidak boleh terpecah belah oleh dua kutub pemikiran: antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Dengan bekal perpaduan spritual dan intelektual, maka posisi umat Islam yang semula berada di buritan, dimasa mendatang diharapkan menjadi lokomotif dalam membangun masyarakat bermoral yang diback up kemantapan ontologi. Kalau mau menelusuri sejauhmana pengaruh Islam terhadap perpolitikan di Indonesia, akar sejarahnya boleh dikata cukup panjang. Sejak abad 13, sebelum para kolonial

mencengkeramkan kekuasaannya di Nusantara ini, kita sudah mengenal beberapa kerajaan Islam seperti di Sumatera, Maluku, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Namun yang paling monumental adalah saat perdebatan seputar usul konstitusi Indonesia. Daulah Islamiyah bersaing dengan Asas Pancasila. Format Piagam Jakarta, dengan tujuh kata kuncinya, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya, hanya sempat bertahan selama 57 hari. Sebab pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila dite-tapkan sebagai dasar filosofis negara. Langkah tersebut merupakan kompromi politik demi menjaga persatuan dan kesatuan, mengingat bangsa ini sangat plural, meski mereka yang beragama Islam termasuk mayoritas. Dengan bahasa yang lugas, Syafii Maarif, penulis buku ini, menilai penamaan negara tidak terlalu fundamental. Yang penting, dalam kehidupan kolektif cita cita politik Islam dilaksanakan. Dengan diberlakukannya asas Pancasila, tidak berarti aspirasi politik Islam kemudian menjadi mandul. Wawasan moral tentang kekuasaan itulah yang dimaksud aspirasi Islam. Bagi Islam, apa yang bernama kekuasaan politik haruslah dijadikan kendaraan penting untuk mencapai tujuan Islam seperti: penegakkan keadilan, kemerdekaan, humanisme egaliter, yang berlandaskan nilai nilai tauhid. Sayangnya, sejak Orde Lama hingga tumbangnya Orde Baru kelompok kelompok santri yang tergabung dalam Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, Nahdhatul Ulama, Al Washliyah, PUI (Persatuan Umat Islam), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Nahdhatul Wathan, Masyumi dan lain lain telah lumpuh secara politik dan ekonomi, sehingga kurang terlatih untuk menjadi dewasa dalam percaturan perpolitikan nasional. Di masa Orde Baru yang feodal serta otoritarian, terutama anggota Korpri sekian lama mental mereka terpasung, sehingga tak punya peluang untuk menawarkan pemikiran alternatif. Mereka cenderung menjadi corong pemerintah. Tak heran, kalau dalam beberapa pemilu Golkar selalu tampil sebagai pemenang. Demikian pula, di era reformasi ini, banyak melahirkan politisi politisi karbitan yang orientasi perjuangannya cuma untuk mengincar kursi jabatan. Mereka begitu gampang

berkoar mencaplok slogan demi kepentingan bangsa dan negara, padahal tujuan akhir tak lain adalah untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Maka, dalam kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan sekarang, sudah waktunya bagi kita semua untuk berpikir jernih, serius, tidak terombang ambing oleh pernyataan pernyataan politik yang historis. Karena, semua itu penuh racun yang menghancurkan. Golongan santri tidak boleh lagi bermain di wilayah pinggir sejarah, turut menari menurut irama genderang yang ditabuh pihak lain. Oleh sebab itu, kita perlu menyiapkan para pemain yang handal, berakhlak mulia, profesional, dan punya integritas pribadi yang tangguh dan prima. Dengan begitu, umat Islam di negara ini diharapkan tidak lagi termarginalisasi. Politik Islam harus mampu merepresentasikan idealismenya sebagai rahmatan lil alamin, sehingga tidak mudah dicap sebagai ekstremis atau sempalan.

H.

