Anda di halaman 1dari 24

FALSAFAH SENIBENA TBADISIONA!

MELAYU BUGIS, KES KAJIAN: DI PAEIT PECAEL 1VIUAB, JOHOE

M

*--*t

Ini adalah disahkan banawa.Kajian Akhir ini telah disediakan oleh :-

NAMA K/P ITM

: .AHMAD MISMAN B. ANGSAR : 8^8398k9

Kajian Akhir ini telah dibaca dan disemak oleh :-

Penyelia

: EN. ABjD^L GHANI 3. MOHD DESA

Tandatangan Tarikh

_

5 Pengertian falsafah Morphologi Konsep Falsafah dan kebudayaan Falsafah timur dan barat Nilai 1.3 lo4 1.at pengkajian Skop k a j i a n 2 • 3 4 iiio Methodologi BAB 1 FALSAFAH 1.8 Agama dan falsafah Kepercayaan dan falsafah Estetika 1.7 1.1 102 1.9.1 1.5.9.2 Garis Ornemen -38 COPYRIGHT © UiTM . ii.5. kebaikan dan keindahan 5 10 13 15 19 1.6 1.2 Nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik .1 1. Kebenaran.1 Ukuren estetika 22 26 29 1.I S I KANDUNGAN PENGHARGAAN SENARAI LAKARAN SENARAI FOTO PENDAHULUAN PENGENALAN MUKASURAT 1 2 i.9 Pengertian falsafah estetika 1.8. Matlam.

1 4.7 86 4.I S I KANDUNGAN MUKASURATI 3.3 304 305 Pemilihan pokok kayu Pemilihan hari Variasi jenis rumah tradisional Bugis 68 69 70 BAB 4 PERSEJARAHAN MASYARAKAT BUGIS 4.3 4.2 Palsafah ruang pada rumah Bugis Falsafah bumoung limas .8 BAB.1 4.m-andam • Tingkat lantai rumahrumah tradisional Bugis Tandas terpisah dari rumah 4.6 Palsafah anak tangga 72 77 80 4. Bugis Palsafah "buah kuntum Falsafah bentuk rumah Bugis Falsafah pintu masuk 4.5 83 84 85 Palsafah ukiraji pelapik atau anda.4 81 8'2 4. 5 87 88 103 KES KAJIAN KESIMPULAN BIBLIOGRAPI COPYRIGHT © UiTM .5.

FEM©fflAffi(KAAM ! i COPYRIGHT © UiTM .

Dali. iv. iii.Pemilik rumah Bugis di Parit Bugis.memberikan -laedan unt. . .Pensyarah matapelajaran Sejarah Senibina. Abdul Ghani b. Pehak-pehak yang terlibat samada orang perseorangan atau perkumpulan. Didalam kĕsempatan ini. saya dengan seikhlas hati ingin rderakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka-mereka yang telah. En. yang banyak memberi tunjuk ajar dalam membuat kajian ini. Seluruh anggota keluarga saya yang banyak memberikan dorongan dalam pengkajian ini. . dinarap dapat menambahkan khazanan senibina tracisionaM yang kian pupus aan akan. i. En. terlibat dalam membuat kajian ini samada secara langsung atau tidak langsung.Pemilik ruraan adat. Pn. Sapiah bt. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas jasa-jasa rnereka itu nanti. Jutaan terima kasih diucapkan kepada. Semoga dengan terhasil-nya kajian ini.Bugis di Parit Pecah.uk kita bersama. Sempo. . Mohd. v. ii.PENGHARGAAN. • • \ COPYRIGHT © UiTM . Desa.

Tem. Bunga teratai. perimbangan garis estetika. Manusia dan ban. Manusia terlepas dari alam. bangunan dan lingkungan. Empat kelopak pada tiga tin^kat. Kunci keindahan. Carta. Aturan adat istiadat.ran 20 Lakaran 21 Lakaran 22 Lakaran 23 Lakaran Zk Lakaran 25 Lakaran 26 COPYRIGHT © UiTM . Tampak hadapan rumah Batak Toraja. Tangkai sebagai zat Allah. bentuk dan nilai es. Tingkat manusia didalara aiam nyata.tetika. Lakaran 13. Manusia sebagai sosial sistem. Manusia sebagai insan. Lambang estetika. Pangkal kelopak. Jarak manusia dengan alam. Manusia didalam alam.SSNARAI LAKAJKAN. pentagram. Lakaran 14 Lakaran 15 Lakaran 16 Lakaran 17 Lakaran 18 Lakaran 19 Laka. Keratan rentas rumah Batak Toraja. Manusia. Tingi-iat alam n ^ a t a .. Punggung rumah. Lakaran 1 • Lakaran 2 Lakaran 3 Lakaran 4 Lakaran 5 Lakaran 6 Lakaran 7 Lakaran 8 Lakaran' 9 Lakarah 10 Lakaran 11 Lakaran 12 Pandangan manusia biasa. Tusuk sate.^unan. randangan ahli falsafah. Hikayat segala sesuatu.payan a i t a n g g a . Nilai instrinsik.

