Anda di halaman 1dari 2

POSBINDU

POS PEMBINAAN E!PADU

./0 1 - ./0 1 K/G 2T20 P31B 0DU D 20T2'2042 2D2526 )


1+ Pengukuran mt 7Bulanan8 2+ Pemeriksaan Td 7Bulanan89 Bagi 4ang Berisiko 7"ingguan8 3+ Pemeriksaan 6b9 Gula Dan Kolesterol Dara! 76 Bulanan89 Bagi Berisiko 73 Bulanan89 Bagi Penderita 7Bulanan8+ :+ Konseling Dan Pen#ulu!an Kese!atan Dan Gi;i 7Bulanan 8 <+ Konseling Usa!a /konomi Produti( 1esuai Dengan Kebutu!an+ 6+ Kegiatan 2kti%itas $isik*1enam 7"ingguan8

'e(erensi ) !ttp)**(ema+ipb+a,+id !ttp)**se!atnegeriku+,om !ttp)**---+aut!orstream+,om !ttp)**puskes,ilteng1+blogspot+,om

Pinondang Gabriella 1301-1211-0682 UPT Puskemas Kopo Bandung Departemen lmu Kese!atan "as#arakat $akultas Kedokteran Uni%ersitas Pad&a&aran

Orang yang memiliki kesehatan adalah orang yang memiliki harapan; Orang yang memiliki harapan adalah orang yang memiliki segalanya

/nter =onta,t n(ormation 6ere > 112? 5ombard Bl%d+ 1an $ran,is,o9 =2 <@802 > p!one <<<+<<<+<<<< > (aA <<<+<<<+<<<<

POSBINDU
POS PEMBINAAN E!PADU 2pa itu P31B 0DUB
1uatu -ada! pela#anan #ang diselenggarakan untuk mendeteksi dan mengendalikan se,ara dini keberadaan (aktor risiko pen#akit tidak menular+

UPT Puskesmas Kopo Bandung 1istem < me&a P31B 0DU


"e&a 1 - Penda(taran

"A"E" A#A$ IBU

NENE"

1iapa #ang !arus ke P31B 0DUB


P31B 0DU dik!ususkan untuk bapak dan ibu berusia :< ta!un keatas dengan pengelompokkan ) :< - <@ ta!un ) pralansia 60 ta!un keatas ) lansia

"e&a 2 - Pengukuran Tekanan Dara!9 Tinggi Badan dan Berat Badan

"e&a 3 - Pen,atatan

Untuk apa P31B 0DUB


P31B 0DU dilakukan untuk mendeteksi dan mengendalikan se,ara dini (aktor-(aktor risiko #ang dapat men#ebabkan pen#akit di kemudian !ari+ "e&a : - Konseling 7ga#a !idup se!at dan gi;i seimbang8

2pa man(aat P31B 0DUB


Untuk mempersiapkan usia lan&ut agar tetap se!at9 mandiri dan produkti(+ "e&a < - Pela#anan "edis