Anda di halaman 1dari 26

BAB 1 ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN 1.1 Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan 1.

Organisasi bengkel adalah sistem pengurusan bengkel berasaskan kerjasama guru dengan murid. 2. Murid menjalankan tugas secara berkumpulan,bergilir-gilir, mengikut etika dan bersistematik. 1.1.1 Struktur Organisasi Bengkel Diketuai oleh seorang formen dan dibantu oleh seorang penolong formen bagi setiap kelas.

1.1. Langka! Keselamatan AMALAN "M a) Membersih - Supa a bengkel bersih, kemas, selesa dan selamat - Menitikberatkan kebersihan diri dan mental - !erpakaian kemas, kuku dan rambut ang pendek - "ebersihan mental iaitu berfikiran positif - Dalam kerja pembersihan terdapat dua mesin ang digunakan iaitu # b) Men usun $tur - %una alat mengikut kegunaann a - Simpan alat di tempat ang betul c) Menilai - Menilai diri sendiri dan tempat kerja - Melaksanakan sikap penuh bertanggungja&ab - Melengkapkan diri dengan pengetahuan ra&atan pertolongan cemas serta penggunaan alat pemadam api.

d) Mendisiplin - Mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan dan keselamatan diri.

KESELAMATAN AM 1. "eselamatan !engkel - 'antai tak licin - Murid mesti melaporkan kemalangan kepada guru 2. "eselamatan Diri - (angan bergurau dan berlari dalam bengkel - Memakai apron dan kasut getah ). "eselamatan $latan - *angan mestilah bersih dari kotoran dan min ak - %unakan alatan mengikut fungsin a +. "eselamatan ,enggunaan -lektrik - ,astikan tangan tidak basah - (angan menggunakan peralatan ang rosak PENGELASAN ALAT PEMADAM API 1. "elas $ .jenis air) # !agi memadamkan kebakaran ka u, tilam, kain dan kertas 2. "elas ! .jenis !uih) # !agi memadamkan kebakaran cecair, petrol, min ak dan cat ). "elas ! / 0 .jenis karbon dioksida) # !agi memadamkan kebakaran elektrik, jentera, papan suis dan seumpaman a +. "elas $, ! dan 0 .jenis serbuk kering) # !agi memadamkan kebakaran natrium, kalium, kalsium dan memadamkan api kelas $, ! dan 0. 1Etika Ker#a merangkumi disiplin dan sikap seperti menepati masa, bertanggungja&ab, amanah dan patuh kepada arahan. 1Buda$a Ker#a bermaksud peradaban ang menjadi amalan semua pekerja

BAB .1

% REKABENT&K DAN PENG'ASILAN PRO(EK Pengenalan Reka )entuk dan Tekn*l*gi

1. Definisi 2ekabentuk # susunan bahan ang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk 2. Definisi *eknologi # pengajian dan pengetahuan dalam usaha manusia mencipta pelbagai jenis alat, sumber dan teknik. . +akt*r Reka)entuk 3 4ungsi 5 menepati kehendak pengguna 3 2upa bentuk 5 sai6n a sesuai , tepat dan menarik 3 "esesuaian bahan 5 tak melebihi kos 3 "aedah pembinaan 5 cara pembuatan ang sesuai 3 "etahanan 5 boleh digunakan lama 3 "os produk 5 berpatutan 3 "emasan 5 hiasan menarik 3 4aktor keselamatan 5 mesra pengguna dan alam 3 !ernilai komersial 5 dapat dipasarkan ., (enis Ba!an dan Pengikat 2.).1 !ahan # 3 "a u - bahan utama dalam pembinaan perabot - contoh ka u ialah cengal, meranti, jelutung dan sepetir - sai6 ditentukan mengikut tebal, panjang dan lebar Sai6 ka u # 3 ,apan 'apis - lapisan ka u nipis ang diglu - ketebalan # ) 5 )2 mm - sai6 # 1227 dan 2++7 mm - perabot, dinding bilik 3 Medium Densit 4ibreboard .MD4) - papan gentian g dimampat dengan glu - sai6 # 2++7 5 1227mm 3 Mounting !oard - diguna dalam pembinaan model - sai6 # 817 9 1227mm : 817 9 ;17mm

