Anda di halaman 1dari 20

641002-11-5005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penulisan ini dimulakan dengan tajuk pengenalan yang membicarakan

tentang sedutan daripada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-

2010 yang berkaitan dengan matlamat pembangunan modal insan yang

cemerlang dan berguna kepada negara di masa hadapan.

Seterusnya dijelaskan, langkah-langkah persediaan ke arah menjadi guru

cemerlang berdasarkan kriteria berikut; Guru yang menguasai dan menghayati

kandungan mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan kepakarannya seperti

menggubal Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Harian dengan teliti

dan rapi. Menyediakan modul mata pelajaran untuk memudahkan proses

pengajaran. Membuat senarai semak penilaian bab-bab dan tajuk-tajuk mata

pelajaran dalam setahun bagi memudahkan lagi menguasai kandungan mata

pelajaran.

Kriteria seterusnya, langkah-langkah menjadi pakar rujuk pengajaran dan

pembelajaran seperti mengadakan persediaan mengajar dengan berkesan,

menjadi pemudah cara (fasilitator) dalam kursus, Mengadakan kem dan klinik

mata pelajaran Pendidikan Islam. Mengadakan ujian diagnostik dan sesi

kemahiran belajar serta motivasi. Menggubal dan menguruskan bank soalan.

Kriteria seterusnya, bijak mengurus masa, bahan sumber, alat

pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah pengurusan masa yang bijak

seperti mengesan masa produktif (prime time), Mengesan musuh masa. Buat

senarai semak penggunaan masa. Bijak mengurus bahan sumber dan alat bantu

mengajar seperti melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berasaskan

sumber, menggunakan bilik tayangan untuk mengikuti siaran TV Pendidikan

serta bijak mencari dan meminjam alat bantu mengajar.

1
641002-11-5005
Kriteria seterusnya ialah mampu mengenal pasti keperluan dan masalah

pembelajaran pelajar serta menyediakan program tindakan susulan.Langkah

pertama menjalankan kaedah soal selidik untuk mengumpul data-data.

Seterusnya diadakan pula satu senarai semak keperluan dan masalah

pembelajaran untuk rujukan dan kemudahan guru merancang objektif

pengajaran pembelajaran. Antara tindakan susulan ialah menjalankan kajian

tindakan (action research), mewujudkan suasana kelas yang kondusif,

menjalankan satu program Pemurnian Sahsiah, menjalankan Program

Kesejahteraan Diri

Langkah-langkah berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang

teknologi maklumat dan komunikasi seperti menghadiri kursus Teknologi

Maklumat dan Komunikasi (TMK), membudayakan penggunaan komputer,

menggunakan bahan-bahan multimedia sebagai rujukan utama dalam

pengajaran, Melaksanakan pengajaran berasaskan internet dan Meminta tunjuk

ajar dan bantuan khidmat nasihat daripada guru-guru yang berpengalaman

dalam komputer.

Penulisan ini di akhiri dengan harapan yang tinggi untuk menjadi seorang

guru yang cemerlang dengan menyatakan analisa ’swot’ yang ringkas tentang

kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri serta peluang dan ancaman yang

berada di persekitaran sekolah.

2
641002-11-5005
PENGENALAN

Berdasarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010,

menjelaskan bahawa;

”Pembangunan modal insan bertujuan untuk memastikan anak bangsa


Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran yang tinggi bagi
penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. Di samping itu pelajar-
pelajar ini akan dilengkapi dengan kemahiran, komunikasi berkesan,
kebolehan mengunakan ICT dengan baik, berupaya berfikir secara kreatif
dan kritis serta mampu bertindak secara rasional; mengamalkan
pembelajaran sepanjang hayat; mempunyai nilai yang tinggi serta
berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat.”

Kenyataan ini membawa maksud bahawa tanggungjawab

membangunkan modal insan atau pelajar di sekolah adalah dipikul oleh guru

sepenuhnya. Ini adalah kerana gurulah insan yang pertama berdepan dengan

pelajar bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Guru

bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata bahkan

membentuk pelajar supaya mempunyai kepakaran yang tinggi dan berkebolehan

menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang baik serta

berupaya menjadi pemimpin yang berkesan di masa depan.

