Anda di halaman 1dari 14

Laporan Pendahuluan Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Defisit Kebersihan Diri (Personal Hygiene)

Oleh : Luh Putu Sri Indradewi NIM : 08.321.0196

Program Studi S1 e!erawatan S" OL#$ %IN&&I ILM' "S"$#%#N (I)# M"*I # PPNI +#LI 2008

#. on,e! *a,ar Pen-a.it


I. *e/ini,i0Pengertian $igiene !er,onal 1era,al dari 1aha,a 2unani -aitu !er,onal -ang artin-a !erorangan dan h-giene 1erarti ,ehat. $igiene !er,onal atau .e1er,ihan diri adalah u!a-a ,e,eorang dalam memelihara .e1er,ihan dan .e,ehatan dirin-a untu. mem!eroleh .e,e3ahteraan /i,i. dan !,i.ologi,. %u3uan !erawatan !er,onal $-giene adalah : a. Mening.at.an dera3at .e,ehatan orang 1. Memelihara .e1er,ihan diri ,e,eorang 4. Mem!er1ai.i !er,onal $-giene -ang .urang. d. Pen4egahan !en-a.it. e. Mening.at.an !er4a-a diri ,e,eorang. /. Men4i!ta.an .eindahan. *am!a. -ang mun4ul !ada ma,alah !er,onal h-giene : 1. *am!a. /i,i. 1an-a. gangguan .e,ehatan -ang diderita ,e,eorang .arena tida. ter!eliharan-a .e1er,ihan !erorangan dengan 1ai.. &anggua /i,i. -ang ,ering ter3adi adalah gangguan integrita, .ulit5 gangguan mem1ran mu.o,a mulut5 in/e.,i !ada mata dan telinga5 dan gangguan /i,i. !ada .u.u. 2. *am!a. !,i.ologi, ma,alah ,o,ial -ang 1erhu1ungan dengan !er,onal h-giene adalah gangguan .e1utuhan ra,a n-aman5 .e1utuhan di4intai dan men4intai5 .e1utuhan harga diri5 a.tuali,a,i diri5 dan gangguan intera.,i ,o,ial. II. "!idemiologi0in,iden .a,u, *e/i,it h-giene !er,onal da!at ter3adi !ada ,etia! orang mulai dari lahir ,am!ai mati 6dari lahir780 tahun9 .arena .etida.mam!uan mela.u.an a.ti:ita, ,endiri5 .urangn-a !engetahuan dan 1an-a. /a.tor lain -ang mem!engaruhi. III. Pen-e1a10etiologi 1. arena Sa.it5,ehingga tida. mam!u mela.u.an ,endiri

2. 3.

urangn-a Pengetahuan dan In/orma,i eter1ata,an +ia-a

;. Ling.ungan -ang %ida. Mendu.ung <. %ida. ada n-a =a,ilita, -ang memadai I>. =a.tor !redi,!o,i,i Menurut %arwoto (artonah /a.tor7/a.tor -ang mem!engaruhi !er,onal $-giene adalah : 1. +od- Image &am1aran indi:idu terhada! dirin-a ,angat mem!engaruhi .e1er,ihan diri mi,aln-a .arena adan-a !eru1ahan /i,i. ,ehingga indi:idu tida. !eduli terhada! .e1er,ihann-a. 2. Pra.ti. ,o,ial Pada ana.7ana. ,elalu diman3a dalam .e1er,ihan diri ,ehingga .emung.inan a.an ter3adi !eru1ahan !ola !er,onal h-giene. 3. Statu, ,o,ioe.onomi Per,onal h-giene memerlu.an alat dan 1ahan ,e!erti ,a1un5 !a,ta gigi5 ,i.at gigi5 ,am!o5 alat mandi -ang ,emuan-a memerlu.an uang untu. men-edia.ann-a. ;. Pengetahuan Pengetahuan !er,onal h-giene ,angat !enting .arena !engetahuan -ang 1ai. da!at mening.at.an .e,ehatan. Mi,aln-a !ada !a,ien !enderita *ia1ete, Melitu,5 ia haru, ,elalu men3aga .e1er,ihan .a.in-a. <. +uda-a *i ,e1agian ma,-ara.at 3i.a indi:idu ,a.it tertentu ma.a tida. 1oleh dimandi.an. 6. e1ia,aan ,e,eorang #da .e1ia,aan orang -ang mengguna.an !rodu. tertentu dalam !erawatan diri ,e!erti !enggunaan ,a1un5 ,am!o5 dan lain7lain. 8. ondi,i =i,i. Pada .eadaan ,a.it tentu .emam!uan untu. merawat diri 1er.urang dan !erlu 1antuan untu. mela.u.ann-a.

