Anda di halaman 1dari 8

f

SI]LIT t249tr

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
NEGERI PERAK

PEPERIKSAAN PERNILAIAN BERSAMA


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO9 t249tl
SE"IARAH
Kertas 1
Sept

I jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

l. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang
disediakan.

4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak


STJLIT 1249tl

l. Tamadun Awal Lokasi


TamadunMesopotamia Lembah Sungai Euphrates
TamadunHwang Ho Lembah Sungai Hwang Ho
Mengapakahtamadun di atas bermula di lokasi tersebut?
A Kemudahanpelabuhan
B Sumber bahan galian
C Pusat keagamaan
D Tanahsubur

2. Apakah yang dapat digambarkandenganpembinaanpiramid dalam tamadunMesir purba?


A Pengaruhrahib
B Kreativiti masyarakat
C Kemakmuranekonomi
D Menghargaijasa pembesar
a
J. Pendidikandi Spartadalam TamadunYunanibermatlamatmelahirkan
A ahli sukan
B warganegaraseni
C tenterayang setia
D usahawanberjaya

4. senaraiberikut merujuk kepadaperingkatpendidikandalam Tamadunchina.


o Peringkatrendah
. Peringkatmenengah
. Peringkattinggi
Apakah tumpuan yang diberikan pada peringkat tinggi?
A Membina arca
B Menghalaltulisan
C Menulis kurya sastera
D Menterjemahbuku suci

5. MengapakahBahasaMelayu menjadi lingua.franca di Asia Tenggarapada abad ke-7 hingga


ke-I3 Masihi?
A Arahan pemerintah
B Asia Tenggarabelum dijajah
C Orang Melayu pedagangterulung
D KepulauanMelayu pusat pelancongan

6. Rajah berikut merujuk kepadabentuk kerajaanawal di Asia Tenggara.


Kerajaan Maritim
KerajaanAwal Asia Tenggara
KerajaanAgraria
Mengapakahkerajaanmaritim menjalinkanhubungandengankerajaanagraria?
A Memperolehihasil galian
B Mendapatkantenaga mahir
C Memperolehibaranganmewah
D Mendapatkanbantuanketenteraan
STJLIT 1249tr
7. MasyarakatArab Jahiliah mengamalkansistem kabilah

Apakah kesan daripadaamalan sistem tersebut?


A Kelahiran sistem pemerintahan
B Kemunculan semangatassabiah
C Kelahiran semangatpersaingan
D Kewujudan semangatperpaduan

8. Rajah berikut merujuk kepadaperistiwa yang menunjukkanketokohan Nabi Muhammad s.a.w.


sebagaipemimpin.

PerletakansemulaHajar KebijaksanaanNabi Muhammad


Aswad ke tempat asalnya s.a.w.menanganimasalahyang timbul
Apakah kesan daripadaperistiwa tersebut?
A Pengukuhanperpaduan
B PembinaanMasjidil Haram
C PengislamanmasyarakatMakkah
D Peningkatanpengunjung ke Makkah

9. Penghijrahanke Habsyahmerupakanhijrah yang pertamadalam sejarahIslam

Apakah tujuan penghijrahantersebut?


A Mengeratkanperpaduan
B Mendirikan negaraIslam
C Mendapatkanperlindungan
D Menerima pelawaanpenduduk Habsyah

Tarikh Peristiwa
I Rabiulawalbersamaan Penghijrahanorang Islam
12 Septembertahun 622 M Makkah ke Madinah
10. Apakah faktor kejayaanperistiwa tersebut?
A Bantuan masyarakatMadinah
B Bilangan umat Islam bertambah
C Kekuatanekonomi orang Islam
D Kelemahanorang Arab Quraisy

I l. Apakah tujuan peperangandibenarkandalam Islam?


A It4enguasaiekonomi
B Mempertahankandiri
C Meluaskanwilayah
D Mendapatkan harta

t2 . Khalifah Gelaran
Abu Bakaral-Siddiq Penyelamatumat Islam

Berdasarkanpengetahuansejarahanda,mengapakahbeliau diberi gelarantersebut?


A MengalatrkankerajaanYunani
B Mendamaikangolongan Ansar dan Muhajirin
C Mengumpul dan menyalin ayat-ayatAl Quran
D Mencadangkanperlantikan Khalifah Umar bin al-Khattab
SI]LIT 4 tz[gtr
l3' Apakah usaha kerajaan Johor-Riau dalam menyebarkanIslam setelah kejatuhan
kerajaan
KesultananMelayu Melaka?
A Bekerjasamadengan Siam
B Berperangdengan Portugis
C Mengasaskaninstitusi pondok
D Meluaskan pengaruhWali Songo

14. Ulama tempatantelah mengubah suai hunrf Arab dalam al-Quran bagi menulis perkataan
Melayu
sejak abad ke-15. Apakah kesan terhadappengubahsuaiantersebut?
A Memperkenalkantulisan Jawi
B Penguhrhan institusi beraja
C Kemasukanpendakwah luar
D Perkembangantulisan tradisi

1 5 . Apakah kepentingankonsep daulat dalam institusi KesultananMelayu tradisional?