Bagi menyahut cabaran ini, guru mestilah terlebih dahulu bersikap

cemerlang dan sanggup melakukan perubahan dalam pelbagai aspek. Guru

perlu membentuk ciri-ciri seorang guru cemerlang samada dari aspek

pengajaran dan pembelajaran, menguasai bidang kepakaran masing-masing dan

menjadi pakar rujuk kepada pelajar dan guru-guru yang lain.

Begitu juga dengan keperluan dan masalah pembelajaran pelajar, guru

harus menangani segala kerenah pelajar termasuk kurang minat untuk belajar,

3
641002-11-5005
masalah pergaulan sosial, kurang daya saing serta tingkah laku yang songsang

dengan budaya dan agama. Permasalahan ini menuntut sahsiah dan jati diri

guru supaya melakukan perubahan ke arah kecemerlangan dalam pendidikan.

Bertepatan dengan era ledakan maklumat (Information explosion) dan

kecanggihan komunikasi global, guru mesti memula dan mengatur langkah ke

depan, bersaing merebut kepakaran dalam kepesatan Teknologi Maklumat dan

Komunikasi masa kini. Berkemahiran menguruskan sumber bercetak dan

elektronik serta maklumat ’atas talian’ akan membantu guru menjadi guru yang

cemerlang.

LANGKAH-LANGKAH PERSEDIAAN MENJADI GURU CEMERLANG

1) Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran atau bidang

pengkhususan dan kepakaran (Pendidikan Islam).

Mata pelajaran Pendidikan Islam adalah merupakan salah satu Mata

Pelajaran Teras di bawah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Sukatan pembelajarannya mencakupi bidang-bidang seperti Tilawah AlQuran,

Hadis, Aqidah, Ibadah, Akhlak dan Sirah Nabawiyyah. Bagi menguasai

kandungannya memerlukan penguasaan dan penghayatan yang sempurna serta

perancangan dan persediaan yang rapi.

a. Menggubal Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan

Harian dengan teliti dan rapi

Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian merupakan suatu program

yang disediakan oleh guru berdasarkan Sukatan Pelajaran bagi sesuatu mata

4
641002-11-5005
pelajaran. Rancangan ini bertujuan sebagai panduan asas dalam melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran dengan secara sistematik.

Dalam menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan, penggubalannya

adalah berdasarkan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam keseluruhan tahun.

Perkara-perkara yang ditekankan ialah seperti nombor rujukan sukatan

pelajaran, objektif-objektif dan tajuk pelajaran. Pemilihan objektif-objektif

pengajaran yang sesuai adalah amat penting supaya benar-benar dapat

menguasai tajuk-tajuk serta isi-isi pelajaran semasa mengajar.

Begitu juga dalam menyediakan rancangan Pelajaran Harian, perkara-

perkara yang dititik beratkan ialah seperti hari, tarikh, tingkatan, masa, isi

pelajaran, objektif pelajaran dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ini

bermakna rancangan pelajaran harian dirancang, disaring dan ditulis setiap hari

dengan berdasarkan pemeringkatan dalam Rancangan Tahunan.

Tegasnya, proses penghasilan Rancangan Tahunan dan Harian ini akan

membawa kepada kefahaman isi kandungan mata pelajaran Pendidikan Islam

dengan mendalam. Langkah-langkah ini akan dapat memberi penguasaan dan

penghayatan isi kandungan mata pelajaran tersebut di sepanjang masa.

b. Menyediakan modul mata pelajaran untuk memudahkan

proses pengajaran

Modul merupakan unit pelajaran yang dirancang berdasarkan sukatan

pelajaran serta mengikut keperluan guru. Pengajaran dan pembelajaran

berdasarkan modul ialah suatu keadah mengajar oleh guru di mana pelajar akan

mengikut panduan dan arahan guru serta mempelajari bahan-bahan pelajaran

melalui panduan bercetak yang dihasilkan oleh guru.

5
641002-11-5005
Dalam menghasilkan modul yang terbaik, saya akan merujuk kepada

Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam, Huraian Sukatan, buku teks dan buku-buku

rujukan yang lain. Langkah seterusnya ialah memilih dan menulis tajuk-tajuk,

objektif dan isi kandungan yang sesuai mengikut kebolehan dan kemahiran

pelajar serta disediakan dalam bentuk bahan bercetak kepada pelajar.