2.).2 ,engikat
3

3 ,aku - Mencantum ka u : kepingan logam pada ka u - Diperbuat daripada keluli lembut - Sai6 mengikut panjang batangn a - 2 jenis# a. paku kepala rata b. paku panel - Memaku serong lebih kuat berbanding memaku tegak. 3 Skru - Memegang:merapatkan kepingan ka u, logam dan engsel - Diperbuat daripada keluli lembut, kuprum dan lo ang - 2 jenis# a. skru kepala bulat b. skru kepala benam - 0ara menskru # a. skru beralur lurus 5 guna pemutar skru rata b. skru beralur palang 5 guna skru philips 3 %lu - Melekatkan dua bahan supa a kukuh - 2 jenis# a. %lu ,<$ 5 melekatkan kepingan ka u b. %lu sentuh 5 melekatkan bahan ang berlainan.plastik dengan ka u:plastik dengan logam ." Alatan Tangan dan Mesin 2.+.1 $latan *angan "riteria pemilihan alatan # 1. kesesuaian sai6 alatan dengan bahan 2. kemahiran mengendalikan alatan ). keselamatan +. kemudahan mendapatkan alatan (ENIS ALATAN TANGAN 2.+.2 Mesin 1. Mesin %erudi Mudah $lih - membuat lubang ka u dan logam lembut - sai6 mesin ditentukan oleh diameter mata gerudi - mata gerudi pintal diperbuat daripada keluli tahan lasak - 2 jenis # a. kuasa elektrik .ber&a ar) b. kuasa bateri .tanpa &a ar) - bahagian utama mesin# a. bindu 5 memutar mata gerudi b. motor 5 memutar bindu M-S=> %-2?D= M?D$@ $'=@
4

3 Mesin %erudi lantai - membuat lubang pada ka u atau logam - sai6 mesin mengikut diameter mata gerudi - benda kerja diapit pada ragum untuk digerudi - bahagian utama mesin# a. pelaras meja 5 melaraskan aras meja gerudi b. takal 5 menga&al kelajuan putaran bindu c. tuas pemasuk 5 menurun:menaikkan bindu d. bindu 5 melonggar:mengetat rahang e. rahang 5 mencengkam mata gerudi - langkah keselamatan # a. pakai apron b. pakai kasut c. kunci bindu dengan kemas d. gunakan gogal e. apit benda kerja pada ragum f. laraskan meja gerudi .Pr*ses Reka Bentuk 2.A.1 'ukisan ,rojek -$da + langkah melukis projek # 1. 'akaran )D - lakaran ini menunjukkan gambar sebenar projek. - contoh lakaran # lukisan oblik dan lukisan isometri 2. 'akaran 2D - menunjukkan bentuk objek dalam dua atau tiga pandangan,iaitu pandangan hadapan, pandangan sisi dan pandangan atas.pelan) - contoh lakaran # lukisan ortografik - kedua-dua lakaran 2D dan )D boleh juga dilakar dalam bentuk perspektif .lakaran menunjukkan pandangan objek mengikut aras mata.) - lakaran dilukis dalam bentuk perspektif satu titik atau perspektif dua titik '$"$2$> ,-2S,-"*=4 1 *=*=" '$"$2$> !-!$S ,-2S,-"*=4 2 *=*=" '$"$2$> 2D O2*O%2$4=" ). Mendimensi 'akaran - dimensi lakaran menunjukkan ukuran sebenar projek - penting untuk kerja mengukur dan menanda

+. Memilih 'akaran Bang ,aling Sesuai - pemilihan berpandukan kriteria rekabentuk ang dicadangkan.
5

