Anda di halaman 1dari 31

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

SENARAI KANDUNGAN
MukaSurat 1. PENGENALAN 2. DEFINASI ORGANISASI 3. DEFINISI KONFLIK 4. FAKTOR BERLAKUNYA KONFLIK DALAM ORGANISASI 5. JENIS-JENIS KONFLIK 6. STRATEGI MENYELESAIKAN KONFLIK DALAM ORGANISASI 7. STRES 8. KESIMPULAN 9. RUJUKAN 1 . LAMPIRAN 7 8 20 22 4 5 2 2 3

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

PENGENALAN Pembangunan negara yang berlaku dengan pe a! dan pan!a member" "mpak kepada rakya! !eru!amanya g#l#ngan peker$a% &abaran yang 'eba! d"'adap" #le' para peker$a un!uk memenu'" ke'endak #rgan" a " bag" men(apa" ke(emerlangan% )#n*l"k dan !re yang d"'adap" #le' peker$a pada 'ar" "n" adala' an!ara ma ala' a!au "!ua " yang berlaku dalam emua #rgan" a " a!au !empa! ker$a% Ma ala' "n" perlu d"a!a " agar ua ana yang 'arm#n" dalam #rgan" a " dapa! d"+u$udkan% In" ekal"gu akan member"kan kepua an kepada peker$a dan ma$"kan% Tuga an "n" akan mengupa dengan leb"' lan$u! mengena" ma ala' k#n*l"k dan !re yang d"'adap" #le' peker$a dan langka',langka' yang b#le' d"amb"l menga!a "nya%

DEFINISI ORGANISASI Menuru! L"!!erer -1./01234 #rgan" a " adala' (ampur !angan # "al a!au perala!an yang d"bangunkan #le' manu "a un!uk men(apa" e ua!u yang adakalanya !"dak mu !a'"l un!uk d"(apa"% &ampur !angan # "al adala' penggabungan pelbaga" "nd"5"du4 penge!a'uan4 perala!an4 pemben!ukan !ruk!ur dan " !em yang akan d"gunakan un!uk mengendal"kan per$alanan #rgan" a "% 6rgan" a " b#le' d"de*"n" "kan ebaga" a!u en!"!" # "al a!au !ruk!ur pen!adb"ran dan *ung "#nal yang d"k##rd"na " e(ara edar dan mempunya" empadan yang d"kenal pa !"% 6rgan" a " !erd"r" dar"pada ekurang,kurangnya e#rang "nd"5"du a!au ekumpulan #rang

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

yang men(eburkan d"r" dalam ua!u u a'a yang " !ema!"k dan ber!eru an bag" men(apa" #b$ek!"* er!a ma!lama! yang d"!e!apkan% Menuru! )a ! dan R# en7+e"g -1.8934 ua!u #rgan" a " yang !erd"r" dar" k#mp#nen, k#mp#nen ub " !em !u$uan dan n"la",n"la" -goals and values subsystem34 !ekn"kal -technical subsystem34 penguru an -managerial subsystem34 p "k# # "al -psychosocial subsystem34 dan ub " !em !ruk!ur -structural subsystem3 yang al"ng berka"!an dalam men(apa" ua!u #b$ek!"* !er!en!u adala' penyumbang u!ama dalam berlakunya k#n*l"k%

DEFINISI KONFLIK )#n*l"k dalam mak ud yang muda' dapa! d"'ura"kan adala' perbe7aan pendapa! an!ara dua p"'ak yang memba+a kepada per(angga'an% Ia !er(e!u apab"la e e#rang "!u mempunya" kema'uan dan peng'arapan yang er"ng ber(angga' dengan kema'uan dan peng'arapan #rang la"n amada ma$"kan4 rakan eker$a4 keluarga end"r" a!au "nd"5"du la"n yang perlu beruru an dengannya% )#n*l"k adala' a!u pr# e yang bermula apab"la a!u p"'ak menganggap a!u p"'ak la"n !ela' meng'ambar4 a!au akan meng'ambarkan a!u kepen!"ngan d"r"nya% -T'#ma %1.8:3% S!ep'en P% R#bb"n -2;;83 pula mende*"n" "kan k#n*l"k ebaga" ua!u pr# e yang d"lakukan #le' A un!uk meng"mbang" u a'a yang d"lakukan #le' B dalam ben!uk 'alangan !er!en!u yang mengak"ba!kan B ke(e+a un!uk men(apa" ma!lama!nya a!au meneru kan 'a ra!nya%

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

&'an"n dan S('neer -1./93 mendapa!" ba'a+a ke e ua"an menggunakan (ara menguru k#n*l"k an!ara "nd"5"du bergan!ung pada "!ua " d" mana k#n*l"k "!u berlaku% Ne+ !r#m dan Da5" -1.883 pula menya!akan ba'a+a k#n*l"k merupakan +ar" an ke'"dupan # "al yang b#le' berlaku dalam pelbaga" keadaan ak"ba! dar"pada

berbangk"!nya keadaan ke!"dak e!u$uan dan per!en!angan d" an!ara dua a!au leb"' p"'ak e(ara ber!eru an% Berda arkan penyel"d"kan yang !ela' d"$alankan4 penguru ,penguru d" Amer"ka Syar"ka! !ela' memperun!ukkan 2;< dar"pada ma a ker$a mereka un!uk menguru k#n*l"k dalam #rgan" a "% -T'#ma dan S('m"d!4 1.8:3%