Menurut (ahit I?1al Mu1ara.5 S M dan N,. Nurul @ha-atin5 S. e! dalam 1u.u *M men-ata.an 1ahwa /a.tor7/a.tor -ang mem!engaruhi !er,onal $-giene adalah : 1. +uda-a Se3umlah mito, -ang 1er.em1ang di ma,-ara.at men3ela,.an 1ahwa ,aat indi:idu ,a.it ia tida. 1oleh dimandi.an .arena da!at mem!er!arah !en-a.itn-a. 2. Statu, ,o,ial7e.onomi 'ntu. mela.u.an !er,onal h-giene -ang 1ai. di1utuh.an ,arana dan !ra,arana -ang memadai. Itu ,emua mem1utuh.an 1ia-a. *engan .ata lain5 ,um1er .euangan indi:idu a.an 1er!engaruh !ada .emam!uann-a mem!ertahan.an !er,onal h-giene -ang 1ai.. 3. #gama #gama 3uga 1er!engaruh !ada .e-a.inan indi:idu dalam mela.,ana.an .e1ia,aan ,ehari7hari. #gama I,lam mia,aln-a5 umat I,lam ,elalu di!erintah untu. men3aga .e1er,ihan .arena .e1er,ihan adalah ,e1agian dari iman. $al ini tentu a.an mendorong indi:idu untu. mengingat !entingn-a .e1er,ihan diri 1agi .elang,unganhidu!. ;. %ing.at !engetahuan atau !er.em1angan indi:idu edewa,aan ,e,eorang mem!engaruhi !ada .ualita, diri ,e,eorang ter,e1ut5 ,alah ,atun-a adalah !engetahuan -ang 1ai.. Pengetahuan itu !enting dalam mening.at.an ,tatu, indi:idu. Se1agai 4ontoh5 agar terhindar dari !en-a.it .ulit5 .ita haru, mandi dengan 1er,ih ,etia! hari. <. Statu, .e,ehatan ondi,i ,a.it atau4edera a.an mengham1at .emam!uan indi:idu dalam mela.u.an !erawatan diri. $al ini tentun-a 1er!engaruh terhada! ting.at .e,ehatan indi:idu. Indi:idu a.an ,ema.in lemah -ang !ada a.hirn-a a.an 3atuh ,a.it. 6. e1ia,aan Ini ada .aitan-a dengan .e1ia,aan indi:idu dalam mengguna.an !rodu.7!rodu. tertentu dalam mela.u.an !erawatan diri mi,aln-a

mengguna.an ,hower5 ,a1un !adat5 ,a1un 4air5 ,ham!o5 dll. 6%a-lor5 19899 8. @a4at 3a,mani atau mental 1awaan ondi,i 4a4at dan gangguan mental mengham1at .emam!uan indi:idu untu. mela.u.an !erawatan diri ,e4ara mandiri.

>.

Pato/i,iologi

,a.it

=a,ilita,

urang !engetahuan

e.onomi

ling.ungan

DEFISI PE!S"#AL H$%IE#E e1. $arga diri

&angguan integrita, .ulit

&angguan intera.,i ,o,ial

Da&pa' fisi'

Da&pa' psi'ologi

&angguan mem1ran mu.o,a In/e.,i !ada mataAtelinga

&angguan ra,a n-aman #.tuali,a,i diri

&angguan /i,i. !ada .u.u

e1. *i4intai men4intai

>I.

la,i/i.a,i Menurut -aitu : 1. Perawatan .ulit .e!ala dan ram1ut. 2. Perawatan mata. 3. Perawatan hidung. ;. Perawatan telinga. <. Perawatan .u.u .a.i dan tangan. 6. Perawatan genetalia. 8. Perawatan .ulit ,eluruh tu1uh. 8. Perawatan tu1uh ,e4ara .e,eluruhan. Sedang.an menurut *M (ahit I?1al Mu1ara.5 S M dan N,. Nurul *M @ha-atin5 S. e!5 ,ama dengan ma4am !er,onal h-giene menurut *M %arwoto (artonah5 ma4am7ma4am !er,onal h-giene

