Anda di halaman 1dari 8

Laporan tetap satuan proses 2

Pembuatan Senyawa Alkana

Disusun Oleh: Kelompok I Rianita Teuku !e "as#allah $ (0609 3040 0329) (0609 3040 0334)

K%L &: 3K I'&TR$KT$R:

Hilwatulisan,S.T,M.T

($R$& ' T%K'IK KI)I *OLIT%K'IK '%+%RI &RI,I( 20..

*em#uatan &en/a0a lkana


I1 Tu2uan *er3o#aan )ahasis0a !apat men4etahui 3ara pem#uatan sen/a0a hi!rokar#on ali5atis 2enuh (alkana)1 II1 lat /an4 !i4unakan 6 6 6 6 6 6 6 Ta#un4 reaksi 7unsen *en2epit ka/u )ortar &patula Kapas Tisu . #uah . #uah . #uah . #uah . #uah se3ukupn/a se3ukupn/a

III1 7ahan /an4 !i4unakan 6 6 'aO" 86"98OO'a . sen!ok makan . sen!ok makan

I:1 +am#ar lat ( terlampir ) :1 Dasar Teori

&en/a0a lkana
"i!rokar#on 2enuh /an4 palin4 se!erhana merupakan suatu !eret sen/a0a /an4 memenuhi rumus umum 8n"2n;2 /an4 !inamakan alkana1 &e#a4ai hi!rokar#on 2enuh< alkana memiliki 2umlah atom " /an4 maksimum1 lkana 2u4a !inamakan para5in (!ari parum a55inis)< karena sukar #ereaksi !en4an sen/a0a6sen/a0a lainn/a1 Ka!an46ka!an4 alkana 2u4a !ise#ut se#a4ai hi!rokar#on #atas< karena #atas ke2enuhan atom6atom " telah ter3apai1

&etiap sen/a0a /an4 merupakan an44ota alkana !inamakan suku1 &uku alkana !itentukan oleh 2umlah atom 8 !alam sen/a0a terse#ut1 &uku pertama sampai !en4an .0 sen/a0a alkana !apat an!a peroleh !en4an mensu#stitusikan har4a n1 lkana men4an!un4 ikatan tun44al 868 /an4 kuat !an ikatan 86" /an4 2u4a kuat1 Ikatan 86" memiliki polaritas /an4 san4at ren!ah sehin44a ti!ak a!a molekuln/a /an4 mem#a0a 2umlah ion positi5 atau ne4ati5 /an4 si4ni5ikan untuk menarik molekul lainn/a1 Oleh karena itu alkana6alkana memiliki reaksi /an4 3ukup ter#atas1 7e#erapa hal /an4 #isa !ilakukan pa!a alkana:

alkana #isa !i#akar< /akni memusnahkan seluruh molekuln/a= alkana #isa !ireaksikan !en4an #e#erapa halo4en /akni memutus ikatan 86"= alkana #isa !ipe3ah< /akni !en4an memutus ikatan 8681

&i5at6&i5at &en/a0a lkana &i5at >isik lkana .1 Titik !i!ih semakin tin44i 2ika massa molekul relati5n/a makin #esar1 "al ini #erarti 0u2u!n/a akan #eru#ah pa!a suhu kamar !ari 4as ke 3air kemu!ian pa!at1 lkana !en4an atom kar#on kuran4 !ari .? sulit !iamati !alam 0u2u! pa!at karena masin46 masin4 isomer memiliki titik le#ur !an titik !i!ih /an4 #er#e!a1 (ika a!a .? atom kar#on !alam alkana< maka san4at #an/ak isomer /an4 #isa ter#entuk 21 &emua alkana merupakan sen/a0a polar sehin44a sukar larut !alam air1 *elarut /an4 #aik untuk alkana a!alah pelarut non polar< misaln/a eter1 (ika alkana #er3ampur !en4an air< lapisan alkana #era!a !i atas< se#a# massa 2enisn/a le#ih ke3il !aripa!a .1 31 *a!a suhu kamar< empat suku pertama #er0u2u! 4as< suku ke 9 hin44a suku ke .6 #er0u2u! 3air< !an suku !iatasn/a #er0u2u! pa!at1

41 &emakin #an/ak atom 8< titik !i!ih semakin tin44i1 $ntuk alkana /an4 #erisomer (2umlah atom 8 sama #an/ak)< semakin #an/ak 3a#an4< titik !i!ih semakin ke3il1 7e#erapa si5at 5isik alkana

'ama alkana )etana %tana *ropana 7utana *entana "eksana "eptana B11 B1

Rumus molekul 8"4 82"6 83"C 84".0 89".2 86".4 8?".6 BB BB11

)r .6 30 44 9C ?2 C6 .00 B B1 240 294 26C 2C2

Titik leleh Titik !i!ih Kerapatan @8 6.C2 6.C3 6.CC 6.3C 6.30 699 69. B B1 22 2C 32 3? @8 6.62 6C9 642 60<9 36 69 99 B1 B11 302 3.6 330 343 (4A3m3) 0<423 0<949 0<90. 0<9?3 0<926 0<699 0<6C4 B11 B11 0<??C 0<?C9 0<?C9 0<?C9

