Anda di halaman 1dari 8

ISSN 2088-4842

ANALISIS PENGUKURAN KERJA

JURNAL PENGUKURAN WAKTU KERJA : JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
Aftahlana Rizky Harahap1, Fajri Melvien2, Fatimah Zahara3, Chairul Amri4
Praktikan Praktikum Anali i Pen!ukuran "erja 4 A i ten #a$%rat%rium P&"' (uru an )eknik *n+u tri, Fakulta )eknik, ,niver ita An+ala , Pa+an! 'mail- eraeraera2./!mail01%m
1,2,3

Abstract

*n the 2%rl+ %f in+u try, 1%mpetiti%n $et2een 1%mpanie ha $e1%me the n%rm0 'a1h 1%mpany 2ill 1%ntinue t% trive t% impr%ve the 3uality %f the pr%+u1t pr%+u1e+ $y the 1%mpany0 4e1au e 3uality i a tan+ar+ $en1hmark f%r !%%+ %r $a+ pr%+u1t0 Many %f the fa1t%r that +etermine the !%%+ %r p%%r 3uality %f the manufa1ture+ pr%+u1t , u1h a ra2 material , ma1hinery u e+, the envir%nment in 2hi1h the pr%1e %f pr%+u1ti%n run an+ al % the %perat%r 52%rker 6, $e1au e 2%rker are an imp%rtant part in the pr%+u1ti%n pr%1e t% $e perf%rme+0 7%%+ 2%rker are 2%rker 2h% have the a$ility t% 2%rk 2ell an+ in a11%r+an1e 2ith the tan+ar+ +e ire+ $y the 1%mpany0 )% +etermine thi 1%n+iti%n, 2e nee+ a mea ure %f 2%rk time ea1h 2%rkin! y tem0 Mea urement %f 2%rkin! time i a mea urement u e+ t% %$tain the tan+ar+ time %f a j%$0 8hile the tan+ar+ time i the time re3uire+ $y a 2%rker t% 1%mplete a j%$ a n%rmal an+ in n%rmal 1%n+iti%n 0 )he mea urement time 2%rk aim t% +etermine the tan+ar+ re3uire+ $y a 2%rker f%r fini hin! the j%$ % it 1an $e u e+ a a $en1hmark in ettin! tan+ar+ f%r 2%rker 0 )heref%re, $y mea urin! the 2%rkin! time %n any 2%rkin! y tem, 1%mpanie 1an impr%ve an+ !et the y tem 2%rkin! at it9 $e t that 2ill upp%rt the pr%+u1ti%n pr%1e 0

Keywords: Operators, measure work time, standard time, normal time 1. PENDAHULUAN )ujuan pa+a praktikum kali ini yaitu mampu men!etahui 2aktu iklu , 2aktu n%rmal +an 2aktu $aku +ari uatu pekerjaan ehin!!a +apat memper$aiki +an men+apatkan i tem kerja yan! ter$aik0 4ata an ma alah pa+a praktikum ini yaitu le!% yan! +irakit ter+iri +ari : 5+elapan6 k%mp%nen +an perakitan +ilakukan e$anyak 3; kali0 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengu u!"n W" #u Ke!$" Pen!kuran 2aktu kerja merupakan uatu pr% e kuantitatif yan! +iarahkan untuk men+apatkan uatu kriteria yan! %$jektif erta +itujukan untuk men+apatkan 2aktu $aku yan! akan +i!unakan +alam peren1anaan, pem$iayaan, penja+2alan, evalua i pr%+uktivita , +an ejeni nya +alam $er$a!ai ke!iatan kerja <1=0 Pen!ukuran 2aktu kerja +itujukan untuk ju!a untuk men+apatkan 2aktu $aku0 8aktu $aku merupakan 2aktu yan! +i$utuhkan e1ara 2ajar %leh e%ran! pekerja n%rmal untuk menyele aikan uatu pekerjaan yan! +ijalankan +alam i tem kerja ter$aik0 )eknik pen!ukuran 2aktu kerja +apat +i$a!i menja+i +ua $a!ian yaitu Pengukuran Waktu Kerja (1 ) 1

