Anda di halaman 1dari 9

SMK SERI KUNDANG

RANCANGAN TAHUNAN 2012 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN 1 BULAN JANUARI TARIKH 2/1 4/1 7/1 11/1 MG M1 M2 TAJUK MINGGU ORIENTASI TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI UNIT 1 : IDENTITI DIRI 1A : Diariku i) Men ena! "a#$i "%$en#i &iri &an !an ka'(!an ka' un$uk )en e)*an kan "%$en#i &iri+ ii) Men,a$a$ "eran,an an "erke)*an an &iri &a!a) #e'ari iii) Menun-ukkan ke.akinan un$uk )en e)*an kan "%$en#i &iri+ 1B : Ci$a(,i$a 2a.a i) Men ena! "a#$i ,i$a(,i$a &an "%$en#i &iri ii) Men 'u*un kai$kan "%$en#i &iri &en an ,i$a(,i$a iii) Men an*i! &a.a u#a'a un$uk )en,a"ai ,i$a(,i$a+ 1C : T%k%' 3an 2a.a 2an-un i) Men.a$akan ke"en$in an )en e)*an kan "%$en#i &iri+ ii) Men,%n$%'i ,ara $%k%'($%k%' )en e)*an kan "%$en#i &iri+ iii) Men 'ar ai #u)*an an $%k%'( $%k%' .an &i#an-un i+ 21/1 24/1 M4 1D : Kei#$i)e5aan 2a.a i) Men ena! "a#$i ke!e*i'an &an *a$a#an &iri ii) Men unakan ke!e*i'an &iri &a!a) Ke'i&u"an iii) Ber#.ukur &en an anu era' Tu'an 1/ : Men,a"ai Ci$a(,i$a i) Men ena! "a#$i ,ara )en,a"ai ,i$a(,i$a ii) Men unakan )ina$ &an ke*%!e'an un$uk )en,a"ai ,i$a(,i$a iii) Menun-ukkan ke.akinan &iri un$uk )en,a"ai ,i$a(,i$a 21/1 1/2 M5 UNIT 2 : PENYELESAIAN KONFLIK 2A : Menan ani 6en aru' Ne a$i7 Rakan i) Meneran kan ke"en$in an $i&ak )e!i*a$kan &iri &a!a) ke ia$an ne a$i7 B2D2/1 24'*
Mau!i&ur Ra#u!

CATATAN B1D1/1 B0D1/1

14/1 11/1

M0

B4D1/1

B2D1/1

B4D1/2

ii) Men.e!e#aikan k%n7!ik an$ara &iri &an rakan &a!a) "e!*a ai #i$ua#i iii) Men 'ar ai &iri &en an $i&ak )e!i*a$kan &iri &a!a) ke ia$an ne a$i7 2B : 2ika" A#er$i7 2a.a 8i) Men ena! "a#$i ,iri(,iri in&i9i&u .an *er#ika" a#er$i7 8ii) Ber$in&ak #e,ara a#er$i7 un$uk )enan ani "en aru' ne a$i9e rakan #e*a.a 8iii) Me)"un.ai ke.akinan &iri un$uk )en e!akkan &iri &ari"a&a "en aru' ne a$i7 :/BRUA RI 4/2 1/2 M; 2C : Di!e)aku i) Men.a$akan ,ara )en.e!e#aikan &i!e)a .an &i'a&a"i ii) Men a)*i! $in&akan .an 5a-ar &a!a) )en 'a&a"i "e!*a ai &i!e))a iii) Menun-ukkan ke.akinan un$uk )en.e!e#aikan &i!e)a 2D : 6i!i'an Bi-ak i) Men ena! "a#$i $eknik )en.e!e#aikan k%n7!ik ii) Men unakan $eknik "en.e!e#aian k%n7!ik #e,ara *i-ak iii) Me)*ua$ "er$i)*an an #e,ara ra#i%na! &a!a) "en.e!e#aian k%n7!ik 2/ : Me)*an$u Rakan Men.e!e#aikan K%n7!ik i) Men ena! "a#$i "un,a &an aki*a$ #e#ua$u k%n7!ik ii) Me)*an$u rakan )e)*ua$ ke"u$u#an .an 5a-ar &a!a) )en.e!e#aikan k%n7!ik .an &i'a&a"i iii) Men 'ar ai &an )en '%r)a$i rakan &en an *erk%n #i )a#a!a' 2: : 2a.a *er$in&ak Ra#i%na! 8i) Meneran kan aki*a$ ke ia$an ne a$i7 ke"a&a &iri= ke!uar a &an )a#.araka$ 8ii) Men a)*i! $in&akan .an 5a-ar un$uk )en e!akkan &iri &ari"a&a $er!i*a$ &a!a) ke ia$an ne a$i7 8iii) Men-a a )arua' &iri &en an $i&ak $er!i*a$ &a!a) ke ia$an ne a$i7