A Memastikan ketaatan rakyat
B Menentukan nasab keturunan
C Mengulcuhkanhubungan luar
D Memudahkan pewarisan takhta

16 . Senaraiberikut merujuk kepada ciri-ciri tarian tradisional yang terdapat di Tanah Melayu.
o Pengaruh dari Arab
o Terkenal di negeri Perak
o BerunsurkankepahlawananSaidinaAli

Apakah tarian tersebut?


A Asyik
B Dabus
C Tapn
D Inang

17' Bagaimanakahcara tuan tanah mendapatkanperlindungandaripadagolongan raja dalam


sistem
feudal di Eropah?
A Menyebarkanagama Kristian
B Menjalankan pemiagaan
C Menyerahkantanah
D Membayar cukai

18. Apakah faktor yang menyebabkankuasa Portugal menjelajahke Timur pada


abad ke-15?
A Mencari pasaran
B Mencari bekalan buruh
C Mendapatkanrempah ratus
D Mendapat galakan tuan tanah

l9' Apakah kesan kemasukanburuh asing semasazaman imperialisme Barat di Asia Tenggara?
A Penglibatandalam politik
B Perubahankomposisietnik
C Penempatanyang sistematik
D Penglibatandalam ekonomi tradisional
SULIT t249tl

20. Senaraiberikut merujuk kepadaundang-undangtanah yang diperkenalkanoleh British di Tanah


Melaw.

o PeraturanTanah Perak 1879


o Kanun Tanah Selangor 1891
o PeraturanTanah Surgai Ujong 1887

Mengapakahperaturan tersebut diperkenalkan?


A Menyimpan rekod pemilikan
B Menjaga kepentinganperibumi
C Mengatasikemelesetanekonomi
D Memenuhi desakanpembesartempatan

2 t. Tahur Peristiwa
Wabak malaria mengorbankan200,000 nyawa di
19r0-1920 Negeri-NegeriMelalu Bersekutu.
Mengapakahperistiwa tersebutberlaku?
A Petempatantidak terurus
B Kemunculan bandar baru
C Pembangunantidak seimbang
D Kekuranganbekalan makanan

22. Senaraiberikut merujuk kepada dasar ekonomi yang dilaksanakanoleh penjajah di Asia
Tenggara.

o SistemPolo di Filipina
o SistemTanamanPaksadi Indonesia
Apakah kesan pelaksanaankedua-duadasarekonomi tersebut?
A Membasmi kemiskinan
B Meningkatkan taraf sosial
C Menambahjumlah ekspot
D Menindas penduduk peribumi

yang dihasilkandi Filipina.


23. Rajah berikut merujuk kepadakarya kesusasteraan
o Noli Me Tangere
r La Solidaridad

Apakah kesan penulisantersebutterhadapnegara-negara


di Asia Tenggara?
A Inspirasi gerakannasionalisme
B Melancarkan revolusi bersenjata
C Bekerjasamadenganpenjajah
D Menyatukan negara di Asia Tenggara

24. Mengapakahkebangkitannasionalismedi Thailand dianggapunik berbandingdengannegara


lain di Asia Tenggara?
A Bersifat antipenjajah
B Penentanganterhadap kuasa raja
C Menentang raja berperlembagaan
D Pendedahanterhadap fahaman sosialisme
1249tr
25. Kongres Melayu telah diadakan pada tahun 1939 dan 1940 di Kuala Lumpur. Apakah
kejayaankongres tersebut?
A Menghalaupenjajah
B Mengatasiperasaankenegerian
C Memberi kerjasamadenganJepun
D Menyelesaikankonflik perkauman

26, GerakanIslah muncul di Tanah Melayu pada awal abad ke-20

Mengapakahgerakanini terhad di Negeri-negeriSelat sahaja?


