Anda di halaman 1dari 9

Nota Sains Tingkatan 1 [Bab 2 - Sel Sebagai Unit Kehidupan] Sel Apa itu sel?

Pada tahun 1665, seorang ahli sains Inggeris yang bernama Robert Hooke (1635 - 1703 mengka!i ke"ingan ni"is tisu tumbuhan dengan menggunakan mikrosko" buatannya sendiri# $alam "emerhatiannya, Robert Hooke menda"ati baha%a dari"ada ke"ingan tisu tumbuhan itu terda"at banyak bentuk se"erti kotak-kotak halus (&ine bo'-like sha"es # (entuk se"erti kotak-kotak halus tersebut mengingatkan beliau ke"ada bilik-bilik kurungan di dalam "en!ara yang dikenali sebagai )sel)# *leh itu, beliau menamakan bentuk se"erti kotak-kotak halus tersebut sebagai )selsel) (+ells #

Penemuan Robert Hooke# (eliau mem"erkenalkan istilah )sel) yang !uga bermaksud )bilik ke+il) dalam bahasa ,atin# -uga dida"ati baha%a semua hidu"an terdiri dari"ada sel# .el adalah unit yang "aling asas ke"ada semua benda hidu"# .el !uga adalah se"erti sebuah kilang mikrosko"ik (mi+ros+o"i+ &a+tory dimana ianya tem"at beribu-ribu tindak balas kimia (+hemi+al rea+tions berlaku agar semua organisma terus kekal hidu"#

.el-sel tumbuhan (Plant +ells Bagaimana sel ber ungsi?

.el-sel hai%an (/nimal +ells

.etia" sel mem"unyai nukleus# 0ukleus mengandungi bahan kimia yang dikenali sebagai asid deoksiribonukleik (deo'yribonu+lei+ a+id, $0/ # $0/ adalah struktur yang menyim"an semua maklumat tentang akti1iti-akti1iti dan &ungsi-&ungsi seluruh badan# .esuatu sel "erlu untuk menta&sir maklumat ini bagi mengetahui &ungsi sebenarnya#

Nukleus 0ukleus (nu+leus adalah bahan yang "aling "adat di dalam sel dan dilitu"i oleh membran nukleus# 0ukleus !uga adalah "usat ka%alan bagi sel# 0ukleus mengandungi arahan kimia (+hemi+al instru+tions dalam bentuk $0/# $0/ ini akan diba%a keluar dari nukleus melalui membran nukleus #

0ukleus (0u+leus Sel !ai"an .el hai%an (animal +ell adalah se"erti beg ke+il yang berisi air dan ianya adalah lembut# .el ini dilitu"i oleh la"isan yang telus (trans"arent yang dikenali sebagai membran sel (+ell membrane # 2embran ini boleh men!adi lebam dan "ermukaannya adalah se"ara tela" ("ermeable # ,iang-liang halus yang terda"at "ada "ermukaannya membenarkan hanya bahan-bahan kimia yang tertentu saha!a mengalir melaluinya# 0ukleus adalah "usat yang menga%al semua akti1iti-akti1iti di dalam sel hai%an ini# 0ukleus ini di"enuhi dengan bahan se"erti agar-agar (!elly-like di"anggil sito"lasma (+yto"lasm # .ito"lasma mengandungi )organ ke+il) yang di"anggil organel-organel (organelles dan setia" organel mem"unyai &ungsi-&ungsi tertentu#

.el hai%an (/nimal +ell Sel Tumbuhan .el tumbuhan ("lant +ell berbe3a dari"ada sel hai%an dari segi 4 as"ek# .elain di"enuhi dengan sito"lasma dan membran sel, sel tumbuhan mem"unyai dinding sel selulosa (+ellulose +ell %all dan mengandungi organel-organel yang dikenali sebagai kloro"las (+hloro"last # $inding sel bertindak sebagai la"isan "elindung ke"ada sel tumbuhan yang lembut# 5loro"las mengandungi kloro&il (+hloro"hyll yang membolehkan tumbuhan untuk melakukankan &otosintesis# .el-sel tumbuhan mem"unyai 1akuol (1a+uole yang besar bagi menyim"an sa" sel (+e+air sel untuk mengekalkan kesegaran setia" sel#

.el tumbuhan (Plant +ell

#rganisma Unisel dan $ultisel *rganisma unisel *rganisma unisel (uni+ellular organisms adalah organisma ringkas (sim"le organisms yang terdiri dari"ada hanya satu sel (uni6 satu6 satu # *rganisma unisel dalam alam hai%an adalah "roto3oa, amoeba dan "arame+ium# *rganisma unisel dalam alam tumbuhan "ula adalah "luero+o++us, euglena, +hlamydomonas dan yis# *rganisma unisel adalah sangat ke+il dan hanya boleh dilihat melalui mikrosko" (mi+ros+o"e , dengan itu organisma unisel !uga dikenali sebagai mikroorganisma (mi+roorganism #