2.A.2 ,-M!=>$$> ,2O(-" 3 ,roses Mengukur - mengukur berpandukan kertas projek - $lat digunakan # pembaris keluli, pita pengukur dan sesiku ' - *ujuan # hasilkan ketepatan pengukuran 2. ,roses Menanda - Ditanda bahagian ang ingin dipotong, digerudi atau buat tanggam - $lat digunakan # pensil, pisau penanda dan tolok penanda ). ,roses Memotong - $lat memotong ka u:papan # gergaji tangan atau gergaji puting digunakan - $lat memotong papan lapis:mounting board # pisau pemotong - ,enorehan dengan pisau dilakukan pada papan lapis tebal untuk mendapatkan potongan ang kemas semasa menggergaji +. ,roses Membina dan Mencantum - Merangkumi kerja pembinaan tanggam, mengglu, memaku dan memasang skru A. Membuat *anggam - Membuat cantuman untuk menghasilkan produk - (enis tanggam # tanggam temu, tanggam parit.untuk papan) dan tanggam lekap.sesuai untuk ka u tebal) 8. Mengglu - !ersih bahagian ang akan diglu, glu pada kedua-dua bahagian projek dan apit pada ragum C. Memaku - *ukul dipegang pada hujung hulu - "epala tukul sentiasa lurus ketika menukul D. Menskru - (ika guna skru kepala benam # buat lubang benam dengan mata gerudi benam ros - !enam kepala skru sehingga rata dengan permukaan ka u 2.A.) "-M$S$> "emasan# proses men apu bahan kemasan .cat,s elek,tona ka u) - *ujuan men apu bahan kemasan # a. kelihatan cantik b. selamat digunakan c. lebih tahan lama d. mudah untuk dibersihkan - $lat kemasan #
6

a. berus cat - cuci berus dengan turpentin b. berus s elek - cuci guna spirit metil c. pengikis - untuk mengikis karat, men umbat tepung pen umbat. Sai6 mengikut lebar hujung pengikis d. "ertas las 5 untuk melicin, menghilangkan kesan calar ka u. Dibuat daripada ka u api, garnet, kaca,bahan tiruan.silikon karbida dan aluminium oksida) e. tepung pen umbat 5 men umbat liang ka u - !ahan "emasan a. 0at 'icau 5 hasilkan permukaan licin dan berkilat. 0at ini kalis air dan dilarutkan dengan turpentin. *iga kaedah men apu cat licau iaitu kaedah berus cat, kaedah semburan mesin pemampat udara dan kaedah semburan tin. b. S elek - untuk melindungi dan mencantikkan projek - dilarutkan dengan spirit metil c. *ona "a u - untuk mengemas permukaan ka u - sapu lapisan tona ka u dan biar kering. %osok dengan kertas las dan sapu lapisan tona ka u ang kedua. d. 'ekar - mengilatkan ka u - diperbuat daripada selulosa - dilarutkan dengan thinner - lekar disapu selepas s elek, mencegah ka u menjadi calar e. ,elekat - setelah dilekat, sapu selapisan lekar - guna glu sentuh atau glu ,<$ .. REKABENT&K PRO(EK 2.8.1 ,ern ataan Masalah $tau "eperluan 3 "enalpasti Masalah:"eperluan - 0ontoh # masalah untuk simpan buku, masalah meletakkan alatulis dengan kemas 3 0adangan 2ekabentuk - 0adangan # reka rak buku - Mengumpul Maklumat dan Data - (umlah buku, sai6 sesuai, kegunaan, bahan, bahan kemasan dan kos. 3 Men enaraikan ,elbagai $llternatif ,en elesaian Masalah dalam !entuk 'akaran !ebas - ,en elesaian masalah # peta minda, sumbangsaran, perbincangan, lakaran,la&atan

2.8.2 ,erancangan, ,embinaan dan ,engubahsuaian ,rojek - Men ediakan jadual kerja - *ujuan # kerja secara sistematik dan elak pemba6iran - Men enaraikan !ahan dan $latan *angan - ,emilihan bahan berdasarkan fungsi dan kesesuaian produk
7

- Membuat ,rojek !erdasarkan 'ukisan "erja ang Dipilih - Mengikut sai6, ukuran, bahan dan rekabentuk 3Menguji dan Menilai ,roduk - ,enilaian kualiti dan aspek keselamatan - !erfungsi dan ikut spesifikasi - Mengubahsuai ,rojek - "ecacatan dan kelemahan perlu dibaiki 2.8.) ,endokumentasian - Mengumpul, men impan dan merekod maklumat projek seperti lakaran, jenis bahan, kemasan dan proses pembuatan di dalam fail - Mengira "os ,rojek - "os pengeluaran # segala perbelanjaan ang dikeluarkan untuk hasilkan produk - "os pengeluaran# kos bahan E kos upah E kos oFerhead - "os bahan 5 bahan mentah - "os upah 5 ba aran tenaga kerja - "os oFerhead .sampingan) 5 bil air, bil elektrik, gas, pengangkutan dan bil telefon 3Membuat persembahan ,rojek - Menerangkan ciri-ciri projek seperti fungsi, jenis bahan, kos dan keistime&aan projek - sediakan carta, gambar dan buku folio

