Anda di halaman 1dari 5

PERJANJIAN JUAL BELI APEL MALANG No Reg : 15/012/KO/2013 Pada hari ini !e"a!

a #angga" "i$a %&"an '&ni #ah&n d&a ri%& #iga %e"a! %er#e$(a# di )e$arang *a$i +ang %er#anda #angan di%a,ah ini: 1.&an Ed+ Par+ono /2 #ah&n 0ire*#&r %er#e$(a# #ingga" di 'a"an !i"i,angi no$or 23 Ja*ar#a +ang !e"an'&#n+a da"a$ (er'an'ian ini %er#inda* !e"a*& dan a#a! na$a P.-)&$%& %a*er+ %erda!ar*an A0 1 Anggaran 0a!ar 2 / AR. Per&!ahaan P.- )&$%& Ba*er+ +ang %era"a$a# di 'a"an (ah"a,an no$or /5 Ja*ar#a dan !e"an'&#n+a di!e%&# (iha* (er#a$a a#a& (iha* (e$%e"i2.&an )ar#ono An,ar /3 #ah&n 0ire*#&r P. 4"e$an Pende$ %er#e$(a# #ingga" di 'a"an !&dir$an no$or 10 Ma"ang +ang A0 n+a #e"ah dida5#ar*an (ada 0e(ar#e$en *eha*i$an dan 6AM dengan no reg- 212 #ah&n 2001 +ang !e"an'&#n+a da"a$ (er'an'ian ini %er#inda* a#a! na$a P.- 4"e$an Pende$ +ang %era"a$a# di 'a"an $a"io%oro no$or /3 Ma"ang +ang !e"an'&#n+a di!e%&# (iha* *ed&a a#a& (iha* (en'&a"Bah,a (iha* (er#a$a ada"ah ,a*i" dari P. )&$%& Ba*er+ +ang $er&(a*an (er&!ahaan +ang %ergera* di %idang ind&!#r+ (e$%&a#an $a*anan ro#i +ang !&dah %erdiri !e'a* 17 #ah&n "a$an+a +ang %er*ed&d&*an di Ma"ang- Piha* (er#a$a da"a$ (er'an'ian ini $e$e!an !e'&$"ah (rod&*!i A(e" Ma"ang $i"i* Piha* *ed&a +ang %er*ed&d&*an di Indone!ia)e"an'&#n+a Piha* Per#a$a dan Piha* Ked&a $en+a#a*an !e(a*a# &n#&* $engi*a#*an diri da"a$ Per'an'ian J&a" 8 Be"i A(e" Ma"ang dengan *e#en#&an dan (er!+ara#an !e%agai$ana #er9an#&$ da"a$ (a!a":(a!a" %eri*&# ini : Pa!a" 1 0e5ini!i Ke9&a"i !e9ara #ega! din+a#a*an "ain !e#ia( *a#a !e%agai$ana dide5ini!i*an di da"a$ (er'an'ian ini $e$(&n+ai (enger#ian !e%agai %eri*&#: 123/573Per'an'ian da"a$ ha" ini ada"ah *e!e(a*a#an an#ara Piha* Per#a$a dengan Piha* Ked&a #en#ang '&a" %e"i A(e" Ma"ang !e!&ai +ang dia#&r da"a$ (er'an'ian iniR&(iah 1 R(2 ada"ah %en#&* $a#a &ang indone!ia +ang dig&na*an da"a$ (e$%a+aran +ang !e!&ai dengan *e!e(a*a#an da"a$ (er'an'ian iniKi"ogra$ 1 *g 2 ada"ah !a#&an +ang dig&na*an !e%agai (en'e"a!an %era# da"a$ (er'an'ian ini4on#ainer ada"ah &*&ran +ang dig&na*an &n#&* $enghi#&ng %e!arn+a A(e" Ma"ang +ang di(er'an'i*anKon#a* dagang ada"ah *o$&ni*a!i 'ara* 'a&h $engenai (er'an'ian ini;&ri!di*!i / do$i!i"i 6&*&$ ada"ah (i"ihan h&*&$ +ang dig&na*an da"a$ (e$%&a#an (er'an'ian ini dan !ega"a a*i%a# h&*&$n+a +ang #i$%&"O<er$a9h# 1 =or9e Ma'&re 2 ada"ah ha" 8 ha" +ang #er'adi di "&ar *e*&a!aan (iha* *ed&a !e(er#i : a- Ben9ana A"a$ : %an'ir ge$(a %&$i #anah "ng!or (e#ir angin #o(an !er#a *e%a*aran +ang di!e%a%*an o"eh 5a*#or e*!#erna" +ang $enggangg& *e"ang!&ngan (er'an'ian ini%- 6&r& hara *er&!&han (e$%eron#a**an dan (erang-

