Anda di halaman 1dari 35

4571/1

Nama :………………………………………..

Kelas: ……………….

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 SMK SLIM, SLIM RIVER

PENGETAHUAN SAINS SUKAN TINGKATAN 4 Kertas 1 Satu Jam Lima Belas Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. !.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan Jawa se !a soalan. "ia#$tia# soalan dii%uti dengan em#at #ili&an 'awa#an (ang er&uru) *+ B+ , dan -. Bagi tia#$ tia# soalan+ #ili& satu 'awa#an sa&a'a. "anda%an semua 'awa#an anda #ada %ertas 'awa#an o 'e%ti) (ang disedia%an.

Kertas soalan ini mengandungi 11 &alaman er.eta%

1

4571/1

A"a#an$ Bagi soalan 1 hingga 30, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul bagi tiap-tiap soalan. 1. Jelas%an de)inisi te#at Sains Su%an *. B. ,. -. Satu %a'ian (ang sistemati% (ang mem a it%an sains dalam su%an meli at%an #eru atan )isiotera#i+ #ema%anan+ io%imia+ anatomi+)isiologi #si%ologi sosio dan io%emami% Ka'ian men(eluru& (ang merang%umi as#e% sains dalam su%an Bidang #enga'aran (ang meli at%an su%an se#erti #si%ologi+ )isiologi+ io%imia dan anatomi. Satu .a ang ilmu %esu%anan (ang erasas%an sains dalam )isiologi dan anatomi.

2. *#a%a& %e#entingan mematu&i #eraturan dan undang$undang dalam su%an %e#ada seseorang atlet *. B. ,. -. *tlet a%an sentiasa di&ormati Men'adi #anduan %e#ada atlet untu% memuda&%an #er'alanan #erlawanan Men'adi%an seseorang atlet itu le i& erdisi#lin dan ereti%a Mewu'ud%an suasana &armoni dalam #erlawanan

!. Se'ara& #er%em angan Sains Su%an ermula dengan... *. B. ,. -. /enu u&an Se%ola& Su%an Mala(sia #ada ta&ung 1071 (ang ertu'uan untu% men.ung%il a%at$ a%at atlet di #ering%at se%ola& lagi Mata #el'aran /endidi%an Jasmani di#er%enal%an di semua #ering%at se%ola& Ma'lis Su%an Se%ola&$Se%ola& Mala(sia ditu u&%an #ada ta&un 1023 untu% mengan'ur dan mela%sana%an #rogram #em angunansu%an se%ola&$se%ola& di Mala(sia. 4nstitusi /enga'ian *wam mula mem#er%enal%an #rogram$#rogram dalam idang Sains Su%an

4. Mana%a& antara eri%ut meru#a%an )ungsi #engurusan su%an. *. B. ,. -. Meran.ang+ mengelola+ mengara&+ menggu al Meran.ang+ men(edia a'et+ mengawal+ mengelola+ men(edia%an 'adual #ertandingan. Meran.ang+ menggu al 'adual #ertandingan+ mengurus lati&an Meran.ang+ Mengawal+ men(edia a'et+ men(edia 'adual #ertandingan

5. Ke'o&anan Bola "am#ar -aera& "emerlo& tela& disertai ole& 3 #asu%an. Bera#a%a& 'umla& #erlawanan (ang a%an erlangsung *. B. ,. -. 21 24 22 23

2

4571/1 2. /ili& #adanan (ang etul. * B , Keagresi)an Kasar/ Ketara Kesan *tri usi Keagresi)an 4nstrumental Bertu'uan men.edera%an indi5idu lain dengan niat untu% meli&at indi5idu terse ut menderitan %esa%itan Kesan (ang dialami olet atlit a%i at dari#ada )a%tor dalaman Bermain mengi%ut #eraturan dengan #enggunaan da(a )i6i%al serta #eralatan dalam #ermainan Bertu'uan men.edera%an indi5idu lain dengan niat untu% menda#at%an gan'aran tertentu

- *serti)

7. Kema&iran mengawal %e im angan adala& *. B. ,. -. tera#i #erna)asan+ tera#i su%an+ 5isualisasi+ #emusatan tera#i #erna)asan+ #emusatan+ rela%sasi+ 5isualisasi #emusatan+rela%sisasi+ tera#i su%an+ #emusatan #emusatan+ tera#i #erna)asan+ 5isualisasi+ rela%sisasi