a0 Pen!ukuran e1ara lan! un! Pen!ukurannya +ilakukan e1ara lan! un! +i tempat +imana pekerjaan yan! +iukur e+an! $erlan! un!0 Cara ter e$ut terma uk +alam pen!ukuran kerja +en!an men!!unakan jam henti 5 t%p2at1h time> tu+y6 +an amplin! kerja 52%rk amplin!60 $0 Pen!ukuran e1ara ti+ak lan! un! Pen!ukuran +ilakukan e1ara ti+ak lan! un! +imana pen!amat ti+ak haru melakukan perhitun!an 2aktu kerja +i tempat pekerjaan yan! +iukur0 Pen!ukuran ini +ilakukan hanya melakukan perhitun!an 2aktu kerja +en!an mem$a1a ta$el 2aktu yan! ter e+ia +en!an men!etahui jalannya pekerjaan melalui elemen>elemen pekerjaan atau elemen !erakan0 Cara ini +apat +ilakukan +alam aktivita +ata 2aktu $aku +an +ata 2aktu !erakan 5pre+etermine+ time y tem60 Ready Work Factor merupakan $a!ian +ari pen!ukuran e1ara ti+ak lan! un!0 Pengu u!"n W" #u J"% Hen#& Pen!ukuran 2aktu ini men!!unakan jam henti (stopwatch) e$a!ai alat utama0 Cara ini merupakan 1ara yan! palin! $anyak +ikenal +an +ipakai karena ke e+erhanaan aturan yan! +ipakai0

ISSN 2088-4842

ANALISIS PENGUKURAN KERJA

#an!kah pen!ukuran met%+e t%p2at1h time tu+y a+alah <1=10 Penetapan )ujuan Pen!ukuran )ujuan melakukan ke!iatan haru +itetapkan terle$ih +ahulu0 ?alam pen!ukuran 2aktu, hal>hal pentin! yan! haru +iketahui +an +itetapkan a+alah untuk apa ha il pen!ukuran +i!unakan, , $erapa tin!kat ketelitian +an tin!kat keyakinan yan! +iin!inkan +ari ha il pen!ukuran ter e$ut0 20 Melakukan Penelitian Pen+ahuluan Hal yan! akan +i1ari +ari pen!ukuran 2aktu a+alah 2aktu yan! panta +i$erikan kepa+a pekerja untuk menyele aikan uatu pekerjaan0 &ehin!!a kita haru men!etahui k%n+i i lin!kun!an ehin!!a +apat mem$erikan nilai pa+a %perat%r e1ara %$jektif0 30 Memilih @perat%r @perat%r yan! akan melakukan pekerjaan yan! +iukur haru memenuhi yarat yaitu $erkemampuan n%rmal +an +apat +iajak $ekerja ama0 40 Melatih @perat%r 5"%n+i i atau Cara "erja yan! )i+ak 4ia a6 8alaupun %perat%r yan! $aik telah +i+apat +i+apat, ka+an! ma ih +iperlukan pelatihan $a!i %perat%r terutama jika k%n+i i +an 1ara kerja yan! +ipakai ti+ak ama +en!an yan! $ia a +ilakukan %leh %perat%r0 Hal ini terja+i jika pa+a aat penelitian pen+ahuluan k%n+i i kerja atau 1ara kerja e u+ah men!alami peru$ahan0 ?alam kea+aan ini %perat%r haru +ilatih terle$ih +ahulu karena e$elum +iukur %perat%r haru ter$ia a +en!an k%n+i i +an 1ara kerja yan! telah +itetakan0 4erikut merupakan kurva $elajar (learning cur!e)0 "urva $elajar menunjukkan tin!kat pen!ua aan %perat%r terha+ap pekerjaan yn! +ilakukannya 5 k%n+i i +an met%+e kerja u+ah +i tan+arkan60