BAB , % ELEKTRIK ,.1 S&MBER DAN KEG&NAAN ELEKTRIK ).1.1 S?M!-2 -'-"*2=" $. "emagnetan !. *indakan kimia 0. 0aha a 3 "emagnetan Sebagai Sumber -lektrik - @asilkan elektrik dengan menggerakkan sebatang magnet di dalam gegelung &a ar - 0ontoh # a. Prinsi/ Kendalian Dinam* - ) bahagian dinamo # magnet kekal, teras besi dan gegelung &a ar - %egelung &a ar dibuat daripada lilitan &a ar kuprum - dinamo dikendalikan atas prinsip aruhan magnet - Magnet di dalam dinamo basikal berputar dalam satu arah. $ruhan medan magnet menghasilkan arus elektrik pada gegelung &a ar - teras besi mengembangkan medan magnet ). Tur)in - turbin # alat ang mempun ai rotor ang dapat diputar oleh aliran air, stim atau angin - turbin menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga mekanikal, menggerakkan pam air dan penjana elektrik - rotor # bilah-bilah kipas ang dipasang pada gandar. %andar dihubungkan dengan penjana elektrik. 3 *indakan "imia Sebagai Sumber -lektrik - 0ontoh # a. Sel Kering - Foltan seban ak 1.A Folt - karbon # punca positif - elektrolit # campuran ammonium klorida dan mangan dioksida. - 6ink # punca negatif - tindakbalas kimia antara elektrolit dan bekas 6ink menghasilkan arus elektrik ). Sel Basa! - tenaga lebih tinggi dari sel kering - guna dalam kenderaan bermotor .kereta, bas) - boleh dicas semula - contohn a sel asid plumbum terdiri daripada # i. plumbum peroksida 5 elektrod positif ii. ,lumbum 5 elektrod negatif iii. $sid sulfurik 5 elektrolit .bahan kimia dalam sel ang dapat hasilkan tenaga elektrik semasa tindakbalas kimia. - sel asid plumbum berkuasa 8 dan 12 Folt

3 0aha a Sebagai Sumber -lektrik - !ahan kimia seperti selenium, natrium dan kalium dapat ditukarkan kepada tenaga elektrik apabila menerima caha a. - Sel foto ang terima caha a matahari akan hasilkan tenaga elektrik - (ika keamatan caha a tinggi, arus elektrik juga tinggi ).1.2 "-%?>$$> -'-"*2=" 3 @asilkan @aba - *ukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba - 0ontoh alat # seterika, periuk nasi, cerek 3 @asilkan *enaga "inetik - *ukar tenaga elektrik tenaga kinetik - 0ontoh # mesin basuh, kipas angin 3 @asilkan 0aha a - *ukar tenaga elektrik tenaga caha a - 0ontoh, lampu ada 2 jenis # a. 'ampu pendarflour b. 'ampu pijar - guna filamen untuk menukar tenaga elektrik kepada tenaga caha a - 'ampu pendarflour # - tiub lampu pendarflour berisi gas argon dan merkuri - arus ang mengalir melalui campuran gas argon dan merkuri menghasilkan sinaran ultra ungu, tukar caha a putih bila terkena lapisan fosfur 3 @asilkan !un i - *enaga elektrik tenaga bun i - $lat # teleFis en, pembesar suara, radio ,. (ENIS 0A1AR DAN KER(A PENDA0AIAN ).2.1 $'$*$> *$>%$> 3 ,ena ?jian - "egunaan # menguji, mengesan kebocoran elektrik dan mengetatkan skru kecil - $pabila pena ujian tersentuh pada &a ar hidup, lampu neon di dalamn a akan men ala 3 ,emotong Sisi - "egunaan # memotong &a ar elektrik 3 ,la ar Muncung *irus - "egunaan # memegang benda kecil, memotong da&ai, membentuk kaki komponen

