Anda di halaman 1dari 10

1.

PENGENALAN Psikologi pembelajaran merupakan gabungan pelbagai teori pembelajaran, kaedah

Pengajaran , proses pengembangan mental dan sikap, pengelolaan dan pengawalan kelas untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran. Psikologi adalah satu bidang sains yang tertumpu pada kajian tingkah laku manusia. Pendidikan pula bertujuan untuk memperkembang mental dan kebolehan individu unruk menjadi insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berguna demi memberi sumbangan dan memupuk kesejahteraan masyarakat. Justeru, psikologi pendidikan merupakan satu bidang saintifik atas tingkah laku murid yang dapat membantu guru memahami murid dan membimbingnya dalam pembelajaran serta menambahkan keberkesanan pengajaran guru. Untuk mencapai tujuan tersebut, tugasan kali ini meninjau suasana , faktor dan keadaan murid yang mempengaruhi aspek pencapaian murid. Guru pula didedahkan dengan pelbagai kemahiran , maklumat dan teori pengajaran yang diperoleh daripada pengalaman dan kajian yang lain. Maka psikologi pendidikan membekalkan guru dengan maklumat tentang pembelajaran murid dari segi minat, motivasi, pemikiran , ingatan perbe aan individu dan sebagainya serta pelbagai kaedah mengajar dan pengurusan kelas. !umpuan utama ialah bagaiman murid belajar dan bagaimana guru dapat menyampaikan pelajaran dengan berkesan.. Guru juga perlu didedahkan kepada konsep psikologi perkembangan, psikologi pembelajaran, pembentukan personaliti dan psikologi sosial. Psikologi pembelajaran membentangkan pelbagai teori pembelajaran , kaedah pengajaran, proses perkembangan mental dan sikap, pengelolaan dan pengawalan kelas untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran. "idang ini juga menitikberatkan keupayaan mental manusia seperti pemikiran , penanggapan, penaakulan , ingatan, kreatif dan pembe aan individu dari segi kecerdasan , sikap dan minat. Pendidikan akan menyediakan pengalaman bagi seseorang individu. #engan pengalaman ini, perubahan tingkah laku individu akan berlaku. $dalah jelas sekali bahawa mutu pengajaran dan pembelajaran yang diambil oleh seorang guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan pencapaian murid di sekolah.

2.0

Tujuan Kajian %ajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi aspek pencapaian

akademik yang baik dan pencapaian akademik murid yang lemah berpandukan teori&teori psikologi pendidikan. 3,0 Kajian Kes 3.1 Dapatan Kajian Murid yang terlibat dalam kajian saya ialah 'urul (a)imah bt $bdul *ahman dan $melina bt +aid. (a)imah mempunyai lapan orang adik beradik dan merupakan anak yang ketujuh.#ia berumur ,, tahun dan berada dalam tahun -.'urul (a)imah merupakan anak yatim di mana bapanya telah meninggal sejak (a)imah kecil lagi. #ari yang saya lihat dan temubual bersama ibu (a)imah, mereka adalah dalam golongan keluarga yang miskin. .bu (a)ima berniaga nasi lemak untuk menanggung lapan orang anaknya.%akak sulung (a)imah menuntut di universiti manakala tiga orang kakaknya yang lain masing&masing belajar di /ekolah *ancangan %has kerana keputusan peperiksaan yang memberangsangkan. Murid yang kedua merupakan $melina. #ia merupakan anak sulung daripada dua orang adik beradik. .bunya suri rumah dan bapanya bekerja dengan perdapatan sebanyak *M 0-1. $melina merupakan pengawas di sekolah. Melalui temubual dengan ibunya, $melina merupakan anak manja dan kurang membantu ibunya di rumah. #ia cepat mengamuk apabila kemahuannya tidak dituruti, %edua&dua murid mempunyai perbe aan yang ketara. Menurut 2oolfolk 3,0045 teori kecerdasan awal adal berfokus kepada tiga elemen, iaitu tentang keupayaan belajar, keseluruhan pengetahuan yang individu peroleh dan kebolehsuaian seseorang kepada situasi atau persekitaran baru. %etiga&tiga ini boleh dilihat dari keadaan kedua&dua sasaran kajian saya.(a)imah mempunyai keupayaan untuk belajar, dapat mengadaptasikan keseluruhan pengetahuan yang diperolehi dalam bilik darjah, menyiapkan latihan yang diberi manakala $melina pula jarang menyiapkan latihan yang diberi. %edua&dua kana&kanak ini mempunyai kebolehan menyesuaikan diri dengan situasi dan persekitaran yang berbe a.

