Anda di halaman 1dari 8

Blitar, 05 Mei 2012 Lampiran : 1 Set Proposal Hal : Pengajuan sponsorship YTH, PT. AXIS TELEK !

I"# "ESIA #I$. P% ! TI " &LITA% #alam rang'a pen(elenggaraan a)ara ! #E%" #A"*E * !PETITI ", terlampir 'ami sampai'an proposal pengajuan permohonan sponsorship untu' a)ara terse+ut (ang a'an ,ila'sana'an pa,a tanggal 1 !ei -../ ,i Em+ass( )lu+ &an,ung. !elalui proposal ini, 'ami sangat mengharap'an a,an(a +entu' 'erjasama tim+al0+ali' ,an sponsorship ,ari PT. Sehingga a)ara ini ,apat terla'sana ,engan +ai' ,an lan)ar sesuai ,engan harapan ,alam pela'sanaan e1ent terse+ut. Atas perhatian +apa' ,an ,iper'enan'ann(a permohonan ini 'ami mengu)ap'an terima'asih

Hormat 'ami,

2 K3K3H HA"# "

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN B. LATAR BELAKANG C.MAKSUD DAN TU UAN D. PR!M!SI E. PELAKSANAAN KEGIATAN F. RINCIAN PENGELUARAN G.BENTUK SP!NS!RSHIP H.PENUTUP

! #E%" #A"*E * !PETITI " A. Pen,ahuluan

E1ent organi5er a,alah salah satu +entu' usaha (ang mem+antu me6uju,'an ,an mem+uat image suatu +entu' a)ara apapun. !e6uju,'an ,an mem+uat image serta mensu'ses'an a,alah harapan +agi para piha' pen(elenggara e1ent terse+ut. Kami sangat men(a,ari +ah6a +egitu +an(a' e1ent organi5er ,i &litar namun 'ami a,alah salah satu e1ent organi5er (ang ,apat +e'erjasama ,engan +ai' ,alam mempun(ai pengalaman menja,i se+uah a)ara. Ti,a' se,i'it ,an +ah'an +an(a' e1ent organi5er +e'erjasama ,engan perusahaan )lothing )ompan( ,an sejenisn(a, ini menunju'an +ah6a +egitu tinggin(a 'esa,aran 'erjasama ,iantara e1ent organi5er ,engan perusahaan perusahaan )lot)hing, )ompan( untu' sama0sama mensu'ses'an a)ara8e1ent terse+ut ,an men)ipta'n +ran, image. #an 'amipun sangat men(a,ari +ah6a 'ei'utsertaan perusahaan terse+ut ,alam +entu' sponsorship a,alah suatu pen)apaian 'ami ,alam men(uguh'an a)ara (ang +er'ualitas (ang nantin(a +isa ,ini'mati hala(a' ramai 'hususn(a segment 'aula mu,a (ang a,a ,i 'ota &litar ,an tinggin(a apresiasi mere'a terha,ap 'ar(a ana' +angsa (ang ,ituang'an ,alam )reati1e ,esign )lothing (ang se,ang mara' saat ini,,an ,u'ungan ,ari perusahaan (ang mensponsori a'an ma'in menunjang su'sesn(a a)ara (ang 'ami suguh'an,,an a'an mem+antu juga piha' sponsor )lothing ,alam men)apai target ,ari perusahaan (ang +ergera' ,alam +i,ang )lothing )ompan( terse+ut. Atas ,asar terse+ut ,iatas, 'ami sepa'at untu' mem+uat suatu e1ent8a)ara ,i la'sana'an oleh $ K !A"A:E!E"T (ang +ertema ! #E%" #A"*E * !PETITI ". Kepe,ulian ,an tanggung ja6a+ (ang 'ami serta pro7esionalisme (ang tinggi ,an mempun(ai st(le8ga(a (ang sangat +er+e,a ,engan e1ent organi5er lain, )lu+ 9 lounge e1ent a,alah spesialisasi 'ami ,alam mengemasn(a

la'u'an ini 'ami harap'an men,apat ,u'ungan ,ari PT. untu' i'ut an,il ,alam terselengaran(a mensu'ses'an e1ent terse+ut.

serta

&. LATA% &ELAKA": : #engan menge,epan'an tagline !AXI!3! PE%;E*TI ", 'ami mengun,ang para pengisi a)ara (ang +erpengalaman pa,a +i,ang n(a masing0masing. Yang mana +i,ang (ang mere'a te'uni a,alah ,is'jo)'e( 2#<4 ,engan spesialisasi aliran musi' ele'tro, progressi1e, house, tran)e ,an spe)ial per7orman)e ,ari guest ,is'jo)'e( 2#<4, se=( ,an)er serta !* serta 'emasan a)ara (ang menari' ,alam 'onsep pela'sanaan(a. ,an juga menge,epan'an tentang tren, 7ashion, ,an li7e st(le. *. !AKS3# #A" T3<3A" : 3ntu' mem+eri'an alternati1e hi+uran untu' 'aula mu,a.. !ening'at'an 'erjasama (ang +ai' terha,ap piha' sponsor ,an pen(elengara. !em+eri 'euntungan ,engan piha' sponsor +erupa target mar'et (ang tepat. !em+antu mempromosi'an piha' sponsor 'epa,a 'hala(a' ramai. !enja,i'an e1ent ini menja,i e1ent reguler ,an 'ami +erharap 'erjasama ,ari piha' sponsor ,alam pela'sanaan(a. TA%:ET *% ># : Kalangan e'se'uti7. Kalangan )lu++ers.

Kalangan mahasis6a8i. Part( goers. #engan a,an(a target )ro6, ,iatas 'ami harap'an ,apat mem+eri'an tim+al +ali' terha,ap e1ent organi5er serta juga piha' sponsor (ang su,ah mau +e'erja sama ,engan 'ami ,alam +entu' promo ,an support tentun(a.(ang ,imana a'an sema'in mengenal'an sponsorship terha,ap mas(ara'at luas 'hususn(a,,an mem+antu sponsor ,alam men)apai mar'etn(a.