Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KELAMBU RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN LIMA SEMESTER PERTAMA 2014

Minggu Bidang - Tajuk
MENGGAMBAR 1 2 Sejambak Bu !a Menghasilkan cetakan gambar SEKUNTUM BUNGA

Hasil Pembelajaran
Aras 1: Mengetahui dan mengenal asti alat! bahan dan teknik dalam asas menggambar berdasarkan emerhatian Aras 2: Menghasilkan gambar dengan memani ulasi bahan kering Aras ": Membuat en#ataan tentang hasil ker$a Aras 1: Menggunakan m'ti+ huru+ untuk menghasilkan c'rak Aras 2: Men#usun m'ti+ untuk menghasilkan c'rak berulang Aras ": Menhghasilkan c'rak dengan menggunakan kertas tebal

Objektif
%ada akhir ela$aran murid da at: a& memahami k'nse (etakan b& menghasilkan lukisan menggunakan teknik cetakan c& mengenal asti teknik cetakan dalam kegiatan menggambar d& mengenali asas senireka dan 'lahan serta da at menggunakann#a

Cacatan
Bahan : )arna 'ster dan kertas lukisan Alatan : Berus lukisan ! isau dan tali %edag'gi : TK% ! KBKK

"

MEMBUAT (*RAK REKAAN Pemba"u# Ha$%a& Ha'% Ibu Kegiatan: Menghasilkan c'rak berulang

%ada ahkir ela$aran murid da at: a& Mengetahui kesan tindakbalas dua bahan #ang berbe,a si+at se erti air dan kra#'n& b& c& Menghasilkan c'rak dengan menggunakan teknik resis& d& b& meningkatkan kreati-iti dalam mereka c'rak c& memahami k'nse berulang dalam akti-iti menc'rak

Resis Bahan : Kra#'n! .arna air dan kertas lukisan Alatan : Berus lukisan! s an dan c'nt'h hasilan& %edag'gi : KM/! KBKK

0

MEMBENTUK /AN MEMBUAT B1NAAN T()e ! Se'ku) Ke'#a* Kegiatan: membuat T' eng Serku Kertas dari bahan terbuang

Aras 1: Mengetahui kegunaan bahan kuti an dan 'b$ek alam Aras 2: Menggunakan bahan terbuang untuk di$adikan T' eng Serku Kertas Aras ": Menghasilkan bekas dari bahan terbuang secara kreati+ melalui emerhatian

%ada ahkir ela$aran murid da at: Menghasilkan t' eng serku Menghias t' eng serku secara kreati+ a& menghasilkan 'b$ek dari bahan terbuang secara kreati+ b& mengenali bahan2bahan kuti an #ang b'leh di$adikan hiasan c& me#edari terda at elbagai kegunaan bahan kuti an dari 'b$ek alam %ada ahkir ela$aran murid da at: a& menggunakan bahan kra+tangan untuk menghasilkan 2 Keris b& memahami cara2cara membuat 2 Keris c& menghargai hasil dan ker$a

T' eng Bahan : Kertas bungkus arang! .arna air Alatan : Gunting %edag'gi : KBKK! K'nstrukti-isme

3

KRA4 TRA/1S1*NA5 Ke'%* Kegiatan: & Membentuk keris secara lakaran& b& c& Menghasilkan m'del

Aras 1: Menggunakan bahan gantian untuk membuat kra+ tangan 2 Keris Aras 2: Memahami langkah2langkah sik'm't' membuat 2 Keris Aras ": Men#atakan secara lisan

M'del Bahan : Kad manila! .arna air! 'il astel! gam dan 'listerin Alatan : Gunting dan em't'ng 'listerin %edag'gi : TK%! KBKK! K'ntekstual! %M&