@perat%r $aru +apat +iukur $ila u+ah $era+a pa+a tin!kat pen!ua aan mak imum yan! pa+a kurva +itunjukkan %leh !ari ta$il yan! men+atar0 Rumu matemati +ar kurva $elajar a+alah "eteran!an " A 8aktu &iklu # A &iklu ke n 5nA1,2,3 B 006 K A antil%! 5 l%! C1 D A l%! E16 Men!urai Pekerjaan ata 'lemen Pekerjaan Pekerjaan +ipe1ah menja+i elemen pekerjaan, yan! merupakan !erakan $a!ian +ari pekerjaan yan! $er an!kutan0 'lemen>elemen pekerjaan inilah yan! +iukur 2aktunya0 8aktu iklu a+alah 2aktu penyele aian atu atuan pr%+uk i ejak $ahan $aku mulai +ipr% e +itempat kerja yan! $er an!kutan0 Ala an pentin!nya men!uraikan pekerjaan menja+i elemen>elemen pekerjaan, yaitu 10 ,ntuk menjela kan 1atatan tentan! tata 1ara kerja yan! +i$akukan0 20 ,ntuk memun!kinkan melakukan penye uaian $a!i etiap elemen karena keterampilan $ekerjanya %perat%r $elum tentu ama untuk emua $a!ian +ari !erakan>!erakan kerjanya0 30 ,ntuk memu+ahkan men!amati terja+inya elemen yan! ti+ak $aku yan! mun!kin aja +ilakukan pekerja0 40 ,ntuk memun!kinkan +ikem$an!kannya ?ata 8aktu &tan+ar+ atau tempat kerja yan! $er an!kutan0 Menyiapkan Alat>alat Pen!ukuran Alat>alat yan! +iperlukan +alam melakukan pen!ukuran 2aktu kerja yaitu> (am Henti (stopwatch) > #em$ar Pen!amatan > Alat tuli > Papan Pen!amatan Menentukan iklu kerja yan! akan +iamati +en!an penentuan tin!kat ketelitian +an keyakinan )in!kat ketelitian, yaitu penyimpan!an mak imum yan! +iin!inkan +ari ha il pen!ukuran terha+ap nilai yan! e$enarnya0 )in!kat keper1ayaan, yaitu $e arnya keyakinanI$e arnya pr%$a$ilita $ah2a +ata yan! kita +apatkan terletak +alam tin!kat ketelitian yan! telah +itentukan0 Menentukan penye uaian +an kel%n!!aran %perat%r Fakt%r Penye uaian yan! +i!unakan pa+a praktikum ini yaitu met%+e westinghouse$ Met%+e Westinghouse men!arahkan penilaian pa+a 4 fakt%r yan! +ian!!ap
2

F0

G0

H0

:0

G"%'"! 2.1 "urva 4elajar


Pengukuran Waktu Kerja (1 )

ISSN 2088-4842

ANALISIS PENGUKURAN KERJA

menentukan ke2ajaran atau keti+ak2ajaran yaitu keterampilan, u aha, k%n+i i kerja +an k%n i ten i0 &etiap fakt%r ter$a!i ke+alam kela >kela +en!an nilainya ma in!>ma in!0 T"'e( 2.1 Westinghouse Penye uaian menurut

%atigue karena ma ih $anyak kemun!kinan lain yan! +apat menye$a$kannya0 30 "el%n!!aran untuk ham$atan> ham$atan yan! tak terhin+arkan C%nt%hnya ialah Menerima atau meminta petunjuk kepa+a pen!a2a Melakukan penye uaian> penye uaian me in Memper$aiki kema1etan> kema1etan in!kat Men!a ah peralatan p%t%n! Men!am$il alat>alat khu u atau $ahan khu u +ri !u+an! T"'e( 2.2 4e arnya kel%n!!aran $er+a arkan yan! $erpen!aruh kel%n!!aran> fakt%r>fakt%r