Dengan cara ini, saya akan dapat menguasai dan menghayati dengan

sepenuhnya isi kandungan mata pelajaran Pendidikan Islam yang diajar serta

dapat menyampaikan kepada pelajar dengan mudah.

c. Membuat senarai semak penilaian bab-bab dan tajuk-tajuk

mata pelajaran dalam setahun bagi memudahkan lagi

menguasai kandungan mata pelajaran.

Senarai semak penilaian bab dan tajuk merupakan satu cara ’Penilaian

Kendiri’ tajuk-tajuk yang telah diajar dengan mendapatkan maklum balas

daripada pelajar. Senarai semak ini akan dilekatkan di dalam Buku Rekod

Pengajaran bagi memudahkan pelaksanaan penyemakan. Senarai semak ini

mengandungi semua bab dan tajuk kecil dengan memberi penandaan skala baik,

kurang memuaskan dan tindakan susulan. Sekiranya penandaan skala ’kurang

memuaskan’ maka tajuk berkenaan tidak difahami dengan baik oleh pelajar dan

sebagai tindakan susulan akan diulang pengajarannya dalam kelas tambahan

pada masa yang lain.

Penilaian cara begini akan memberikan suatu isyarat bahawa tajuk-tajuk

yang sukar difahami oleh pelajar memerlukan penguasaan yang mendalam guru

terhadap isi kandungan tajuk-tajuk berkenaan. Sehubungan dengan itu, saya

dapat mengetahui tajuk-tajuk yang sukar dan akan membuat rujukan dan kajian

6
641002-11-5005
yang lebih mendalam lagi dan seterusnya dapat menghayati tajuk berkenaan

dan menyampaikan kepada pelajar sehingga mereka benar-benar faham.

Tegasnya, langkah-langkah persediaan bagi menguasai dan menghayati

kandungan mata pelajaran ini mestilah lebih awal dan berterusan sepanjang

masa. Ini bermakna bahan- bahan seperti Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan

Pelajaran, Rancangan Tahunan, Modul Pelajaran, Senarai Semak Tajuk, buku

teks dan buku rujukan mestilah senang dicapai pada masa yang diperlukan.

2) Menjadi pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran

Guru yang cemerlang ialah guru yang menjadi tempat rujukan, pertanyaan

dan penyelesaian masalah kepada pelajar dan guru-guru yang lain khususnya

dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas.

Pengetahuan yang tinggi dalam ilmu pendidikan seperti ilmu pedagogi dan

psikologi akan dapat membantu menjadi pakar rujuk pengajaran dan

pembelajaran.

Antara langkah-langkah persediaan ke arah menjadi guru pakar rujuk

pengajaran dan pembelajaran ialah;

a. Mengadakan Persediaan Mengajar yang Berkesan

Sukatan Pelajaran terlebih dahulu dikaji secara mendalam. Segala konsep

dan kemahiran yang patut disampaikan kepada pelajar perlu dikuasai

sepenuhnya. Seterusnya menganalisis bahan pelajaran dan kemudian memilih,

memeringkatkan serta menyusun aktiviti dan contoh yang sesuai untuk

mencapai objektif pelajaran. Alat-alat bantu mengajar digunakan dengan

berkesan untuk memudahkan pencapaian objektif pelajaran. Peruntukan masa

7
641002-11-5005
untuk pelajaran tersebut perlu dibahagikan secara berpatutan supaya tiap-tiap

langkah penyampaian boleh menjamin penglibatan pelajar secara aktif dan

seterusnya menjalankan penilaian dan maklum balas. langkah-langkah ini akan

membawa kepada persediaan yang mendalam semasa proses pengajaran dan

pembelajaran serta akan menjadi pakar rujuk kepada pelajar dan guru-guru lain.

b. Menjadi pemudah cara (fasilitator) dalam kursus, kem dan

klinik mata pelajaran Pendidikan Islam.

