Anda di halaman 1dari 4

MATA PELAJA RAN

Kelas Masa Bil. Murid TAJUK STAN!AR! KAN!UNGAN STAN!AR! "EMBELAJARAN #Kod sa$a%a& OBJEKT ' "EMBELAJARAN

Reka Bentuk dan Teknologi

4 Tekun 10.40 pagi-11.40 pagi 30 orang 2.0 ASAS TEKNOLOG


2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi

2.1.1 2.1.2 2.1.3

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memba a manual dengan betul. 2. Men!atakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul. 3. Men!atakan nama dan fungsi komponen kit model.
Set nduksi 1."uru menunjukkan #ideo beberapa model kereta ."uru men!oal murid tentang kereta. 2. "uru menunjukkan kit model kereta dan memberi penerangan tentang akti#iti !ang akan dijalankan. Langka$ ) 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan $3 orang% 1. "uru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan. 2. Murid memba a dan memahami manual kit model dengan bimbingan guru. Langka$ 2 1. Murid men!atakan nama& fungsi dan ara menggunakan alatan tangan dengan bimbingan guru. 2. Murid men!atakan nama dan fungsi komponen kit model seperti motor& gear& gandar& roda& kerangka& suis dan pemegang bateri dengan bimbingan guru. 3."uru mengedarkan lembaran kerja dan murid menamakan alatan dan fungsin!a "enutu* Murid dan guru bersama-sama men!an!ikan lagu ' Papaku pulang dari kota(.

AKT ( T "ENGAJARAN !AN "EMBELAJARAN

ELEMEN MERENTAS KUR KULUM #EMK& BA+AN BANTU BELAJAR #BBB&

1. )eusaha*anan $+)4% , pengetahuan teknologi 2. )reati#iti , menggunakan kaedah atau prosedur dengan mengenal pasti iri- iri !ang betul 3. -ilai murni , bekerjasama& ermat dan bersungguh-sungguh 1. )it model 2. Manual

"EN LA AN "ENGAJARAN !AN "EMBELAJARAN RE'LEKS

3. .arta 4. /latan tangan. "uru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan seperti lampiran.

32031 Murid dapat men!atakan nama& fungsi alatan tangan dan komponen dengan betul. 3031 Murid dapat men!atakan nama dan fungsi alatan tangan.Pemulihan.

.atatan: 2ormat ini sesuai untuk 3ekod Pengajaran 4arian "uru di sekolah.