7a%tor /si%o$7isiologi%al $ "inda%an seorang #enin'u (ang agresi) a#a ila merasa%an #i&a% lawan untu% men.edera%ann(a. 7a%tor Semasa 8 Sora%an #enonton /ertandingan Badminton (ang mem#engaru&i suasana dan %eagresi)an #emain
3. /en(ataan di atas meru'u% %e#ada *. B. ,. -. Strategi men'atu&%an #i&a% lawan 7a%tor atri usi 7a%tor (ang mem#engaru&i %eagresi)an 7a%tor Ke im angan

0. /ili& susunan aras organisasi stru.tural manusia (ang etul. *. B. ,. -. *ras sel 8 *ras mole%ul 8 *ras tisu 8 *ras organ 8 *ras sistem *ras tisu 8 *ras sel 8 *ras mole%ul 8 *ras organ 8 *ras sistem *ras sel 8 *ras mole%ul 8 *ras tisu 8 *ras organ 8 *ras sistem *ras mole%ul 8 *ras sel 8 *ras tisu 8 *ras organ 8 *ras sistem

!

/e%toralis -eltoid "rise# Bise# 1!.umerus 12. iii. Mem entu% rang%a tu u& Men(o%ong erat adan Melindungi organ dalaman "em#at #enstoran mineral i+ ii dan iii sa&a'a i+ iii dan i5 sa&a'a i+ ii dan i5 sa&a'a i+ ii+ iii dan i5 11. *ntara eri%ut (ang mana%a& )ungsi sistem rang%a 9 i. -. i5. :adius "i ia S%a#ula . *ntara eri%ut (ang mana%a& u%an tulang #an'ang 9 *. . .. B. -. -.4571/1 11. *ntara #ergera%an$#ergera%an eri%ut mana%a& (ang meli at%an #engun. .. Menai%i tangga Lenti% ela%ang Lati&an mengguna%an mesin <multi$g(m= Menola% dinding dengan si%u eng%o% Rajah 1 4 .u#an isotoni% 9 *. B. *. B. ii.. -. B. *#a%a& otot antagonis (ang terli at semasa mela%u%an )le%si tangan 9 *.. .

. *#a%a& otot (ang mem#un(ai entu% sel (ang tunggal+ sangat #an'ang dan er'alur9 *. B. *. *#a%a& (ang dima%sud%an dengan %e.. "erda#at e era#a 'enis sendi (ang di%ategori%an se agai sendi sino5ial.in >tot rang%a >tot %ardia% >tot )i er Ke#erluan >%sigen "ida% #erlu "ida% #erlu /erlu Jadual /eng&asilan *"/ Sedi%it Sedi%it Ban(a% Jang%a masa 11 saat ? Le i& ! minit Sistem *naero i% *la%ti% *naero i% La%ti% *ero i% 17. Ke. -.ergasan )i6i%al. B. Ke.emasan.ergasan %eseluru&an (ang merang%umi %om#onen$ %om#onen mental+ sosial+ emosi+ )i6i%al dan ro&ani.. B.4571/1 14. Sendi si%u dan lutut Sendi antara radius dan ulna Sendi antara meta%ar#al )alang Sendi antara %ar#al dan tarsal 15.ergasan (ang meli at%an %eu#a(aan indi5idu untu% erinter%si dengan orang lain agi mewu'd%an #er&u ungan (ang ai% agi mening%at%an %ualiti &idu# semua #i&a%.artilagenous Sendi 5erte ra 12.a aran dalam %er'a &arian dan men#un(ai le i&an tenaga untu% %e.. . 11 saat &ingga 1 minit 1 minit &ingga 2 minit 1 minit &ingga ! minit 2 minit &ingga ! minit 13. N(ata%an a&agian tulang (ang er%aitan dengan ra'a& 1.ara er%esan untu% meng&ada#i ..ara o#timal. >tot li. /ada sendi ini tulang$tulang disam ung dengan %artile' atau dii%at ole& ligamen. .ergasan (ang meli at%an %eu#a(aan indi5idu untu% er)ungsi se. B. Ke. *#a%a& ?9 *.ergasan (ang meli at%an %eu#a(aan indi5idu untu% er)i%ir dan mengguna%an ma%lumat untu% mening%at%an %ualitit &idu# se&arian dan er)ungsi se. . Sendi )i rous Sendi sino5ial Sendi . B. -. -. . -. Jenis sendi ini &an(a mem enar%an #ergera%an (ang ter&ad. . 5 . *. Ke. *. -.