Fakt%r "el%n!!aran "el%n!!aran +i$erikan untuk ti!a hal yaitu untuk ke$utuhan pri$a+i, men!hilan!kan ra a %atigue, +an ham$atan>ham$atan yan! ti+ak +apat +ihin+arkan0 10 "el%n!!aran untuk ke$utuhan pri$a+i Can! terma uk ke +alam ke$utuhan pri$a+i +i ini a+alah, hal>hal eperti minum eka+arnya untuk men!hilan!kan ra a hau , ke kamar ke1il, $er1akap>1akap +en!an teman ekerja eke+ar untuk men!hilan!kan kete!an!an ataupun kejemuan kerja0 20 "el%n!!aran untuk men!hilan!kan ra a %atigue Ra a %atigue ter1ermin antara lain +ari menurunnya ha il pr%+uk i $aik jumlah maupun kualita 0 "arenanya alah atu 1ara untuk menentukan $e arnya kel%n!!aran ini a+alah +en!an melakukan pen!amatan epanjan! hari kerja +an men1atat pa+a aat> aat +imana ha il pr%+uk i menurun0 )etapi ma alahnya a+alah ke ulitan ke+alam menentukan pa+a aat> aat mana menurunnya ha il pr%+uk i +i e$a$kan %leh tim$ulnya ra a
Pengukuran Waktu Kerja (1 )

.0 Men!hitun! 2aktu $aku 10 8aktu &iklu 8aktu penyele aian atu atuan pr%+uk i mulai +ari $ahan $aku mulai +ipr% e +itempat kerja yan! $er an!kutan0 Merupakan jumlah 2aktu tiap>tiap elemen j%$ 8

?imana, 8 A 8aktu iklu Ei A jumlah 2aktu penyele aian yan! teramati J A jumlah pen!amatan yan! +ilakukan 20 8aktu J%rmal 8aktu n%rmal merupakan 2aktu kerja +en!an telah mempertim$an!kan fakt%r penye uaian0 8n A 8 0p

ISSN 2088-4842

ANALISIS PENGUKURAN KERJA

?imana 8n A 8aktu J%rmal p A fakt%r penye uaian 30 8aktu $aku 8aktu $aku merupakan 2aktu kerja yan! telah mempertim$an!kan fakt%r penye uaian an fakt%r kel%n!!aran0 8$ A 8n D58n K #6 ?imana, 8$ A 8aktu 4aku # A Fakt%r "el%n!!aran ). *ET+D+L+GI PENELITIAN

Ha il +an pem$aha an $eri ikan +ata yan! u+ah +ikumpulkan kemu+ian +i$aha +an +i+apatkan 2aktu n%rmalnya +en!an men!etahui fakt%r penye uaian terle$ih +ahulu, kemu+ian +i1ari nilai kel%n!!arannya untuk men+apatkan 2aktu $aku0 &etelah itu +ilakukan perhitun!an untuk men!etahui kurva $elajar +ari %perat%r0 &ehin!!a +apat +iketahui 2aktu kerja yan! %ptimal +ari %perat%r +en!an melakukan evalua i0 4. HASIL DAN PE*,AHASAN 401 ,ji "e er!aman ?ata ,ji ke era!aman +ilakukan untuk men1ari tahu apakah +ata yan! +i+apat elama praktikum u+ah era!am atau ti+ak0 (ika a+a +ata yan! keluar +ari $ata n%rmal maka +ata ter e$ut haru +i$uan!, $e!itu elanjutnya amlapi eluruh +ata $era+a +alam $ata n%rmal0 10 ,ji ke era!aman pertama

