Anda di halaman 1dari 2

KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS TARBIYAH Jl. Jend. A.

Yani 117 Suraba a!"#$%7 Tel&. '#%1( )*1#$+) Fa,. '#%1( )*1%%## -eb.i/e 0 1//&022333..unan!a4&el.a5.id

SURAT KETERANGAN
No. In.02/PP.00.9/KTR/ /XI/2013

Dekan fakultas Tarbiyah I IN !unan 1. Na"a 2. NI( 3. +urusan *. !e"ester '(u)ahi%atun (ukhlisoh 'D322110** 'Pen%i%ikan ,ahasa rab '- ./i"a0

"#el !urabaya "eneran$kan %en$an

sesun$$uhnya bah&a "ahasis&a tersebut %i ba&ah ini'

,ah&a yan$ bersan$kutan a%alah' a. (ahasis&a aktif #ro$ra" strata satu fakultas Tarbiyah I IN !unan "#el !urabaya tahun aka%e"ik 2013/201* b. Ti%ak #ernah "en$a"bil 1uti sela"a #erkuliahan 1. Ti%ak se%an$ "eneri"a beasis&a %ari #ihak atau le"ba$a "ana#un %. !ela"a "en)a%i "ahasis&a ti%ak #ernah "elakukan ke$iatan "elan$$ar huku". !urat ini %ibuat %an %iberikan ke#a%a yan$ bersan$kutan untuk %i#er$unakan seba$ai"ana "estinya. De"ikian hara# "aklu"

!urabaya2 03 Dese"ber 2013

6e7an

Pr89. 6r. H.Ali Mud189ir. M.A:. NIP.1+"%111"1+)+#%1##%