Anda di halaman 1dari 11

1.

PENGENALAN Kurikulum merupakan batu asas dalam melaksanakan proses

pembelajaran dan pengajaran. Kurikulum yang merupakan inti pati dalam bidang pendidikan memberi pengaruh yang besar kepada tahap keberkesanan proses pendidikan itu sendiri. Menurut Hilda aba !1"#$%& kurikulum itu berbe'a daripada pengajaran pada keluasan ruang lingkupnya. Kenyataan ini disokong oleh (obert ). *ais !1"#+% yang menyatakan kurikulum yang men,akupi e.ekti. dan konsep& penentuan& mampu pengembangan& ,orak& implementasi& dan huraian kurikulum. -usteru& penyusunan kurikulum menyeluruh membentuk sistem pendidikan yang berdaya mapan dan boleh berdaya saing. Penentuan kurikulum yang tepat dapat menjamin kadar penggunaan tenaga dan sumber se,ara optimum dalam memastikan sistem pendidikan yang terbaik dapat dijana. )istem Pendidikan Malaysia telah berkembang dengan baik sejajar dengan keperluan semasa tempatan dan global. Pada tahun 1"/0 sistem Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Kurikulum 1aru )ekolah (endah !K1)(% yang menekankan penguasaan kemahiran 0M !Mengeja& Memba,a& dan Menulis% di kalangan pelajar sekolah rendah. Perubahan yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan para pelajar dapat mengusai asas utama di dalam pendidikan. Kurikulum ini turut digunapakai oleh sektor Pendidikan Khas sehingga pada tahun $211 di ba3ah Kementerian Pendidikan Malaysia yang diterajui oleh diperkembangkan bertujuan untuk setapak an )ri Muhyiddin 4assin K1)( telah lebih baik dengan mempraktikkan se,ara 5saha ini adalah pendidikan

Kurikulum )tandard )ekolah (endah !K))(%. menstandardkan sistem

menyeluruh dan tidak lagi berpusatkan peperiksaan. Kurikulum baru yang diperkenalkan mempunyai elemen tambahan kepada asas 0M
PE(KEM1ANGAN K5(6K5L5M !PEN7676KAN KHA)% 1

iaitu Menaakul. Melalui perubahan besar ini& pendidikan yang standard dan berpusatkan sekolah serta indi8idu memberi impak kepada sistem pendidikan se,ara keseluruhannya. Kurikulum Pendidikan Khas yang berteraskan K))(

diimplementasikan untuk memenuhi keperluan indi8idu& program pengajaran dan pembelajaran yang dibentuk se,ara .leksibel selaras dengan Peraturan9Peraturan Pendidikan !Pendidikan Khas% 1""+& yang menyatakan :guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas. Menurut Akta Pendidikan 1""#& Peraturan9peraturan Pendidikan !Pendidikan Khas% 1""+ 1ahagian 66 0!$% yang menyatakan; :Seseorang murid dengan keperluan khas adalah boleh dididik jika dia mampu untuk mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan disahkan oleh panel yang terdiri daripada pengamal perubatan, pegawai Kementerian Pendidikan dan pegawai Jabatan Kebajikan asyarakat, sebagai berupaya mengikuti program Pendidikan Kebangsaan layak untuk menghadiri Program Pendidikan Khas kecuali murid-murid yang berikut! a" murid yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar seperti murid biasa! dan b" murid yang mempunyai pelbagai kecacatan atau yang sangat cacat anggotanya atau yang terencat akal yang berat. -usteru& kurikulum di dalam pendidikan khas perlulah bersi.at menyeluruh dan terbuka serta boleh di akses oleh sesiapa sahaja kerana pendidikan khas itu sendiri merupakan satu bidang pendidikan yang .leksibel dan menyeluruh. <leh itu& sebarang permasalahan dan kekangan perlu diatasi dan ditangani dengan bijak agar kurikulum
PE(KEM1ANGAN K5(6K5L5M !PEN7676KAN KHA)% $