Ke%era#an lati&an (ang dila%u%an se#erti dua sesi se&ari atau lima sesi seminggu. -. *tlet tida% mematu&i #rinsi# %e%&ususan. Berdasar%an %esi&atan Kela'uan 7le%si iliti Ketang%asan -a(a ta&an otot Berdasar%an la%uan motor Ketang%asan Masa rea%si Kela'uan Ke%uatan otot 21. B. * B . /restasi )i6i%al (ang menurun 'i%a tida% dila%u%an le i& dari#ada 72 'am. . -e)inisi (ang te#at tentang )re%uensi lati&an dalam #rinsi# lati&an e anan adala& se#erti eri%ut.ergasan atlet masi& di ta&a# lama. 2!. B. .4571/1 10.. -. . Ken(ataan di atas adala& dima%sud%an dengan #rinsi# lati&an )i6i%al eri%ut. Mana%a& di antara %om#onen erdasar%an %esi&atan. Kualiti %er'a (ang di%ena%an se#erti %ela'uan larian atau ulangan ma%sima. .. B. -. Lati&an )i6i%al (ang di'alan%an #erlula& %&usus %e#ada %e&enda% indi5udu atau sesuatu su%an (ang di. /rinsi# #er e6aan indi5idu /rinsi# %e%&ususan /rinsi# %e ole& ali%an /rinsi# %e#el agaian indi5idu 22.ergaan )i6i%al 21.. *tlet tida% mematu&i #rinsi# #er e6aan indi5idu *tlet tida% mematu&i #rinsi# %e#el agaian lati&an 2 . 7le%si iliti Kela'uan Ketang%asan Masa rea%si eri%ut (ang di%ait%an dengan %om#onen %e. /adanan eri%ut adala& enar tentang %om#onen %e. *. @alau agaimana#un ta&a# %e. *.. Kom#onen$ %om#onen )i6i%al atau sistem tenaga adala& er e6a antara satu su%an dengan su%an (ang lain. *. Menga#a%a& &al (ang sedemi%ian erla%u dalam #asu%an terse ut. *. B.e uri. Masa (ang diam il agi men'alan%an sesuatu lati&an se#erti satu 'am sesesi. *tlet$ atlet ola&raga MSSM tela& men'alani lati&an (ang sama dari awal sesi lati&an se&ingga a%&ir sesi lati&an selama seminggu.ergasan )i6i%al.

ergasan %ardiores#iratori Mening%at%an da(a ta&an otot Mening%at%an %etang%asan dan %ela'uan Mening%at%an da(a ta&an %ardio5as%ular 27. *#a%a& o 'e%ti) utama %aeda& lati&an 'ara% 'au& #erla&an *. B.. Kela'uan Ketang%asan Koordinasi 7le%si iliti i+ii dan iii i+ii dan i5 i+iii dan i5 i+ii+iii dan i5 !kti"iti ini dijalankan se#ara berulang-ulang dala$ $asa yang singkat dan terdapat $asa rehat antara setiap ulangan. B.ergasan )i6i%al erdasr%an la%uan motor adala& se#erti eri%ut. i5. -. B.4571/1 -. /ertam a&an %e%uatan dan sai6 'antung /ertam a&an %adar isi#adu 'antung /ertam a&an 'umla& #engaliran dara& %e otot /ening%atan %adar den(utan 'antung 7 . . Kom#onen %e. /ern(ataan di atas adala& meru'u% %e#ada %aeda& lati&an *. iii.. .. . -.uali *. -. 7artle% Jara% 'au& #erla&an Jeda 'ara% 'au& Lati&an litar 22. B. 25. . *tlet tida% mematu&i #rinsi# %e ole& ali%an 24. Beri%ut adala& %esan lati&an aero i% %e#ada sistem %ardio5as%ular %e. Mem ina %e. *. i. -.. ii.

Lati&an 4sometri% Lati&an 4sotoni% Lati&an 4so%ineti% Lati&an Be anan 20.. Ke%urangan &ormon testiteron Ke%urangan &ormon androgen #ro#esteron Ke%urangan se atian organi% %om#le%s 3 . . B (ang tela& diam il ole& atlet terse ut9 *.2540 %ilo%alori 2!04 %ilo%alori 1. *.. Kira%an 'umla& %alori A . Seorang atlet ang%at erat tela& mengam il satu &idangan ma%anan (ang terdiri dari#ada 14g lema%+ 3g #rotien+ dan 13g %ar o&idrat.4571/1 Rajah 3 23. -.2!04 %ilo%alori !1. 254. B. -. -. B. . Ke%urangan densiti mineral tulang. .0 %ilo%alori 1. B. Berdasar%an ra'a& !+ n(ata%an 'enis lati&an (ang dila%u%an ole& atlet terse ut.. *#a%a& (ang a%an erla%u 'i%a seorang atlet wanita itu mengalami %itaran &aid (ang tida% normal dan &ormon re#rodu%ti) (ang %urang9 *.