G"%'"! 4.1 ,ji "e era!aman Pertama

20

,ji ke era!aman ke+ua

G"%'"! ).1 Fl%21hart Met%+%l%!i Penelitian &tu+i literatur menjela kan men!enai tinjauan pu taka yan! $erhu$un!an +en!an pen!ukuran 2aktu kerja0 )e%ri>te%ri men!enai pen!ukuran 2aktu kerja ini +iper%leh +ari $er$a!ai referen i eperti $uku, artikel +an jurnal yan! $erkaitan +en!an anali i pen!ukuran kerja0 Pa+a pen+ahuluan, $eri ikan tentan! tujuan +an $ata an ma alah yan! u+ah +itentukan +alam pem$uatan jurnal pen!ukuran 2aktu kerja0 Pa+a pen!umpulan +ata, $eri ikan +ata yan! u+ah +ikumpulkan aat melakukan praktikum pen!ukuran 2aktu kerja0 ?ata yan! +i+apat yaitu +ata $erupa 2aktu iklu perakitan le!% e$anyak . k%mp%nen yan! +ilakukan 3; kali0
Pengukuran Waktu Kerja (1 ) 4

G"%'"! 4.2 ,ji "e era!aman "e+ua

30

,ji ke era!aman keti!a

ISSN 2088-4842

ANALISIS PENGUKURAN KERJA

G"%'"! 4.) ,ji "e era!aman "eti!a

40

,ji ke era!aman keempat

#e!% 1 2 3 4 F G H : . 1; 11 12 13 14 1F 1G 1H 1: 1. 2; 21 22 23 W" #u S& (uH # R Rata>rata J9 "e impulan

#i .,. .,. 1;,F 1;,G 1; .,H .,2 .,. 1;,G .,H . .,4 :,2 :,1 :,G :,: :,: .,3 .,. .,2 :,F :,: :,G .,3FH 1;,G :,1 2,F .,3FH ;,2GH Cukup

Pem$aha an ?ari ta$el +i+apat ha il $ah2a 2aktu mak imum +alam merakit le!% 5nilai H6 a+alah 1;,G +etik, e+an!kan 2aktu ter1epat +alam merakit l%!% 5nilai #6 a+alah :,1 +etik0 Jilai antara H +an # $er$e+a 1ukup jauh, hal ini +i e$a$kan %perat%r telah $era+apta i +ari a2al perakitan ke perakitan $erikutnya ehin!!a %perat%r +apat melakukan pekerjaan +en!an 2aktu minimum0 403 8aktu &iklu 8aktu iklu merupakan 2aktu rata L rata yan! ter1atat lan! un! aat pen!am$ilan +ata0 8aktu iklu rata>rata yan! +ihitun! atau +i!unakan a+alah merakit le!% e$anyak 3; kali0 8aktu &iklu +apat +itentukan +en!an per amaan-

G"%'"! 4.4. ,ji "e era!aman

Pem$aha an ,ji ke era!aman +ata yan! +ilakukan men!alami 4 kali revi i, karena +ata yan! +i$uan! yaitu e$anyak H $uah +ata0 ?ata yan! +iuan! ter e$ut a+alah merupakan +ata ek trim yan! +i+apat +ari 2aktu perakitan le!% %leh %perat%r0 402 ,ji "e1ukupan ?ata Met%+e &aytag T"'e( 4.1 ?ata Met%+e &aytag

W siklus=

x
N

?imana - Ei A 8aktu @pera i J A (umlah k%mp%nen T"'e( 4.2)a$el 8aktu &iklu

Pengukuran Waktu Kerja (1 ) F

ISSN 2088-4842

ANALISIS PENGUKURAN KERJA

#e!% 1 2 3 4 F G H : . 1; 11 12 13 14 1F 1G 1H 1: 1. 2; 21 22 23 M#i W" #u S& (uPem$aha an -