pendidikan khas sejajar dengan tuntutan :pendidikan untuk semua= dan :pendidikan sepanjang hayat= sekaligus sebagai satu ,ara untuk mendemokrasikan pendidikan serta menepati tiga aspek pendidikan sejagat iaitu #$niversal %ccess # kepada pendidikan rendah& kadar menamatkan persekolahan yang tinggi dan pen,apaian maksimum. !)pe,ial Edu,ation 7eparment& 1""". MEM%. 1.$ PEN4A AAN MA)ALAH Kekangan pelaksanaan K))( di dalam sektor Pendidikan Khas merupakan satu topik yang tidak boleh dipandang enteng oleh semua pihak. 1agi menghuraikan pelaksanaan K))( di dalam sektor Pendidikan Khas& satu kajian menyeluruh perlu dilakukan. )ehubungan itu& kajian ini akan mengenalpasti kekangan yang mungkin 3ujud didalam usaha untuk memastikan K))( terus rele8en di dalam Pendidikan Khas sekaligus mampu menepati penanda aras yang ditetapkan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang di3ar3arkan baru baru ini. Pelaksanaan K))( di sekolah rendah adalah satu usaha murni untuk memperkukuhkan pendidikan dan menberi nilai tambah kepada sistem K1)( sedia ada. 5saha yang berterusan ini adalah bertujuan untuk me3ujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi ini intelek& rohani& jasmani dan sosial. Namun begitu sebagai satu sistem yang baru dilaksanakan terdapat beberapa kekangan ke,il dari segi perlaksanaan di peringkat akar umbi. rans.ormasi pendidikan yang dilakukan ini sudah semestinya memerlukan metodologi dan strategi yang berkesan bagi menepati seterusnya men,apai hasrat .alsa.ah pendidikan negara. erdapat beberapa permasalahan atau kekangan yang perlu diteliti dan ditangani bagi men,apai matlamat tersebut. Kurikulum yang berkesan
PE(KEM1ANGAN K5(6K5L5M !PEN7676KAN KHA)% 0

seharusnya didokong oleh elemen9elemen utama seperti keupayaan guru dari segi ilmu dan kesediaan untuk mendidik& sistem yang telus dan boleh diakses oleh semua pelajar& kemudahan prasarana yang e.ekti.& serta sokongan daripada pelbagai pihak seperti ibu bapa& guru& pihak pentadbir malah murid sendiri.

Keupayaan guru dari segi ilmu dan kesediaan untuk mendidik. Pengajaran dan pembelajaran yang e.ekti. dan berkualiti adalah hasil daripada tahap kesediaan guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran di dalam sesuatu disiplin ilmu yang ingin disampaikan. Menurut Magisos !1"/"%& guru yang baik adalah guru yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mahir dalam bidang teknikal serta ,ekap menjalankan tugas sebagai seorang guru. Kenyataan (yan& 7.G !>ro3 ? >ro3& 1"/0% turut menyokong kenyataan ini dengan menyatakan baha3a guru yang e.ekti. adalah guru yang mempunyai si.at seperti berikut; Mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam mata pelajaran yang diajarnya. Mempunyai imaginasi yang tinggi bagi membolehkan guru memberikan ,ontoh yang pelbagai dalam membantu pelajar memahami konsep dengan mudah. 7apat menggunakan alatan dan bahan pembelajaran dengan baik dalam pengajarannya.
PE(KEM1ANGAN K5(6K5L5M !PEN7676KAN KHA)% @

-usteru& kurikulum yang berkesan memerlukan guru yang mahir di dalam bidang tugas sekaligus mampu mendidik bagi menghasilkan pelajar yang ,emerlang dari segi pemerolehan ilmu dan sosial. Sistem yang telus dan boleh diakses oleh semua pelajar. )istem yang telus dan mempunyai keupayaan boleh akses oleh sesiapa sahaja yang bergelar guru dan pelajar juga boleh menjana kepada kurikulum yang berkesan. Pendidikan Khas merupakan sistem pendidikan yang istime3a dimana ia memberi .okus kepada indi8idu dan kebolehupayaannya. -usteru& kurikulum yang telus dan ber,irikan indi8idu perlu ditekankan. 7i dalam usaha untuk mendidik murid pendidikan khas yang mampu berdaya saing dengan aliran perdana& kurikulum itu sendiri perlulah lebih .leksibel dengan keistime3aan setiap pelajar. )ebagai ,ontoh seorang pelajar berkeperluan khas bermasalah pembelajaran memerlukan kurikulum yang berbe'a daripada pelajar berkeperluan khas disleksia. Malahan bahan bantu pembelajaran dan metodologi pembelajaran mereka juga berbe'a. -usteru& kurikulum yang telus dan boleh akses mengikut keistime3aan pelajar adalah perlu dalam memastikan 3ujudnya sistem pembelajaran yang berkesan. Kemudahan prasarana yang efektif. Kekangan dari segi kemudahan prasarana dan alatan banyak memberi impak kepada keberkesanan pelaksanaan sesebuah kurikulum. )ebagai sebuah institusi yang mendokong ke,emerlangan pendidikan khas& kemudahan prasarana di sekolah yang mesra <K5 seperti tandas& bilik darjah& kerusi dan meja perlu dititikberatkan. Kepelbagaian kelainan upaya pelajar menjadi .aktor kebergantungan mereka kepada kemudahan in.rastruktur yang baik. )elain itu& penggunaan alatan bantu belajar yang bersesuaian dengan keperluan
PE(KEM1ANGAN K5(6K5L5M !PEN7676KAN KHA)% A