FAKTOR-FAKTOR BERLAKUNYA KONFLIK DALAM ORGANISASI )#n*l"k dalam ber"ku!1 P!"#$%&$"$% T'($# Per andaran !uga memba+a mak ud !uga yang memerlukan "nd"5"du a!au un"! la"n un!uk memban!u menyele a"kan e ua!u !uga yang memerlukan ker$a ama dan e ebua' #rgan" a " b#le' d" ebabkan #le' *ak!#r,*ak!#r eper!"

per e*a'aman an!ara kedua p"'ak% )er$a ama !er ebu! d"perlukan un!uk mendapa!kan 'a "l ker$a yang leb"' berkual"!"% Apab"la ker$a ama yang d"'arapkan !"dak +u$ud4 "a mungk"n mela'"rkan ra a !"dak pua 'a!"% Perg#lakan k#n*l"k an!ara p"'ak,p"'ak !er ebu! akan men$e$a kan ker$a ama an!ara mereka d" ma a 'adapan dan akan merug"kan #rgan" a "% K!)*&$+,!-$#$% T$%(('%(,$.$/ &$% K'$#$ Dalam #rgan" a "4 !erdapa! peker$a yang ma "' !"dak $ela dalam men$alankan

!uga nya dan meng'arapkan #rang la"n melakukan !uga !er ebu!% Apab"la !"mbul ma ala'

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

dalam penyele a"an !uga 4 perge eran an!ara peker$a akan berlaku% )e!"dak$ela an !anggung$a+ab an!ara peker$a akan menyebabkan kegagalan pen(apa"an e ua!u ma!lama!%

K!+'"$%($% M$+-'0$) Ma ala' kekurangan makluma! er"ng berlaku dalam e ebua' #rgan" a "% In" adala' kerana +u$udnya k#mun"ka " yang lema' an!ara ba'ag"an a!au "nd"5"du "!u end"r" yang gagal menguru kan makluma! !er ebu!% Penguru an makluma! yang lema' akan men$e$a kan mu!u ker$a dan ak'"rnya gagal men(apa" ma!lama! yang d"!e!apkan% Apab"la berlaku kegagalan !er ebu! k#n*l"k yang !ela' pun !er$ad" akan men$ad" leb"' buruk dalam #rgan" a " !er ebu!% M$)-$0$) Y$%( B!"/!1$ )eb"a aannya berlaku perbe7aan ma!lama! d" an!ara un"! a!au $aba!an kerana #rgan" a " mempunya" ma!lama! ke eluru'an% )#n*l"k $uga b#le' berlaku d" an!ara "nd"5"du dan kumpulan% Perbe7aan !er ebu! berlaku kerana la!ar belakang dan pem"k"ran yang berbe7a an!ara peker$a%

JENIS-JENIS KONFLIK Menuru! S!eer 4 ak"ba! dar" ra a keke(e+aan b#le' memba+a kepada ekurang kurangnya empa! $en" k#n*l"k eper!" ber"ku!=

13 )#n*l"k Ma!lama! , )#n*l"k "n" +u$ud apab"la e e#rang a!au kumpulan mengke'endak" 'a "l yang berbe7a dar"pada yang la"n% Per!en!angan "n" adala' mengena" ma!lama! yang 'endak d"(apa"%

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

23 )#n*l"k )#gn"!"* , )#n*l"k "n" berlaku apab"la e e#rang a!au kumpulan berpegang kepada pendapa! a!au pandangan yang !"dak k#n " !en dengan p"'ak la"n% )#n*l"k $en" "n" er"ng berlaku dalam perdeba!an p#l"!"k%

03 )#n*l"k A*ek!"* , )#n*l"k "n" +u$ud apab"la em# " e e#rang a!au kumpulan !"dak era " dengan yang la"n% )#n*l"k eper!" "n" b#le' d"l"'a! dalam "!ua " dua "nd"5"du yang !"dak e'aluan%

93 )#n*l"k kelakuan , )#n*l"k $en" "n" berlaku apab"la e e#rang a!au kumpulan membua! e ua!u a!au berkelakuan yang !"dak dapa! d"!er"ma #le' p"'ak la"n% Sebaga" (#n!#' berpaka"an d" !empa! ker$a yang menyen!u' pera aan #rang la"n a!au menggunakan ba'a a yang (elupar%

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

STRATEGI MENYELESAIKAN KONFLIK DALAM ORGANISASI Terdapa! l"ma !ra!eg" yang b#le' d"gunakan dalam menyele a"kan k#n*l"k yang berlaku% )enne!' T'#ma !ela' menyarankan !ra!eg" per a"ngan4 permua*aka!an4 k#mpr#m"4 pengelakan dan penye ua"an bag" men(apa" ma!lama! dan perpaduan dalam #rgan" a "%

S)"$)!(* P!"#$*%($% S!ra!eg" per a"ngan er"ng kal" d"gunakan un!uk mengala'kan p"'ak la+an% In" akan me+u$udkan "!ua " menang,kala' kerana kedua,dua p"'ak yang berk#n*l"k ber a"ng un!uk men(apa" ma!lama! ma "ng,ma "ng% )eadaan "n" berlaku dalam kumpulan yang kurang memen!"ngkan perpaduan dan leb"' mengu!amakan pen(apa"an ma!lama! yang d"!e!apkan%

S)"$)!(* P!"0'$2$+$)$% Dalam !ra!eg" "n"4 kedua,dua p"'ak men(apa" ma!lama! ma "ng,ma "ng dalam "!ua " menang,menang% S"kap ber!#lak an ur dan memen!"ngkan pen(apa"an ma!lama! er!a

perpaduan pa ukan men$ad" keu!amaan bag" mengelakkan dar"pada meneru kan k#n*l"k e(ara !"dak "'a! yang pa !"nya merug"kan #rgan" a " !er ebu!%