Pa!a" 2 Jeni! Barang Piha* (er#a$a dengan ini $en'&a" dan $en+erah*an *e(ada Piha* *ed&a +ang !e#&'& &n#&* $e$%e"i dan $eneri$a (en+erahan dari Piha* Per#a$a %er&(a : aJeni! %arang +ang a*an di '&a" %e"i*an ada"ah A(e" Ma"ang %Kondi!i %arang +ang a*an di *iri$*an da"a$ *ondi!i $en#ah 9K&a"i#a! dari A(e" Ma"ang ada"ah %ai* !&dah #er'a$in dan #erda5#ar da"a$ Badan POM RI No-1/5 dJ&$"ah %arang +ang a*an di *iri$*an ada"ah 10 9on#ainer;ang &n#&* !e"an'&#n+a di !e%&# %arangPa!a" 3 Ja$inan Piha* *ed&a $en'a$in %arang +ang di '&a"n+a ada"ah !ah (rod&*!i P. 4LEMAN PEN0EM !endiriPa!a" / A!&ran!i 123Piha* *ed&a $e$%eri*an a!&ran!i *e(ada (iha* (er#a$a a(a%i"a ada !e!&a#& +ang #er'adi (ada !aa# (rod&*!i (enge(a**an (engiri$an d"" di "&ar *e*&a!aan (iha* *ed&aPer&!ahaan a!&ran!i +ang dig&na*an da"a$ (er'an'ian ini ada"ah Per&!ahaan a!&ran!i +ang di#&n'&* o"eh Piha* Per#a$a +ai#& P.- Indah An!&ran9e di$ana %ia+an+a $er&(a*an *e,a'i%an Piha* Ked&aA!&ran!i +ang dig&na*an da"a$ (era'an'ian ini ada"ah A!&ran!i M&a#an %arang *a(a"

Pa!a" 5 6arga Barang Piha* (er#a$a dan Piha* *ed&a !e(a*a# dengan harga %arang R(- 30-000-000 1 #iga (&"&h '&#a 2 (er 9on#ainer !ehingga 'i*a 10 9on#ainer $en'adi R(- 300-000-000 1 #iga ra#&! '&#a 2 !e!&ai +ang di !e(a*a#i da"a$ (er'an'ian iniPa!a" 7 4ara Pe$%a+aran Un#&* (e$%a+aran %arang #er!e%&# Piha* Per#a$a dan Piha* Ked&a %er!e(a*a# ene#a(*an 9ara (e$%a+aran dengan !+ara# dan *e#en#&an +ang '&ga #e"ah di!e(a*a#i +ai#& : a- )&ra# (er'an'ian ini di%er"a*&*an !e%agai *&i#an!i dari (eneri$aan (e$%a+aran &ang $&*a dari (iha* (er#a$a%- Uang $&*a a#a& 0P 1 do,n (a+$en# 2 !e%e!ar 1/3 1 !e(er#iga 2 dari *e!e"&r&han harga %arang +ai#& R(-100-000-000 1 !era#&! '&#a r&(iah 2 di%a+ar Piha* Per#a$a *e(ada Piha* Ked&a (ada !aa# *a(a" %erang*a#-