Taman Mini indonesia. Keratan rentas x-x. COPYRIGHT © UiTM . Kumah Adat Buton. Rumah Adat Pewaris. Konsepanak tangga.. Keratan rentas y-y. Rumah Bugis-^akkasar di Sulawesi. di Taman Mini Indonesia. Pelan rum'ah Bugis.Lakaran 2? Lakaran 28 Lakaran 29 Lakaran 30 Lakaran 31 Lakaran 32 Lakaran 33 Lakaran 34 Lakaran 3 ! ? Lakaran 36 Lakaran 37 Lakaran 38 Lakaran 39 Lakarsn 40 Lakaran 41 Rumah Sao Raja. di. Parit Pecah. Pergerakan dalam semoahyang. Rumah jenis ' Bo. Andam-andam.la1. Pelan rumah Bugis. Kumah Adat Bolong Mongondow. Keratan rentas iantai rumah Bugis. Buan kuntum pada bumbung limas Bugis.

. Foto 15 Foto 16 Foto 16 . Tangga ke Loteng. Ukiran yang terdapat diruang Ibu Rumah. . COPYRIGHT © UiTM . Sistem penyambungan alang dengan kasau. Butiran j e l a s ukiran dan t i a n g . ruang-ruang/bentul<: rumah. Sesalur a i r diruang jemuran. . Buah kelapa diatas pinju . . Pemandangan keruang Tamping. . Pandangan 3 dimensi Rumah Bugis. Pandangan ha. Tampak hadapan Rumah Bugis. . .SENARAI FOTO. masuk. Tebar l a y a r . Hubungan. . Pandangan 3 dimensi. Foto 12 Foto 13 Foto 14 . Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Fbto 11 . hubung k a i t a n t a r a ruang-ruang utama. Cermin muka yang b e r u k i r . Di P a r i t Bugis. o Pandangan 3 dimensi dsngan andam•andam d i s e k e l i l i n g n y a . Senggarang.dapan rumah En D a l i . . Pandangan keruang Serambi. . Ukiran tingkap dan daun t i n g k a p . . Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 . .

']EM©AHULUAN COPYRIGHT © UiTM .

Kajian Akhir yang bertajuk 'PALSAPAH SENIBINA THADISIONAL MELAYU BUGIS* ini merupakan pengkajian yang lebih menitik beratkan soal falsafah dan konsep yang berkaitan dengan senibina dan juga kebudayaanya. Untuk itu adalah penting mengkaji falsafah dan konsep yang t^rsirat didalam Senibina Tradisional Melayu dan Bugis khasnya.•PENDAHULUAN. dimana keduanya mempunyai ciri-ciri bugis yang sukar dikesan di Negeri Johor khasnya. Suatu ketika dahulu ianya menjadi kebanggaan nenek moyang kita. Oleh itu Kajian Akhir ini bertujuan untuk mendedahkankepada pelagar-pelajar mengenai aspekaspek sejarah. 1 i COPYRIGHT © UiTM . Penjiwaan terhadap kegemilangan sehibina ini perlu untuk menimbulkan minat mencintai kebudayaah sendiri. adat istiadat. bahan binaan. sistem bihaan dan juga kepercayaan.Pengkajian ini dilakukan diParit Pecah dan Parit Bugis. dimana kesemua ini bersangkutan dengan kursus. Perubahan masa dan teknologi serba sedikit membuatkan khazanah kian pupus. falsafah. Senibina tradisional merupakan satu warisan khazanah yang tidak ternilai.

PEM<SENAIJAM COPYRIGHT © UiTM \ .