Kem atau kursus mata pelajaran dianjurkan oleh pihak sekolah bagi

memberi pendedahan dan sebagai persediaan awal kepada para pelajar bagi

menghadapi sesuatu peperiksaan. Dalam kursus ini, saya akan bertindak

sebagai pemudah cara dan penyelesai masalah kepada pelajar sekiranya

terdapat kekaburan dalam memahami sesuatu topik. Saya akan sentiasa

bersedia mendalami topik-topik yang sering menjadi pertanyaan pelajar.

Semasa menjalankan projek ’Klinik Mata Pelajaran’ juga, saya akan

mendekati para pelajar dan cuba menyelesaikan permasalahan yang dihadapi

oleh mereka, memberi motivasi dan galakan supaya mereka lebih sedar dan

bertindak dengan segera lebih-lebih lagi pada waktu peperiksaan semakin

hampir. Saya mesti bertindak dengan cara yang cekap dan membuat keputusan

yang tepat bagi memberi kepuasan kepada para pelajar.

c. Mengadakan ujian diagnostik dan sesi kemahiran belajar

serta motivasi

Ujian diagnostik dilakukan untuk mengesan punca kelemahan pelajar.

Ujian ini boleh dilakukan sebanyak 2 kali setahun. Saya akan mengumpul data

8
641002-11-5005
mengenai punca kelemahan pelajar dan mengurus serta merekod maklumat

tersebut. Pelajar-pelajar yang lemah akan menjalani sesi kemahiran belajar dan

diberi motivasi secukupnya. Sesi kemahiran belajar dan motivasi boleh

dijalankan samada di dalam atau di luar kelas. Saya akan memanggil pelajar

yang lemah dan memberi beberapa tips kemahiran belajar dan motivasi serta

kesedaran kepada mereka dengan segera . Dengan itu, saya mempunyai

maklumat yang tepat dan menjadi pengurus rekod kemahiran belajar dan akan

menjadi tempat rujukan kepada para pelajar dan juga guru-guru yang lain.

d. Menggubal dan menguruskan bank soalan.

Bank soalan merupakan suatu tempat untuk menyimpan soalan-soalan

ujian, peperiksaan atau penilaian untuk kegunaan pada masa depan atau

apabila diperlukan. Penghasilan item-item ini memerlukan pengalaman

pengajaran dan pembelajaran dalam kelas terutama kaedah soal jawab lisan dan

bertulis serta mengenal pasti aras kemahiran pelajar.

Untuk menjadi seorang guru pakar rujuk, penggubalan soalan samada

soalan objektif atau subjektif mesti dibina mengikut aras kemahiran kognitif

seperti kemahiran pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan

penilaian. Soalan-soalan yang telah digubal juga mesti diurus dengan berkesan

supaya soalan-soalan tersebut senang dan cepat dicapai. Saya akan membina

satu pangkalan data dalam komputer bagi mengumpul soalan-soalan tersebut

bagi memudahkan pencapaian oleh pelajar dan guru-guru. Komputer-komputer

yang berada di dalam bilik guru atau di Pusat Sumber Sekolah akan

dirangkaikan (network) supaya semua pelajar dan guru dapat memanfaatkan

bank soalan tersebut. Dengan ini, saya sebagai pengurus bank soalan ini akan

9
641002-11-5005
menjadi tempat rujukan kepada pelajar dan guru khususnya mengenai soalan-

soalan Penilaian Berpusat seperti peperiksaan PMR, SPM dan STPM.

Selain daripada itu, menjadi seorang pemeriksa kertas Pendidikan Islam

dalam peperiksaan seperti PMR dan penceramah Bengkel Teknik Menjawab

Soalan dapat membantu menjadi pakar rujuk terutama dalam skema

pemarkahan. Skema ini adalah penting dalam pelaksanaan pengajaran dan

pembelajaran di dalam kelas bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan.

Dengan menguasai skema ini, pengetahuan dalam membina soalan akan lebih

mendalam dan pelajar akan lebih mudah faham pelajaran mereka.

Tegasnya, untuk menjadi seorang guru pakar rujuk memerlukan

kemahiran komunikasi dengan pelajar dan kemahiran menganalisa data di

samping menambahkan lagi ilmu seperti ilmu pedagogi, psikologi dan penilaian.

Gabungan antara kesungguhan dan ilmu yang dipelajari serta kemahiran-

kemahiran yang sentiasa diasah dan digilap akan memberi pengalaman yang

bermakna dan akhirnya membawa perubahan daripada guru biasa kepada guru

cemerlang.