*rganisma unisel# #rganisma multisel organisma multisel adalah organisma yang mem"unyai lebih dari"ada satu sel (multi6 banyak6 banyak # *rganisma multisel dalam alam hai%an adalah mamalia, am&ibia, re"tilia, burung, ikan dan bebera"a hai%an ke+il lain# *rganisma multisel dalam alam tumbuhan "ula adalah lumut, alga, "aku "akis dan kebanyakan tumbuhan yang berbunga#

%roses kehidupan organisma unisel dan multisel# Proses kehidu"an adalah satu "roses yang di!alani oleh semua benda hidu"7hidu"an untuk membolehkan ia terus hidu" di dunia ini# (enda tidak hidu" (non-li1ing thing tidak men!alani a"a-a"a "roses kehidu"an# .emua hidu"an men!alankan "roses kehidu"an se"erti makan, berna&as, bergerak, mengeluarkan sisa buangan, membiak, membesar dan bertindak balas terhada" rangsangan# Proses hidu" yang di!alani oleh organisma multisel adalah lebih kom"leks dari"ada yang di!alankan oleh organisma unisel# Proses hidu" yang (ikan adalah sama#

di!alani

oleh

organisma

unisel

(amoeba

dan

organisma

multisel

.ebagai +ontoh6 #rganisma unisel &amoeba' - 2akanan utamanya adalah bakteria# - (erna&as melalui membran sel# - (ergerak dengan melan!utkan "seudo"odium# - *rgan "erkumuhannya adalah 1akuol# - 2embiak dengan +ara belahan "enduaan (binary &ission # - (oleh membesar# - (ertindak balas terhada" bahan-bahan kimia yang ringan# #rganisma multisel &ikan' - 2akanan utamanya adalah 3oo"lanktons# - (erna&as melalui insang# - (ergerak dengan menggunakan ekor dan siri"# - 2engeluarkan buangan melalui liang "erkumuhan# - 2embiak dengan +ara bertelur# - (oleh membesar# - (ertindak balas terhada" +ahaya dan getaran didalam air#

*rganisasi .el $alam 8ubuh 2anusia 2anusia adalah organisma multisel yang terdiri dari"ada ber!uta-!uta !enis sel# .etia" sel adalah berbe3a sai(, bentuk dan struktur, untuk membolehkannya melaksanakan tugas-tugas tertentu#

.el-sel melaksanakan &ungsi-&ungsi khusus, yang mana setia" !enis sel hanya melakukan satu &ungsi yang s"esi&ik saha!a# 9iri ini dikenali sebagai pengkhususan sel#

9ontoh !enis-!enis sel yang biasa di!um"ai dalam badan manusia6 .el sara&# .el darah merah# .el e"itelium# .el s"erma ("embiakan lelaki # .el otot rangka# .el tulang# Tisu Sekumpulan sel yang mem"unyai bentuk dan struktur yang sama, dan melaksanakan satu &ungsi tertentu saha!a di"anggil tisu (tissue # 8isu mengandungi sel-sel yang mengalami "ertumbuhan, ada"tasi, dan "erubahan dalam si&at-si&at yang ada "ada mereka untuk membolehkannya melaksanakan &ungsi tertentu# 8erda"at em"at !enis tisu asas dalam tubuh manusia iaitu tisu e"itelium (e"ithelial tissue , tisu "enghubung (+onne+ti1e tissue , tisu otot (mus+le tissue dan tisu sara& (ner1e tissue #