Falsafah-i'aisafah tersebut dahuiunya banyak dipengaruhi oleh kepercayaan animisna. Hampir kesemua adat dan l'alsafah serta kebuoayaanya berdasarkan kepada Islam sepenuim^a.nempengaruhi sistem perancangan sesebuah bangunan agar tidak melanggar pantang larang adat. adat dan faisafah untuk me. Mengkaji Dagaimana i'alsafah digunakan daiam seniblna rumah Melayu Bugis. adat resara. Orang Bugis juga kuat memegang adat. falsafah yang dipĕgang itu digunakan dalam senibiiianya. Seperti masyarakatmasyarakat lain di Nusantara ini. MATLAMAT PENGKAJIAN.PENGENALAN. COPYRIGHT © UiTM . Jika dikaji dengan teliti. kebudayaan.nbentuk masyarakat. tetapi setelah kedatangan dan rnemeluk Islam. Mereka mengolah. Masyarakat Bugis merupakan salah satu masyarakat dari rumpun masyarakat Melayu. Pengkajian tentang falsafah senibina Melayu Bugis ini adalah bertujuan untuk. maka raereka telah mengubah pemikiran mereka kepada Islam. Selain daripada itu pegangan terhadap l'alsafah juga kuat diamalkan sehingga kehari m i . sistem sosial harian dan tidak ketinggaian juga pada senibinanya. Falsafah berkenaan banyak .

dilakukan kerana tiaak terdapat kaspung yang dihuni olen oran_. \ COPYRIGHT © UiTM . Mengkaji sistem kemasyarakatan dan kehidupan serta pertempatan orang-orang Bugis di Malaysia. Memandangkan hampir lenyapnya rumah-rumah tradisionai Melayu cugis maka pengkajian telah dilakukan di Rumah Adat Bugis di Parit Pecah.o Mengkaji bagaimana i'aisafah digunakan untuk menentukan kedudukan ruang dan fungsi ruang tersebut agar tidak melanggar tatasusila adat. SKOP KAJIAM. ianya merangkumi kehidupan sosiai.ripung . e :-:ampung yanb lain. Keseluruhan pengkajian ini hanya rnenitik beratkan tentang konsep uan ialsaiah orang-Orang Melayu amnya dan orang-orang Bugis khasnya.-:ahwin campur. Ini disebabkan oleh pen^nijrahan orang-orang Bugis dari satu ka. Pengkajian terhadap sesebuah kampung orang-orang Bugis tiuak dapat.upacara-upacara adat dan sebagainya.Bu^is sepenuhnya.:an oleh sistem . .-orarib. Ini juga aisebab. Mengkaji setiap bahagian rumah dan konsep serta perlaabanganya.

lagi mengandungi ciri-ciri rumah.. dilakukan dengan mengkaji rumah Adat Bugis melalui terau bual tuan punya rumah. Senggarang. 4 » COPYRIGHT © UiTM . Pengkajian. Muar.Bugis. pengurapulan maklumatraaklumat mengenainya juga dibuat dari bUitu-buku. bapiah bt. Selain daripada itu. Tetapi hanya terdapat beberapa rumah Bugis dan sudah tidak. Rumah Adat Bugis di Parit Pecah. Mohd.ng rumah juga dilakukan san juga dengan orang-drang yang arif mengenainya. Daeng .~Tahir bin Daeng Mustaffa rumah tersebut sekarang ini aiduduki oleh Pn. Oleh itu kajian perbandingan ternadap keduanya akan dibuat. 'Batu Pahat.-. majalah-majaiah yang ber*.Oleh itu adalah memadai kajian dilakukan terhadap * .aitan dan projek-projek peiajar yang terdanulu. Sempo bv. Temu bual dengan tukang-tuk.Mediu Pengkajian juga telah dibuat di Parit Bugis. METHODOLOGI.. Setelah kematian En.

ffiAB 1 COPYRIGHT © UiTM \ .