B0D2/1

11/2 ( 14/2

M7

1<(12/2 Cu$i Ta'un *aru Cina+ 10/2 Cu$i 6eri#$i5a 1 B4D2/1 B4D1/1

11/2 22/2

M1

24/2 1/0

M9

B4D2/1

MAC

4/0 1/0

M1<

TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA 0A : I*u= A.a' Jan$un Ha$iku i) Meneran kan "en$in n.a ka#i' #a.an ke"a&a i*u *a"a a$au "en-a a ii) Me!ua'kan "era#aan ka#i' #a.an ke"a&a i*u *a"a a$au "en-a a iii) Men 'ar ai ka#i' #a.an i*u *a"a a$au "en-a a

B1D2/1

11/0 14/0

M11

0B : Ke)e#raan Ter-a!in Ke!uar a Ba'a ia i) Men.a$akan ke"en$in an )en-a!in 'u*un an .an )e#ra &an akra* #e#a)a an %$a ke!uar a+ ii) Berk%)unika#i #e,ara #%"an &en an an %$a ke!uar a iii) Men.a.an i an %$a ke!uar a 0C : 2a!in Me)*an$u 2e#a)a Ke!uar a i) Men-e!a#kan ,ara )e)*an$u an %$a ke!uar a ii) Me)*erikan *an$uan ke"a&a an %$a ke!uar a iii) Men 'ar ai *an$uan an %$a ke!uar a CUTI 6/RT/NGAHAN 6/NGGAL 1 0D : Har ai Ke!uar a An&a i) Men-e!a#kan "er!un.a )en 'ar ai i*u *a"a &an an %$a ke!uar a ii) Me)"rak$ikkan ,ara )en 'ar ai i*u *a"a &an an %$a ke!uar a iii) Men 'ar ai i*u *a"a &an an %$a ke!uar a 0/ : Me)*ina Ke!uar a Ba'a ia i) Men ena! "a#$i $in ka' !aku .an )u!ia un$uk )en era$kan 'u*un an ke!uar a ii) Menun-ukkan ,ara )en era$kan 'u*un an ke ara' "e)*en$ukan ke!uar a *a'a ia iii) Ber$in ka' !aku )u!ia kea ra' "e)*en$ukan ke!uar a *a'a ia 0: : Ke!uar a 2a.a 2i'a$ i) Men-e!a#kan ke"en$in an an %$a ke!uar a )en a)a!kan "e)akanan .an #ei)*an &an #i'a$ ii) Men.e&iakan )enu )akanan .an #ei)*an &an #i'a$ un$uk ke!uar a iii) Men 'ar ai an %$a ke!uar a &en an

B2D2/1

11/0 22/0

M12

B0D0/1

A6RIL

20/0 01/0 1/4 4/4

M1 3

B4D0/1

1/4 12/4

M14

B4D0/1

14/4 1>/4

M14

)e)en$in kan ke#i'a$an ke!uar a 22/4 2;/4 M1 6 TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT UNIT : BANGGA TERHADAP SEKOLAH 4A : Ini!a' 2ek%!a' 2a.a i) Meneran kan #e-ara' $en$an #ek%!a' ii) Me!ak#anakan $an un -a5a* #e*a ai )uri& iii) Menun-ukkan #ika" #e$ia $er'a&a" #ek%!a' 4B : 6era$uran 2ek%!a' 2a.a 6a$u'i i) Meneran kan ke"en$in an "era$uran #ek%!a' ii) Me)a$u'i "era$uran #ek%!a' iii) Men&i#i"!in &iri &en an )e)a$u'i "era$uran #ek%!a' 4C : Bu&a.a 2ek%!a' i) Men ena! "a#$i *u&a.a #ek%!a' #en&iri ii) Men.u)*an kan $ena a keara' "en a.aan *u&a.a #ek%!a' iii) Ber*an a &an )en 'ar ai *u&a.a #ek%!a' 4D : 2ek%!a'ku Ke*an aanku i) Men ena! "a#$i ,iri(,iri #ek%!a' .an )e)*an akan 5ar a #ek%!a' ii) Menun-ukkan "era#aan *an a $er'a&a" #ek%!a' UNIT 5 :PEN"AGAAN DAN PENINGKATAN IME" SEKOLAH 4A : Muri& Ber#a'#ia' i) Men ena! "a#$i #ika" "%#i$i7 .an &i)i!iki ii) Men a)a!kan #ika" .an "%#i$i7 iii) Menun-ukkan "era#aan *an a kerana &a"a$ )enaikkan i)e#ek%!a' CUTI 6/RT/NGAHAN TAHUN 4B : Ber an&in Ba'u Men-a.akan 2ukan i) Men ena!"a#$i 7ae&a' )e!i*a$kan &iri &a!a) )en-a.akan ak$i9i$i #ukan &i #ek%!a' ii) Me!i*a$kan &iri &a!a) )en-a.akan ak$i9i$i #ukan &i #ek%!a' iii) Menun-ukkan kere!aan un$uk )e!i*a$kan &iri &a!a) )en-a.akan ak$i9i$i #ukan &i #ek%!a' 24'* Hari ?e#ak B0D4/1

B1D0/1

2>/4 0/4

M1 !