murid juga perlu dititikberatkan. )ebagai ,ontoh& bagi memastikan pelajar dapat belajar dengan baik dalam matapelajaran Pengurusan 7iri& alatan yang bersesuaian seperti dapur yang sempurna& alatan perkebunan dan pertukangan serta alatan jahitan perlu disediakan. Namun begitu& tidak semua sekolah disediakan dengan kemudahan yang diperlukan ini terutama di sekolah sekolah luar bandar. -usteru perhatian yang serius oleh pihak yang bertanggungja3ab adalah perlu bagi memastikan pelaksanaan kurikulum yang berkesan dapat dipastikan. Sokongan daripada pelbagai pihak. Keberkesanan kurikulum Pendidikan Khas juga boleh dipengaruhi oleh sokongan daripada pelbagai pihak. Balsa.ah pendidikan negara yang menekankan usaha untuk memupuk dan memperkembangkan potensi manusia se,ara menyeluruh dari segi rohani& intelek& jasmani dan sosial& sokongan dan dokongan daripada pelbagai pihak memainkan peranan penting. )ebuah kurikulum yang ,emerlang tidak mampu membentuk insan yang seimbang tanpa 3ujudnya sokongan penuh dari pelbagai pihak ini. )ebagai guru& pihak pentadbir& ibu bapa malahan pelajar sendiri perlu memainkan peranan se,ara total dan memberikan sumbangan tanpa berbelah bahagi. Menurut Hallinger dan Murphy !1"/A% yang menyatakan kepimpinan pihak pentadbir dianggap perlulah akan mempengaruhi semaksima organisasi mungkin pengajaran bagi dan iklim sekolah. )ehubungan itu& sokongan dari segi moral dan material diberikan memba3a bidang pendidikan khas ke arah yang lebih baik. Pihak pentadbir sekolah& pejabat pendidikan daerah& negeri& serta induk iaitu Kementerian Pendidikan keberkesanan merupakan kurikulum tonggak pendidikan utama khas dalam disamping memastikan usahasama

masyarakat berganding bahu bersama9sama.


PE(KEM1ANGAN K5(6K5L5M !PEN7676KAN KHA)% #

1.0

LA A( 1ELAKANG KA-6AN Penyelidikan ini mengaplikasikan rekabentuk kuantitati. tinjauan

yang

menggunakan

borang

kaji

selidik

sebagai

instrumen

kajian.(espondan kajian terdiri daripada 12 buah Program Pendidikan Khas 6ntegrasi di ka3asan bandar dan 12 buah Program Pendidikan Khas 6ntegrasi luar bandar. Kepelbagaian lokasi ini dipilih kerana memenuhi sebarang kebarangkalian yang mungkin 3ujud di setiap tempat yang berbe'a. tahap Baktor9.aktor keberkesanan setempat mungkin boleh mempengaruhi pendidikan khas. 1.@ 5-5AN C <1-EK 6B ujuan kajian ini diadakan adalah untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan kurikulum pendidikan khas dalam membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani& rohani& intelek& emosi dan sosial disamping mengenalpasti permasalahan yang berlaku di sekolah9 sekolah dalam memastikan keberkesanan kurikulum pendidikan khas semasa iaitu K))( sekaligus menepati Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia !PPPM%. pelaksanaan kurikulum

1.A

PE()<ALAN KA-6AN 1erikut merupakan antara persoalan kajian yang bakal

diketengahkan bagi memperoleh dapatan kajian seoptimum mungkin. 1. Minat guru dalam pengajaran mempengaruhi pelaksanaan Kurikum K))( di dalam program Pendidikan KhasD