#i .,. .,. 1;,F 1;,G 1; .,H .,2 .,. 1;,G .,H . .,4 :,2 :,1 :,G :,: :,: .,3 .,. .,2 :,F :,: :,G 21F,2 .,3FH

penye uaian +ari keempat fakt%r yaitu pa+a keterampilan a+alah superskill +en!an nilai ;,13, lalu pa+a u aha a+alah e)cellent +en!an nilai ;,1, kemu+ian pa+a k%n+i i a+alah ideal +en!an nilai ;,;G erta pa+a lin!kun!an a+alah e)cellent +en!an nilai ;,;30 &ehin!!a +i+apat t%tal penye uaiannya a+alah ;,320 40F 8aktu 4aku 8aktu 4aku merupakan 2aktu yan! +i$utuhkan e%ran! %perat%r +alam menyele aikan pekerjaan e1ara n%rmal0 8aktu $aku +ipen!aruhi %leh 2aktu n%rmal +an fakt%r kel%n!!aran, +imana 2aktu kel%n!!aran yan! +i!unakan +ipen!aruhi %leh tujuh hal yaitu tena!a yan! +ikeluarkan, ikap kerja, !erakan kerja, kelelahan mata , kea+aan temperatur tempat kerja, kea+aan atm% fer +an kea+aan lin!kun!an0 T"'e( 4.4 Jilai "el%n!!aran
J% 1 2 3 4 F G H : Fakt%r )ena!a yan! +ikeluarkan &ikap kerja 7erakan kerja "elelahan mata "ea+aan temperatur tempat kerja "ea+aan atm% fer "ea+aan lin!kun!a ?an lain>lain )%tal kel%n!!aran N ; ;,;1 ; ;,;F ;,;2 ; ; ; ;,;:

Ha il 2aktu iklu yan! +i+apat menunjukan 2aktu iklu e$e ar .,3FH +etik,+en!an +emikian 2aktu yan! +i+apat terma uk e+ikit, hal ini +i e$a$kan karena +alam merakit le!% i %perat%r ti+ak mem$utuhkan u aha +an tin!kat ketelitian yan! tin!!i ehin!!a %perat%r +apat +en!an mu+ah +an 1epat +alam menyele aikan pekerjaan ter e$ut0

8aktu 4aku A 8aktu J%rmal K 51 D "el%n!!aran6 Pem$aha an 8aktu $aku yan! +i+apatkan a+alah e$e ar 13,33. maka +apat +inyatakan +ari ha il ter e$ut $ah2a untuk merakit e$uah le!% +alam kea+aan n%rmal +i+apatkan a+alah e$e ar 13,33., ehin!!a +ari ha il 2aktu $aku yan! +i+apat %perat%r +apat $ekerja +en!an 1epat0

404 8aktu J%rmal 8aktu n%rmal a+alah 2aktu yan! +iperlukan %leh e%ran! pekerja n%rmal untuk menyele aikan pekerjaannya e1ara n%rmal atau 2ajar0 T"'e( 4.) )a$el Penye uaian
J% 1 2 3 4 Fakt%r "ela "eterampilan 'uperskill , aha ()cellent "%n+i i *deal #in!kun!an ()cellent )%tal Penye uaian "%+e A2 4 A2 4 Penye uaian ;,13 ;,1 ;,;G ;,;3 ;,32

40G "urva 4elajar "urva $elajar merupakan kurva yan! men!!am$arkan tin!kat pen!ua aan %perat%r terha+ap pekerjaan yan! +ilakukan0 "urva $elajar pa+a praktikum merakit le!% menunjukkan kurva $elajar untuk 1;; iklu 0 T"'e( 4.. Perhitun!an "urva 4elajar

8aktu J%rmal A 8aktu &iklu K 5 1 D Fakt%r Penye uaian6 Pem$aha an 8aktu n%rmal yan! +i+apat a+alah e$e ar 12,3F1, +en!an mempertim$an!kan fakt%r
Pengukuran Waktu Kerja (1 ) G