"erda#at dua 'enis la%uan motor dalam sistem iologi manusia+ sala& satun(a adala& la%uan motor in5oluntori (ang men'urus %e#ada *. -. 7le%si sendi si%u C%tensi le&er C%tensi sendi lutut * du%si %a%i i+ii dan iii i+ ii dan i5 i+ iii dan i5 ii+ iii dan i5 !5. Kema&iran ersiri !!. B.. B. ii. B. *s#e% %eu#a(aan u%an lo%omotor *s#e% %eu#a(aan motor *s#e% %eu#a(aan lo%omotor *s#e% %awalan #ostur !2. iii. %ema&iran &antran ola se#a% %ema&iran &antaran ola 'aring %ema&iran #u%ulan adminton %ema&iran meng&antar ola &o%i %ema&iran &antaran ola %eran'ang %ema&iran &antaran ola aling %ema&iran #u%ulan tennis %ema&iran meng&antar ola se#a% 0 . .a#aian motor erdasar%an ra'a& 49 *.a#aian motor er)o%us %e#ada #er%em angan (ang erla%u sele#as dua ta&un %ela&iran.. *ntara (ang eri%ut (ang mana%a& menun'u%%an #eminda&an #em ela'aran #ositi) *. *.. *#a%a& as#e% ta&a# #en. . *#a%a& %ema&iran (ang a%an mem#engaru&i atlet su%an adminton dan #era&u la(ar9 *. B. i5.in dan %ardia% La%uan motor (ang ter&asil adala& dalam %awalan /ela%u tela& meng&asil%an la%uan (ang di#engaru&i ole& intera%si #ela%u dengan #erse%itaran Semua la%uan motor (ang di&asil%an se. -. . *ntara #ergera%an eri%ut (ang mana%a& meli at%an sistem tuas %er'a %elas %etiga9 i. Kema&iran erterusan -. Kema&iran luar %awal . . "a&a# #en. -. -.4571/1 Mengguling Merang%a% Rajah % -iri tan#a so%ongan !1. Kema&iran ter%awal B.ara luar %awalan !4... La%uan motor (ang ter&asil dari#ada #ergera%an otot li.

iri leng%u% dalam #roses #em ela'aran dalam ra'a& 59 *. -i antara eri%ut+ mana%a& (ang da#at menerang%an tentang .. .. -. B.iri$. /restasi (ang tida% seim ang di se#an'ang #roses #em ela'aran -. -alam mem#ela'ari %ema&iran mengele. "iada terda#at #ening%atan dalam #restasi di awal dan a%&ir #roses #em ela'aran .e% ola &o%i %eti%a ergera%+ a#a%a& as#e% %eu#a(aan motor (ang di#erlu%an ole& #emain &o%i9 *. Kete#atan %awalan Koordinasi #el agai anggota Ketang%asan manual Kela'uan #ergera%an tangan 11 . /ening%atan #restasi (ang seim ang se#an'ang #roses #em ela'aran Rajah & !7.4571/1 Rajah & !2. /ening%atan #restasi (ang tinggi di awal #roses dan er%urangan di #eng&u'ungn(a B.

*S:4 B ..ur Su%an lun. B.* KP Sa%ns S!'an GK Ke an!s%aan 11 .4MB ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )K*:". -. *.*MH*.ara eri%ut (ang mana%a& meru#a%an %ema&iran motor (ang erasas%an %ema&iran ter%awal *.*S. Nama%an 'enis #ergera%an dalam ra'a& 2. Su%an #a#an lun.ur sal'i Su%an ter'un D%se&%a'an ole# &%se a' ole# &%sa#'an ole#.4571/1 !3.ur ais Su%an lun. B. . Kema&iran ter%awal iala& %ema&iran (ang di&asil%an dalam #erse%itaran (ang sta il dan tinda%an ditentu%an ole& #ela%u. .. -. B. . Sir%umdu%si /ronasi Su#inasi * du%si 41.EDCSF */L D>G4N-*S*ME * (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )@*N H*4">N B" @*N . (((((((((((((((((((( A. /ergera%an (ang meli at%an #ergera%an sesaran menega% dan mendatar #ada ara& dan %ela'uan (ang sama9 *. -. Badminton Ber%a(a% "enis Dol) Rajah ' !0.. *ntara a.