1'* Hari 6eker-a B2D4/1 B2D4/2

M/I

;/4 1</4

M11

10/4 17/4

M1>

2</4 (24/4

M2<

JUN

24/4 (>/; 1</; 14/;

M21

17/; 21/;

M2 2

4C : H%r)a$i ?ar a 2ek%!a' i) Men ena! "a#$i ke"en$in an )en '%r)a$i "e!*a ai ke*%!e'an &an "en&a"a$ &a!a) k%)uni$i #ek%!a' ii) Men '%r)a$i "e!*a ai ke*%!e'an &an "en&a"a$ &a!a) k%)uni$i #ek%!a' 4D : Ke,eriaan 2ek%!a' i) Men 'i*urkan ,ara un$uk )enin ka$kan ke,eriaan ii) Me!i*a$kan &iri &a!a) ak$i9i$i ke,eriaan #ek%!a' iii) Men 'ar ai ke,erian #ek%!a' 4/ : 2ek%!a'ku Mi!ikku i) Men ena! "a#$i ke"en$in an "en !i*a$an 5ar a #ek%!a' &a!a) )enin ka$kan i)e- #ek%!a' ii) Menun-ukkan #ika" *er#e&ia )e!i*a$kan &iri &a!a) )enin ka$kan i)e- #ek%!a' 4: : 6a#ukan 2ek%!a' Ke*an aan Ka)i i) Meneran kan ke"en$in an )e)*erikan #%k%n an )%ra! ke"a&a "a#ukan #ek%!a' &a!a) #e#ua$u "er$an&in an ii) Menun-ukkan ,ara )e)*erikan #%k%n an )%ra! ke"a&a "a#ukan #ek%!a' &a!a) #e#ua$u "er$an&in an iii) Men 'ar ai #u)*an an "a#ukan #ek%!a' &a!a) )enin ka$kan i)e#ek%!a' 4G : Ber*ak$i Ke"a&a 2ek%!a' i) Men ena! "a#$i $an un -a5a* $er'a&a" #ek%!a' ii) Me)*erikan #u)*an an ke"a&a #ek%!a' iii) Menun-ukkan #e)an a$ ker-a#a)a &a!a) *er*ak$i ke"a&a #ek%!a' TEMA : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA SEKOLAH UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM ;A : 6e!*a ai Ceri$a Rak.a$ i) Men ena! "a#$i "en a-aran .an $er&a"a$ &a!a) ,eri$a rak.a$ "e!*a i kau) ii) Me!ak%nkan ,eri$a rak.a$

B4D4/1

B4D4/2

24/; (21/;

M20

B4D4/1 B4D4/2

1/7 4/7

M24

JULAI

1/7 (12/7

M2 5

7/7 2ukan Ta'unan 1/7 Cu$i 6eri#$i5a 2

14/7 1>/7

M2;

B4D1/2

22/7 2;/7

M27

B1D4/1

iii) 2>/7 2/1 M2 #

"e!*a ai kau) Men u)"u! ,eri$a rak.a$ "e!*a ai kau) B2D4/1 B2D4/2

;B : Ceri$a Rak.a$ ?ari#an Bu&a.a i) Meneran kan u#a'a(u#a'a .an &i!akukan un$uk )enin ka$kan ke#e&aran $en$an "en$in n.a ,eri$a rak.a$ ii) Men 'ar ai u#a'a(u#a'a .an &i!akukan %!e' "e!*a ai "i'ak un$uk )enin ka$kan ke#e&aran $en$an "en$in n.a ,eri$a rak.a$+ ;C : 2an Kan,i! Men-a&i Haki) i) Men.enaraikan "en a-aran &a!a) ,eri$a rak.a$ ii) Men,eri$akan "en a-aran .an $erkan&un &a!a) ,eri$a rak.a$ iii) Men 'ar ai "en a-aran .an $erkan&un &a!a) ,eri$a rak.a$+ CUTI 6/RT/NGAHAN 6/NGGAL DUA