3) Bijak mengurus masa, bahan sumber, alat pengajaran dan

pembelajaran

Masa memainkan peranan yang penting untuk menjadi seorang guru yang

cemerlang. Masa dianugerahkan oleh Allah kepada semua manusia tidak

terkurang atau terlebih. Seorang guru yang cemerlang akan mengurus masa

dengan bijak. Begitu juga dengan bahan-bahan sumber yang berada di Pusat

Sumber Sekolah samada sumber yang bercetak atau sumber elektronik yang

begitu banyak, mesti diurus dengan bijak. Begitu juga dalam memilih alat dan

10
641002-11-5005
bahan pengajaran dan pembelajaran memerlukan ketelitian dan kemahiran yang

khusus.

a) Pengurusan masa yang bijak

i. Mengesan masa produktif (prime time)

Masa produktif adalah masa yang digunakan untuk melakukan tugas yang

paling utama. Setelah mengesannya, saya gunakan masa itu untuk tugas yang

paling penting dan paling memerlukan tumpuan seperti menyiapkan persediaan

mengajar. Waktu pagi adalah merupakan masa produktif, maka saya gunakan

waktu pagi untuk menyiapkan persediaan mengajar. Bukannya dihabiskan untuk

membaca surat khabar. Sebaliknya, aktiviti-aktiviti kurang penting boleh dibuat

pada ‘masa-masa penat’ kita.

ii. Mengesan musuh masa

Musuh kepada masa adalah berpunca daripada diri sendiri atau orang

lain. Jangan berbual-bual kosong, melakukan panggilan telefon atau menjawab

panggilan telefon tanpa kawalan, melayani ‘tetamu’ yang tidak diundang, tidur

atau rehat yang tidak perlu. Saya akan mendisiplinkan diri dan membina

kemampuan untuk menolak dan mengatakan tidak. Jika kita belajar menghormati

masa kita, orang lain juga akan menghormati kita.

iii. Buat senarai semak penggunaan masa

Sesuatu program atau projek yang dirancang mestilah ditetapkan

jangka masa yang sesuai. Saya akan membuat satu senarai semak perkara-

perkara yang hendaklah dilakukan dan menetapkan tempoh masa yang sesuai

11
641002-11-5005
dengan aktiviti tersebut. Dengan ini, masa yang dirancang akan bertepatan

dengan aktiviti yang akan dilaksanakan dan tiada berlaku pembaziran masa.

b) Bijak mengurus bahan sumber dan alat bantu mengajar:

Bahan-bahan sumber dan alat pengajaran dan pembelajaran mestilah

dirancang dengan baik. Seterusnya bahan-bahan tersebut akan dipilih

bersesuaian dengan aras kemahiran dan kebolehan pelajar. Pusat Sumber

menempatkan bahan-bahan bercetak dan alat bantu mengajar, Bilik Media

menempatkan bahan elektronik serta Pusat Akses mewujudkan bahan-bahan

atas talian (on-line) seperti internet. Pemilihan bahan yang berkesan

memerlukan kemahiran mencari dan mencapai dengan cepat dan tepat. Antara

langkah-langkah menjadi guru cemerlang ialah mengurus bahan sumber dan alat

pengajaran dan pembelajaran dengan bijak;

i. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

berasaskan sumber.

Bahan-bahan bercetak seperti akhbar, jurnal, kamus dan

ensaiklopedia adalah bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai sumber

pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan ini tidak dapat dibawa keluar

daripada perpustakaan. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan di

perpustakaan dengan cara menempah penggunaan lebih awal. Sebelum itu,

perancangan bahan sumber yang sesuai untuk mengajar mestillah dilakukan

dengan tepat dan berkesan. Seterusnya saya akan membuat pemilihan bahan

berdasarkan katalog yang disediakan.

12
641002-11-5005
ii. Menggunakan Bilik Tayangan untuk mengikuti

siaran TV Pendidikan

Siaran TV Pendidikan yang telah dirakam dapat membantu para

pelajar memahami pelajaran yang sukar dilaksanakan dalam kelas. Pelaksanaan

pengajaran dan pembelajaran dalam bilik tayangan memerlukan perancangan

yang rapi. Saya akan mencari bahan-bahan yang sesuai dengan topik dan

memastikan sebelum tayangan, pelajar diberikan penjelasan apa yang perlu

dicatatkan dan membuat kesimpulan atau latihan selepas selesai tayangan.

iii. Bijak mencari dan meminjam alat bantu mengajar.