'Phillo1 bermaksud cinta manakaia 'sophy' pula bermaksud benda cantik iaitu iimu.. a n diianami secara mutiak. Perkataaa falsafah berasal dari perkataan Inggeris iaitu ' Phyllosophy'•. * piaillo' dan sophy'. JntuK memahami ialsaiah. 5 COPYRIGHT © UiTM . r'alsafah ooleh aiertikan uongan berbagai-bagai. faisai"an auaiari. axai mestilah sampai kepaua ranasia ketuhanan.Perkataan 'phillosophy' pula raembawa raaksud cinta terhadap ilrau.1. . Falsafah merupakan satu ilrau yang periu membuka tirainya seLuas mungkin untuk direnangi oleh pencinta senibina yang ingin meniitmati keniKmatan yang lazat daiam senibina ti^adisional kita yang masih lagi dialam penerokaan.madun.. . disusuri atau dicari pusat dan pusaranya.kepercayaan dan aiasan manusia dasii dari buaaya suatu KUi. ianya boleh uiibara Ikan sebagai bintang-birrtang yaug uerguguran. Jika ia dimengertikan . menyerah airi aibawah ui'u:.rpulan manusia yang berta:. t-andus ialu ^ati bergeiimpangan kerinduan aiaalam neasyikKan cintanya. Perkataan ±ni boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu .1 PENGERTIM FALSAFAH. . Falsafah aaalah lautan yang tiiak oertepi jika hendar.

bUi!ii. suatu penghasilau dari ilmu yang hakiki . . selagi tiaiik mencapai ubudiah ia tidak berhak keatas falsafah. ianpa faisafah budaya t i c i a i . . a n peuciptauya. falsafah aaaiah suatu corak.positif.etika. mengikut islara. satu'teori. lengkap. tentang suatu bidang ilmu dari segi raetafizikal. .o peaghayatan. aliran seni. hasil dari pengalaman melalui peiigujudan. suatu kajian rnengenai manusia hersangkutan dengan sekitarnya o ._ kouseptual. COPYRIGHT © UiTM .dari Allah yang telah di"pe.rguuakau oleh mahluknya untuk melahirkan ubudiah dan diaenafaatkan kepada selurun manusia oiptaan Allah samada diiangit. . cabang KEbudayaan. senibina traaisional bertujuan untuk meiahirkan bentuk suatu bangunan. falsafah beium me-ncapai' t'araf ubudinh.mastik..jin atau syaitan yang boleh uilinat-ataupun tidak. .Dengan laiu maksud. iogik dan spiritualistik.

. usaha. . falsafah lahir atas dua sebab.falsafah oleh akit-„K yang merekabentuk. falsafah menjaui kenyataan dalam senibina sebab senibina suaiu benaa yang bernyawa. .sama maksud dengan ilmu dan hikrnah. Ilmu adalah ilrau ma manakala nikmah adalah cinta ^pada ilmu. 7 COPYRIGHT © UiTM . iaitu cerdik dan pandai. hidup aidaiam pehii:tiran manusia walaupun r . Cerdik adalah kepandaian semulajadi manakala pandai adalah atas . falsafah dalam senibina dipeagaruhi oleh budaya untuk menghasil kan satu identiti berteraskan kebudayaan serta kewibawaan suatu kaura.« . . i'engan itu senibina yang tiaak borunsur nilai-nilai spiritual dan iueta i'izir:al diibaratkan sebagai cantik uikulit semata-mata. Sekarang ini ilmu lebih hikmah dan menjadi tidak seimbang. a k u laiualam alam penglihatan. logik dalam senibina terbentUK dari konsep serta .

manusia raempunyai falsafah hidup sendiri. ' . ..m nyaia uiiiu.. .bali. : i . \. yang mc-ngo. .-igriung panaangan cie.ehati. iimu ^.an iuc-a-iuea aist. garis panduan hiuup juga adalah falsafah.--ebagai contoii sos^orang yang uuaur: aiualam gua. U .'^musin^kan paudan^an riciuai' keaia. pemikiran yang membawa ^epada pene. ' : e njrataaii aisin.t mciiuat caj-ang ue. ia . l a i r .-nuan ilmu.-:euenaran yang m : . n c a p a i tarai' ubuaiah. aari haii lurun ke Daripada erti falsafah tadi jelasiah oahawa laisaiah hauya ttrcapai secelah seseorang itu .oenar n sahaja \ . \ i . Falsafah hiaup acaiah cara pemikiran dan bila budaya bergabung dengan falsafah hidup maka akan membentuk identiti seseorang atau kelompok raasyarakat.) 8 \ COPYRIGHT © UiTM ..\.ia/\aran c.1) letapi oagi anli ialsaiah. mundapat-kai: . lanya nanya aap:-. a r a n . . dari mata turun i-.i6an :ueiihat kedaj-arn. menggunakan akal secara optima dapat melahirkan falsafah yang mutlak.