Peran Agama Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Secara naluriah manusia diciptakan sebagai makhluk sosial agar dapat menjalani

hidupnya dengan baik,sesama individu pasti banyak perbedaan,perbedaan tersebutlah yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik,dari kenyataan tersebut perlu dicari sebuah cara untuk dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Secara normatif agama islam banyak memberi tuntutan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan.Beberapa prinsip yang diajarkan Al-quran untuk mencapai tujuan tersebut antar lain : 1. Prinsip Persatuan Generasi yang sedang berjalan menuju ke tujuan masing-masing lewat jalan masing-masing dengan berjalan masing-masing atau jalan bersama demi kepentingan yang berbeda, inilah yang digambarkan dalam alquran tentang fenomena masyarakat sebelum mereka mendapat nikmat iman yang telah menyatukan dan

mempersaudarakan masyarakat Arab khususnya ummat Islam pada umumnya, sebagaimana Allah berfirman:

Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat (Iman) Allah kepada kalian ketika kalian dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu jadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapat petunjuk. (Ali Imran: 103). Ayat diatas telah memerintahkan kita selaku kaum muslimin untuk bersatu untuk kebenaran dan melarang kita untuk berpecah-belah. Disebutkan dalam ayat ini, bahwa persatuan yang diperintahkan adalah persatuan iman di atas kitab dan sunnah atau di atas tali Allah. Barang siapa yang melepaskan diri atau mengambil jalan lain selain jalan Allah, maka dialah yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan berarti dialah yang menyebabkan terjadinya perpecahan serta mengabaikan nila-nilai moral dalam kehidupannya. 2. Prinsip Persamaan Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapat dan menuntut hakhak, persamaan dalam memikul tanggungjawab menurut peringkat -peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah taklukan kekuasaan undang -undang. 3. Prinsip Kebebasan Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berteraskan kepada ma'ruf dan kebajikan. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenar adalah di antara tujuan-tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta asas asas bagi undang -undang perlembagaan negara Islam. 4. Prinsip Musyawarah Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang- orang yang akan menjawat tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua pula adalah berkenaan dengan penentuan jalan

dan cara perlaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam al-gur'an dan al Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan -jalan menentukan perkara- perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad. 5. Prinsip Tolong Menolong Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ''Dunia ini hanya untuk empat golongan manusia: (satu di antaranya) hamba Allah yang mendapat harta dan ilmu, lalu ia bertakwa kepada Allah dalam mengelola hartanya tersebut, dan menyambung silaturahim, dan ia sadar bahwa hartanya itu adalah hak Allah. Itulah kedudukan yang paling baik (bagi seorang hamba Allah).'' Islam mengajarkan bahwa harta dan kekayaan mengandung fungsi sosial dan merupakan sumber kehidupan bagi anggota masyarakat lainnya. Dalam rangka menegakkan dasar-dasar kehidupan bersama serta mewujudkan tatanan sosial dan ekonomi berkeadilan, maka sangat diperlukan semangat tolong-menolong di antara seluruh lapisan masyarakat. Pujangga Islam A Hamid Al Chatib berkata, ''Persaudaraan dalam Islam takkan berdiri kecuali dengan jalan tolong-menolong.'' Tolong-menolong yang dimaksud di sini tiada lain dalam konteks kebaikan dan ketakwaan kepada Tuhan. Sebaliknya, Islam melarang tolong-menolong yang menjurus kepada dosa dan permusuhan. Guru besar Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Sayid Sabiq, ketika menjelaskan makna ayat Alquran surat Al-Hujurat ayat 10 'Sesungguhnya orangorang mukmin itu bersaudara', antara lain menulis, ''Arti persaudaraan di sini, yang kuat melindungi yang lemah, yang kaya bersedia membantu yang miskin. Tidak ada arti lain bagi persaudaraan yang dimaksudkan oleh Islam kecuali dengan kriteria di atas.'' (Anashirul Quwwah Fil Islam). Dalam kaitan ini Islam menekankan pentingnya perbuatan kedermawanan atau filantropi, yaitu kewajiban menunaikan zakat, sedekah sunah, infak, wakaf, hibah, hadiah, serta wasiat. Infak, sedekah, dan zakat saling terkait satu sama lain. Infak secara umum artinya pengeluaran. Ini adalah konsep besarnya. Infak terbagi dua, yaitu infak wajib, terdiri atas nafkah keluarga dan zakat, dan infak sunat, yaitu sedekah. Dalam surat Al-Baqarah, kewajiban menafkahkan harta di jalan kebajikan dinyatakan setelah penegasan kebenaran Alquran, keimanan kepada Allah dalam