S)"$)!(* K304"30*

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

S!ra!eg" k#mpr#m" menggunakan !ekn"k rund"ngan dan !a+ar mena+ar% S!ra!eg" "n" member" *aeda' kepada kedua,dua p"'ak yang berk#n*l"k dar"pada penyele a"an yang d"lakukan% )edua,dua p"'ak !erpak a meng#rbankan kepen!"ngan ma "ng,ma "ng un!uk mener"ma man*aa! e(ara ber ama eper!" yang !ela' d"per e!u$u"% Akan berlaku "!ua " menang,menang -Win-Win Situation3 dengan ban!uan #rang !enga' -mediator3 yang men$ad" keper(ayaan kedua,dua p"'ak%

S)"$)!(* P!%(!-$+$% Dalam menggunakan !ra!eg" "n"4 " u," u k#n*l"k d"pendamkan a!au !"dak d"enda'kan bua! emen!ara +ak!u un!uk mengumpulkan makluma! dan menganal" " ma ala' berlaku% A'l" kumpulan (uba mengelak !er(e!u nya perbala'an kerana perpaduan pa ukan yang renda' dan ke"ng"nan un!uk men(apa" ma!lama! adala' renda'% Adakalanya " u," u k#n*l"k enga$a d"ke!enga'kan #le' p"'ak,p"'ak !er!en!u a!a ebab, ebab !er!en!u%

S)"$)!(* P!%5!#'$*$% S!ra!eg" penye ua"an ber!u$uan un!uk memel"'ara per'ubungan dan kedudukan4 "ng"n mendapa!kan ker$a ama dan menyele a"kan k#n*l"k dengan (epa!% Se e!enga' a'l" kumpulan akan mengala' kepada p"'ak yang leb"' d#m"nan kerana perpaduan kumpulan yang !"ngg"% Tekn"k "n" 'anya memua kan ebela' p"'ak a'a$a dan b"a anya d"gunakan #le' ma$"kan a!au ke!ua yang anga! berkua a% In" bermakna kumpulan ker$a !er ebu! memen!"ngkan perpaduan pa ukan !e!ap" kepen!"ngan men(apa" ma!lama! adala' renda'%

STRES

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

S!re a!au !ekanan adala' !"ndak bala *"7"kal4 em# " dan men!al e e#rang !er'adap ebarang peruba'an a!au !un!u!an% Ia bukan penyak"!% Namun beg"!u4 $"ka beban !ekanan adala' !"ngg" dan berlaku dalam $angkama a yang pan$ang4 "a b#le' men$e$a kan ke "'a!an% Merupakan !"ndak bala *"7"kal dan em# " yang berlaku apab"la ke'endak ker$a !"dak e!and"ng dengan kema$uan4 umber a!au keperluan peker$a%

H#dge!! -2;;13 mende*"n" "kan stress ebaga" e ua!u keadaan ke!egangan em# " a!au ke!"dak ele aan *"7"kal -a!au3 kedua,duanya d"!angan" b#le' men$e$a kan kemampuan ekal"4 ek"ranya !"dak '"ndar" a!au un!uk ber'adapan dengan

e e#rang

per ek"!arannya% Menuru! R"('ard S La7aru 4 !re adala' ua!u keadaan d" mana e e#rang "nd"5"du !er ebu! beranggapan ba'a+a !un!u!an '"dupnya meleb"'" kemampuannya%

Ra$a' 11 Hubung ka"! an!ara S!re dan Pre !a " )er$a

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

1;

JENIS-JENIS STRES Se(ara umumnya4 !re !erba'ag" kepada dua $en" "a"!u1 1% Eu !re Eu !re adala' !re yang meng'a "lkan ke an p# "!"* dan kegemb"raan eper!" perka'+"nan4

na"k pangka!4 mendapa! a'l" keluarga baru dan berp"nda' ruma'%

2%

D" !re pula adala' !re yang mengak"ba!kan ke an nega!"* kepada mang a

Manakala d" !re

eper!" kema!"an4 kemalangan $alan raya4 berpenyak"! dan beberapa mu "ba' la"n%

0%

Gabungan Eu !re

dan D" !re

Dalam keadaan b"a a4 peker$a e'aru nya mampu4 dengan mengak!"*kan mekan" me !"ndak bala mereka4 un!uk mendapa!kan "mbangan dan !"ndak bala baru !er'adap keadaan baru% Maka !re !"dak eme !"nya men$ad" ua!u *en#mena nega!"*% S!re yang m"n"ma adala' b"a a dan perlu% Namun4 $"ka !re !erlalu bera!4

ber!eru an a!au berulang,ulang4 akan men$ad"

ua!u *en#mena nega!"* yang b#le'

mengak"ba!kan ma ala' *"7"kal dan p "k#l#g" kepada peker$a yang !"dak dapa! menguru kannya dengan ba"k% Ge$ala eper!" kele uan kr#n"k4 kemurungan4 "n #mn"a - ukar

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

11

!"dur34 kere a'an4 m"gra"n4 gangguan em# "4 ul er peru!4 alerg"4 ma ala' kul"!4 lumbag# dan erangan rheumatisme b#le' berak'"r dengan ma ala' yang er"u kemalangan mala' mel"ba!kan ke bunu' d"r"% erangan $an!ung4