3 ,la ar %abung - "egunaan # memegang benda bulat, memotong, membentuk da&ai


10

3 ,enjalur Ga ar - 2 jenis # a. penjalur &a ar mudah b. ,enjalur &a ar spring - "egunaan # menjalur dan memotong &a ar ).2.2 (->=S G$B$2 3 Ga ar "uprum !erenamel - "egunaan # membuat gegelung pada motor elektrik dan transformer 3 Ga ar 'embar *unggal .berpenebat) - "egunaan # membuat penda&aian litar mudah seperti radio 3 Ga ar *eras *unggal .berpenebat) - Diperbuat dari lembaran halus dan lembaran kasar - 'embar halus # mudah lentur, untuk penda&aian di radio dan pembesar suara - 'embar kasar # untuk penda&aian litar elektrik di rumah 3 Ga ar *eras "embar - dua &a ar teras tunggal ang dilekatkan - ?ntuk penda&aian radio, soket dan tF 3 Ga ar *iga *eras - 2 (enis H a. berpenebat ,<0 5 untuk penda&aian perkakas elektrik ang tak hasilkan haba .kipas angin, peti sejuk) b. berpenebat ,<0 serta beran aman benang 5 untuk penda&aian alat elektrik ang menghasilkan haba .ketuhar, seterika, cerek) ).2.) (->=S ,'$% 3 ,lag 2 ,in 2 $mpere - Menggunakan &a ar teras kembar - $da dua tamatan # teras hidup.') dan teras neutral .>) - $lat # radio, pencukur elektrik 3 ,lag ) ,in 1) $mpere - $da ) tamatan # tamatan da&ai hidup .'), da&ai neutral .>), tamatan da&ai bumi .-) - 4ius katrij 1)$ dipasang di dalam plag ini untuk keselamatan 3 ,lag ) ,in 1A $mpere - ,inn a bulat dan tidak berfius - ?ntuk kelengkapan elektrik berkuasa tinggi.pemanas air dan pendingin udara)

).2.A 4=?S - 4ungsi # melindungi litar dan perkakas elektrik


11

- 4ius di dalam plag akan melebur dan arus elektrik terputus jika arus itu terlalu tinggi - 4ius disambung pada tamatan hidup .') - 4ius ditentukan mengikut arus iaitu 2$, A$, 17$, 1)$ - $da 2 jenis # a. 4ius Da&ai - !erbentuk da&ai dan kadarann a tetap - 4ius ang lebur boleh diganti - ,emegang fius diperbuat daripada seramik dan bakelit b. 4ius "atrij - 4ius ang tebakar diganti dengan fius kadaran ang betul ).2.8 '$M,? ,->D$24'O?2 !ahagian 'ampu ,endarflour 3 *iub ,endarfluor - Diperbuat daripada kaca berisi merkuri dan gas argon - Dindingn a disalut dengan lapisan fosfur - Dihujung tiub ada 2 pin elektrod ang mengalirkan arus ke tiub 3 ,erumah - Mengandungi pemegang tiub, cok dan suis penghidup 3 0ok - "egunaan # 1. untuk membekalkan Foltan tinggi - Menstabilkan Foltan selepas lampu men ala 3 ,emegang *iub - *erletak pada hujung perumah - !erfungsi men angga tiub pendafluor 3 ,emegang Suis ,enghidup - !erfungsi untuk menempatkan suis penghidup 3 Suis ,enghidup - !erfungsi menghidupkan lampu - *idak berfungsi lagi setelah lampu dihidupkan

12

BAB " % KER(A PAIP ASAS Sistem )ekalan air di ruma!% a. Sistem terus ). Sistem tidak terus Membekalkan air terus dari paip perkhidmatan ke semua pili. membekalkan air ke tangki simpanan air ang akan men alurkann a semula kepada pili di dalam rumah.