kegaiban, kewajiban menegakkan shalat, dan diteruskan, ''wa mimma razaqnaahum yun fiquun (dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami karuniakan).'' (Al-Baqarah: 3). Allah SWT berfirman, ''Dan barang siapa terpelihara dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung.'' (Al-Hasyar: 9). Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai sedekah yang paling utama, Rasulullah menjawab, ''Sedekah yang paling utama ialah sedekah yang engkau berikan dalam keadaan sehat dan memerlukan harta, dan ketika engkau khawatir jatuh miskin dan bercita-cita menjadi kaya.'' Wallahu a'lam bis shawab. (M Fuad Nasar). 6. Prinsip Perdamaian Sudah menjadi watak atau bahkan fitrah dari setiap manusia untuk mencitacitakan sebuah kehidupan yang aman, tentram, harmoni, dan damai. Rasa damai dan aman merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia. Dengan kedamaian, diharapkan akan tercipta dinamika yang sehat, harmonis dan humanis dalam setiap interaksi antar sesama, tanpa ada rasa takut dan tekanan-tekanan dari pihak lain. Lebih lanjut, Wahiduddin Khan menyatakan bahwa perdamaian selalu menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang apabila perdamaian itu terwujud maka ia hidup dan apabila perdamaian itu absen maka ia mati. Oleh karena itu, kedamaian merupakan hak mutlak setiap individu sesuai dengan entitasnya sebagai makhluk yang mengemban tugas sebagai pembawa amanah Tuhan (khalifah fi al-ardl) untuk memakmurkan dunia ini. Di samping dari dorongan intrinsik dalam diri manusia, nilai-nilai perdamaian juga dapat ditemukan dan diinspirasi dalam pandangan-pandangan keagamaan dan kebijaksanaan masyarakat (local wisdom). Islam, misalnya, adalah agama perdamaian. Banyak alasan untuk menyatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian. Setidaknya ada tiga alasan, yakni: pertama, Islam itu sendiri berarti kepatuhan diri (submission) kepada Tuhan dan perdamaian (peace). Kedua, salah satu dari nama Tuhan dalam al-asma` al-husna adalah Yang Mahadamai (al-salam). Ketiga, perdamaian dan kasih-sayang merupakan keteladanan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut, Zuhairi Misrawi menambahkan bahwa perdamaian merupakan jantung dan denyut nadi dari agama. Menolak perdamaian

merupakan sikap yang bisa dikategorikan sebagai menolak esensi agama dan kemanusiaan. Itulah misi dan tujuan diturunkannya Islam kepada manusia. Karena itu, Islam diturunkan tidak untuk memelihara permusuhan atau kekerasan di antara umat manusia. Konsepsi dan fakta-fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam mendahulukan sikap kasih sayang, keharmonisan dan dan kedamaian. Di antara bukti konkrit dari perhatian Islam terhadap perdamaian adalah dengan dirumuskannya Piagam Madinah (al-sahifah al-madinah), perjanjian Hudaibiyah, dan pakta perjanjian yang lain.

BAB III PENUTUP

C.

Kesimpulan Manusia diciptakan Allah dengan sifat bawaan ketergantungan kepada-Nya di samping sifat-sifat keutamaan, kemampuan jasmani dan rohani yang memungkinkan ia melaksanakan fungsinya sebagai khalifah untuk memakmuran bumi. Namun demikian, perlu dikemukakan bahwa dalam keutamaan manusia itu terdapat pula keterbatasan atau kelemahannya. Karena kelemahanya itu, manusia tidak mampu mempertahankan dirinya kecuali dengan bantuan Allah. Bentuk bantuan Allah itu terutama berupa agama sebagai pedoman hidup di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan bantuan-Nya Allah menunjukkan jalan yang harus di tempuh manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia hanya dapat terwujud jika manusia mampu

mengaktualisasikan hakikat keberadaannya sebagai makhluk utama yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum Tuhan dalam pembangunan kemakmuran di bumi untuk itu Al-Quran yang memuat wahyu Allah, menunjukkan jalan dan harapan Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, sudah sepatutnya memiliki peran utama dalam kehidupan politik sebuah negara. Untuk menuju ke arah integrasi kehidupan masyarakat, negara dan Islam diperlukan ijtihad yang akan memberikan pedoman bagi anggota parlemen atau politisi dalam menjelaskan hujahnya dalam berpolitik. Dan interaksi umat Islam yang hidup dalam alam modern ini dengan politik akan memberikan pengalaman dan tantangan baru menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berpolitik yang bersih dan sehat akan menambah kepercayaan masyarakat khususnya di Indonesia bahwa memang Islam mengatur seluruh aspek mulai ekonomi, sosial, militer, budaya sampai dengan politik.

DAFTAR PUSTAKA
A. Hadikusuma, Riza, dkk. Pendidikan Agama Islam Politeknik Negeri Jakarta, Depok: 2011 B. http://google.com