%arwoto (artonah han-a ,a3a ditam1ah dengan !erawatan gigi dan mulut. >II. &e3ala .lini, anda(tanda ) 1. =i,i. 1. +adan 1au5 !a.aian .otor 2. )am1ut dan .ulit .otor 3. u.u !an3ang dan .otor ;. &igi .otor5 mulut 1au <. Penam!ilan tida. ra!i 2. P,i.ologi, 1. Mala,5 tida. ada ini,iati/ 2. Menari. diri5 i,ola,i 3. Mera,a tida. 1erda-a5 rendah diri dan hina 3. So,ial 1. Intera.,i .urang 2. egiatan .urang

3. %ida. mam!u 1er!erila.u ,e,uai norma5 mi,,al : 4ara ma.an 1eranta.an5 1uang air 1e,ar0.e4il ,em1arangan5 tida. da!at mandi0 ,i.at gigi5 tida. da!at 1er!a.aian ,endiri.

>III.

Pemeri.,aan /i,i. a. )am1ut #mati .ondi,i ram1ut : eadaan .e,u1uran ram1ut eadaan ram1ut -ang mudah ronto. eadaan ram1ut -ang .u,am eadaan te.,tur 1. e!ala #mati dengan ,e.,ama .e1er,ihan .ulit .e!ala. +ota.0alo!e,ia etom1e +er.utu #da.ah eritema e1er,ihan 4. Mata #mati adan-a tanda7tanda i.teru,5 .on3ungti:a !u4at5 ,e.ret !ada .elo!a. mata5 .emerahan atau gatal7gatal !ada mata. d. $idung a3i .e1er,ihan hidung5 .a3i adan-a ,inu,iti,5 !erdarahan hidung5 tanda7tanda !ile.5 tanda7tanda alergi5 ada.ah !eru1ahan !en4iuman5 dan 1agaimana mem1ran mu.o,a. e. Mulut #mati .ondi,i mu.o,a mulut dan .a3i .elem1a!ann-a. Perhati.an adan-a le,i5 tanda7tanda radang gu,i0,ariawan5 .e.eringan atau !e4ah7 !e4ah. /. &igi #mati adan-a tanda7tanda .arang gigi5 .arie,5 gigi !e4ah7!e4ah5 tida. leng.a! atau gigi !al,u. g. %elinga

Perhati.an adan-a ,erumen atau .otoran !ada telinga5 le,i5 in/e.,i atau !eru1ahan da-a !endengaran. h. ulit #mati .ondi,i .ulit 6te.,tur5 turgor5 .elem1a!an9 dan .e1er,ihann-a. Perhati.an adan-a warna .ulit5 ,tria5 .ulit .eri!ut5 le,i atau !ruritu,. i. u.u tangan dan .a.i #mati 1entu. dan .e1er,ihan .u.u. Perhati.an adan-a .elainan atau lu.a. 3. &enetalia #mati .ondi,i dan .e1er,ihan genetalia 1eri.ut area !erinium. Perhati.an !ola !ertum1uhan ram1ut !u1i,. Pada la.i7la.i !erhati.an .ondi,i ,.rotum dan te,ti,n-a. .. %u1uh ,e4ara umum #mati .ondi,i dan .e1er,ihan tu1uh ,e4ara umum. Perhati.an adan-a .elainan !ada .ulit atau 1entu. tu1uh. IB. B. Pemeri.,aan diagno,ti.0Penun3ang Progno,i, )entan terhada! !en-a.it .arena .uman7.uman menum!u. di1adan -ang meru!a.an ,um1er !en-a.it. urang !er4a-a diri a.i1at tim1uln-a 1au 1adan -ang men-engat dari meta1oli,me .uman. BI. %hera!-0tinda.an !enanganan %inda.an -ang da!at dila.u.an .eluarga0!erawat 1agi .lien -ang tida. da!at merawat diri ,endiri adalah : 1. Mening.at.an .e,adaran dan !er4a-a diri .lien 1. +ina hu1ungan ,aling !er4a-a 2. +i4ara.an tentang !entingn-a .e1er,ihan diri 3. uat.an .emam!uan .lien untu. merawat diri 2. Mem1im1ing dan mendorong .lien merawat diri 1. +antu .lien merawat diri 2. #3ar.an .etram!ilan ,e4ara 1ertaha! 3. +uat .egiatan harian ,etia! hari ;. Ingat.an ,etia! .egiatan <. +eri !u3ian ,erta .egiatan -ang !o,iti/ 3. @i!ta.an ling.ungan -ang mendu.ung 1. Sedia.an !erleng.a!an -ang di1utuh.an 6mi,al : ,a1un5 odol5 1a3u5 dll9