ek Bahan : Kertas . R(*e# a& Mem ertingkatkan kemahiran mereka ci ta& b& Menghasilkan r'set dengan menggunakan bahan2 bahan #ang di ilih& %ada ahkir ela$aran murid da at: a& men#edari kegunaan 'b$ek dalam kehidu an harian b& menghasilkan 'b$ek #ang ber+ungsi dengan elbagai teknik c& mengemali elbagai bahan #ang b'leh diubahsuai men$adi berguna Asembla$ Bahan : Bekas bunga telur! in! kain kasa& Alatan : Gunting %edag'gi : TK%! KBKK Bahan : KRA4 TRA/1S1*NA5 Tajuk .arna dan t'n& b& Menghasilkan g's'kan satu .arna dan dua .ek& %ada ahkir ela$aran murid da at: a& mengenali m'ti+ ge'metri #ang b'leh digunakan untuk %S8 b& memahami teknil guntingan dan tam alan bagi menghasilakn c'rak #ang menarik M'. Temb%ka' Kegiatan : membuat tembikar secara lingkaran dan icitan Aras 1: Murid menggunakan lastisin untuk menghasilkan elbagai bentuk tembikar Aras 2: Menguasai kemahiran sik'm't'r dan memahami langkah2langkah men#ediakan tembikar Aras ": Mereka c'rak dan m'ti+ #ang mudah ada tembikar %ada ahkir ela$aran murid da at: a&memahami cara2cara membuat tembikar b&men#atakan $enis tembikat dan teknik ragamrias c& menghargai kra+tangan tradisi'nal Tanah liat atau lastesin %edag'gi : TK%! KBKK 2 .keris dari ada kad manila 6 MENGGAMBAR Sua*a a $% K(#a Ra+a Kegiatan: a& Memilih .arna #ang berlainan& tentang hasil ker$a Aras 1: Murid da at mengetahui kesan stensilan dalam enghasilan gambar Aras 2: Murid da at menggunakan stensil sebagaialat dalam membuat gambar berdasarkan emerhatian Aras ": Murid da at menghasilkan gambarberdasarkan tema menggunakan alatdan bahan #ang sesuai Aras 1: Menggunakan m'ti+ ge'metri untuk menghasilkan c'rak Aras 2: Mengetahui langkah2langkah untuk menghasilkan kesan c'rak dengan menggunakan guntingan dan tam alan Aras ": Menam al c'rak ada K'tak %ensel dengan kemas dan te at Aras 1: Mengetahui dan mener'ka kegunaan 'b$ek Aras ": Mengindahkan hasil ker$a secara kreati+ dan menarik sendiri dan rakan %ada ahkir ela$aran murid da at: a& menggambar dengan menggunakan elbagai bahan teknik stensilan b& menghasilkan gambar dengan menggunakan teknik stensilan secara kreati+ 5ukisan Bahan : *il astel dan kertas lukisan Alatan : ('nt'h lukisan& %edag'gi : TK%!KBKK 7 MEMBUAT (*RAK REKAAN Ta$uk: K(#ak Pe *e" Kegiatan: 5i atan! guntingan dan tam alan a& Menghias k'tak ensel dengan teknik m'.arna! gam kertas! reben! bunga dan serbuk engilat Alatan : Gunting& %edag'gi : TK%! KBKK 9 MEMBENTUK /AN MEMBUAT B1NAAN Tajuk.

. A"a# Mu/%k 0 Ma'aka*1 a& Menghasilkan alat mu.arna air! kra#'n< lilin Alatan : Berus dan s an& %edag'gi : TK%! KBKK! K'ntekstual! K'nstrukti-isme& 11 MEMBUAT (*RAK REKAAN Tajuk .a dan menarik (etakan Bahan : )arna air! ubi kentang dan kertas lukisan Alatan : %isau dan c'nt'h =asilan %edag'gi : TK%! KBKK& 12 1" 10 MEMBENTUK /AN MEMBUAT B1NAAN Tajuk.al m't'r halus dalam akti-iti mengukir! b& Menghasilkan e. Uk%'a Pe2a !% B%"%k A%' a& Menga.angi bilik air dari ada " .ik mudah& b& Menghias marakas secara kreati+ U-IAN BULANAN 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Aras 1: Mengetahui dan mener'ka kegunaan 'b$ek alam Aras ": Menhindahkan hasil ker$a secara kreati+ dan menarik %ada ahkir ela$aran murid da at: a& mengetahui bagaimana 'b$ek tersebut dihasilkan b& & Menghasilkan alat mu.angi bilik air dari ada sabun& Mengukir Bahan : Sabun buku dan %ensel Aras 1: Mengetahui dan mener'ka kegunaan 'b$ek alam Aras ": Menhindahkan hasil ker$a secara kreati+ dan menarik %ada ahkir ela$aran murid da at: & Menga.al m't'r halus dalam akti-iti mengukir! b& Menghasilkan e. .al dan melatih sik'm't'r menerusi cetakan& c& men#edari elbagai teknik cetakan& b'leh menghasilkan c'rak #ang berbe. C('ak be')u*a# $a be'u"a ! Kegiatan: Membuat c'rak terancang a& Membuat bl'k cetakan& b& Menghasilkan c'rak cetakan #ang menarik& Aras 1: Menggunakan bl'k cetakan& untuk menghasilkan c'rak berulang Aras 2: Mencetak untuk menghasilkan c'rak terancang Aras ": Me#ediakan d'kementasi untuk +'li' sendiri %ada ahkir ela$aran murid da at: a& menghasilkan c'rak ber usat dan berulang melalui cetakan& b& menga.ik mudah& b& Menghias marakas secara kreati+ M'del Bahan : B't'l elastik susu kambing! reben! kacang hi$au& Alatan : Gunting& %edag'gi : KBKK! K'nstrukti-isme %edag'gi : TK%! KBKK! K'nteksual! K'nstrukti-isme dan %M Mengukir Bahan : Sabun buku dan %ensel Alatan : %isau ukir dan ('nt'h ukiran& %edag'gi : TK%! KBKK! %M 13 KRA4 TRA/1S1*NA5 Tajuk.1. A"am Lau#a Kegiatan: a& A&Memahami k'nse resis& b&& Menghasilkan gambar alam lautan Aras 1: Murid da at mengetahui kesan resis& dalam enghasilan gambar Aras 2: Murid da at menggunakan resis& sebagaialat dalam membuat gambar berdasarkan emerhatian Aras ": Murid da at menghasilkan gambarberdasarkan tema menggunakan alatdan bahan #ang sesuai %ada ahkir ela$aran murid da at: Memahami k'nse resis& b& Mengenal dan mengetahui alat dan bahan #ang sesuai untuk membuat batik c& Menghasilkan gambar alam lautan Resis Bahan : Kertas lukisan . MENGGAMBAR Tajuk.

3au Kegiatan: Membuat .au cantik Aras 1: Men#atakan ciri2ciri .au dari segi bentuk Aras 2 : Men#atakan cara membuat rangka ! c'rak Aras ": Men#atakan secara lisan tentang hasil ker$a %ada ahkir ela$aran murid da at: a& mengenal asti cara2cara membuat .arna 5idi benang 17 MENGGAMBAR Tajuk.16 KRA4 TRA/1S1*NA5 Tajuk. Ika Kegiatan: membuat gambar ikan dengan teknik k'la$ Aras 1: Menggunakan bahan kuti an untuk menggambar Aras 2: Menghasilkan c'rak dengan elbagai cara se erti mem't'ng! menggunting! men#usun dan menam al Aras ": Memahami cara menghasilkan gambar secara menga likasikan melalui teknik k'la$ Aras 1: Menggunakan bahan kuti an untuk menggambar Aras 2: Menghasilkan c'rak dengan elbagai cara se erti mem't'ng! menggunting! men#usun dan menam al Aras ": Memahami cara menghasilkan gambar secara menga likasikan melalui teknik k'la$ Aras 1: Menggunakan ta ak tangan sendiri untuk menghasilkan c'rak Aras 2: Menghasilkan kesan c'rak dengan menggunakan ta ak tangan mereka Aras ": Men#ediakan d'kumentasi mudah dalam +'li' Aras 1: Mengetahui dan mener'ka kegunaan bahan kuti an Aras 2: Membentuk dan membuat t' eng Aras ": Menghasilkan bentuk muka dan elbagai angg'ta muka dan bahan secara kreati+ %'ster Bahan : )arna air dan kertas lukisan Alatan : Berus lukisan! alet dan! ensel& %edag'gi : TK%! KBKK 19 MENGGAMBAR Tajuk. Ba$u# Kegiatan : Menghasilkan t' eng 21 22 2" 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 0 . Da$a& Memba2a Mau# a& Mengenal teknik membuat 'ster& b& Memilih bentuk dan sai. huru+ #ang sesuai& c& Menghasilkan ilustrasi dengan rekaletak #ang sesuai berdasarkan mase$ #ang ingin disam aikan& %ada ahkir ela$aran murid da at: a& menghasilkan gambar melalui teknik k'la$ b& men#edari setia 'b$ek mem un#ai c'rak tertentu c& menghias bahan secara 't'ngan dan tam alan untuk menghasilkan c'rak %'ster Bahan : )arna air dan kertas lukisan Alatan : Berus lukisan! alet dan! ensel& %edag'gi : TK%! KBKK 1: MEMBUAT (*RAK REKAAN Tajuk.au c& menghargi kra+ tangan tradisi'nal %ada ahkir ela$aran murid da at: a& menghasilkan gambar melalui teknik k'la$ b& men#edari setia 'b$ek mem un#ai c'rak tertentu c& menghias bahan secara 't'ngan dan tam alan untuk menghasilkan c'rak Bahan Kertas .au b& menghasilkan c'rak hiasan bentuk rekaan . -a'% *a+a Kegiatan : ('rak selang seli %ada ahkir ela$aran murid da at: a&mengetahui baha. MEMBENTUK /AN MEMBUAT B1NAAN Tajuk .a angg'ta badan b'leh menghasilkan elbagai c'rak b& menghasilkan elbagai c'rak dengan angg'ta badan mengikut kreati-iti sendiri c& melahirkan rasa gembira %ada ahkir ela$aran murid da at: a& men#atakan bentuk badut dan ragam riasn#a b& memahami teknik guntingan dan tam alan dalam menghasilkan 'b$ek c& menghargai kra+ 2.

arnan#a Aras 2: Melakar gambar bunga ada kertas Memilih bahan #ang sesuai Aras ": Menghasilkann lukisan menggunakan bahan secara kreati+ Mem amerkan dan men#atakan hasil ker$a Mener'ka bebera a teknik #ang berbe. Ge"a ! Kegiatan: membuat hiasan diri dari bahan terbung =asil %embela$aran Aras 1: Mengenal asti bahan #ang b'leh digunakan untuk membuat hiasan Aras 2: Menguasai kemahiran sik'm't'r halus serta disi lin diri Aras ": Membuat d'k'mentasi mudah untuk ameran Mener'ka bebera a teknik #ang berbe.a dalam membentuk dan membuat binaan Aras 1: Menggunakan bahan gentian untuk menghasilkan kra+ tradisi'nal Aras 2: Menghasilkan kra+ tradisi'nal secara mudah dengan menggunakan bahan asas Menguasai kemahiran sik'm't'r dan tatacara disi lin ker$a Mener'ka bebera a teknik #ang berbe.SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KELAMABU RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN LIMA SEMESTER KEDUA 2014 Minggu 23 Bidang > Ta$uk KRA4 TRA/1S1*NA5 Tajuk. BURUNG Kegiatan: Membuat berbagai2bagai bentuk m'del burung untuk di$adikan %ada akhir ela$aran murid da at: a& mengetahui m'ti+ dan bentuk #ang menarik dalam enghasilan kra+ b& menggunakan bentuk > bentuk m'ti+ untuk 3 .arna dan Gam& Alatan : Gunting berhias dan isau& %edag'gi : TK%! KBKK 29 MEMBUAT (*RAK REKAAN TA-UK.a dalam melukis dan menggambar Aras 1: Membuat emerhatian terhada bunga dari segi bentuk! sai. dan .a dalam membentuk dan membuat binaan Aras 1: Mener'ka kembali m'ti+ dan bentuk mudah dalam enghasilan kra+ *b$ekti+ %ada ahkir ela$aran murid da at: a& memilih bahan #ang sesuai untuk di$adikan hiasan diri b& meningkatkan kreati-iti dalam menghasilkan hiasan diri c& melahirkan rasa gembira (acatan 26 MEMGGAMBAR Tajuk. H%a*a D% $% ! a& Menghasilkan c'rak melalui guntingan& b& Menghasilkan hiasan dinding #ang menarik& 5i atan dan guntingan %ada akhir ela$aran murid da at: a& menghargai bahan terbuang b& mengetahui m'ti+ +l'ra dan +auna c& mem erlihatkan kreati-iti dalam enghasilan kra+ d& membuat dan menghasilkan ker$a #ang baik dengan cermat dan teliti Bahan : Kertas . . A"am 4"('a %ada akhir ela$aran murid da at: a& mengenali 'b$ek #ang dilihat secara ter erinci b& mengetahui dan menggunakan bahan #ang sesuai c& menggunakan elbagai teknik secara kreati+ untuk menghasilkan lukisan & Kegiatan: menggambar secara catan 27 MEMBUAT (*RAK REKAAN TA-UK.

MENGGAMBAR Tajuk.a dalam melukis dan membuat gambar Aras 1: Menggambar dengan menggunakan bahan dan teknik ener'kaan Aras 2: Memilih dan menggunakan alatdan teknik #ang sesuai dalam menghasilkan gambar Aras ": Menghasilkan gambar dengan menggunakan elbagai alat! bahan dan teknik secara kreati+ melalui ener'kaan membuat ern#ataan tentang hasil ker$a ". Pemba"u# Ha$%a& Kegiatan: menghasilkan kertas hadiah menggunakan teknik li atan dan guntingan Mener'ka bebera a teknik #ang berbe.M'bail Membuat ern#ataansecara lisan tentang hasil ker$a membuat m'bail c& meningkatkan kemahiran dalam mengikat m'bail secara seimbang %ada akhir ela$aran murid da at: a& menghargai bahan2bahan terbuang b& mengetahui m'ti+ dan bentuk #ang menarik dalam menghasilkan kra+ c& mem erlihatkan kreati-iti d& menceritakan tentang hasil ker$a 2: KRA4 TRA/1S1*NA5 Tajuk.arna asas serta meng'lahn#a dalam enghasilan c'rak Aras 2: men#usun m'ti+ untuk menhasilkan c'rak Aras ": menghasilkan c'rak dengan menggunakan elbagai bahan dan teknik #ang sesuai secara kreati+ membuat ern#ataan tentang hasil ker$a %ada akhir ela$aran murid da at: a& mengetahui m'ti+ #ang sesuai untuk menhasilkan li atan dan guntinga b& memilih .arna #ang sesuai untuk m'ti+ #ang dihasilkan c& mengubah m'ti+ untuk menghasilkan c'rak #ang menarik d& mem amerkan hasil ker$a 6 .a dalam membuat c'rak dan rekaan Aras 1: Menggunakan m'ti+ 'rganik dan ge'metri untuk menghasilkan c'rak Mengenali .arna! kulit kerang! kulit si ut! gam simen dan gam kertas! kertas lukisan ?telah dilakar@ Alatan : Gunting! isau b'leh laras %edag'gi : TK%! KBKK "1 MEMBUAT (*RAK REKAAN Tajuk. Pema $a !a $% #e)% k("am %ada akhir ela$aran murid da at: a& membuat lakaran berdasarkan emerhatian b& menggunakan bahan #ang sesuai dalam menghasilkan lukisan c& mengeluarkan kreati-iti d& menceritakan mengenai hasil ker$a K'la$ Bahan : Kertas . A +ama Ke"a'a% Kegiatan: Seni an#aman %eningkatan emahaman tentang bebera a m'ti+ dan tatacara serta disi lin ker$a Aras 1: Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kra+ tradisi'nal melelui ener'kaan Memahami m'ti+ +l'ra dan +auna Aras 2: Menghasilkan kra+ tradisi'nal secara mudah dengan menggunakan bahan asas Menguasai kemahiran sik'm't'r Mener'ka bebera a teknik #ang berbe.

an %eningkatan emahaman tentang bebera a m'ti+ dan tatacara serta disi lin ker$a Aras 1: Mengetahui bahan gentian untuk membuat kra+ melalui ener'kaan Memahami m'ti+ #an+ sesuai dalam enghasilan .a#ang kulit& %ada akhir ela$aran murid da at: a& men#atakan ciri +i.arna! gam Sugar a er< kertas lukisan Alatan : Gunting! ensel dan %embaris& %edag'gi : TK%! KBKK! K'ntekstual! K'nstrukti-isme "6 KRA4 TRA/1S1*NA5 Tajuk.a#ang kulit& Mener'ka bebera a teknik #ang berbe.atak hai.a dalam membentuk dan membuat binaan Aras 1: Mengetahui cirri2ciri ru a bentuk hai. .an b& mengecam elbagai $enis hai.arna& %edag'gi : TK%! KBKK! %M K'ntekstual dan K'nstruktisme B'neka Bahan : Kad manila! .an #ang ernah dilihat b& melakar ru a hai. S% !a "au# a& Memahami k'nse 'rigami dan da at menggunakan teknik li atan untuk menghasilkan m'del& b& Mengenal dan mengetahui alat dan bahan #ang di erlukan untuk menghasilkan m'del singa laut& Mener'ka bebera a teknik #ang berbe.aan ru a bentuk .an %ada akhir ela$aran murid da at: a& men#atakan < menggambarkan bentuk hai.au 7 .au dan ciri2cirin#a b& beker$a dengan teliti dalam enghasilan kra+ c& menghasilkan kra+ berdasarkan kreati-iti d& latar belakang . 3au Bu"a Kegiatan: Menghasilkan kra+ tradisi'nal .an Aras 2: Membuat ru a bentuk hai. .an Aras ": Menghasilkan binaan dan menghias menggunakan bahan dan teknik kreati+ Melak'nkan .au Aras 2: Menguasai kemahiran m't'r halus dan ketelitian ker$a Aras ": Mener'ka m'ti+! bentuk! dan c'rak #ang mudah dalam enghasilan kra+ N#an#ian lagu "3 KRA4 TRA/1S1*NA5 Tajuk.ikal hai.an & Mem ertingkatkan kemahiran mereka ci ta secara kreati+& b& Menghasilkan b'neka .an Aras 2: membe. 3a+a ! Ku"%# a& Mem ertingkatkan kemahiran mereka ci ta secara kreati+& b& Menghasilkan b'neka .au menggunakan kreati-iti sendiri %eningkatan emahaman tentang bebera a m'ti+ dan tatacara serta disi lin ker$a Aras 1: Mengetahui erbe. ."2 U-IAN BULANAN 2 MEMBENTUK /AN MEMBUAT B1NAAN Tajuk.au bulan %ada akhir ela$aran murid da at: a& Mengenal asti ru a bentuk .akan elbagai ru a bentuk hai.arna Alatan : %ensel .an mengikut ru a bentuk tertentu c& menghias ru a bentuk hai.a dalam membentuk dan membuat binaan Aras 1: Mengetahui ru a bentuk hai. Ke"a'a% Tam)uk Ma !!%* c& Mengenali dan menamakan $enis2$enis kelarai& d& Menghasilkan kelarai Tam uk Manggis %ada akhir ela$aran murid da at: Men#atakan bahan #ang di erlukan untuk menghasilkan .arna dan buluh #ang diraut Alatan : Radi'! ita lagu! gunting dan gam %edag'gi : TK%! KBKK "" "0 MEMBENTUK /AN MEMBUAT B1NAAN Tajuk.au b& mengetahui m'ti+ #ang bersesuaian c& mengenal asti elbagai $enis ru a bentuk An#aman Bahan : Kertas .au Aras 2: Melakar ru a bentuk .an dengan kreati+ d& menam ilkan idea berdasarkan bahan dengan simulasi lak'nan *rigami Bahan : Kertas A0 elbagai .

Beba* Kegiatan: Menggunakan Teknik (a an %ada akhir ela$aran murid da at: a& menghasilkan kesan c'rak dengan elbagai c'rak bebas b& bercerita tentang hasil #ang dibuat 01 MEMBENTUK /AN MEMBUAT B1NAAN Tajuk.arna #ang sesuai untuk mengeca ikan& c& Menghasilkan ca an #ang berbentuk ikan dari ada 'listerin& Mener'ka bebera a teknik #ang berbe. .a dalam enghasilan Aras ": Menghasilkan binaan dan menghias menggunakan elbagai bahan %eningkatan emahaman tentang bebera a m'ti+ dan tatacara serta disi lin ker$a Aras 1: %ada akhir ela$aran murid da at: a& mengetahui ciri c'rak #ang hendak dibuat b& mengetahui elbagai .arna2. Ke"a'a% Bu !a %ada akhir ela$aran murid da at: a& mengetahui teknik mudah An#aman Bahan : Kertas .arna #ang sesuai dan menarik dalam menghasilkan gambar c& menghasilkan gambar menggunakan kemahiran dan bahan #ang sesuai mengikut kreati-iti sendiri (a an Bahan : )arna 'ster dan kertas lukisan& Alatan : %isau dan 'listerin& %edag'gi : TK%! KBKK "9 ": MEMBUAT (*RAK REKAAN Tajuk."7 MENGGAMBAR Tajuk Seek(' Ika a& Mengenal ru a bentuk 'listerin #ang telah di 't'ng& b& Memilih . MEMBUAT (*RAK REKAAN Tajuk.arna asas terda at di ersekitaran c& membentuk elbagai m'ti+ untuk menghasilkan c'rak 5ukisan Bahan A %ensel .Ke'( !*a ! a& Meningkatkan kemahiran mereka ci ta & b& Menghasilkan ker'ngsang & =iasan diri& Bahan A Tem urung! labuci<manik! gam&& Alatan A Gerga$i kecil! kertas %ada akhir ela$aran murid da at: a& menghargai bahan t.a dalam melukis dan menggambar Aras 1: Mengenal asti kehidu an #ang terda at di dasar laut Aras 2:memilih .a dalam membuat c'rak dan rekaan Aras 1: Menghasilkan kesan c'rak dengan menggunakan elbagai bahan Membuat ern#ataan tentang hasil ker$a Mener'ka bebera a teknik #ang berbe.a dalam membuat c'rak dan rekaan Aras 1: Mengenali ru a bentuk c'rak Mengenali .a dalam membuat dan membentuk binaan Aras 1: Memgetahui dan mener'ka kegunaan bahan kuti an dan 'b$ek alam Aras 2: Membentuk dan membuat binaan denganmenggunakan bahan dan teknik #ang berbe. Ka$ u5a)a Ha'% Ra+a a& Memahami kesesuaian c'rak $idar untuk hiasan& (UT1 %ERTENGA=AN %ENGGA5 2 Mener'ka bebera a teknik #ang berbe.erbuang b& mengenal asti elbagai teknikuntuk menghasilkan binaan c& men#edari kegunaan elbagai bahan dan teknik dalam menghasil dan menghias binaan d& mem ersembahkan hasil ker$a =iasan diri& Bahan A Tem urung! labuci<manik! gam&& Alatan A Gerga$i kecil! kertas 02 KRA4 TRA/1S1*NA5 Tajuk.arna! gam Sugar a er< kertas lukisan Alatan : Gunting! ensel dan 9 .arna #ang sesuai dalam enghasilan gambar Menghasilkan gambar dengan bahan dan teknik kreati+ Menceritakan tentang hasil ker$a %ada akhir ela$aran murid da at: a& mengetahui keunikan kehidu an laut b& mengetahui emilihan .arna2.arna! 'il astel!kertas lukisan<kad manila Alatan A Gunting& %edag'gi : TK%! KBKK! %M 0.arna asas #ang sesuai serta meng'lahn#a Aras 2: Men#usun m'ti+ untuk menghasilkan c'rak Mener'ka bebera a teknik #ang berbe.

arna! allet& %edag'gi : TK%! KBKK& 03 Tajuk.arna #ang terda at di ersekitanran e& memcerikan ke ada rakan tentang buah2buahan tem atan (atan Bahan : )arna air! kertas lukisan& Alatan : Berus . 'a #a% "e&e' Kegiatan: Menghasilkan hiasan diri dari bahan kuti an %eningkatan emahaman tentang bebera a m'ti+ dan tatacara serta disi lin ker$a Aras 1: Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kra+ melalui ener'kaan Aras 2: Menghasilkan kra+ secara mudah dengan menggunakan bahan asas Menguasai kemahiran m't'r halus dan disi lin Aras ": Mener'ka m'ti+m bentuk c'rak mudah dalam enghasilan Membuat ern#ataan lisan tentang hasil ker$a %ada akhir ela$aran murid da at: a& men#edari kegunaan elbagai bahan terbuang untuk di$adikan hiasan b& mengetahui teknik mudah untuk menghasilkan kra+ c& melakukan ker$a +engan baik dan menarik d& menghasilkan kra+ dengan menggunakan bahan terbuang e& mem eragakan hasil sendiri 00 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MENGGAMBAR Mener'ka bebera a teknik #ang berbe.arna #ang sesuai& c& Menghasilkan catan gambar& : .$u'%a a& Mengenali dan menamakan $enis2$enis kelarai& b& Menghasilkan kelarai Bunga /urian& Menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kra+ melalui ener'kaan Aras 2: Menghasilkan kra+ secara mudah dengan menggunakan bahan asas Menguasai kemahiran m't'r halus dan disi lin Aras ": Mener'ka m'ti+m bentuk c'rak mudah dalam enghasilan Membuat ern#ataan lisan tentang hasil ker$a untuk menghasilkan kra+ b& melakukan ker$a +engan baik dan menarikc c& menghasilkan kra+ dengan menggunakan bahan d& mem eragakan hasil sendiri %embaris& %edag'gi : TK%! KBKK! K'ntekstual! K'nstrukti-isme 0" KRA4 TRA/1S1*NA5 Tajuk.bua&a Tem)a#a Kegiatan: menghasilkan lukisan buah2buahan tem atan & Mengenal catan dengan teknik basah atas basah& b& Memilih .arna dan cam uran .a dalam melukis dan menggambar Aras 1: Menggambarkan dengan menggunakan elbagai bahan dan teknik melalui ener'kaan Aras 2: Memilih dan menggunakan alat dan teknik #ang sesuai dal enghasilan gambar Aras ": Menghasilkan gambar dengan menggunakan elbagai alat dan teknik secara kreati+ Membuat ern#ataan tentang hasil ker$a sendiri %ada akhir ela$aran murid da at: a& mengetahui elbagai alat untuk membuat gambar b& menggunakan bahan #ang sesuai untuk menghasilkan bahan c& mengetahui ciri2ciri buah2 buahan tem atan dari segi sai. dan bentuk d& mengetahui . Bua&.

au bulan dan ragam hiasn#a& 2& Memahami teknik li atan dan guntingan da at menghasilkan c'rak #ang simetri& "& Menghargai kra+ tradisi'nal& %ada akhir ela$aran murid da at: 1& meningkatkan kemahiran membina . B( eka ke*a+a !a ku Kegiatan: Menghasilkan b'neka secara teknik tam alan Aras 1 1& Menghasilkan arca menggunakan elbagai alat! bahan dan teknik #ang in'-ati+ dengan memberi enekanan ke ada rinsi imbangan 2& Mengetahui ke. .06 Me !e a" K'a6 T'a$%*%( a" Tajuk.arna& Aras " 1& Men#usun dan menam al hasil c'rak ke atas ermukaan ru a .u$udan binaan #ang ber+ungsi di ersekitaran Aras 2 1& Membuat lakaran reka bentuk binaan #ang ber+ungsi berban tukan c'm uter& Aras "& 1& Membentuk dan membuat binaan #ang k'm leks dan ber+ungsi dengan menggunakn elbagai bahan! teknik ! struktur dan hiasan CUTI AKHIR TAHUN 2014 DISEDIA A! O"EH# !O$A%AH BI!TI AHMAD MA$ EH %ada akhir embela$aran murid da at : 1& Men#atakan bentuk . Ra!am H%a* 3au Bulan ?alat ermainan .atak tertentu dalam membuat b'neka secara kreati+ 2& Memu uk semangat ker$asama dalam kum ulan "& /a at mengaitkan akti-iti seni b'neka dengan mata ela$aran lain& 1.au bulan& Aras 2 1& Meli at! meneka dan menggunting kertas .au bulan& Aras 1 1& Melihat dan memerhati bentuk .au bulan& 07 Bidang: Membentuk dan membuat binaan Tajuk.atak2.