Pai/ Bekalan Air Pai/ menghubungkan paip utama dengan meter Per!u)ungan air. Pai/ menghubungkan meter air ke tangki Perk!idmatan simpanan air dan pili dapur. Pai/ Agi!an mengagihkan air dari tangki simpanan air ke kelengkapan perpaipan di rumah. Menggunakan paip jenis !% atau ,<0 Pai/ 2u3i Dipasang di dasar tangki !erfungsi untuk men alur air keluar semasa kerja pembersihan tangki dijalankan Pai/ Lim/a! Dipasang tinggi sedikit dari aras penuh tangki simpanan air !ersai6 lebih besar sedikit dari paip perkhidmatan Men alurkan air jika berlaku limpahan air apabila injap bebola rosak. Tangki Sim/anan Air - 4ungsi# men impan air sebelum diagihkan ke kelengkapan perpaipan lain di rumah. - *erletak di atas bilik air dan bertutup untuk mengelakkan pencemaran. - Menerima air dari paip perkhidmatan dan dika&al oleh injap bebola serta pelampung. - =a diperbuat daripada bahan kepingan galFani, gentian kaca atau poli. - Muatan tangki biasan a antara 1+7 liter hingga +A7 liter. (enis Pai/4 Pen$am)ung Pai/ dan Ba!an Pemasangan Pai/ (enis Pai/ 1. ,aip besi bergalFani .!%) - Diperbuat daripada keluli ang bersadur dengan 6ink. - Sai6 paip !% ditentukan oleh ukuran diameter bahagian dalam batang paip - Sai6 ang biasa untuk kegunaan di rumah ialah 1)mm dan 27 m dengan panjang 8 meter. - ?ntuk kegunaan perpaipan industri dan loji pula, sai6 ang biasa digunakan ialah 2A mm, )2 mm, )D mm dan A7 mm. - @ujung paip !% diulir untuk tujuan pen ambungan dan pemasangan.
13

Gred $ ! 0

Kete)alan >ipis Sederhana *ebal

K*d 5arna ,erang !iru Merah

Kegunaan ,aip 'impah ,aip $gihan ,aip perhubungan dan paip perkhidmatan

2. ). -

,aip poliFinil klorida .,<0) Diperbuat daripada plastik poliFinil klorida .,<0) Digunakan untuk paip agihan, paip cuci dan paip limpah 2ingan dan mudah dikendalikan tetapi tidak sesuai untuk men alurkan air panas. Sai6 paip ,<0 di pasaran ialah 1) mm, 27 mm, 2A mm, )2 mm dan A7 mm. ,anjang pia&aian paip ,<0 ialah 8 m. ,aip ,oli .@D,-) boleh dilentur dan tahan cuaca panas dan hujan. ber&arna hitam, lebih kuat daripada ,<0, tidak berkarat, ringan dan boleh digulung. ketebalan dalam satu sai6 tetapi mempun ai diameter pelbagai. lebih mahal dan tidak boleh ditegakan. apabila pen ambungan dibuka, hujung paip perlu dipotong kerana terdapat kesan pencengkam pada hujung paip itu. boleh dipotong menggunakan pemotong paip ,<0 atau gergaji. pen ambungan tidak memerlukan glu kerana terdapat sleeFe dalam penutup untuk mencengkam paip poli. di dalam sleeFe terdapat gelang getah.

14

Pen$am)ung Pai/

15

Ba!an Pemasangan Pai/ 1. Pita PT+E - untuk sambungan /ai/ $ang )erulir. - dililit pada ulir mengikut arah pusingan jam sebelum pen ambung dipasang pada paip. . Glu Pai/ P62 7simen /elarut8 - bahan perekat cecair ang dijual dalam tin. - disapu pada /ai/ atau /em$am)ung P62 ang tidak )erulir sebelum pemasangan dilakukan. (ENIS DAN KELENGKAPAN PAIP Alatan Tangan Pita /engukur - digunakan untuk mengukur Gerga#i )esi - untuk memotong paip ,<0 dan paip besi bergalFani - mempun ai bingkai ang boleh dilaraskan bagi sai6 mata gergaji ang berlainan ukuran. Pem*t*ng /ai/ )er*da - memotong paip besi bergalFani dengan tepat dan cepat Ragum /ai/ $*ke - memegang dan mengapit batang paip besi bergalFani supa a tidak bergerak semasa memotong, mengulir dan melakukan kerja-kerja pemasangan.