Tisu epitelium - 8erdiri dari"ada sel-sel e"itelium yang tersusun dalam la"isan# - (ertindak untuk melindungi tisu diba%ahnya# - 8isu e"itelium ditemui di dinding usus yang sama, dinding "erut, "undi hem"edu, dan dinding usus besar# Tisu penghubung - 8isu "enghubung bertindak untuk menghubungkan dua tisu, melindungi, dan menyokong organorgan dan badan# $arah adalah +ontoh tisu "enghubung dalam bentuk +e+air# Tisu otot - 8isu otot adalah tisu yang ditugaskan untuk menggerakkan bahagian-bahagian badan melalui "engun+u"an# - 8isu otot terda"at didalam badan# - Ia dibahagikan ke"ada otot li+in, otot rangka dan otot !antung# - 8isu ini ditemui di dalam organ-organ berongga se"erti "erut, usus ke+il, !antung, "undi ken+ing, dan 1ena darah# Tisu sara - 8isu sara& adalah sensiti& terhada" rangsangan se"erti sakit, "anas, se!uk, sentuhan, dan tekanan# - :ungsi tisu sara& untuk menyelaraskan (+oordinate akti1iti-akti1iti badan dengan +ara menghantar dan menerima im"uls# #rgan-organ .ekum"ulan tisu yang berlainan yang men!alankan "roses kehidu"an yang tertentu di"anggil organ# .ebagai +ontoh, kulit adalah organ yang terbentuk dari"ada tisu e"itelium, tisu "enyambung, otot tissu dan tisu sara&# 9ontoh lain organ-organ ialah manusia "erut, "aru-"aru, !antung, buah "inggang, dan otak# .etia" organ melaksanakan &ungsi tertentu didalam badan#

9ontoh organ manusia# Sistem Beberapa organ )ang berlainan bergabung bagi untuk menyelaraskan &ungsi tertentu di dalam badan# membentuk sebuah sistem(system

.ebagai +ontoh, organ se"erti hidung, "aru-"aru, bronkus, dan tiub bronkiol adalah saling berkait antara satu sama lain untuk membentuk sistem "erna&asan (res"iration system # .istem badan se+ara keseluruhannya membolehkan manusia dalam men!alankan "roses kehidu"an yang normal dan lebih +eka" (e&&i+iently # .istem-sistem badan yang utama adalah se"erti diba%ah6

Sistem perkumuhan &e*+retor) s)stem', - 2embuang "roduk sisa toksik# Sistem pembiakan &reprodu+ti-e s)stem',- 2enghasilkan anak#

Sistem perna asan &respirator) s)stem', 2enyera", mengangkut oksigen dan membuang karbon dioksida# Sistem lim a &l)mphati+ s)stem', 2em"ertahankan tubuh dari"ada "enyakit#

Sistem rangka &skeletal s)stem', 2emberi sokongan badan dan "erlindungan untuk organ dalaman yang lembut# Sistem peredaran darah &blood +ir+ulator) s)stem', 2engangkut bahan-bahan makanan, oksigen, hormon, dan lain-lain ke seluruh badan#

Sistem endokrin &endo+rine s)stem', 2engeluarkan hormon yang menga%al akti1iti badan# Sistem sara &ner-ous s)stem', 2enyelaras dan menga%al semua akti1iti badan yang berkaitan dengan im"uls dan tindak balas#

Sistem otot &mus+ular s)stem', - 2embantu "ergerakan badan# Sistem penghadaman &digesti-e s)stem' 2eme+ahkan makanan kom"leks ke"ada bahan-bahan yang mudah bagi memudahkan "enyera"an oleh sel-sel badan# .etia" sistem dalam tubuh manusia "erlu di!aga dengan berhati-hati agar "roses kehidu"an manusia tidak teran+am# .el-sel, tisu, organ-organ dan sistem adalah saling berkait se"erti berikut6

*rganisasi sel-sel didalam tubuh manusia#


5e"entingan organisasi sel6 Pengkhususan sel-sel di dalam badan membolehkan sel-sel badan untuk melaksanakan "roses kehidu"an se"erti "erkumuhan, "erna&asan dan "enghadaman se+ara serentak# 2emastikan agar "roses hidu" ber&ungsi dengan +eka" dan lan+ar#

*rganisma multisel boleh men)esuaikan diri (ada"t dengan "erubahan dalam sekitarnya#

$anusia Adalah #rganisma .ang Kompleks 8ubuh manusia adalah kom"leks, dengan "elbagai !enis sel-sel yang diselaraskan untuk membentuk tisu, organ-organ dan sistem# .etia" sel dalam badan manusia tidak berkemam"uan untuk melaksanakan segala &ungsi badan se"erti "erna&asan, "en+ernaan atau "erkumuhan# .etia" !enis sel adalah mengkhusus dalam melaksanakan satu &ungsi tertentu saha!a# Ini dikenali sebagai "engkhususan sel# 2elalui "engkhususan sel, sel-sel mem"unyai +iri-+iri khas yang membolehkan mereka untuk men!alankan &ungsi-&ungsi tertentu dengan +eka" dan berkesan# .ebagai +ontoh, sel-sel otot yang kenyal membolehkannya untuk mengun+u" dengan mudah untuk membolehkan berlakunya "ergerakan badan# :ungsi yang berbe3a di dalam tubuh manusia boleh dilakukan "ada serentak masa yang sama melalui "engkhususan sel#