PUN6A STRES DI TEMPAT KERJA S'$#$%$ T!04$) K!",$ Sua ana !empa! beker$a yang !"dak me ra peker$a dan !"dak k#ndu "* b#le' men$ad" penyebab kepada !re % >"ka keadaan !empa! ker$a eper!" pe$aba! yang !"dak mempunya" y !em pengudaraan yang ba"k4 ruang ker$a yang !erlalu ke("l a!au k#!#r dan ke elama!an yang !"dak !er$am"n4 "n" b#le' menamba'kan !re % Sek yen 124 Ak!a )e elama!an dan )e "'a!an Peker$aan 1..94 !ela' mene!apkan !uga am bag" ma$"kan un!uk menyed"akan !empa! ker$a yang elama! dan "'a! dan men$am"n ke e$a'!eraan peker$a% Menyed"akan !empa! ker$a yang elama! dan "'a! !erma uk mema !"kan ba'a+a !"ada ke an nega!"* dar"pada *ak!#r,*ak!#r eper!" keb" "ngan4 bau4 pen(a'ayaan4 u'u4 kelembapan4 pengal"'udaraan4 'abuk4 ge!aran dan ba'an berba'aya% -?ar"da Hambal"4 2;;/3% Tekanan ker$a yang berpan$angan er!a peruba'an (ara pengendal"an ker$a !uru! men$ad" *ak!#r kepada berlakunya !re d" !empa! ker$a% Tekanan "n" b#le' berlaku ak"ba!

ker$a yang men$emukan a!au ker$a yang berulang,ulang dan !erlalu banyak ker$a dan kurang ma a yang d"ber"kan un!uk menyele a"kannya% Ma$"kan $uga 'endakla' mengamalkan budaya !empa! ker$a yang berkual"!" eper!" mengu!amakan per ek"!aran ker$a yang !erbuka4 mengamalkan d"al#g dan per'ubungan e(ara melua 4 member" peluang amara!a dan !"ada d" kr"m"na " er!a mema !"kan

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

12

penyele a"an ma ala' ber ama% Ma ala' ke elama!an dan ke "'a!an peker$aan b#le' d" ele a"kan #le' >a+a!ankua a 6SH yang d"!ubu'kan d" ba+a' Sek yen 0;% Peranan4 Tanggung$a+ab @ Aung " Peker$aan 1 , ker$a dan peranan yang berba'aya% , , !"ada !anggung$a+ab yang $ela -k#n*l"k !uga 3 ber!anggung$a+ab !er'adap ker$a la"n ela"n ker$a end"r"% en!"a a beruba',uba' e(ara kerap a!au peker$aan yang

)er$aya 1 , kurang "n en!"* dan peng'argaan dar" ma$"kan dan ke(e+a !er'adap ua ana ker$a%

Per'ubungan 1 , , , )#n*l"k e ama rakan eker$a dan ma$"kan k#mun"ka " !"dak berke an gangguan ker$a -bully"ng3 dan gangguan ek ual

Peruba'an dalam S!ruk!ur 6rgan" a " 1 , Peruba'an dalam !ruk!ur dan penguru an #rgan" a " e(ara mendadak men"ngka!kan kekel"ruan dan !ekanan kepada peker$a% , , budaya menyala'kan peker$a !"ada #k#ngan !er'adap ker$a eper!" perala!an yang !"dak lengkap kenderaan4 kurang peng'argaan dan !"ada "n en!"* , kurang #k#ngan un!uk men"ngka!kan ker$aya eper!" !"ada kur u dan

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

10

ukar un!uk na"k pangka! , !"ada pengl"ba!an dalam membua! kepu!u an a!au p#l" "

KESAN-KESAN STRES )e an !re dapa! d"l"'a! dar" dua udu! "a"!u ke a!a "nd"5"du dan #rgan" a "% Dar"

a pek "nd"5"du4 ke an !re mungk"n berlaku ke a!a *"7"kal4 !"ngka' laku a!au men!al e e#rang% )e an *"7"kal !re b#le' menyebabkan ke "'a!an e e#rang "!u !er$e$a )e an $angka pan$ang b#le' menyebabkan penyak"! er"u eper!" penyak"! $an!ung4 '"per!en " a!au

gangguan " !em peng'adaman% )e an men!al pula adala' eper!" kemurungan4 gangguan pera aan4 ker" auan berleb"'an4 gel" a'4 (epa! mara'4 berem# " dan muda' '"lang !umpuan dan m#!"5a " % Dar" a pek #rgan" a "4 ke an yang $ela adala' per!amba'an pu "ng gan!" peker$a4 p#n!eng !anpa ebab4 !"dak pua 'a!" !er'adap ker$a dan kemer# #!an pre !a " ker$a% In" e(ara lang ung akan men$e$a kan pr#duk!"5"!" dan pre !a " #rgan" a " e(ara ke eluru'an dan "nd"5"du "!u e(ara k'u u nya% LANGKA7-LANGKA7 MENANGANI STRES DI TEMPAT KERJA

Ber"ku! adala' an!ara langka' yang b#le' d"amb"l #rang e#rang peker$a bag" menangan" !re d" !empa! ker$a=

1. B!"#*+$4 R!$-*#)*+ T!"8$&$4 P!+!",$$%

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

19

Sebaga"

e#rang peker$a4 k"!a perlu menge!a'u" dan mengaku" kekua!an dan

kelema'an yang ada dalam d"r"% &#n!#' kekua!an adala' b#le' beker$a !anpa penga+a an rap" dar"pada p"'ak a!a an% )elema'an d"r" adala' kema'"ran berk#mu"ka "% Sela"n "!u4 e e#rang "!u 'aru eper!" pemara' a!aupun kurang en!"a a ber "kap p# "!"* pada e!"ap

ma a !eru!ama dalam menyele a"kan ker$a a!au !uga an yang !ela' d"amana'kan% Se!"ap !uga an yang d"ber"kan 'aru d"lakukan dengan !erba"k dan d" el"!kan dengan un ur,un ur ke er#n#kan dalam beker$a%