^andangan a h l i f a l s a i a h . 9 COPYRIGHT © UiTM . raemandang k e i u a r k e alam n y a t a . Lakaran 2 . hanya dapat melihat bayangan kebenaran. Manusia biasa yang mengongkan pandanganya kedalam gua.Lakaran 1.

adalah satu-satunya poxok prinsip didaiam Islam.2 MORPHOLOGI KONSEP. mudah mencapai tarai' kesatuan dengan yang maha r _ s a berbanding dengan kaum iain aimana kesatuan. Salah satu tanggungjav/ab yang unik dakam kosmologi:'ialah untuk menggambarkan atau mengetahui melalui kesedaran aan bersatu dengan yang maha Lsa. Orang meiayu yang •beragama Islara. _ontohnya seperti mengenal lautan dalam setitis air hujan ataupun struktur benda dalam sebiji salji. Kesedaran terhadap wujudnya kebenaran yang hakiki melalui penghayatan behda-benda fizikal didalam aiam semesta ini. . pandangan t-orhadap yang maha Usa serta 10 \ COPYRIGHT © UiTM . Benda-benda stperti ini membawa kita serta daya pemikiran kita menerokai aengan lebih dalam lagi meiepasi sogaia nilai fizikal. 'The one realityj Ini berbeza cari adat kaum lain. Mamisia sebagai khalifah dimuka aumi ini'terpaksa menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada Allah untuk menjadi insan yang kamil. masuk keaalam aiam seni.eni dan perhiasan walaubagaimanapun boleh m^mbuat scsuatu objek menggambarKan dan melihat aisebaliknya untukffi„-ngingatidan meniruskan..'unity' dengan yang maha pen— ciptanya tiaak mungkin diperolehi. bahkan hanyalah sebagai donggeng dan misteri sahaja. : l e h iuU s. .1.

menghasilkan satu pembentukan. -taman dalaman. dengan rentak yang sealunan aalam pandangan mata. Senibina tradisional yang berlandaskan konsep Keutuhan konsep Islam.kebenaran yang hakiki. Dengan yang demikian maka konsep Islam dalam senibina seperti 'diversity in unity'atau 'unity within multiplicity' telah diterapkan kedalam senibina rumah tradisional. arches uan lain-Iain dicipta khas untuk 11 \ COPYRIGHT © UiTM . ini j^las te.ini disebabKan oleh elemen-eleraen senibina sepi. komposisi ta.-rti pintu. adat dan budaya Helayu..cosmic lav/}. bumdung yang direka dan disusun rapi ^engikut undang-unciaug kosmikt. iaitu konsep kessatuan-atau 'unity1. uan juga sedikit pengaruh konsep ugama lain. Begitu juga dengan senibina Tradisional Melayu yang juga berlanaaskan kepada konsep itu. i s i a Barat dimana taman-taman.nai telah direka khas mengikut skirn-skim Kornpusisi eiemen senibina boleh menggarnbarkan konsep-konsep tersebut.mpak.rbuicti paaa nasil-hasil Senibina Islam ui . Objek boleh diibaratkan sebagai satu media perantaran antara manusia dan tuhan. . Setiap benda yang dicipta wajib menggambarkan konsep keutuhan didalarn islam. i . e n g a n itu setiap bangunan tracisio. ting^ap. Tidak syak lagi bahawa senibina taadisional memounyai sistem proposi!vpropotion.

entuk ciptaan buai aan uaya manusia yang hidup daiam bentuk abstrak dan simbolik. Jelas terbukti bahawa senibina tradisional adalah satu b.-usantara ini merapuriyai seni yang begitu haius samada dari pandangan mata atau likiran. dengan secara tepat ialah menjadi satu mikrosom untuk satu mikrokosmik. seimbang dengan keadaan disekelilingnya(balance in nature).ibav/aan anak melayu di r. Bukan sekadar pohon tua yang usang dialam pandangan manusia jahil.usantara ini adalah yang tertinggi ci dunia.lnembentuk suatu komposisi yang.kaum moiayu ui i. untuk' menghasilkan metakosmik unity. 12 \ COPYRIGHT © UiTM . Inilah sebab utama rumah tradisional berunsurkan bentuk alam semulajadi. geometrik asas dan ayat suci ai-Quran dalam bentuk ukiran yang bersifat abstrak dan sirnbolik. Sesungguiuiya tidak boieh uinaiikan lagi kev. Dengan ini darjat.