Kikir )ulat
16

untuk membuang gerigis di dalam hujunh paip selepas dipotong

Kikir rata - membuang gerigis luar pada hujung paip Pem*t*ng /ai/ P629P*li - untuk memotong paip ,<0:poli dengan tepat dan cepat - apit pemotong paip ,<0:poli pada batang paip ang hendak dipotong dan pusing disekelilingn a - tambah tekanan perlahan-lahan Perengku! Pai/ - mencengkam dan memutarkan batang paip - rahangn a boleh dilaraskan untuk mencengkam batang paip - tidak sesuai untuk melonggarkan atau mengetatkan bahagian kepala pili, nat atau pen ambung ang tepin a rata Se/ana )*le! laras - melonggarkan atau mengetatkan nat pada pili dan pen ambung. - rahangn a boleh dilaraskan untuk disesuaikan dengan sai6 benda kerja Pla$ar 3engkam seri)u - mencengkam batang paip dan mengetatkan penutup pen ambung poli semasa menjalankan kerja pemasangan paip poli TANGKI SIMBA' - terdapat 2 jenis tangki simbah - tangki simbah aras tinggi dipasang 2 meter dari paras lantai - tangki simbah aras rendah dipasang 1 meter dari paras lantai - digunakan untuk men impan air dan kemudiann a men imbah keluar melalui paip simbah untuk membersihkan mangkuk tandas - diperbuat daripada plastik atau tembikar - boleh men impan air sehingga ; liter. Tangki Sim)a! Aras Renda! Dan Tangki Sim)a! Aras Tinggi BA'AGIAN &TAMA DAN +&NGSI TANGKI SIMBA' 1. Pai/ alur masuk .paip agihan) # membekalkan air masuk ke dalam tangki simbah. . Pai/ alur keluar .paip simbah) # men alurkan air keluar dari tangki simbah untuk men imbah serta membersihkan mangkuk tandas. ,. Pai/ lim/a! # men alurkan air keluar dari tangki simbah jika berlaku kerosakan pada injap bebola atau pelampung. ". In#a/ )e)*la # menga&al kemasukan air ke dalam tangki simbah. -. Pelam/ung # terapung di atas permukaan air akan bergerak bersama paras air. ,elampung menga&al paras air dengan menutup dan membuka injap bebola melalui
17

lengan pelampung. 'engan pelambung ang bergerak ke atas menolak omboh dalam injap bebola. .. In#a/ gegendang % menga&al air masuk ke tiub sifon. apabila tuil tarik, injap gegendang akan naik dan membenarkan air masuk ke tuib sifon untuk men imbah mangkuk tandas. :. Tuil tarik9tangkai /ele/as # tuil tarik terdapat diluar tangki simbah. apabila mangkuk tandas perlu dicuci, tuil ditarik untuk men imbah air. ;. Tiu) si<*n # men alurkan air ke paip simbah MENGA0AL ARAS AIR DALAM TANGKI SIMBA' "edudukan injap bebola perlu dilaraskan supa a air dalam tangki simbah tidak melebihi paras paip limpah dan melimpah keluarH paras air ang terlalu rendah dan kekurangan air men ebabkan tangki tidak dapat melakukan proses simbahan. PILI - digunakan untuk menga&al pengaliran air keluar melalui batang paip. - diperbuat daripada lo ang .campuran kuprum dan 6ink), pili ,<0 dan pili bersadur kromium. - terdapat #enis pili iaitu /ili )er)i)ir dan /ili )ertiang. PILI BERBIBIR - alur masuk mendatar. - biasa digunakan pada tab mandi dan singki di dapur. PILI BERTIANG - alur masuk menegak. - biasa dipasang pada tab mandi dan singki jenis tembikar.

18

BAB : % PEMAKANAN DAN PENG&R&SAN SA(IAN Diet Seim)ang = sajian makanan ang mengandungi semua nutrien angdi/erlukan tu)u! pada kadar ang betul.

Prinsi/ Asas Diet Seim)ang - Le)i!kan pengambilan makanan berserat dan kurangkan makanan berlemak dan k*lestr*l tinggi. - Diet seimbang dirancang berdasarkan ,iramid Makanan.