Pencarian dan peminjaman dapat dillakukan melalui katalog yang

disediakan daripada Bilik Media atau Bilik ABM seperti radio,Quran,carta, poster

dan cakera keras /CDI /VCD untuk merangsangkan lagi pembelajaran dalam

kelas. Kerja-kerja pencarian ini dilakukan pada masa ’free’ atau cuti dan

memastikan alat-alat bantu ini diambil sebelum memulakan pengajaran dan

pembelajaran dalam kelas.

Tegasnya pencarian dan pemilihan bahan sumber dan peralatan

pengajaran pembelajaran memerlukan kemahiran yang tersendiri. Begitu juga

penggunaan masa yang bijak akan memberi kesan yang baik dalam pemilihan

bahan dan seterusnya dapat melaksanakan pengajaran pembelajaran

berasaskan sumber dengan yakin dan memberangsangkan pelajar.

4) Mampu mengenal pasti keperluan dan masalah pembelajaran pelajar

serta menyediakan program tindakan susulan

Guru cemerlang adalah guru yang dapat mengenal pasti keperluan pelajar

13
641002-11-5005
seperti keperluan asas (fisiologi) iaitu makanan, minuman, oksigen dan

sebagainya. Manakala keperluan sekunder seperti keselamatan, kasih sayang,

penghargaan kendiri, kognitif dan estetik. Walau bagaimanapun keperluan

pelajar adalah berbeza-beza dan sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi, akan

membawa masalah dalam pembelajaran mereka. Guru perlu menyediakan

program-program tindakan susulan bagi mengatasi masalah pembelajaran

tersebut.

Bagi mengenal pasti keperluan pelajar dan masalah pembelajaran

mereka, saya akan menjalankan kaedah soal selidik untuk mengumpul data-data

dan maklumat penting. Soal selidik ini dimulakan pada awal tahun dan dikemas

kinikan pada pertengahan tahun bagi memastikan data dan maklumat sentiasa

tepat. Soal selidik ini dijalankan secara lisan atau bertulis dengan menekankan

item-item keperluan asas, keperluan sekunder, motivasi, minat dan tingkah laku.

Seterusnya, setelah data dan maklumat dikumpulkan dan dikemas

kinikan, diadakan pula satu senarai semak keperluan dan masalah

pembelajaran untuk rujukan dan kemudahan guru merancang objektif

pengajaran pembelajaran, aktiviti dan motivasi mengikut keperluan dan minat

pembelajaran mereka.

Ini akan meningkatkan keyakinan diri mereka, bermotivasi tinggi untuk belajar

dan seterusnya dapat memenuhi keperluan pembelajaran mereka.

Mengenal pasti masalah pembelajaran juga boleh dilakukan dengan cara

pemerhatian fizikal dan tingkah laku pelajar semasa pengajaran dan

pembelajaran berjalan manakala diakhir pengajaran, saya akan membuat

penilaian terhadap sikap dan tingkah laku pelajar dan seterusnya dicatatkan dan

direkod dalam borang senarai semak.

14
641002-11-5005
Sebagai tindakan susulan daripada masalah pembelajaran ini, saya akan

menjalankan kajian tindakan (action research) khususnya dari aspek tingkah

laku, minat, motivasi dan sosial pelajar berdasarkan data dan maklumat daripada

soal selidik berkenaan. Daripada kajian ini, saya akan dapat mengatur strategi

dan kaedah pengajaran pembelajaran yang lebih berkesan.

Saya akan mewujudkan suasana kelas yang kondusif dari segi fizikal,

mental dan sosial seperti kebersihan dan keceriaan kelas, nota-nota ringkas dan

kata-kata motivasi ditampal dan dilekatkan di dinding dan papan kenyataan,

susunan kedudukan pelajar mengikut pasangan jantina yang sama dan mereka

yang suka mengganggu diletakkan di tempat yang mudah dikawal dan

diperhatikan oleh guru.