2. M!"$%9$%( K!",$ D$% T'($# D!%($% B$*+ Peran(angan !uga dengan !el"!" dan penguru an ma a yang b"$ak er!a " !ema!"k akan ber$aya mengelakkan !re d" kalangan peker$a% Amalan menanggu'kan ker$a a!au

!uga an akan menyebabkan ker$a emak"n ber!amba'% Tuga an 'endakla' d" ele a"kan meng"ku! keu!amaan dan dateline. Amalan memba+a bal"k ker$a un!uk d" ambung d" ruma' perlu d"elakkan ama ekal"% In" adala' un!uk mengelakkan ma ala' !re d" pe$aba! dar"pada berlaru!an d" ruma' dan membab"!kan a'l" keluarga% 3. M!%*%(+$)+$% K!0$8*"$% U%)'+ M!%5!-!#$*+$% M$#$-$8
Sema a men(ar" penyele a"an bag" ua!u ma ala'4 !angan"nya e(ara ra "#nal dan !"dak meng"ku! pera aan% T"dak eme !"nya penyele a"an (epa! adala' (ara yang !erba"k% Sua!u

penyele a"an ker$a me !" d"ran(ang e(ara " !ema!"k agar "a dapa! d" "apkan dengan ba"k dan meng"ku! $adual% Sebaga"mana anda melakukan ker$a4 penyele a"an ma ala' $uga 'aru d"lakukan meng"ku! keu!amaan% Ia b#le' d"lakukan dengan menyenara"kan langka',langka' penyele a"an un!uk

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

12

menangan"nya% Langka',langka' !er ebu! 'aru d"lakukan dengan e+a$arnya%

e ua" dengan ma ala' yang d"alam" dan "a perlu

4. B!"#*+$4 P3#*)*2 T!"8$&$4 P!"'/$8$% D$-$0 K!",$


S"kap p# "!"* pen!"ng dan +a$"b d"!erapkan dalam d"r" bag" memuda'kan menye ua"kan d"r" dalam apa $uga "!ua "% S"kap !erbuka4 ber!#lak an ur dan real" !"k !er'adap apa $ua peruba'an yang berlaku 'aru men$ad" amalan ema a d" !empa! ker$a% In" akan me+u$udkan ua ana 'arm#n" dan gemb"ra d" !empa! ker$a%

5. M!%($0$-+$% K30*%*+$#* Y$%( B!"+!#$% D* T!04$) K!",$ )e!ega an -assertive3 dalam men$alankan !uga an dan perlak anaan !anggung$a+ab adala' ama! pen!"ng% Balau baga"manapun4 "a 'aru la' d"lakukan dengan b"$ak ana kerana d"k'ua!"r" akan +u$ud ala' *a'am dar" ka(a ma!a rakan eker$a% Se e#rang "!u akan d"label ebaga" garang #le' rakan eker$a% Maka ke!ega an 'aru d"lakukan eba"k mungk"n% Dalam melua'kan pendapa!4 "a 'aru d"lakukan dengan !erang dan $ela er!a penu' ke!ega an

kerana "n" melambangkan keper"bad"annya% Dalam ma a yang ama pendapa! #rang la"n 'aru d"'#rma!" +alaupun pendapa! mereka agak kurang berna a!au ma!ang% Dalam ek!#r perk'"dma!an4 !eru!amanya bag" peker$a yang beruru an dengan #rang a+am4 per'ubungan yang berke an mungk"n ama! berguna dalam men(ega' !ekanan% -)emen!er"an Sumber Manu "a4 2;;23% D" '# p"!al (#n!#'nya4 peranan pe!uga '# p"!al un!uk menyed"akan makluma! kepada pe ak"! dan audara,mara mereka adala' ama!

mu !a'ak% In" !eru!amanya dalam keadaan yang mel"ba!kan ke u a'an dan !emp#'

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

1:

menunggu yang lama4 eper!" yang kerap !er$ad" d" >aba!an )emalangan dan )e(ema an% Se#rang "nd"5"du yang b"a anya ama! !en!eram dan +ara ekal"pun mungk"n !era a b"mbang

dan re a' ber'ubung per ek"!aran dan pr# edur yang !"dak b"a a d"alam"nya% Dalam keadaan dem"k"an4 #rang akan !era a kurang r" au apab"la mereka mempunya" makluma! yang (ukup un!uk mengurangkan ke!"dak!en!uan% 6. M!%*%(+$)+$% S3+3%($% S3#*$- D* T!04$) K!",$
Ma a yang !erluang d" pe$aba! b#le' d"amb"l un!uk mengera!kan lag" "ka!an per a'aba!an dengan rakan e!uga % U a'a un!uk mengenal" dengan leb"' rapa! rakan e!uga adala' perlu bag" me+u$udkan a!u per ek"!aran !empa! ker$a yang "'a!% )aeda' eper!" keluar m"num ber ama a!au ber ukan ber ama b#le' d"lakukan% Ind"5"du yang dapa! memban!u dalam menangan" ma ala' perlu d"kenalpa !" kerana mereka "n" b#le' d"$ad"kan rakan un!uk memban!u d" kala u a'% T"dak ala' un!uk berk#ng " ma ala' 4 !ap" pa !"kan rakan eker$a ber ed"a un!uk mendengarnya% Dem"k"an $uga ke ed"aan k"!a un!uk memban!u rakan yang la"n dalam menyele a"kan ma ala'%