9- Uang (e"&na!an Pe$%a+aran !e%e!ar 1/3 a#a& 30> 1 #&'&h (&"&h (er!en 2 dari *e!e"&r&han harga %arang +ai#& R(- 200-000-000 1 d&a ra#&! '&#a r&(iah 2 di%a+ar*an Piha* Per#a$a !e#e"ah !e"&r&h %arang !a$(ai di #e$(a# #&'&an +ang di #en#&*an o"eh Piha* Per#a$a +ai#& Pe"a%&han .an'&ng Pera* )&ra%a+a d- Pe$%a+aran di"a*&*an dengan $engg&na*an $a#a &ang Indone!ia +ai#& R&(iah 1R(2Pa!a" 3 Pengiri$an Barang 1- Barang #er!e%&# a*an $&"ai di*iri$ Piha* Ked&a dengan $egg&na*an ar$ada *a(a" $e"a"&i (e"a%&han .an'&ng Prio* *e$da" dengan 'a"&r "a&# - 2 1 d&a 2 %&"an !e#e"ah (era'n'ian ini di#anda#angani o"eh *ed&a %e"ah (iha*2- Bia+a (engiri$an %arang di(erhi#&ng*an di "&r harga A(e" Ma"ang +ang a*an di #angg&ng o"eh Piha* Per#a$a 3- Ke!e"&r&han Barang #er!e%&# a*an #i%a di #e$(a# +ang #e"ah di (er'an'i*an da"a$ (er'an'ian ini +ai#& (e"a%&han .an'&ng Pera* Pa!a" ? Bea dan 4&*ai Barang da"a$ (era'n'ian ini di*ena*an %ea dan 9&*ai +ang di%e%an*an *e(ada Piha* Per#a$aPa!a" @ O<er$a9h# 1Ked&a %e"ah (iha* di%e%a!*an dari #ang&ng 'a,a%n+a a(a%i"a $enga"a$i !&a#& (eri!#i,a a#a& *eadaan +ang #er'adi di "&ar *e*&a!aan $a!ing 8 $a!ing +ang $en+e%a%*an !a"ah !a#& (iha* #ida* da(a# $e"a*!ana*an *e,a'i%ann+a %erda!ar*an (era'an'ian ini $en9a*&( an#ara "ain #e#a(i #ida* #er%a#a! (ada %en9ana a"a$ (e(erangan *er&!&han a#a& *ondi!i "ain +ang #er%&*#i #era'di di"&ar *e*&a!aan $a!ing : $a!ing Piha* &n#&* $engenda"i*ann+a )e$&a *er&gian dan %ia+a +ang deri#a o"eh !a"ah !a#& (iha* !e%agai a*i%a# #er'adin+a 5or9e $a'&re $er&(a*an #angg&ng 'a,a% $a!ing 8 $a!ing Piha* +ang %er!ang*&#an-

2-

Pa!a" 10 Pe$&#&!an Per'an'ian 1Per'an'ian ini da(a# di(&#&! !e#ia( !aa# o"eh *ed&a %e"ah (iha* a(a%i"a di da"a$ (ro!e! (e$en&han ha* dan *e,a'i%an (ara (iha* da"a$ (er'an'ian ini di #e$&*an !&a#& i#i*ad %&r&* dari !a"ah !a#& (iha* dengan $e$%&a# (eringa#an a#a& #eg&ran #er#&"i! !e%an+a* 3 1#iga2 *a"i *e(ada !a"ah !a#& (iha* +ang #ida* $engindah*ann+a #an(a $e$(erd&"i*an (a!a" 1277 KU6Perda#aBi"a$ana (er'an'ian ini %e"&$ %era*hir na$&n Para Piha* a#a& !a"ah !a#& (iha* $e$&#&!*an (er'an'ian ini !e9ara !e(iha* a#a& %era!a$a: !a$a $a*a #ida* da(a#