@G@2

4/1 >/1

M2>

1(>/1 Hari Ra.a Ai&i! :i$ri 7/1 Cu$i 6eri#$i5a 0 B0D4/1

1</1 11/1 1>/1 20/1 M0<

;D : K%!ek#i Ceri$a Rak.a$ i) Men ena! "a#$i "e!*a ai -eni# ,eri$a rak.a$ ii) Men 'a#i!an 'i)"unan ,eri$a rak.a$ #e,ara krea$i7 iii) Menun-ukkan "era#aan *an a &en an ,eri$a rak.a$ ;/ : Mari Ber,eri$a i) Men ena! "a#$i ,eri$a rak.a$ Ma!a.#ia ii) Men,eri$akan #e*ua' ,eri$a rak.a$ Ma!a.#ia iii) Ber*an a &en an ,eri$a rak.a$ "e!*a ai kau) TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT UNIT ! : KERA"AAN DEMOKRASI 7A : La u De)%kra#i i) Meneran kan 7ae&a' a)a!an &e)%kra#i ii) )en,i"$a &an )en.an.ikan !a u .an *er$e)akan &e)%kra#i iii) )enun-ukkan ra#a *an a #e*a ai rak.a$ Ma!a.#ia 7B : 6e)i!i'an T%k%' Muri& i) Meneran kan ke"en$in an "e)i!i'an $%k%' )uri& #e,ara &e)%kra#i ii) Me)i!i' $%k%' )uri& #e,ara

B4D4/1

2;/1 0</1

M01

B4D4/1

2/6T/M B/R

2/> ;/>

M02

B1D4/1

>/> 10/>

M00

B4D;/1

B4D;/1

iii) 1;/> 2</> M04

&e)%kra#i Meneri)a ke"u$u#an "e)i!i'an $%k%' )uri& 1;/> Hari Ma!a.#ia B2D;/1 B2D;/2

7C : De)%kra#i &i Ne ara Ki$a i) Men-e!a#kan #i#$e) &e)%kra#i &i Ma!a.#ia ii) Me)*ua$ ka-ian $en$an #i#$e) &e)%kra#i &i Ma!a.#ia iii) Ber*an a &an )en 'ar ai &en an #i#$e) &e)%kra#i &i Ma!a.#ia 7D : 6rin#i" De)%kra#i i) Men ena! "a#$i a)a!an &an "rin#i" &e)%kra#i ii) Menun-ukkan ra#a *an a $er'a&a" a)a!an &e)%kra#i &i )a!a.#ia TEMA 6 :CABARAN MASA DEPAN UNIT # : KESINAMBUNGAN KESE"AHTERAAN RAKYAT 1A : Ke)"en Ke#e&aran 2i9ik i) Meneran kan ke"en$in an ke#e&aran #i9ik ii) Menun-ukkan ke"ri'a$inan $er'a&a" ke#e&aran #i9ik 1B : Ga)*aran Ma#.araka$ 2e-a'$era i) Meneran kan ,iri(,iri ke'i&u"an .an #e-a'$era ii) Men a)a!kan ke'i&u"an .an #e-a'$era iii) Men 'ar ai ke'i&u"an .an #e-a'$era 1C : Ca*aran Re)a-a i) Men ena! "a#$i ,ara(,ara )enan ani ,a*aran ii) Men a)*i! $in&akan 5a-ar &a!a) )enan ani "e!*a ai ,a*aran iii) Menun-ukkan #ika" *er$an un -a5a* &a!a) )enan ani ,a*aran 1D : A!a) 3an 2a.a 2a.an i i) Men 'uraikan ke"en$in an a!a) #eki$ar ke"a&a ke#e-a'$eraan 'i&u" ii) Me!i*a$kan &iri &a!a) )en-a a a!a) #eki$ar iii) Men 'ar ai &an )en.a.an i a!a) #eki$ar 1/ : H%r)a$i Mereka i) Meneran kan ke"en$in an

20/> 27/>

M04

B0D;/1 1(1/1< 6MR B1D;/1

0</> 4/1<

M0;

@KT@B/ R

7/1< 11/1<

M07

B2D7/1

14/1< 11/1<

M01

14/1< Cu$i 6eri#$i5a 4 B0D7/1

21/1< 24/1<

M0>

B4D7/1

21/1< 1/11

M4<

B4D7/1

ke)u&a'an un$uk ke#e-a'$eraan %!%n an kuran *erna#i* *aik &an kuran u"a.a ii) Beker-a#a)a &en an "e!*a ai "i'ak un$uk ke#e-a'$eraan %!%n an kuran *erna#i* *aik &an kuran u"a.a iii) Bere)"a$i &an )en '%r)a$i %!%n an kuran u"a.a 4/11 1/11 N@A/M B/R 11/11 14/11 1;/11 1/1 M 41 M42 6/NGURU2AN :AIL DAN R/K@D 6B2 6/NGURU2AN :AIL DAN R/K@D 6B2 CUTI AKHIR TAHUN 4/11 A5a! Mu'arra)

SMK SERI KUNDANG


RANCANGAN PENGA"ARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 1 2013