3.2 Teori-teori Pembelajaran !eori membantu guru untuk memahami asa masalah pembelajaran khususnya dalam konteks pendidikan khas. !eori dapat memberi panduan atau kaedah yang berkesan dan bersesuaian untuk menyelesaikan masalah murid. $ntara fungsi teori kepada guru ialah teori membantu untuk sesorang guru untuk membuat penilaian, meyemak bahan, teknik, kaedah pembelajaran yang boleh digunakan kepada pelajar, teori memberi panduan pengetahuan yang sistematik dan konsep bekerja bagi membolehkan pengubahsuaian sesuatu ilmu baru dan ia amat penting kerana memberi arah panduan menjelaskan dengan lebih teratur struktur pemikiran dan ini membentuk tindak balas yang diigini berlaku. !homas 3,06-5 sesuatu teori dikatakan baik apabila mempunyai ciri&ciri seperti dapat menjelaskan fakta&fakta dengan jelas, mudah difahami , berguna untuk membuat ramalan masa hadapan dan memperjelaskan perkara&perkara yang sudah lepas, boleh diterapkan secara praktikal, bersifat konsisten dan tidak berasaskan banyak andaian!erdapat beberapa teori pengajaran dan pembelajaran dibincangkan supaya boleh membantu guru mengamalkannya dan membuat penilaian semasa pengajaran. .0 !AKT"#-!AKT"# $ANG %E%PENGA#&'( A)PEK PEN*APA(AN AKADE%(K KED&A-D&A "#ANG %&#(D (asil daripada kajian yang telah say buat, saya dapat mengesan dan mengenalpasti teori&teori yang menjadi faktor yang telah mempengaruhi perbe aan pencapaian akademik kedua&dua orang murid saya iaitu 'urul (a)imah dan $melina. .1 Teori 'umanisti+ !eori ini menumpukan kepada kesedaran moral dan potensi pelajar. %ejayaan pelajar bukan berdasarkan kepada unsur peneguhan daripada luaran tetapi juga berdasarkan rasa tanggungjawab kepada diri sendiri dan juga mempunyai sikap prihatin orang lain. Pakar yang penting dalam !eori (umanistik adalah $braham Maslow dan 7arl *ogers. 8okus utama teori ini adalah keunikan diri sendiri, kepentingan kemanusian pada individu. Mengikut teori ini, diri

sendiri adalah penting kerana ia dapat memberi potensi diri yang lebih baik. #engan adanya semangat dan potensi diri sendiri setiap individu, bolehlah dia mengekspresikan diri dan lancar. !eori ini mengandaikan setiap orang mempunyai keperluan tertentu. %eperluan yang penting sekali adalah keperluan asas seperti makan, minum, rehat, tidur, udara dan sebagainya. Jika keperluan ini dicapaikan dengan sepenuhnya, maka dapatlah individu itu memotivasikan dirinya ke peringkat yang lebih tinggi iaitu keperluan kesempurnaan diri Guru perlu membantu murid mencapai hasratnya. . !eori ini menumpukan pada apa yang berlaku pada diri seseorang seperti perasaan dan emosinya.Prinsip teori ini seseorang murid itu bertanggungjawab ke atas tindakannya. 7ontohnya kalau sesorang murid itu ingin berjaya, maka dia perlu berusaha mencapainya. /etiap murid mempunyai mempunyai keperluan mengembangkan potensinya ke tahap maksimum. !eori humanis menekankan objektif berikut meningkatkan arah kendiri dan kebebasan murid.#alam pembelajaran humanis, pembelajaran arah kendiri amat ditekankan. Pelajar akan belajar apa yang dikehendaki dengan bantuan guru. !eori ini dapat dikesan dalam diri 'a,ima-.#ia mempunyai motivasi yang tinggi maka kecerdasan pembelajarannya adalah sangat baik dan menyebabkan pencapaiannya lebih baik berbanding Amelina yang kurang bermotivasi..ni disebabkan 'a,ima- mempunyai bermotivasi keinginan memperbaiki taraf hidup keluarganya yang serba kekurangan kerana 'a,ima- hanya tinggal bersama ibunya yang merupakan ibu tunggal dan mempunyai lapan orang adik beradik."erlainan dengan Amelina yang tinggal bersama ibu bapanya dan hanya mempunyai dua orang adik beradik. $melina kurang bermotivasi untuk memperbaiki taraf keluarganya kerana beranggapan hidup keluarganya agak senang dan ini mempengaruhi pencapaian $melina dalam pembelajarannya.$melina juga merupakan anak sulung.