ISSN 2088-4842

ANALISIS PENGUKURAN KERJA

E 1 2 3 4 F G H : . 1; 11 12 13 14 1F 1G 1H 1: 1. 2; 21 22 23

M Rata>rata

C .,. .,. 1;,F 1;,G 1; .,H .,2 .,. 1;,G .,H . .,4 :,2 :,1 :,G :,: :,: .,3 .,. .,2 :,F :,: :,G

#%!E ;,;;; ;,3;1 ;,4HH ;,G;2 ;,G.. ;,HH: ;,:4F ;,.;3 ;,.F4 1,;;; 1,;41 1,;H. 1,114 1,14G 1,1HG 1,2;4 1,23; 1,2FF 1,2H. 1,3;1 1,322 1,342 1,3G2 22 1

#%!C ;,..G ;,..G 1,;21 1,;2F 1 ;,.:H ;,.G4 ;,..G 1,;2F ;,.:H ;,.F4 ;,.H3 ;,.14 ;,.;: ;,.34 ;,.44 ;,.44 ;,.G: ;,..G ;,.G4 ;,.2. ;,.44 ;,.34 22,3;F ;,.H;

5#%!E62 ;,;;; ;,;.1 ;,22: ; ;,4:. ;,G;G ;,H14 ;,:1G ;,.11 1,;;; 1,;:4 1,1GF 1,241 1,314 1,3:3 1,4F; 1,F14 1,FHG 1,G3F 1,G.3 1,H4: 1,:;2 1,:F4 F;2,32; ;,.F;

5#%!C62 #%!E O #%!C ;,..1 ;,;;; ;,..1 ;,3;; 1,;43 ;,4:H 1,;F1 ;,G1H 1 ;,G.. ;,.H4 ;,HG: ;,.2. ;,:14 ;,..1 ;,:.. 1,;F1 ;,.H: ;,.H4 ;,.:H ;,.11 ;,..4 ;,.4H 1,;F; ;,:3F 1,;1: ;,:2F 1,;41 ;,:H3 1,;.. ;,:.2 1,13H ;,:.2 1,1G2 ;,.3: 1,21G ;,..1 1,2H3 ;,.2. 1,2F4 ;,:G4 1,22. ;,:.2 1,2G: ;,:H3 1,2H3 4.H,F34 4..,.21 ;,.41 ;,.4F

"

>;,;4H

;,.244

:,4;2

G"%'"! 4.. 7am$ar "urva 4elajar Pem$aha an 7rafik yan! ter!am$ar pa+a kurva $elajar +i ata menunjukkan !rafik yan! teru naik hin!!a men1apai !ari ta$il0 &e+an!kan menurut te%ri yan! a+a, kurva $elajar ter e$ut eharu nya teru turun hin!!a men1apai titik mak imal kemampuan %perat%r untuk menyele aikan pekerjaan0 Per$e+aan ini terja+i mun!kin +i e$a$kan %leh kekuran! telitian %perat%r pen1atat 2aktu +alam men1atat 2aktu kerja %perat%r perakit pa+a aat praktikum0 "ekuran! eriu an %perat%r perakit +alam melakukan perakitan ju!a $i a menye$a$kan keti+ak amaan $entuk pa+a kurva $elajar0 ?an ju!a ke alahan +alam pen!%lahan +ata ju!a $i a menye$a$kan per$e+aan nilai pa+a kurva $elajar ter e$ut0 .. KESI*PULAN DAN SARAN 4er+a arkan ha il yan! +i impulkan $ah2a 10 8aktu iklu yan! e$e ar .,3FH +etik0 20 8aktu n%rmal yan! e$e ar 12,3F1 +etik0 +i+apat +i+apat +apat a+alah

