Anda di halaman 1dari 3

ductility Robustness= not collapse in an disproportionate event, (Robustness is the ability of a

structure to withstand events like fire, explosions, impact or the consequences of human error, without being damaged to an extent disproportionate to the original cause.)

plastimotita anthektikotita

durability Load carrying capacity serviceability limit state ultimate limit state formwork stripping of formwork 1isplacement - deflection 4train- deformation 4tiffness 5nergy dissipation= dissipate energy back-propping capacity nominal strength proportioned confined concrete tension plain concrete 4trut and ?ie model (http@AABournalof-nicCblogspotCcomADEEFAGGAstrutand-tie-methodChtmlH Ilexure- bending Jending moment compression section modulus longitudinal reinforcement tension reinforcement longitudinal tensile stress uniform yield yielding of the tension reinforcement tensile strength strain fail in a ductile manner plastic hinges Nonfinement confined cross section capacity design curvature inelastic deformation brittle structures- failure spalling

Antoxi se diarkeia- anthektikotita ikanonita na ferei fortia kapoios organosmos Oriaki katastasi leitoyrgikotita oriaki katastasi astoxias kaloypia !"#$% &'"()*+#+, -$("./!0% 2etatopisi333 paramorfwsi 1iskampsia aporofisi energeias Ayta pu kratun tin plaka kata tin kataskevi antoxi "%"' #.678, antoxi analogiko !9&:#;6*'<%" #7$&"=<' efelkismos >"!(" #7$&)=9' 1iktioma 2orch kampsi Ropi kampsis thlipsi K"!8 %.:#. #+,3333- metro elastikotitas diatomis L6 '87+s oplismos 5felkistikos oplismos =6 '87+ .>#+ 9;9(7$#'"/ "'"6)'"&;o diaroh diaroh toy efelkistikou xalyba %."M8 #9 9;9(7$#') paramorfwsi astoxia me olkimo tropo plastikes arthrwseis Oerisfixi perisfigmeno diatomi 67 %".67"/ #M9=6 #'"/ 7 '!$().+. anelastiki paramorfwsi psathiri kataskeyi- astoxia !";(":0#+

interstory drift

be founded

twist
rigid interconnection Fix Flexible connectionpin Semi-rigid

pinned joint

reinforced concrete core (still wall?????)

transverse reinforcement
Inertia forces

design capacity action effects static equilibrium parapets strap beam footing Noupling Rulers most conservative Iloor Olates or slab saddle bars stress strain yield stress conservative assumption Rumber SGE siQe bar Napacity 2oment capacity
Inelastic shear deformation

Articulated(having two or more sections connected by a flexible joint.) clay Urain siQe
granular material

#M9.678 '9. 7:%+#+ "&);0% themeliononte strepsi paktwmeni syndesi-=6 #/%=9#+ paktwsi Arthrwti syndesi arthrwsi imipaktwmeni pyrinas (anelkistirasH 9*7>&#6" "!(6#') =$%>'96, =& %9: , antoxi sxediasmou entatika megethoi #. .678 6#"&&"!: #.+P : syndethria dokos pedila 1okoi syQeyQis toixwmatwn yper tis asfaleias plaka orofou vlitra333 tasi paramorfwsi tasi dairohs yper asfaleias diatomi TGE33 antoxi kamptiki antoxi Anelastiki paramorfwsi se temnousa &P&0.) argilos 2egethos ilikoy 7"77V=9, $(67) #.&>**6#.+ =6 .'+.678, %."M8, M (67<, *7/&0#+ Ueniki koitwstrosi Arthrwsi stin stirixi Astoxia skyrodematos

undrained shear strength gravel anchorage Raft foundation WpinnedX conditions at the supports 4pall off

wwwCbuildinghowC