7. M!%($0$-+$% 6$"$ 7*&'4 S*8$)


Men$aga ke "'a!an bukan ekadar *"7"kal !e!ap" !uru! mel"ba!kan pen$agaan men!al% Re'a! yang men(ukup" !eru!ama +ak!u 'ar" beker$a ama! pen!"ng% Senaman 'ar"an perlu d"amalkan un!uk member"kan emanga! dan !enaga un!uk meng'adap" !uga an e'ar"an% Dengan men$alankan ak!"5"!" yang b#le' d"$ad"kan '#b" eper!" ber ukan4 memba(a dan mengembara4 k"!a dapa! meng'"langkan

keb# anan dalam '"dup dan ma a lapang d"penu'" dengan penu' man*aa! % Pegangan agama yang kuku' $uga pen!"ng bag" mema !"kan '"dup k"!a mempunya" ara' !u$u dan a aran yang $ela dengan !"dak melupakan pen("p!a k"!a%

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

18

8. P!"'%&$%($% Ak!a Peker$aan 1.22 mengandung" perun!ukan k'a bag" menga+al ma a ker$a !erma uk 'ar" re'a!4 kepan$angan ma a ker$a4 ma a re'a!4 ker$a y"* dan $umla' ker$a leb"' ma a%

KEPUASAN KERJA )epua an ker$a adala' pera aan yang d"alam" #le' peker$a dar" peker$aan mereka% )epua an ker$a "!u end"r" ber "*a! rela!"*% Aak!#r yang mempengaru'" kepua an ker$a e#rang peker$a adala' !"dak ama dengan e#rang peker$a yang la"n% )eadaan "n" d" ebabkan peker$a "ala' "nd"5"du yang mempunya" em# "4 ("!ara a4 pera aan dan ke'endak yang berbe7a,be7a% Peker$a yang mendapa! kepua an dalam ker$a akan meng'a "lkan ker$a yang leb"' bermu!u dan pr#duk!"* - Sm"!'4 1./; =S('ul!74 1./2= Mull"n 4 1./.3%

6ADANGAN PENAMBA7BAIKAN DALAM ORGANISASI B!"*+') $&$-$8 $%)$"$ 9$&$%($% '%)'+ 4!%$0/$8/$*+$% &$-$0 #!#!/'$8 3"($%*#$#* &$% /3-!8 0!%(!-$++$% +3%2-*+ &$% #)"!## &$"*4$&$ /!"-$+':

Pen"la"an Pre !a " Pen"la"an pre !a " dalam #rgan" a " b#le' d"lakukan un!uk menamba'kan

keberke anan "nd"5"du upaya dapa! member"kan umbangan mak "mum ke ara' pen(apa"an ma!lama!% 6rgan" a " dan "nd"5"du b#le' d"ban!u #le' pen"la"an% Dengan "n"4 #rgan" a " dapa! men$ela kan ma!lama! !er!en!u " !em4 ma!lama! k'u u $a+a!an4 gan$aran yang

d"ran(angkan4 pre !a " p"a+a" yang !ela' d"!en!ukan #le' #rgan" a "4 kr"!er"a d"gunakan un!uk

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

1/

men"la" pre !a "4 makluma! yang akan d"perlukan un!uk membua! pen"la"an4 dan langka', langka' yang d"amb"l un!uk menamba'kan keberke anan "nd"5"du% Ind"5"du dapa! d"ban!u #le' pen"la"an kerana "a member" makluma! dan na "'a! er!a menyarankan peruba'an yang d"perlukan dalam pre !a "nya% Melalu" pr# e pen"la"an "n" p"'ak kak"!angan e(ara "nd"5"du akan berpeluang member"kan maklumbala kepada ma$"kan !en!ang peranannya !er'adap #rgan" a " dan $uga ma ala' yang d"'adap" un!uk men$ad" leb"' berke an% )#mun"ka " e(ara !erbuka akan memban!u un!uk men("p!a ke*a'aman yang leb"' ba"k%

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

1.

P!"+!0/$%($% K$+*)$%($% Sa!u a pek pen!"ng !en!ang pem"mp"n "ala' perkembangan pr#*e "#nal kak"!angan% Memang +a$ar un!uk menganda"kan ba'a+a e!"ap "nd"5"du #rgan" a " ma'ukan ke$ayaan d" amp"ng memenu'" *ung " $a+a!an% Peluang,peluang d"ran(ang dalam pr#gram un!uk eb"langan a'l" upaya men$ad" leb"' berke an dalam melak anakan !uga ,!uga nya% Peran(angan la"n $uga akan d"bua! un!uk menyed"akan mereka kepada !anggung$a+ab yang leb"' be ar dan men(abar% Pr#gram perkembangan kak"!angan "ala' a!u (ara yang pen!"ng un!uk memban!u e!"ap "nd"5"du menyempurnakan

keperluan !a!u 4 peng'argaan dan per!umbu'an pr#*e "#nal dan per"bad"% P!%5!-*$$% &$% D*%$0*+$ K'04'-$% Pr# e penyel"aan b#le' d"anggap ebaga" a!u 'ubungan p# "!"* ma$"kan dan peker$a yang pal"ng pen!"ng% Melalu" pr# e penyel"aan4 akan d"ke!a'u" ama ada panduan dar"pada pen!adb"r "!u d"!er"ma a!au d"!#lak% Melalu" penyel"aan $uga pen!adb"r akan dapa! mengara' peker$a agar beru a'a men(apa" ma!lama!4 mengenal pa !" ma ala' mereka dan men(ar" penyele a"an%

