Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) UNIT DISIPLIN KEKUATAN (STRENGH) S S1 Guru Disiplin yang berkelayakan dan bertanggungjawab S2 Bilik Disiplin

n terletak di Aras bawah membolehkan murid melawat ke bilik Disiplin semasa waktu rehat S3 Konsep kerja berpasukan dan kerjasama antara Guru Disiplin S4 Barisan pentadbir yang mantap S Barisan Guru yang komited dan bertanggungjawab KELEMAHAN (WEAKNESS) - W !1 "okasi yang berdekatan dengan bilik darjah menyebabkan ketenteraman bilik Disiplin terganggu !2 Bidang tugas Guru Disiplin luas menyebabkan perkhidmatan tidak dapat ber#okus !3 $ahap murid ponteng sekolah masih tinggi !4 %&' murid kurang bermoti(asi) sederhana dan lemah dalam muridan ! Sikap murid yang terlalu bergantung pada guru !% Sukar mendapat kerjasama daripada ibubapa

PELUANG (OPPORTUNITIES) * O +1 Berhampiran dengan ,-A. * mudah memperolehi kepakaran dan ilmu +2 $erdapat kerjasama antara Guru Disiplin di dalam Daerah Gombak yang menawarkan bantuan +3 Sumbangan dan sokongan /-BG) -/$A dan -/$S dalam program Disiplin +4 $erdapat Kursus /erkongsian -lmu dengan Guru Disiplin di peringkat daerah dan negeri $1 $2 $3 $4 $

ANCAMAN (THREATS) * T Guru Disiplin dibebani dengan tugas kerani dan paper work Keluarga kurang peka anak0anak ponteng sekolah 4&' murid tiada kawalan ibubapa1penjaga Ada pusat hiburan 2yber3a#e dan pusat permainan (ideo /engaruh luar yang berunsur negati# di sekitar sekolah 3ontoh kongsi gelap) dan 3ouple $% /engaruh gadget menyebabkan murid tiada #okus

PENJANAAN PELAN STRATEGIK UNIT DISIPLIN (TOWS MATRIK)

S-Kekuatan (Stren t!) DA"A.A4 S1 Guru Disiplin yang berkelayakan dan bertanggungjawab S2 Bilik Disiplin terletak di Aras 1 membolehkan murid melawat ke bilik Disiplin semasa waktu rehat S3 Konsep kerja berpasukan dan kerjasama antara Guru Disiplin S4 Barisan pentadbir yang mantap S Barisan guru yang komited dan bertanggungjawab

W-Ke"e#a!an (Weakne$$) !1 "okasi yang berdekatan dengan bilik darjah menyebabkan ketenteraman bilik disiplin terganggu !2 Bidang tugas Guru Disiplin luas menyebabkan perkhidmatan tidak dapat #okus !3 $ahap murid ponteng sekolah masih tinggi !4 %&' murid kurang bermoti(asi) sederhana dan lemah dalam muridan ! Sikap murid yang terlalu bergantung pada guru !% Sukar mendapat kerjasama dari ibubapa

",A5A4

O - Pe"uan (O%%&rtun't'e$) +1 Berhampiran dengan ,-A. * mudah memperolehi kepakaran dan ilmu +2 .enjalin hubungan dengan AGA/6 2ounseling 2entre membolehkan banyak bantuan untuk /rogram Bimbingan dan Disiplin +3 $erdapat kerjasama antara Guru Disiplin di dalam Daerah Gombak yang menawarkan bantuan +4 Sumbangan dan sokongan /-BG) -/$A dan -/$S dalam program Disiplin + $erdapat Kursus /erkongsian -lmu Guru Disiplin di peringkat daerah dan negeri C- An(a#an)Ca*aran (T!reat$)C!a""en e) 21 Guru Disiplin dibebani dengan tugas kerani dan paper work 22 Keluarga kurang peka anak0anak ponteng sekolah 23 4&' murid tiada kawalan ibubapa 24 Ada pusat hiburan 2yber3a#e dan pusat permainan (ideo 2 /engaruh luar yang berunsur negati# di sekitar sekolah 3ontoh kongsi gelap dan 3ouple 2% /engaruh gadget menyebabkan murid tiada #okus

Strate ' S-O S1)S2)S3)S4)+1)+2)+3 17 .eningkatkan kualiti pelaksanaan /rogram /embanguan Diri .urid untuk membimbing murid mengenalpasti kebolehan diri) minat ke arah membina wawasan diri S )+3)+4)+ 27 .eningkatkan kualiti pelaksanaan dan penghayatan akti(iti nilai0nilai murni anjuran bersama /anitia) ,nit Ko0kurikulum) /-BG) -/$A dan -/$S

Strate ' O-W +2)+3)+4)!2)!3) !4)! 47 .eningkatkan bilangan murid yang dapat mengamalkan teknik belajar yang baik untuk lulus +4)!4)! 7 .eningkatkan pemahaman murid tentang hubungan pen3apaian pendidikan dengan peluang pekerjaan

Strate ' S-C S )22)23)24)2 )2% 37 .eningkatkan tahap kesedaran ibubapa1penjaga terhaap muridan anak0anak

Strate ' W-C !3)! )22)23)24)2 )2% %7 .embina dan memupuk semangat yang kuat serta kea8aman yang kental di kalangan murid yang bermasalah disiplin dan keluarga melalui /rogram Disiplin Ber#okus

PELAN STRATEGIK (TAHUN +,-. +,-/)

0IDANG HEM 1 UNIT DISIPLIN I$u %&' murid masih kurang moti(asi) kurang berdisplin dan melanggar peraturan sekolah Ma$a"a! 17Bilangan murid yang tidak menyedari potensi diri 27Bilangan murid yang tidak mempraktik nilai0nilai murni 3intai sekolah 375amai murid tidah mematuhi peraturan sekolah Mat"a#at 17 .engurangan kes ponteng kelas 27.engurang0 kan kes datang lewat dan mendidik murid untuk menepati waktu 47.eningkatkan tahap disiplin dan pendedahan tentang hukuman yang akan dihadapi jika melakukan kesalahan 7.eningkatkan kesedaran agar menghormati orang dan hak orang lain Strate ' 17.emperkukuh kan disiplin murid 27/enguatkuasa an pas Keluar Kelas 37.embendung Kehadiran "ewat Ke Sekolah Sa$aran Pre$ta$' TO3 & -. -4 %& -5 % -6 9& -/ 9 ETR :& Petun2uk Pen(a%a'an (KPI) ' /engurangan masalah diisplin ' jualan pas keluar

&

%&

9&

:&

4&

3&

2&

1&

&

$iada murid di tahan kerana lewat

472eramah /olis

&

%&

9&

:&

' /engurangan masalah diisplin

Anda mungkin juga menyukai