.2

Teori .an/ura 0 Pembelajaran )osial1 !eori pembelajaran sosial dipelopori oleh $lbert "andura. "eliau menekankan tingkah

laku manusia berlaku hasil hubungan antara persekitaran dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Pelajara mengubah tingkah lakunya sendiri melalui pemerhatian orang lain

disekelilingnya terutama ibu bapa, guru dan rakan sebaya. Pembelajaran bermaksud perubahan tingkah laku hasil daripada tingkah laku yang berkemungkinan kekal diperoleh daripada pengalaman yang diterima berasaskan celik akal, meniru orang lain, perolehan konsep, proses penaakulan, rangsangan, perubahan sikap dan dengan arahan Pembelajaran bermula apabila seseorang itu bertindak sewaktu menerima sesuatu rangsangan. !indakan ini mungkin secara perbuatan ataupun pemikiran terhadap rangsangan yang diterima. 2alaubagaimanapun tidak semua rangsangan diterima oleh seseorang dan disimpan dengan baik. Jika seseorang itu tidak berminat pada sesuatu pelajaran berkemungkinan besar proses pembelajarannya tidak berjalan dengan baik. Pembelajaran mempunyai ciri&ciri berikut9 a. Proses berterusan dan berlaku secara tidak disedari. b. Pembentukan tingkah laku bermula daripada tahap yang rendah kepada tahap yang lebih tinggi. c. "ermula dengan penerimaan rangsangan daripada persekitaran seperti ibu bapa, guru dan rakan&rakan. d. *angsangan diproses dalam otak supaya diberi makna dan diterima dan diikuti dengan pembelajaran konsep dan diakhiri dengan perubahan tingkah laku. e. Perubahan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan apabila dimotivasikan. f. Proses pembelajaran adalah hasil daripada berfikir, latihan dan bimbingan daripada ibu bapa dan guru. g. (asil pembelajaran kadang kala sukar dilihat kerana tahap pencapaian seseorang sentiasa berubah&ubah mengikut peringkat umur. h. Mempunyai tujuan dan memerlukan latihan ulangan berdasarkan kemampuan anak. %onsep paksaan tidak sesuai sekiranya anak belum bersedia. 8aktor yang menyebabkan perbe aan antara 'a,ima- dan $melina adalah dipengaruhi

:leh proses peniruan . Peniruan adalah merupakan perkara yang bukan genetik 3 Papalia, ;11,5. (a)imah mempunyai empat orang kakak yang masing&masing mempunyai tahap pendidikan yang amat memberangsangkan. (a)imah maniru sikap kakak&kakaknya yang mempunyai sikap bertanggungjawab sebagai seorang anak dan rajin dalam pelajaran."erbe a dengan sikap $melina yang merupakan anak sulung dan tidak ada sesiapa yang mendorongnya untuk belajar.

.3

Teori .e-a2iorisme 2illiams dan $nandam 3,04<5 menyatakan pembelajaran sebagai satu tingkah laku kekal

yang dihasilkan daripada pengalaman dan latihan. !eori pembelajaran behaviorisme mengatakan bahawa pembelajaran merupakan satu proses pela iman di mana hubungan antara rangsangan luar dan tindakbalas individu dapat dibina untuk menghasilkan tingkah laku yang kekal. !okoh& tokoh "ehaviorisme seperti /kinner, !horndike dan Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran merupakan suatu tingkah laku yang boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. "ehaviorisme merupakan satu pendekatan pemikiran yang menekankan peranan pengalaman dalam mengawal tingkah laku. !eori ini menumpukan perhatian kepada faktor& faktor persekitaran sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku. $hli&ahli teori ini melihat perhubungan antara persekitaran dengan tingkah laku dan kemudiannya menggunakan konsep peneguhan dan dendaan untuk menjelaskan mengapa sesetengah tingkah laku itu wujud atau tidak wujud. Gerak balas bergantung kepada peneguhan dan dendaan. Matlamat behaviorisme ialah melihat kaitan rangsangan dengan gerak balas dan melihat bagaimana gerak balas ini boleh dikawal melalui ganjaran dan dendaan. $hli&ahli behaviorisme menggunakan konsep pela iman klasik dan pela iman operan apabila menjelaskan proses pembelajaran 3Jalongo dan .senberg, ;1115 #alam kajian saya faktor persekitaran telah mempengaruhi tingkah laku (a)imah dan $melina. .ni boleh dilihat melalui tindak balas (a)imah dan $melina apabila menerima dendaan dan ganjaran daripada guru. $pabila (a)imah menerima dendaan dia boleh menerima dengan tenang dan mengakui kesilapan yang dilakukannya. "erbanding dengan $melina yang agar sukar