PE(KEM1ANGAN K5(6K5L5M !PEN7676KAN KHA)%

$.

ahap

pengetahuan

dan

kemahiran

guru

dalam

pengajaran mempengaruhi pelaksanaan Kurikulum K))( di dalam Pendidikan KhasD 0. Penggunaan sistem Kurikulum K))( Pendidikan Khas mempengaruhi tahap pen,apaian pelajarD @. Adakah kemudahan in.rastruktur yang dibekalkan oleh kerajaan memenuhi keperluan pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas Pendidikan KhasD A. Adakah kumpulan sokongan memberi sokongan penuh kepada Program Pendidikan Khas di sekolahD

1.#

ME <7<L<G6 Kajian ini akan dijalankan dengan melakukan kajian tinjauan

melalui pemerhatian dan temubual terhadap respondan9respondan yang terlibat. 1agi memperolehi maklumat yang menyeluruh dan telus& penggunaan instrumen senarai semak yang mengandungi borang maklumat sekolah& kelas Program Pendidikan Khas 6ntegrasi& dan akti8iti pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan di sekolah di samping soalan9soalan terbuka bagi mendapat maklumat9maklumat lain seperti latar belakang guru& keadaan sosial masyarakat setempat& masalah9masalah berkaitan pendidikan khas& kemudahan peralatan dan huraian sukatan kurikulum yang digunakan. 1.+ (ANGKA -A75AL KE(-A

1erikut merupakan rangka jadual kerja bagi kajian yang akan diadakan ini.

PE(KEM1ANGAN K5(6K5L5M !PEN7676KAN KHA)%

1./

KEPEN 6NGAN -A75AL

-adual kerja diperlukan bagi memastikan pelaksanaan kerja tetap berada di landasan yang betul bagi men,apai matlamat yang telah ditetapkan. 6a juga perlu bagi membolehkan penggunaan tenaga dan
PE(KEM1ANGAN K5(6K5L5M !PEN7676KAN KHA)% "

masa dapat digunakan se,ara maksima. Peran,angan yang tersusun perlu dijalankan kerana tempat kajian dijalankan adalah berbe'a dan mempunyai kekangan dari segi masa dan tenaga. -usteru penjadualan kerja yang baik mampu mempengaruhi hasil kerja yang optimum dan boleh diterimapakai.

1."

PEN5 5P Pendidikan Khas adalah satu sektor pendidikan yang semakin

pesat membangun sejajar dengan kehendak semasa dan peran,angan kerajaan dalam membentuk indi8idu yang seimbang dari segi jasmani& emosi& rohani&intelek dan sosial. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Khas yang pesat dan holistik mampu digembeleng bersama andainya kekangan semasa dapat diatasi. Penerapan enam tunjang utama K))( ke dalam diri para pelajar mampu memberi impak yang baik kepada generasi akan datang sekaligus sejajar dengan matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia !PPPM%.

1.12 (5-5KAN

PE(KEM1ANGAN K5(6K5L5M !PEN7676KAN KHA)%

12

Ghazali Darussalam (2001). Siri Pengajian Dan Pendidikan Utusan, Pedagogi Pendidikan Islam. Utusan Pu li!ation " Distri utors. #a atan Pendidikan $has. 1%%&. Buletin Pendidikan Khas. $ementerian Pendidikan 'ala(sia. $uala )um*ur. #ean D. +arlan, 'ar( S. ,i-kin (200.). S!ien!e /0*erien!es 1or 2he /arl( 3hildhood 4ears, An Integrated Affective Approach. U**er Saddle ,i-er, 5# 3olom us, 6+. 'iller, 7. 2002. High blood pressure. 7ru!e 'iller8s +ealth Series. Dallas9 6ak /nter*rise. Su*iah Saad (200:). 'ala(sian Pres!hool 3hildren ;ith <D+D in In!lusi-e Settings. PhD thesis. Uni-ersit( o= >ar;i!k. Un*rinted. Unit Pendidikan $has. 1%%2. Surat Pekeliling Pendidikan Khas 1979 1991. $uala )um*ur9 $ementerian Pendidikan 'ala(sia.

PE(KEM1ANGAN K5(6K5L5M !PEN7676KAN KHA)%

11