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

2;

)#mun"ka " dua 'ala dan "n!erak " an!ara pen!adb"r dan peker$a 'endakla' d"+u$udkan un!uk mengurangkan ala' *a'am dan perbe7aan per ep "% Ind"5"du dalam e!"ap #rgan" a " akan melalu" a!u pu "ngan peker$aan dar"pada !emp#' per(ubaan '"nggala' ber ara% Sema a dalam !emp#' "n" "nd"5"du mempunya" keperluan yang berbe7a yang me !" d"pua kan% )ak"!angan yang ma "' dalam per(ubaan perlu mema'am" ma!lama! dan !anggung$a+ab dan 'ubungannya dengan $a+a!an% Ind"5"du yang akan ber ara dalam !emp#' beberapa !a'un mempunya" keperluan dan m"na! yang berbe7a% >en" ban!uan4 ara'an4 pen"la"an4 gan$aran dan d" "pl"n yang d"perlukan adala' berbe7a meng"ku! !emp#' peker$aan dan umurnya4 beg"!u $ugala' dengan pendeka!an penyel"aan% L$)*8$% La!"'an merupakan pr# e member" dan menamba' penge!a'uan un!uk men"ngka!kan kual"!" umber manu "a% Bag" peker$a yang baru d"p"l"' un!uk e ua!u $a+a!an a!au mereka yang baru d"na"kkan pangka!4 la!"'an adala' pen!"ng kerana "n"la' peluang bag" mereka un!uk mempela$ar" kema'"ran baru ebelum memulakan !uga epenu'nya% La!"'an yang berke an

dapa! mempengaru'" a!au menguba' gelaga! peker$a men$ad" leb"' pr#duk!"* dan elan$u!nya dapa! member" umbangan ke ara' pen(apa"an ma!lama! #rgan" a "%

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

21

KESIMPULAN

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

22

Se!"ap #rgan" a " !"dak dapa! lar" dar"pada meng'adap" k#n*l"k yang berlaku dalam uru an e'ar"an% Namun kekerapan dan pun(a !"mbulnya k#n*l"k perlu d"!"!"kbera!kan dem" men$ayakan ma!lama! #rgan" a "% Balaupun k#n*l"k er"ng d"l"'a! men"nggalkan ke an nega!"*4 namun "a $uga member" ke an p# "!"*% Penga+alan k#n*l"k ke a!u !a'ap !er!en!u dapa! memban!u men"ngka!kan per e*a'aman dan keberke anan kumpulan dan #rgan" a "% 6le' yang dem"k"an4 k#n*l"k yang berlaku perlu d"a!a " eba"k mungk"n dengan men(ar" penyele a"an yang ber e ua"an dengan "!ua " yang berlaku% )ep"mp"nan #rgan" a " yang ber+"ba+a akan dapa! menguru k#n*l"k dengan berke an dan member" "mpak ke a!a ke eluru'an #rgan" a " yang d"p"mp"n% Segala pemb#le'uba' yang men$ad" pun(a k#n*l"k b#le' d"kenalpa !" dan dapa! d"!angan" dengan berke an% Apab"la k"!a ber "kap !erbuka dengan apa yang berlaku4 k"!a ebenarnya membuka ruang kepada penyele a"an yang leb"' ba"k dan memua kan kedua bela' p"'ak ber el" "'% Dalam perb"n(angan (ara menguru k#n*l"k an!ara per e#rangan b#le' men$ad" e*ek!"* $"ka k"!a dapa! menggunakannya dalam k#n!ek yang e ua" ama ada pada "nd"5"du a!aupun keadaan per ek"!aran k#n*l"k "!u berlaku% Ber!#lak an ur adala' p"l"'an yang !erba"k apab"la pr# e menyele a"kan k#n*l"k "!u berada dalam keadaan !a!"k%

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

20

Sebaga"mana yang k"!a ed"a maklum4 k#n*l"k +u$ud d" dalam #rgan" a " d" emua per"ngka!% Se(ara ka arnya k#n*l"k berkembang dar" ebab, ebab eper!" peranan yang !"dak $ela 4 per a"ngan un!uk umber, umber yang !er'ad4 'alangan,'alangan k#mun"ka "4 !"ada penyele a"an ebelum berlaku k#n*l"k dan perbe7aan keperluan4 n"la" dan ma!lama! "nd"5"du% Balaupun dalam pembangunan #rgan" a " !erdapa! !ekn"k,!ekn"k yang menar"k un!uk menyele a" k#n*l"k d" berbaga" per"ngka!4 namun k"!a memerlukan mekan" me yang ber epadu un!uk menangan" k#n*l"k #rgan" a "% )eb#le'an un!uk menga+al d"r" end"r" dar"pada ber'adapan perg#lakan dan perge eran dalam #rgan" a "4 menun!u! agar e!"ap a'l" #rgan" a " mem"l"k" pegangan dan pr"n "p !er'adap " u berda arkan *ak!a% S!re yang !"dak !erka+al akan menda!angkan ke an nega!"* eper!" ke!"dakpua an

ker$a4 ma ala' ke "'a!an *"7"kal dan men!al% Banyak *ak!#r yang !ela' menyumbang kepada !re ker$a% An!ara la"n adala' *ak!#r "n!r" "k ker$a4 !ruk!ur dan kl"mak #rgan" a "4

perkembangan ker$aya4 peranan dalam #rgan" a "4 per'ubungan d" !empa! ker$a4 'ubungan ker$a dan ruma'% Memandangkan !re banyak menda!angkan ke an nega!"*4 beberapa !ra!eg" eper!"