2. Sedia.an tem!at -ang aman dan n-aman 1agi .lien ;. Si.a! .eluarga 1. Sa1ar dan ,elalu ,ia! mem1antu 2. Menerima dan memu3i ,etia! u!a-a .lien ,aat merawat diri 3. %ida. men4ela atau menghina <. Mem1antu .lien untu. mela.u.an !erawatan diri 6. Mem1eri.an health edu4ation agar .lien tahu dan ,adar 1ahwa .e1er,ihan diri !enting di3aga. BII. Penatala.,anaan +. on,e! *a,ar #,uhan e!erawatan I. Peng.a3ian a. )iwa-at e!erawatan %an-a.an tentang !ola .e1er,ihan indi:idu ,ehari7hari5 ,arana dan !ra,arana -ang dimili.i5 ,erta /a.tor7/a.tor -ang mem!engaruhi h-giene !er,onal indi:idu5 1ai. /a.tor !endu.ung mau!un /a.tor !engham1at. 1. Pemeri.,aan /i,i. a. )am1ut #mati .ondi,i ram1ut : eadaan .e,u1uran ram1ut eadaan ram1ut -ang mudah ronto. eadaan ram1ut -ang .u,am eadaan te.,tur 1. e!ala #mati dengan ,e.,ama .e1er,ihan .ulit .e!ala. +ota.0alo!e,ia etom1e +er.utu #da.ah eritema e1er,ihan 4. Mata #mati adan-a tanda7tanda i.teru,5 .on3ungti:a !u4at5 ,e.ret !ada .elo!a. mata5 .emerahan atau gatal7gatal !ada mata. d. $idung

a3i .e1er,ihan hidung5 .a3i adan-a ,inu,iti,5 !erdarahan hidung5 tanda7tanda !ile.5 tanda7tanda alergi5 ada.ah !eru1ahan !en4iuman5 dan 1agaimana mem1ran mu.o,a. e. Mulut #mati .ondi,i mu.o,a mulut dan .a3i .elem1a!ann-a. Perhati.an adan-a le,i5 tanda7tanda radang gu,i0,ariawan5 .e.eringan atau !e4ah7 !e4ah. /. &igi #mati adan-a tanda7tanda .arang gigi5 .arie,5 gigi !e4ah7!e4ah5 tida. leng.a! atau gigi !al,u. g. %elinga Perhati.an adan-a ,erumen atau .otoran !ada telinga5 le,i5 in/e.,i atau !eru1ahan da-a !endengaran. h. ulit #mati .ondi,i .ulit 6te.,tur5 turgor5 .elem1a!an9 dan .e1er,ihann-a. Perhati.an adan-a warna .ulit5 ,tria5 .ulit .eri!ut5 le,i atau !ruritu,. i. u.u tangan dan .a.i #mati 1entu. dan .e1er,ihan .u.u. Perhati.an adan-a .elainan atau lu.a. 3. &enetalia #mati .ondi,i dan .e1er,ihan genetalia 1eri.ut area !erinium. Perhati.an !ola !ertum1uhan ram1ut !u1i,. Pada la.i7la.i !erhati.an .ondi,i ,.rotum dan te,ti,n-a. .. %u1uh ,e4ara umum #mati .ondi,i dan .e1er,ihan tu1uh ,e4ara umum. Perhati.an adan-a .elainan !ada .ulit atau 1entu. tu1uh. II. *iagno,a .e!erawatan -ang mun4ul Menurut nanda 20035 diagno,i, .e!erawatan umum untu. .lien dengan ma,alah !erawatan h-giene adalah *e/i,it Perawatan *iri. Le1ih lan3ut diagno,a ter,e1ut ter1agi men3adi em!at 6.oCier5 200;95 -aitu : *e/i,it !erawatan diri : ma.an *e/i,it !erawatan diri : mandi0h-giene

*e/i,it !erawatan diri : 1er!a.aian01erhia, *e/i,it !erawatan diri : elimina,i )en4ana a,uhan .e!erawatan untu. .lien dengan gangguan h-giene !er,onal haru, meli!uti 1e1era!a !ertim1angan5 -aitu hal7hal -ang di,u.ai .lien5 .e,ehatan .lien ,erta .eter1ata,an -ang dimili.in-a. Selain itu !erawat !erlu mem!ertim1ang.an wa.tu -ang te!at untu. mem1eri.an a,uhan .e!erawatan ,erta /a,ilita, dan tenaga -ang ter,edia. +eri.ut meru!a.an 4ontoh ren4ana tinda.an dan ra,ionali,a,i dengan diagno,i, *e/i,it Perawatan *iri mandi0h-giene.