E 1 2 3 4 F G H : . 1; 11 12 13 14 1F 1G 1H 1: 1. 2; 21 22 23 24 2F

T"'e( 4./ "urva 4elajar untuk 1;; &iklu Pekerjaan Merakit #e!%
C :,4;2 :,GH: :,:44 :,.G3 .,;FH .,134 .,2;; .,2FH .,3;: .,3F4 .,3.G .,434 .,4G. .,F;2 .,F32 .,FG1 .,F:: .,G14 .,G3: .,GG1 .,G:3 .,H;4 .,H24 .,H43 .,HG2 E 2G 2H 2: 2. 3; 31 32 33 34 3F 3G 3H 3: 3. 4; 41 42 43 44 4F 4G 4H 4: 4. F; C .,H:; .,H.H .,:14 .,:3; .,:4F .,:G; .,:HF .,::. .,.;3 .,.1G .,.2. .,.42 .,.F4 .,.GG .,.H: .,..; 1;,;;1 1;,;12 1;,;23 1;,;33 1;,;43 1;,;F3 1;,;G3 1;,;H3 1;,;:3 E F1 F2 F3 F4 FF FG FH F: F. G; G1 G2 G3 G4 GF GG GH G: G. H; H1 H2 H3 H4 HF C 1;,;.2 1;,1;1 1;,11; 1;,11. 1;,12H 1;,13G 1;,144 1;,1F3 1;,1G1 1;,1G. 1;,1HG 1;,1:4 1;,1.2 1;,1.. 1;,2;H 1;,214 1;,221 1;,22: 1;,23F 1;,242 1;,24. 1;,2FF 1;,2G2 1;,2G: 1;,2HF E HG HH H: H. :; :1 :2 :3 :4 :F :G :H :: :. .; .1 .2 .3 .4 .F .G .H .: .. 1;; C 1;,2:1 1;,2:H 1;,2.4 1;,3;; 1;,3;G 1;,312 1;,31: 1;,324 1;,32. 1;,33F 1;,341 1;,34G 1;,3F2 1;,3FH 1;,3G3 1;,3G: 1;,3H3 1;,3H: 1;,3:4 1;,3:. 1;,3.4 1;,3.. 1;,4;4 1;,4;. 1;,414

+i+apat

a+alah

30 8aktu $aku yan! +i+apat a+alah e$ ear 13,33. +etik0 "emu+ian aran untuk praktikum elanjutnya a+alah e$aiknya jeni pekerjaannya +i!anti +en!an yan! le$ih nyata, mi alnya merakit e$uah meja $elajar0 ?alam melakukan perhitun!an 2aktu $aku e$aiknya le$ih teliti la!i a!ar kita tahu $erapa lama 2aktu yan! +iperlukan +alam menyele aikan e$uah pekerjaan0 U0APAN TERI*A KASIH )erima ka ih kepa+a 4u ?ina Rahmayati,M0 'n! elaku kepala la$%r, terima ka ih kepa+a 4u ?ina Rahmayati M0'n! +an #u i Rahmayanti e$a!ai +% en +ari mata kuliah anali i i tem pekerjaan,terima ka ih kepa+a

Pengukuran Waktu Kerja (1 ) H

ISSN 2088-4842

ANALISIS PENGUKURAN KERJA

Chairul Amri elaku a i ten pem$im$in!, terima ka ih kepa+a elurauh a i tem la$%rat%rium peran1an!an i tem kerja +an er!%n%mi +an terima ka ih kepa+a eluruh praktikan an!katan 2;130

DAFTAR PUSTAKA

[1] &utalak ana, *ftikar Z +kk00 1.H.0 +eknik +ata


,ara Kerja0 4an+un! - *)40

[2] Jataya Char%%n ri Rizani +kk0 Per-andingan

Pengukuran Waktu .aku dengan &etode 'topwatch +ime 'tudy dan &etode Ready Work Factor (RWF) pada /epartemen 0and *nsert P+$ 'harp *ndonesia <jurnal=$ ?iak e tan!!al 12 Fe$ruari 2;13 jam 230;; 8*40 [3] 'van Pervey0 Pengukuran Waktu Kerja <4l%!=0 5http-IIevan pervey0$l%! p%t01%mI2;11I;2Ip en!ukuran>2aktu>kerja0html6 +iak e pa+a tan!!al 12 (anuari 2;13 jam 220;; 8*40

Pengukuran Waktu Kerja (1 ) :