2-

$e$%a#a"*an *e,a'i%an dan ha* +ang #e"ah di%eri*an dan di #eri$a dengan #&n#&#an (enge$%a"ian %arang a#a&(&n &ang #&naiPa!a" 11 )an*!i 12A(a%i"a Piha* Ked&a #er"a$%a# a#a& "a"ai $e"a*&*an (engiri$an a#a& #ida* da(a# $en+erah*an Barang !e(er#i #er!!e%&# da"a$ Pa!a" 3 *arena %&*an a*i%a# dari o<er$a9h# $a*a Piha* *ed&a %er*e,a'i%an &n#&* $enangg&ng !endiri *er&gian #er!e%&#A(a%i"a Piha* (er#a$a #er"a$%a# a#a& "a"ai $e"a*&*an (e$%a+aran a#a! *e,a'i%an $e"a*&*an (e$%a+aran Barang +ang di*iri$ Piha* Ked&a *arena %&*an a*i%a# dari o<er$a9h# Ma*a Piha* Per#a$a %er*e,a'i%an &n#&* $enangg&ng !endiri *er&gian #er!e%&#A(a%i"a Piha* (er#a$a "a"ai a#a& #er"a$%a# $e"a*&*an (engiri$an a#a& #ida* da(a# $en+erah*an Barang a*i%a# dari O<er$a9h# !e(er#i %en9ana a"a$ d"" $a*a *er&gian +ang #i$%&" dari ha" #er!e%&# di#ang&ng o"eh *ed&a %e"ah Piha*-

3-

Pa!a" 12 Pen+e"a!aian )eng*e#a 12Bi"a$ana #er'adi (er!e"i!i!han an#ara *ed&a %e"ah (iha* $a*a a*an di!e"e!ai*an !e9ara $&!+a,arah &n#&* $en9a(ai $&5a*a#A(a%i"a #ida* da(a# di!e"e!ai*an dengan 9ara $&!+a,arah &n#&* $en9a(ai $&5a*a# a#a& #ida* $e$&a!*an *ed&a Be"ah Piha* $a*a (er$a!a"ahan a*an dia'&*an *e Pengadi"an Negeri

Pa!a" 13 0o$i!"i 6&*&$ 120o$i!i"i h&*&$ +ang dig&na*an da"a$ (er'an'ian ini ada"ah %erda!ar*an h&*&$ +ang %er"a*& di Negara Re(&%"i* Indone!ia0a"a$ (er'an'ian ini dengan !ega"a a*i%a#n+a (ara (iha* $e$i"ih do$i!i"i +ang #e#a( dan &$&$ di Kan#or Pani#era Pengadi"an Negeri di )e$arang-

Pa!a" 1/ Lain 8 "ain 1236a":ha" +ang #ida* a#a& *&rang 9&*&( dia#&r $engenai (er'an'ian da"a$ a*#a ini (ara (iha* a*an $en+a#a*an dan $ene#a(*ann+a da"a$ Addend&$A(a%i"a #er'adi (er%edaan (enda(a# da"a$ (ena5!iran a#a& (e"a*!anaan (er'an'ian ini a*an di!e"e!ai*an !e9ara $&!+a,arah &n#&* $&5a*a# !e!&ai dengan (era#&ran dan *e#en#&an +ang %er"a*&Per&%ahan #erhada( i!i a*#a han+a da(a# di"a*&*an a#a! *e!e(a*a#an Piha* Per#a$a dan Piha* Ked&a-

Pa!a" 15 Pen&#&( 123/Per'an'ian ini %er"a*& !aa# di#anda#angani o"eh *ed&a %e"ah (iha*6a":ha" +ang %e"&$ dia#&r a*an dia#&r da"a$ (er'an'ian #a$%ahanA*#a (er'an'ian ini di%&a# dan di#anda#angani o"eh Piha* Per#a$a dan Piha* Ked&a dengan !e!&ngg&hn+a dan di"anda!i i#i*ad %ai* dan $e$(&n+ai *e*&a#an h&*&$ +ang !a$a dan $engi*a#Berda!ar*an *e!e(a*a#an Piha* (er#a$a dan Piha* Ked&a- )&ra# (er'an'ian ini di%&a# rang*a( 3 1#iga2 di a#a! $a#erai 9&*&(- Le$%ar (er#a$a di(egang o"eh Piha* Ked&a "e$%ar *ed&a di(egang o"eh Piha* Per#a$a dan "e$%ar *e#iga di(egang o"eh (ega,ai +ang di#&n'&* &n#&* $ene$(a#in+a-

0i%&a# 0i )e$arang .angga" 5 J&ni 2013 PI6AK PER.AMA PI6AK KE0UA

Ed+ Par+ono

)ar#ono An,ar