menerima teguran atas kesilapan yang dilakukan.$pabila (a)imah menerima ganjaran dia menunjukkan rasa gembiran berbanding dengan $melina. .ni disebabkan dengan kesukaran hidup yang dialami oleh (a)imah berbanding dengan $melina yang boleh dikategorikan mempunyai tahap kehidupan yang agak senang.(a)imah telah dibiasakn dengan konsep dendaan dan displin apabila di rumah berbanding dengan $melina yang boleh dikatakan anak manja dan sukar menerima teguran apabila di sekolah.

Teori Pembelajaran .runer "runer 3,0=15 menggunakan pemikiran analitis, intuitif, pembe aan objek,

menggalakkan tekaan yang berasaskan pengalaman, penyertaan dan memberi kesedaran kepada pelajar. Pendekatan cara belajar ini digunakan kerana pembelajaran berkait dengan masa lalu dan masa kini, latar belakang masyarakat, ekonomi dan politik, maklumat pelajar termasuk daripada segi mental dan fi ikal dan kesediaan dan pengalaman yang ada pada pelajar. "runer telah mengemukakan Pembelajaran Penemuan. #alam pembelajaran ini, pelajar diperkenalkan dengan satu fenomena. 7ontohnya mengapa air terkumpul pada bahagian luar gelas yang mengandungi ais di dalamnya. /elepas fenomena ini diperkenalkan pelajar dikehendaki menyiasat bagaimana fenomena ini boleh terjadi. Pelajara akan menyiasat daripada beberapa sumber maklumat seperti buku&buku di perpustakaan , perbincangan dengan kawan, perbincangan dengan guru , membuat pemerhatian atau membuat uji kaji sendiri. /etelah jawapan diperoleh . jawapan tersebut dibincangkan bersama guru dan pelajar lain di dalam kelas. #alam kajian saya, melalui pemerhatian didapati (a)imah merupakan pelajar yang suka pergi ke perpustakaan sama ada meminjam buku atau membuat rujukan. (a)imah merupakan antara pelajar yang mendapat bacaan yang tertinggi dalam peminjaman buku di perpustakaan. .ni berlawanan dengan $melina yang hanya sekala sekala sahaja berkunjung ke perpustakaan sekolah.

3.0 3.1

Lan4+a--lan4+a- %en4atasi %empelba4ai+an Ga5a .elajar Menurut %amaru aman Jalaludin 3;11<5 setiap individu mempunyai jiwa , aetiap jiwa

pula mempunyai tiga komponen sumber kuasa dan kuasa tersebut ialah kuasa personaliti, kuasa pengetahuan dan kuasa kemahiran. "elajar boleh menjadi mudah dan boleh menjadi susah. .a bergantung kepada minat dan kecenderungan pelajar dengan apa yang ingin dipelajari."eliau menegaskan bagi menjadikan seseorang itu mencapai kecemelangan jiwa, semua sumber itu seharusnya digerakkan dan dimanfaatkan sepenuhnya.2alau apa sahaj cara yang dicadangkan semuanya tetap bergantung kepada individu untuk menentukan dan memilih cara yang paling sesuai dengan kemampuan diri sendiri.#isinilah peranan guru sebagai mentor sangat penting bagi membantu mentee mengenal pasti pendekatan dan kecenderungan teknik yang digunakan untuk belajar. Guru perlu menjalankan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira kecerdasan pelbagai bagi mengenal pasti ciri&ciri pelajar mereka kerana setiap individu mempunyai keperluan, minat, bakat, kebolehan dan potensi diri yang berbe a. Guru yang efektif adalah guru yang prihatin kepada ciri&ciri tersebut. /eterusnya mampu membuat refleksi untuk memilih pendekatan, strategi, kaedah dan teknik yang sesuai untuk merancang dan melaksanakan pengajaran 3.2 %en4emban4+an Ko4niti6 .loom Mengubahsuai pendidikan melalui aplikasi teori kecerdasan pelbagai memerlukan sikap yang positif. .a melibatkan bagaiman sikap guru kepada pelajar, pelajar sesama pelajar dan sikap pelajar terhadap diri sendiri. Guru dan murid boleh membina sikap positif dengan menghargai keunikan setiap individu. .ni dapat memupuk sikap saling memahami dan menghormayi antara satu sama lain. /eseorang individu mudah mengaku kelemahan sendiri apabila kita mengetahui kekuatan orang lain. Matlamat visi ini adalah membina pengetahun kendiri dan penerimaan kendiri dan juga penerimaan diri terhadap orang lain. %efahaman terhadap diri sendiri dan masyarakat dapat