A Galakansultan
B Kekuranganmodal
C Sekatanundang-undang
D Tiada sambutanmasyarakat

Tubuh KerajaanJohor 1895,jawatan Naib Menteri Besarditentukan


27. Dalam Undang-undang
oleh
A Raja
B Rakyat
C Menteri Besar
D JemaahMenteri

28. Apakah perkarayang menentukansempadanwilayah pengaruhsemasapemerintahanKesultanan


Melayu Melaka?
A Kesetiaanrakyat
B Kegiatanekonomi
C Konsep ketuhanan
D Kekayaanhasil bumi

29. Mengapakahorang dagangmenentangcadanganpembentukanPersekutuanTanah Melayu


t948?
A Kedudukanmereka terancam
B Prinsip kerakyatanJus Soli dimansuhkan
C Tiada wakil dalamjawatankuasaEksekutif
D Diketepikandaripadamenyertaipentadbiran

30. Mengapakahpemimpin tempatanmenentangpenyerahanSarawakoleh Vyner Brooke kepada


British?
I Pembesartempatankehilanganpengaruh
II Rakyattidak dilibatkan dalam pentadbiran
III BercanggahdenganPerlembagaan 1941
lV Pemimpintempatantidak diajak berunding
A Id a n ll
B Id a n lV
C II dan III
D III dan IV
T-

ST]LIT 1249tl

berikutmerujukkepadakeputusan
31. Penyataan KualaLumpur
pilihanrayaMajlis Perbandaran
1952.

GabunganUMNO-MCA memenangi9 daripada12 kerusiyang dipertandingkan

Apakah kesan daripadaperkembangandi atas?


A PelaksanaanSistemAhli
B PembentukanParti Perikatan
C Kewujudan Lembaga Majlis Bandaran
D PengenalanDasar DesentralisasiBritish

32. Maklumat berikut merujuk kepadaperundinganyang berlaku di London.

Tarikh Peristiwa
18 Januarihingga Rundinganantarapemimpin Parti Perikatan,
8 Februari1956 wakil sultan densan keraiaanBritish

Apakah hasil daripada perundingantersebut?


A Pengisytiharandarurat
B Perlantikan Ketua Menteri
C Pembentukansuruhanjayabebas
D Penentuantarikh pembentukanMalaysia

33. Penyataanberikut merujuk kepada pandanganBarisan Sosialis di Singapura terhadap


pembentukanMalaysia.

PembentukanMalaysia adalah satu penjajahanbentuk baru

Apakah kesan daripadatindakan tersebut?


A Pungutansuara diadakan
B Penguasaanparti berhaluankiri
C PembubaranpentadbiranBritish
D Penarikandiri Singapuradari Malaysia

34. Penyataanberikut merujuk kepada langkah ke arah pembentukanMalaysia.

PerundingPerpaduanKaum (JPPK) ditubuhkanpada Julai 1961


Jawatankuasa

Apakah perananjawatankuasa di atas?


A Memperincikanreferendum
B Menentukandasar imigresen
C Mengumpul pandanganpenduduk
D Membincangkankepentinganpenduduk

35. merupakantonggakkeagungankerajaanMalaysra
SistemRaja Berperlembagaan
sejakmerdeka.
Apakahkepentingansistemtersebutkepadarakyat?
A Kebebasanhak asasi
B Raja menaungirakyat
C Pengekalansistempemerintahanberaja
D Pembentukan sistemdemokrasibemarlimen
SULIT t249tl

36. Maklumat berikut merujuk kepada keahlian Dewan Negara dalam Parlimen di Malaysia.

. Mengandungi69 orang
. Digelar senator

Ahli Dewan Negaradipilih melalui


A pilihan raya
B pencalonanahli politik
C pemilihan JemaahMenteri
D perlantikan oleh Yang di PertuanAgong

37. Matlamat penggubalanDasar KebudayaanKebangsaanialah sebagai


A Mewujudkan satu kebudayaan
B Panduanpembentukanidentiti negara
C Ke arah pembentukankebudayaannasional
D Panduanpelaksanaankebudayaankebangsaan

38 Apakah kepentinganmengadakantemasyaSukan Malaysia (SUKMA)?


A Mencungkil bakat belia
B Menyatukan atlit negara
C Mewujudkan persaingansihat
D Memupuk perpaduanantara kaum

39 Antara berikut yang manakah kesan Perang Dunia Pertamadi Eropah?


I PenyatuannegaraJerman
il Keruntuhan pemerintahanberaja
III PembentukanLiga Bangsa
IV Kewujudan blok dunia
A Id a n ll
B Id a n IV
C II dan III
D III dan IV

40. Maklumat berikut merujuk kepada salah satu program yang diperkenalkanoleh pertubuhan
Komanwel.

RancanganColombo

Apakah faedah yang diperoleh Malaysia daripada rancangantersebut?


A Banflran makanan
B Bantuan pertahanan
C Bantuanpendidikan
D Bantuan perubatan

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai