Anda di halaman 1dari 7

MAJLIS restu ilmu PELAJAR TINGKATAN 3 SMK TELUK CHEMPEDAK, KUANTAN 2012

 !"t!#er 2012  DE$AN TER%UKA SMKTC  10&30 PAGI

).u*uran *e ha%rat allah s.a buat pela"ar+pela"ar t&ng*atan / .BIL PERISTIWA SKRIP/TEKS Pengacara : NOOR AIDAA ABDUL RAHIM CATATAN Yang berusaha Tn !". Perta$an.a $a*a *&ta $as&h %&pan"ang*an us&a %&ber& *e*uatan %an %apat *&ta bersa$a %& %ala$ $a"l&s .ang sungguh ber$a*na &n& *husun.a cal(n+cal(n P#R -. Assala$uala&*u$ %an sala$ se"ahtera Ra$a& (rang $enggal& per&g& Parang ta"a$ t&%a* berhulu In%ah ta$pan *erana bu%& T&ngg& %ar"at *erana &l$u.ang& se*al&an - .1.ahn. #uha$$a% !anap& B&n !uss&n 'PK Penta%b&ran Yang %&h(r$at& En Ch(h Ah Ch&n 'PK !al Eh)al #ur&% 1.ang %&sa.se*al&an. Pela"ar+pela"ar ..a $ar&lah sa$a+sa$a *&ta $e$an"at*an set&ngg&+t&ngg& *es.ang a*an $engah%ap& peper&*saan p$r pa%a tahun &n&. #at S(t B&n Saa% 'PK K(*ur&*ulu$ Ketua+*etua b&%ang guru ce$erlang *aunsel(r se*(lah guru+guru seterusn. Kata aluan pengacara En.t *erana %engan l&$pah h&na.

lupa*anlah se"ena* per*ara+per*ara .ang la%a terlupa bag&3 Pantun a%a ucapan a%a Sa.at *a$u.past&n. / .ang han.a peper&*saan .ang t&a%a ber%(a lag&.ang a*an *a$u te$puh& satu *al& sepan"ang ha.ang %e$&*&an "anganlah *a$u &sa+s&a*an usaha *a$u %an guru+guru *a$u sela$a / tahun %& s&n&. Bacaan 2(a 'ara$ a%a *&cap pun a%a Sa. 1leh . 2&pers&la*an.a %e$& $encapa& *ece$erlangan %ala$ $engha%ap& p$r . Ab%ul #ub&n atas bacaan %(a &tu ta%&.1. !a%&r&n %an ha%&rat se*al&an Bag& $e$ber*at& $a"l&s Restu Il$u pa%a pag& &n& $a"l&s %engan penuh ta*4&$ $en"e$put 5sta4 Shahru%%&n b&n Ab%ul #ub&n bag& $engetua& bacaan %(a.a a*an $en"a%& se"arah %ala$ h&%up an%a se*al&an. /.a an%a a*an %&u"& %engan apa . P$r a%alah satu+satun.a beberapa "a$ saha"a lag& .sela$a / tahun an%a $en%u%u*& ala$ perse*(lahan %& se*(lah $enengah pa%a tanggal 0 1*t(ber -.ang telah an%a pela"ar& sela$a &n&.ang t&%a* a%a sang*ut paut %engan u"&an *a$u buat $asa .t&balah $asan. 621A7 #a"l&s $engucap*an r&buan ter&$a *as&h *epa%a 5sta4 Shaharu%%&n b.tun"u**anlah *eb(lehan *a$u se$a*s&$u$n.ang ter%e*at &n&.

5capan )a*&l Pela"ar 9. #a"l&s *&n& $en"e$put a%&* NUR SUHAILAH BT.ang s& %ara buat hal)a3 Ber&lah *ata s&$pulan *as&h 8.ang %&h(r$at& se*al&an Seterusn. ABDUL HAMID %ar& *elas 3 SURIA untu* $en.a$pa&*an ucapann. 2engan h(r$atn.a %an se$ua guru S#KTC u$u$n. 5capan Pengetua/Wa*&l Perg& *e *(ta bel& selas&h Sa. BAHAROM atas ucapan . :.a p&ha* $a"l&s $en"e$put CIKGU ROHANA BT.ang telah %&sa$pa&*an sebentar ta%&. 6ucapan7 Ter&$a *as&h %&ucap*an *epa%a a%&* NUR SUHAILAH BT.a $ar&lah sa$a+sa$a *&ta %engar*an ucapan %ar& )a*&l pela"ar.!a%&r&n .a. 2&pers&la*an.a. !a%&r&n se*al&an Seterusn. 6ucapan7 #a"l&s $era*a$*an r&buan ter&$a *as&h *epa%a CIKGU ROHANA BT. BAHAROM bag& $en.a$pa&*an ucapan restu &l$u &n& bag& p&ha* guru+guru $atapela"aran t&ng*atan / *hususn. 5capan Wa*&l 'uru 8 . ABDUL HAMID atas ucapan .ang telah %&sa$pa&*an.a %&pers&la*an.