Saya akan menjalankan satu program Pemurnian Sahsiah yang

menekankan aspek emosi, kerohanian dan akhlak. Setiap pelajar yang terpilih

akan melakukan ibadah solat taubat, solat hajat, membaca surah Yasin,

bersama-sama berzikir munajat dan berdoa ke hadrat Allah s.w.t. Program ini

dijalankan pada minggu pertama setiap sebulan dalam masa pertama dan kedua

hari persekolahan iaitu selama 90 minit.

Bagi pelajar yang mempunyai tingkah laku yang berisiko tinggi seperti

merokok, bergaduh, mencuri dan ponteng sekolah, saya akan menjalankan

Program Kesejahteraan Diri yang menekankan aspek-aspek kemahiran asas

fardhu ain seperti bacaan-bacaan dalam solat iaitu bacaan fatihah dan bacaan

Tahiyyat, kemahiran mengurus diri iaitu berpakaian kemas, menepati masa,

bersopan santun dan menghargai harta benda awam dan orang lain. Program ini

dijalankan sekali setahun setelah mengadakan mesyuarat bersama dengan

badan disiplin sekolah dan badan kaunseling.

15
641002-11-5005
Justeru itu, keperluan dan masalah pembelajaran pelajar akan dapat

diatasi dengan jayanya ekoran daripada tindakan susulan yang dijalankan

melalui program yang dirancang dengan teliti berdasarkan data dan maklumat

yang direkodkan dengan tepat dan sistematik.

5) Berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang Teknologi

Maklumat dan Komunikasi

Dunia pada hari ini telah berubah ke arah zaman maklumat (information

age). Dunia telah diistilahkan sebagai perkampungan global (global village) yang

semakin kecil di mana maklumat di seluruh dunia boleh dicapai melalui hujung

jari sahaja. Teknologi maklumat dan komunikasi pada hari ini menjadikan

komputer sebagai alat memproses maklumat dan penyebaran maklumat dengan

cepat. Dunia pendidikan juga tidak dapat lari daripada kebanjiran dan

kecanggihan teknologi maklumat ini.

Strategi dan gaya pengajaran pembelajaran juga turut berubah dan

memberi impak kepada perancangan objektif pengajaran guru di dalam kelas.

Guru mesti melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan dan kemahiran

teknologi maklumat dan komunikasi. Guru yang cemerlang akan mengambil

peluang untuk mendalami dan melazimi kecanggihan komputer demi kebaikan

anak didik masing-masing.

Sebagai pendidik, saya akan menghadiri kursus Teknologi Maklumat dan

Komunikasi (TMK) yang dianjurkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri, Bahagian

Teknologi Pendidikan Negeri, Pusat Kegiatan Guru, Kursus Dalam Perkhidmatan

(Kudap) atau anjuran pihak swasta. Kursus ini dimulakan daripada peringkat

16
641002-11-5005
asas, peringkat pertengahan dan peringkat tinggi. Mempelajari kemahiran seperti

pemproses perkataan, hamparan elektronik, perisian persembahan dan

pangkalan data yang merupakan ilmu asas dalam komputer banyak membantu

pengajaran guru menjadi lebih mudah. Kemahiran tentang sistem rangkaian dan

internet juga dapat membantu pemyampaian ilmu dengan lebih berkesan lagi.

Langkah seterusnya,membudayakan penggunaan komputer yang berada

di sekolah dengan melakukan kerja-kerja harian seperti surat menyurat, menaip

minit mesyuarat, kertas kerja, laporan dan data-data serta markah pelajar akan

dapat memberi kemahiran yang tinggi kepada guru. Saya akan mengubah

sistem kerja harian secara manual kepada menggunakan komputer sebagai alat

atau medium terpenting dalam pengurusan di sekolah. Lama kelamaan, sikap ini

akan berterusan serta bertambah tinggi kemahiran dan akan memberi impak

yang baik pula kepada para pelajar.

Seterusnya menggunakan bahan-bahan multimedia sebagai rujukan

utama dalam pengajaran seperti CDI (Compact Disc Interactive) yang dibekalkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Malaysia. Bahan CDI ini akan digunakan

untuk pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas atau di makmal komputer.