Ta)iat Makan $ang Si!at - perlu untuk kesihatan badan. - makan mengikut &aktu ang ditetapkan - remaja perlu makan lebih ban ak makanan pembina tubuh dan pemberi tenaga - kurangkan gula, garam dan lemak - kun ah makanan dengan sempurna dan minum air secukupn a - lebihkan pengambilan makanan berFitamin dan garam mineral - ambil hidangan utama iaitu sarapan, makan tengah hari dan makan malam

PERAN2ANGAN MEN&
19

Menu = senarai hidangan lengkap untuk suatu sajian. Peran3angan Menu - cara merancang sajian ang seimbang dan berkhasiat. Tu#uan Meran3ang Menu 1. memastikan sajian seimbang dan mengandungi semua nutrien ang diperlukan 2. jimatkan masa, tenaga dan bahan makanan ). ikut anggaran belanja&an +. sajian menarik, berkhasiat dan men elerakan +akt*r $ang Mem/engaru!i Peran3angan Menu 1. (enis 'idangan - majlis formal atau tidak formal 2. Kegemaran - supa a semua pihak berpuas hati ). Per)elan#aan - untuk mengelakkan pemba6iran kos +. Sum)er Makanan Semasa - pilih sumber makanan semasa atau dalam musim kerana lebih segar, murah dan mudah didapati terutaman a buah-buahan bermusim. A. Kemuda!an +i>ikal - alatan memasak lengkap bagi membantu men edia, memasak dan menghidang dengan cepat dan sempurna. 8. Sum)er Masa dan Tenaga - memudahkan dan mempercepatkan pen ediaan menu ang dirancang. C. Ke/el)agaian - ambil kira faktor Fariasi dari segi jenis makanan, &arna sai6, rasa, tekstur dan kaedah memasak. D. Ke/erluan - mengandungi nutrien bergantung kepada faktor umur, jantina, sai6 tubuh, aktiFiti dan kesihatan. PRINSIP MEMASAK Prinsi/ Memasak - memasak makanan menggunakan haba kering dan haba lembap. Memasak dengan !a)a kering - memasak makanan dalam udara /anas seperti membakar dalam ketuhar, mengril .pancaran haba) dan menggoreng dalam min ak ang panas. Memasak dengan !a)a lem)a/ - masak makanan dalam 3e3air /anas atau menge5a/ makanan. Makanan dimasak untuk% = menjadikan makanan lebih enak = menjadikan makanan selamat dimakan - melembutkan makanan

- mempelbagaikan sajian - membaiki rasa dan rupa - menjadikann a tahan lama

20

BAB ; % BATER Pengertian #!ater ialah adunan campuran tepung dan cecair seperti air, susu : santan. *elur dicampurkan pada bater untuk mendapatkan adunan ang lebih berkhasiat dan sedap rasan a. (enis Bater

Ba!an=Ba!an

Pen$ediaan Makanan

'$>%"$@-'$>%"$@ M-M!?$* !$*-2 D$> "?=@ B$>% D=@$S='"$>


21

K&I' DARIPADA BATER 2AIR

K&I' DARIPADA BATER PEKAT


22

BAB ? % K&I' TEMPATAN Pengertian # "uih *empatan ialah kuih ang dihasilkan dengan menggunakan bahan-bahan tempatan seperti sa ur-sa uran berubi, tepung pulut, tepung beras, kelapa, gula melaka dan sebagain a (enis=#enis Kui! Tem/atan

Sum)er Kui! Tem/atan

23

Pen$ediaan Kui!Tem/atan

1. Memasak - antara kaedah # menggoreng, mengukus,merebus dan memanggang 2. Menghias - dialas menggunakan daun pisang:kertasdoili ). Menghidang+. Membungkus - daun pisang:daun pandan A. Membuat pengiraan kos - kos bahan, kosupah dan kos sampingan

24

!$! 17 # PAKAIAN Prinsi/ dalam /emili!an /akaian - 0orak - Garna - *ekstur dan 2upa fabrik 2*rak %arisan Menegak # Orang rendah dan gemuk kelihatan tinggi dan langsing

%arisan Melintang # Orang ang kurus dan tinggi kelihatan gempal dan rendah

0orak !esar # Orang ang kurus kelihatan gempal

0orak "ecil # Orang gempal kelihatan kurus dan langsing

0arna
25

- *erang - 'embut - %elap Tekstur dan Ru/a <a)rik - 4abrik licin dan keras kelihatan lebih besar - 4abrik bertenun timbul menjadikan orang ang kurus kelihatan lebih gempal - 4abrik berkilau kelihatan lebih gempal +AKTOR PEMILI'AN PAKAIAN - ,erlindungan - =dentiti - !uda a - Masa - *ujuan Memakai - Stail

26