#k#ngan # "al4 !ra!eg" !uga 4 penguru an ma a dan e " relak a " b#le' d"amb"l dan d"amalkan% S!re ker$a perlu d"!angan" kerana peker$a yang mengalam" !re yang !"ngg" !"dak

akan dapa! menyumbang kepada pen"ngka!an pre !a " #rgan" a "% )epua an ker$a perlu bag" mema !"kan '"dup "n" leb"' bermakna%

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

29

RUJUKAN 1% Barry4 &u '+ay% -1..93% Human Resource Management% L#nd#n1 )#gan Page L"m"!ed 2% B"!!el4 Le !er R% @ Ne+ !r#m4 >#'n B% -1..23% What Every Supervisor Should no! -:!' ed%3% M(Gra+ H"ll4 In(% 0% Br#+n4 L%D% -1./03 Managing "on#lict at $rgani%ational &nter#aces% B# !#n1 Add" #n,Be ley Publ" '"ng &#mpany% 9% &a ("#4 Bayne A% -1./.3% Human Resource Management. Ne+ C#rk1 M(Gra+ H"ll% 2% &'an"n4 M%N @ S('neer4 >%A -1./93% D' Study o# the Relationship (et!een )ungian *ersonality +imensions and "on#lict Handling (ehavior %E Human Rela!"#n1 08 -1;34 /:0,/8.% :% &#le4 G% A% -1./03% *ersonal Management, -heory and *ractice4 D% P% Publ"(a!"#n % 8% Deu! ('4 M% -1..13% Sub.ective /eatures o# "on#lict Resolution, *sychological0 Social and "ultural &n#luences. /% D"F#n4 R#b -1..23% Management -heory 1 *ractice. Made Simple (ooks % -6r"g"nal +#rk publ" 'ed 1..13% .% )a !4 Arem#nd E% @ R#7en+e"g4 >ame % E% -1.893% $rgani%ation and management, a systems approach. Ne+ C#rk% M(Gra+ H"ll% 1;% )emen!er"an Sumber Manu "a -2;;23% 2uidance /or -he *revention $# Stress 'nd 3iolence't -he Workplace. )uala Lumpur 11% L"!!erer4 >%A% -1./03% -he analysis o# organi%ations. Ne+ C#rk1 >#'n B"ley @ S#n %

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

22

12% Md% Cad" Sa"d -2;;:3% Mengurus on#lik% )uala Lumpur1 PTS Publ" '"ng Sdn% B'd% 10% S!eer 4 R%M% dan Bla(k4 >%S% -1..93% $rgani%ational (ehaviour. Ne+ C#rk1 Harper &#ll"n &#llege Publ" 'er % 19% S!ep'en E% R#bb"n 4 Nan(y Lang!#n -2;;83% $rgani%ational (ehaviour, "oncepts0 "ontroversies0 'pplications% &anada1 Pear #n Edu(a!"#n% 12% T'#ma 4 )% B%4 @ S('m"d!4 B% H% 1.8:% A ur5ey #* manager"al "n!ere ! +"!' re pe(! !# (#n*l"(!% 'cademy o# Management )ournal0 454 012,01/% 1:% T'#ma )% B% -1.8:34 "on#lict and con#lict management0 Handbook o# industrial and organi%ational psychology4 In M% D% Dunne!!e -Ed%34 &'"(ag#4 Rand M(Nally 18% ?ar"da Hambal" -2;;/3% Penguru an S!re D" Tempa! )er$a%

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

2:

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

28

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

2/

Conflicts arise as mutual understanding shrinks. Conflicts shrink as mutual understanding grows. How can you increase mutual understanding? 1) When youre talking, do more revealing. Reveal how you arrived at your oint of view. Reveal your feelings. !ont "e cunning. #e revealing. $ake it easier for others to understand the values and needs that are "ehind your osition. %) When theyre talking, listen deeply. &et really interested. 'earn more a"out how they arrived at their oint of view. (ay attention to their values and needs. !ont "e critical. #e curious.

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

2.

R$,$8 0!%'%,'++$% #)"$)!(* '%)'+ 0!%($)$#* +3%2-*+ &$-$0 #!#!/'$8 3"($%*#$#*

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

0;

R$,$8 0!%'%,'++$% +!#$% &$"*4$&$ /!"-$+'%5$ +3%2-*+ &$-$0 3"($%*#$#*

PROSES KONFLIK

HUBUNGAN MANUSIA DALAM PENTADBIRAN

01

Terdapa! l"ma per"ngka! dalam pr# e k#n*l"k "a"!u p#!en " pembangkang a!au !"dak era "4 k#ngn" " dan per #nal" a "4 n"a! a!au !u$uan4 kelakuan dan 'a "lan%

T$8$4 I P#!en " pembangkang Ha "lan G Ak"ba! a!au !"dak era "

T$8$4 II )#ngn" " @

T$8$4 III N"a! G Tu$uan

T$8$4 I; )elakuan

T$8$4;

per #nal" a "

Syara!, yara! An!e eden , )#mun"ka " , S!ruk!ur , Angkuba' per"bad"

)#n*l"k D"!er"ma

)#n*l"k D"ra a"

Tu$uan menangan" k#n*l"k , Berla+an a!au ber a"ng , Berpaka! a!au beker$a ama , T#lak an ur , Meng'"ndar" G men$au'" ,Menye ua"kan

)#n*l"k Terbuka , )elakuan a!au gelaga! a'l" Ha'l" , Reak ", reak " la"n

Pre !a " kumpulan men"ngka!

Pre !a " kumpulan mer# #!

R$,$8 1: P"3#!# K3%2-*+