Bahan-bahan ini dihasilkan oleh BTP yang memang diakui kepakaran mereka.

Penggunaan bahan-bahan ini akan dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran

dan pembelajaran guru dan pelajar.

Melaksanakan pengajaran berasaskan internet juga dapat memberi

kemahiran dalam penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Kemunculan bahan-bahan pengajaran yang banyak di internet khususnya di

halaman EduWebTv terbitan BTP dapat membantu pelaksanaan pengajaran

berasaskan internet.

17
641002-11-5005
Meminta tunjuk ajar dan bantuan khidmat nasihat daripada guru-guru

yang berpengalaman dalam komputer, guru-guru PPSMI yang telah diberi

pendedahan awal atau BTP negeri supaya dapat memberi latihan dan

pengalaman secara ’hands-on’. Khidmat nasihat ini amat berguna untuk

memberi kemahiran dan pengetahuan secara berterusan.

Tegasnya, langkah-langkah ke arah menjadi seorang pendidik yang

berpengetahuan dan berkemahiran dalam teknologi maklumat dan komunikasi

memerlukan perancangan yang rapi dari sudut membudayakan dalam

pengurusan sekolah serta pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Tanpa

perancangan yang teliti daripada guru, kecemerlangan yang diharapkan dalam

pendidikan di sekolah tidak akan menjelma sebaliknya memberi impak yang

buruk kepada pihak sekolah. Guru yang cemerlang akan menggunakan peluang

ini semaksima mungkin supaya limpahan nikmat dan manfaat dapat dicurahkan

kepada anak didik.

18
641002-11-5005

KESIMPULAN

Langkah-langkah persediaan yang dikemukakan ini, ke arah menjadi guru

cemerlang, adalah telah dan sedang dilaksanakan. Dengan berbekalkan

pengalaman mengajar selama 16 tahun, berkelulusan Diploma Pendidikan,

Sarjanamuda Pengajian Islam dan Sarjana Pengurusan Maklumat serta kursus-

kursus dan bengkel-bengkel yang telah dihadiri, saya percaya dengan penuh

yakin bahawa kekuatan (strength) yang ada dalam diri saya dan peluang

(opportunity) yang ada di sekeliling saya akan dapat merealisasikan persediaan-

persediaan ini kepada anak didik . Walau bagaimanapun, kelemahan (weakness)

dan ancaman (threat) yang ada, akan ditangani dengan lebih berkesan

sebagaimana yang telah dibincangkan, akhirnya pasti akan menjadi Guru

Cemerlang. Insa’ Allah.

19
641002-11-5005

BAHAN RUJUKAN

AB. Rahim Selamat (2000), Pengurusan Sekolah Bestari, Badan Cemerlang


Sdn.
Bhd. Johor Bahru.

Anuar Ayub, penterjemah (1997), Pengurusan Masa untuk Guru, Institut


Terjemahan Negara Malaysia, Kuala Lumpur.

Azizi Yahya, et.al, (2005), Aplikasi Kognitif dalam Pendidikan, PTS Professional,
Kuala Lumpur.

Azman Larut (2005), Panduan Mengurus Pusat Sumber Sekolah, PTS


Professional Sdn. Bhd., Bentong, Pahang.

Mak soon Sang (2006), Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan Skim


Perkhidmatan Guru Bhg. II, edisi 2,kumpulan budiman Sdn. Bhd, Subang
Jaya

Majalah Pendidik, 6 Kaedah ke arah Pengajaran yang Berkesan, (Januari 2008) :


46-47.

Mohammad Shatar Sabran, Jasni Sabri dan Azali Mohamed (2006),Tip Pendidik
Cemerlang, Utusan Pub. & Dis. Sdn. Bhd.,Kuala Lumpur.

Omardin Ashaari (1998), Peranan, Tugas, dan Tanggungjawab Guru di Sekolah,


Utusan Pub. & Dis. Kuala Lumpur.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010)

Rozinah Jamaludin (2000), Asas-asas Multimedia dalam Pendidikan, Utusan


Publications & Dis. Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.

Shahabuddin Hashim, Mahani Razali dan Ramlah Jantan (2006), Psikologi


Pendidikan, PTS Professional, Kuala Lumpur.

Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia,


Kuala Lumpur.

20