>ase pa!a 29@8 +as +as +as +as 8air 8air 8air B11 B11 8air *a!at *a!at *a!at

"epta!ekana 8.?"3C Okta!ekana 'ona!ekana Iikosana 8.C"3C 8.9"40 820"42

&i5at Kimia lkana .1 *a!a umumn/a alkana sukar #ereaksi !en4an sen/a0a lainn/a1 21 Dalam oksi4en #erle#ih< alkana !apat ter#akar men4hasilkan kalor< kar#on !ioksi!a !an uap air1 31 (ika alkana !ireaksikan !en4an unsur6unsur halo4en (>2< 8l2< 7r2< I2)< atom Datom " pa!a alkana akan !i4antikan oleh atom6atom halo4en1 &um#er !an Ke4unaan lkana &um#er alkana /an4 ter#an/ak a!alah mi/ak #umi !an 4as alam1 min/ak #umi !en4an 3ara !estilasi #ertin4kat1 alkana !apat lurus< #er3a#an4< !an alisiklik1 Ke4unaan alakana !alam kehi!upan sehari6hari antara lain .1 7ahan #akar< misaln/a elpi2i atau liEue5ie! petroleum 4as (L*+)< kerosin< #ensin< !an solar1 21 *elarut< #er#a4ai 2enis hi!rokar#on< seperti petroleum eter atau na5ta< !i4unakan se#a4ai pelarut !alam in!ustr/ !an pen3u3ian kerin4 (!r/ 3leanin4) 31 *elumas< a!alah alkana suhu tin444i (2umlah atom kar#on tiap molekuln/a 3ukup #esar< misaln/a 8.C"3C) 41 7ahan #aku untuk sen/a0a or4anik lain1 )in/ak #umi !an 4as alam merupakan #ahan #aku utama untuk sintesis #er#a4ai sen/a0a or4anik seperti al3ohol< asam 3uka< !an lain6 lain 91 7ahan #aku in!utri1 7er#a4ai pro!uk in!ustr/ seperti plasti3< !eter4en< karet sintesis< min/ak ram#ut< !an o#at 4osok !i#uat !ari min/ak #umi atau 4as alam1 lkana !iperoleh !ari

lkana merupakan sen/a0a hi!rokar#on

2enuh !ise#ut para55in /an4 mempun/ai arti !a/a 4a#un4 ke3il1 Rantai kar#on pa!a

:I1 *rose!ur Ker2a 6 6 )en44erus . sen!ok makan natrium #enFoate !an . sen!ok makan 'aO" !alam mortar1 )en4am#il satu sen!ok makan 3ampuran ta!i !an memasukkann/a !alam ta#un4 reaksi !an menutup ta#un4 reaksi !en4an kapas1 Kemu!ian memanaskan ta#un4 reaksi pa!a n/ala 7unsen hin44a keluar 4elem#un41 6 )en4amati apakah a!a 3airan /an4 ter#entuk !an #a4aimana #aun/a1

:II1 Data *en4amatan 'o . *erlakuan *en4amatan . sen!ok makan 'aO" ; . sen!ok 'atrium #enFoat makan 86"98OO'a !i4erus1 2

#er#entuk

ser#uk

#er0arna putih1 'aO" #er#entuk pellet

#er0arna #enin4 !an a4ak sulit !i4erus1 8ampuran 'aO" ; 86"98OO'a Ter#entuk 3airan !an ter!apat 4elem#un4 se#an/ak . sen!ok makan !an men4hasilkan #au seperti min/ak1 !imasukkan ke!alam ta#un4 raksi < !an !ipanaskan pa!a n/ala 7unsen1

:III1 nalisa *er3o#aan Dari per3o#aan /an4 !ilakukan !apat !ianalisa #ah0a reaksi 'aO" !an natrium #enFoat a!alah ..'aO" ; 86"98OO'a G 8?".6 ; .3A2O2 ; .2'a; 8?".6 merupakan sen/a0a alkana hasil reaksi !ari 'aO" !an natrium #enFoate1 *em#entukan sen/a0a alkana ini ter2a!i ketika 3ampuran /an4 #erupa pa!atan !ireaksikan !en4an 3ara memanaskan pa!atan terse#ut pa!a n/ala 7unsen< reaksi /an4 !apat !ilihat a!alah a!an/a 4elem#un4 !an ter#entukn/a 3airan ketika 3ampuran !ipanaskan #e#erapa saat1 &elain itu< hasil !ari reksi pa!a ta#un4 reaksi terse#ut men4hasilkan #au seperti #au min/ak /an4 merupakan 3iri !ari sen/a0a alkana1 IH1 Kesimpulan

Dari per3o#aan /an4 !ilakukan !apat !isimpulkan 6 Reaksi antara 'aO" !an natrium #enFoat a!alah ..'aO" ; 86"98OO'a G 8?".6 ; .3A2O2 ; .2'a; 6 reaksi pem#entukan alkana ter2a!i !en4an memanaskan #ahan /an4 a!a !alam ta#un4 reaksi pa!a n/ala #unsen1 H1 Da5tar *ustaka Tau5ik<)uhamma!120..1*etun2uk *raktikum &atuan proses 21 palem#an41*olsri1

+am#ar lat

&patula

Ta#un4 reaksi

7unsen

*en2epit ka/u

)ortar

Kapas