dicapai melalui proses metakognisi. Pelajar menyedari pilihan mereka berdasarkan refleksi kepada keunikan cara belajar dan kecerdasan mereka. 7atatan refleksi kendiri dalam portfolio atau diari menggunakan pelbagai cara seperti menulis, melukis kartun atau puisi yang dibuat oelh pelajar sebenarnya memberi peluang mereka berfikir secara mendalam dalam membuat keputusan.

3.3

%e7uju/+an Perse+itaran Pembelajaran /trategi yang lebih berpusatkan kepada pelajar memerlukan persekitaran pembelajaran

yang menggalakkan proses belajar. Pelajar harus belajar dalam kelas yang kondusif dengan persekitaran fi ikal dan psikososial yang menggalakkan. .ni bermakna pengurusan kelas dari segi susun atur, hiasan , sudut, hiasan , sudut pembelajaran dan peraturan yang menjamin iklim pembelajaran yang sihat.Guru harus kreatif mengurus kelas secara koperatif dan kolaboratif bagi mewujudkan suasana bilik darjah yang membina semangat kekitaan yang tinggi di kalangan pelajar. /emangat bagi menceriakan bilik darjah diberikan tanggungjawab secara koperatif di kalangan pelajar selaras dengan pengurusan bilik darjah yang sistematik. 7ipta stesen dan sudut pembelajaran yang dapat mewujudkan suasana pembelajaran secara koperatif bagi menjalankan aktiviti. /udut bacaan, stesen matematik, sudut seni, mu ik, bercerita dan taman mini dalam kelas boleh memberi kesan positif kepada proses pembelajaran koperatif sekiranya pelajar faham matlamat bagi mewujudkan perkongsian pintar di kalangan mereka adalah berkongsi bahan dan kemahiran walaupun tanpa seliaan guru. /emangat kekitaan ini perlu dipupuk bagi mendapatkan kerjasama bagi mencapai objektif pembelajaran koperatif. 3. %empelba4ai+an .a-an .antu %en4ajar Guru perlu menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar seperti penyampaian maklumat melalui laman web, internet, carta dan lain&lain. .ni adalah sesuai kerana di dalam sesebuah kelas ada murid yang peka kepada audio, ada yang tertarik kepada visual dan ada yang tertarik dengan kinestetik.Pembelajaran melalui akhbar di dalam bilik darjah adalah satu pengajaran yang boleh

merangsang minda murid berfikir kerana terdapat banyak pengetahuan yang boleh didapati di dalam akhbar tersebut. Pembelajaran berbantukan komputer juga dapat merangsang minat murid untuk belajar. /oalan&soalan yang diberikan adalah mengikur aras soalan daripada yang mudah hingga susah.:leh itu murid yang lemah, sederhana dan pandai dapat menjawab soalan mengikut tahap keupayaan masing&masing. Pembelajaran berbantukan komputer amat menarik digunakan kerana mengandungi elemen >elemen grafik yang dapat menarik perhatian murid contohnya animasi kartun. 8.0 Kesimpulan /etiap guru perlu mengenalpasti apakah tahap pembelajaran pelajar di dalam kelas. .ni untuk memudahkan guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap keupayaan seseorang murid itu. Guru juga perlu mengenalpasti dan memahami setiap masalah yang berlaku pada murid&muridnya. %eprihatinan dan kerjasama guru membantu murid yang mengalami perbe aan individu ini dapat melahirkan modal insan yang cemerlang suatu hari nanti. .ni sejajar dengan hasrat 8alsafah Pendidikan %ebangsaa bahawa modal insan yang dilahirkan haruslah seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas malah memainkan peranan amat penting untuk mendidik dan membimbing murid menjadi insan yang berguna.