9 .S#KTC. Pen.a $e$pers&la*an. 2&pers&la*an.. MUHAMMAD HANAPI B.ang %&h(r$at& Bag& $en.a$pa&an cen%era$ata #a"l&s pa%a har& &n& %&se$purna*an lag& %engan s&$b(l&* pen.e$purna*an $a"l&s *&ta pa%a pag& .erahan.erahan cen%era$ata *epa%a cal(n+cal(n P#R -.ang $ul&a &n& $ar&lah sa$a+sa$a *&ta $en%engar pula ucapan %an a$anat .a$pa&an cen%era$ata *epa%a cal(n+cal(n P#R -. Se$(ga cal(n+cal(n P#R -. 5ntu* &tu $a"l&s %engan h(r$atn.a*&nan bag& $en%u%u*& peper&*saan ber$ula pa%a har& Selasa bersa$aan 0 1*t(ber -. HUSSIN bag& $e)a*&l& Tuan Pengetua S#K Telu* Che$pe%a*. #a"l&s $era*a$*an ucapan ter&$a *as&h *epa%a tn. !". HJ.ang a*an %&sa$pa&*an (leh Yang %&h(r$at& 'PK Penta%b&ran TN.Sula$*an $esra satu*an "&)a !a%&r&n .e$purna*an upacara pen.1-.a $e$pers&la*an Tuan !a"& !anap& B&n !uss&en untu* $en. #a"l&s %engan segala h(r$atn. MUHAMMAD HANAPI B.nant&. . HJ. 2&"e$put< • *etua t&ng*atan /S • *etua t&ng*atan /T • *etua t&ng*atan /C Beg&tulah ta%& s&$b(l&* pen. HUSSIN atas ucapan %an a$anat . 65CAPAN7 #a"l&s $era*a$*an ucapan ter&$a *as&h *epa%a TN.1.1.ang telah %&sa$pa&*an.1$e$per(leh se$angat %an *e.

a perse$bahan $en%apat tepu*an .ang pal&ng ge$uruh.perse%&an set %an pr(bs l&ghgt&ng s(un% s.ang bertanggung"a)ab $e$perse$bah*an apa . Pasu*an tersebut terbahag& *epa%a . Satu lag& pasu*an a%alah pasu*an %& ha%apan tab&r &a&tu pela*(n-n.ang perlu $e$perse$bah*an *epa%a &bu bapa guru.ang $en.ste$ busana tatar&as %an lat&han bersa$a pengarah.g leb&h $erasa*an *e$an&sann.%an p&ha* se*(lah telah $en.ara*at prestas& %&r& an%a %& $e%an peper&*saan.a .pela*(n.a *a$& bahag&an bela*ang tab&r &n& turut berasa ge$b&ra *erana *&ta satu pasu*an.%an $as.g perlu sebelu$ peper&*saan berlangsung %an an%a se$ua .ang telah %&per*e$as*an (leh pasu*an %& bela*ang tab&r.&a&tu satu pasu*an %& bela*ang tab&r .g a*an $enc(ra**an sa$a a%a perse$bahan &tu ber"a.e%&a*an apa .&ap*an tugas. =. >&*a an%a ber"a. Penutup Pela"ar+pela"ar se*al&an Ibarat %& pentas la*(nan *&ta perlu la*u*ann. 1leh &tu "aga *es&hatan %&r& ber%(a *epa%a Ilah& sela$at ber"uang %an : .a sean%a&n.lah . 'uru.!anap& B&n !uss&en.a %ala$ satu pasu*an.a ataupun t&%a* %an pela*(n-lah . Beg&tulah "uga %engan )arga s$*tc.

Para pela"ar "uga %&$&nta beratur untu* bersala$an %engan guru+guru an%a $(h(nlah restu $ere*a %engan se&*hlas $ung*&n %an $&nta %&halal*an segala &l$u . . Selepas &tu an%a %&$&nta *e$bal& beratur %& %ala$ %e)an &n& $eng&*ut *elas $as&ng+$as&ng. Se*&an ter&$a *as&h. .ang %&&$p&*an. Sala$ Restu Para guru %&$&nta $enga$b&l te$pat.aan . =.ang pernah %&curah*an *epa%a an%a.se$(ga an%a %apat $enggengga$ *e"a.