III. )en4ana %inda.an dan )a,ionali,a,i

*iagno,i, : *e/i,it Perawatan *iri mandi0h-giene 2ang 1erhu1ungan dengan : urangn-a .oordina,i5 ,e.under a.i1at 6,e1ut.an9 elemahan otot ,e.under a.i1at 6,e1ut.an9 Parali,i, ,e1agian atau total5 ,e.under a.i1at 6,e1ut.an9 eadaan .oma &angguan /i,ual5 ,e.under a.i1at 6,e1ut.an9 %ida. 1er/ung,in-a atau hilangn-a e.,trimita, Peralatan e.,ternal elelahan dan n-eri !a,4a o!ra,i *e/i,it .ogniti/ N-eri riteria ha,il : Indi:idu a.an mela.u.an a.ti:ita, mandi !ada ting.atan -ang o!timal ,e,uai dengan hara!an atau mengung.a!.an .e!ua,an ata, .e1erha,ilan -ang di4a!ai me,.i dengan .eter1ata,an -ang dimili.i. Indi.ator : Mengung.a!.an .en-amanan dan .e!ua,an dengan .e1er,ihan tu1uh Mendemon,tra,i.an .emam!uan mengguna.an !eralatan ada!ti/ Men3ela,.an /a.tor !en-e1a1 untu. de/i,it .emam!uan mandi

Inter:en,i umum a3i /a.tor !en-e1a1 de/i,it !er,onal h-giene a.ti:ita, !erawatan diri La.u.an inter:e,i umum untu. .lien dengan .etida.mam!uan untu. mandi Daga agar .ondi,i ling.ungan ,ederhana dan tida. 1eranta.an. Daga ,uhu .amar mandi teta! hangat5 4ari tahu ,uhu air -ang di,u.ai indi:idu. +eri.an !ri:a,i ,elama mandi. O1,er:a,i .ondi,i .ulit ,elama mandi. Leta.an ,eluruh !eralatan mandi di tem!at -ang mudah di3ang.au. 'ntu. .lien dengan gangguan !engelihatan5 leta.an ,eluruh !eralatan di dalam la!ang !andang .lien atau !ada tem!at -ang !aling ,e,uai untu. .lien. +eri.an !engaman di .amar mandi 6.e,et5 !egangan9 Di.a .lien mam!u ,e4ara /i,i. 5 an3ur.an ia untu. menggun.an 1a. mandi atau ,hower 5 tergantung a!a -ang diguna.an di rumah 6 .lien haru, 1erlatih di rumah ,a.it untu. !er,ia!an !ulang .e rumah9. +eri.an !eralatan ada.ti/ ,e,uai .e1utuhan 6mi,al ,!on, dengan tang.ai -ang !an3ang5 1alo. !egangan di dinding .amar mandi5 ,em!rotan ,hower -ang da!at di !egang 9. 'ntu. .lien -ang .ehilangan anggota gera.5 in,!e.,i ,i,a .a.i atau !untung guna melihat integrita, .ulit. Mandi.an 1agian !untung 2 .ali ,ehari dan -a.in.an 1agian ter,e1ut .ering ,e1elum di1ung.u, atau di!a,ang.an !ro,te,i,. +eri.an o1at !ereda n-eri -ang 1i,a mem!engaruhi .emam!uan untu. mandi ,endiri. +eri.an !en-uluhan .e,ehatan dan ru3u.an5 ,e,uai indi.a,i. )a,ional :

+eri .e,em!atan .lien untu. 1erada!ta,i .em1ali dengan

etida.mam!uan untu. mela.u.an !erawatan diri menim1ul.an !era,aan .etergantungan dan .on,e! diri -ang rendah. *engan mening.atn-a .emam!uan merawat diri5 harga diri a.an mening.at 6 Mahere1al5 19989. I>. ":alua,i *E 1 : .otor 1er.urang dan ter.ontrol *E 2 : !a,ien mam!u mela.u.an .egiatan0a.ti:ita, /i,i. walau!un ma,ih di1antu

*#=%#) P'S%# #

(ahit I?1al Mu1ara.5 S M A N,. Nurul @ha-atin5 S. Manusia. Da.arta: "&@.

e!.2008. Kebutuhan Dasar

(artonah5 %arwoto. Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan . Da.arta: Salem1a Medi.a. Potter A Perr-. 200<. Fundamental Keperawatan. Da.arta: "&@.