e+..% sos%o &an /%o'e a %' Ka'ian men(eluru& (ang merang%umi as#e% sains dalam su%an Bidang #enga'aran (ang meli at%an su%an se#erti #si%ologi+ )isiologi+ io%imia dan anatomi. /%o'% %a. tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A. Sa+! 'a. a. Satu .a&%'an seseo"an. . 1. *#a%a& %e#entingan mematu&i #eraturan dan undang$undang dalam su%an %e#ada seseorang atlet J.!nans!'an se'ola#3se'ola# &% Mala-s%a( 4nstitusi /enga'ian *wam mula mem#er%enal%an #rogram$#rogram dalam idang Sains Su%an 4. 2( d.ung%il a%at$ a%at atlet di #ering%at se%ola& lagi Mata #el'aran /endidi%an Jasmani di#er%enal%an di semua #ering%at se%ola& Ma.an.4571/1 A"a#an$ Bagi soalan 1 hingga 30.ang+ Mengawal+ men(edia a'et+ men(edia 'adual #ertandingan 5. Pilih satu jawapan yang betul bagi tiap-tiap soalan. Se'ara& #er%em angan Sains Su%an ermula dengan.. en-e&%a'an . Meran..l%s S!'an Se'ola#3Se'ola# Mala-s%a &%+!/!#'an 0a&a +a#!n 1456 !n+!' en. en. 4. 21 24 12 .elola. d. a+le+ %+! le/%# /e"&%s%0l%n &an /e"e+%'a Mewu'ud%an suasana &armoni dalam #erlawanan !. /( .!" &an ela'sana'an 0"o.an( Meran. Jelas%an de)inisi te#at Sains Su%an E( 7. D. Ke'o&anan Bola "am#ar -aera& "emerlo& tela& disertai ole& 3 #asu%an. 2.. .a ang ilmu %esu%anan (ang erasas%an sains dalam )isiologi dan anatomi. en-e&%a /a. en. . a.ang+ menggu al 'adual #ertandingan+ mengurus lati&an Meran.. Mana%a& antara eri%ut meru#a%an )ungsi #engurusan su%an.ang+ mengelola+ mengara&+ menggu al Me"an2an. Bera#a%a& 'umla& #erlawanan (ang a%an erlangsung a. e /a/%+'an sa%ns &ala s!'an el%/a+'an 0e"!/a+an 1%s%o+e"a0%. *tlet a%an sentiasa di&ormati Men'adi #anduan %e#ada atlet untu% memuda&%an #er'alanan #erlawanan Men.% 0s%'olo. L( M.1%s%olo. ana+o %. B. /enu u&an Se%ola& Su%an Mala(sia #ada ta&ung 1071 (ang ertu'uan untu% men. C dan D."a 0e /an.a&!al 0e"+an&%n. K. s%s+e a+%' -an.a7al.%an -an. 0e a'anan.

7a%tor Semasa 8 Sora%an #enonton /ertandingan Badminton (ang mem#engaru&i suasana dan %eagresi)an #emain 3.. Kea. 26 2. A"as +%s! .edera%ann(a.edera%an indi5idu lain dengan niat untu% menda#at%an gan'aran tertentu . /en(ataan di atas meru'u% %e#ada C.an . Strategi men'atu&%an #i&a% lawan 7a%tor atri usi :a'+o" -an. A"as o". d. /( . Kema&iran mengawal %e im angan adala& a. B. A"as sel .an n%a+ !n+!' el%#a+ %n&%9%&! +e"se/!+ en&e"%+an 'esa'%+an Kesan (ang dialami olet atlit a%i at dari#ada )a%tor dalaman Bermain mengi%ut #eraturan dengan #enggunaan da(a )i6i%al serta #eralatan dalam #ermainan Bertu'uan men. "ela'sas%. 22 d. /ili& #adanan (ang etul. e 0en. G( ."es%1an Kasa"8 Ke+a"a Kesan *tri usi Keagresi)an 4nstrumental Be"+!.a"!#% 'ea. D."es%1an 7a%tor Ke im angan 0.. 0e !sa+an.!an en2e&e"a'an %n&%9%&! la%n &en. A"as s%s+e 1! .4571/1 . 9%s!al%sas% #emusatan+rela%sisasi+ tera#i su%an+ #emusatan #emusatan+ tera#i #erna)asan+ 5isualisasi+ rela%sisasi 7a%tor /si%o$7isiologi%al $ "inda%an seorang #enin'u (ang agresi) a#a ila merasa%an #i&a% lawan untu% men. *. *ras sel 8 *ras mole%ul 8 *ras tisu 8 *ras organ 8 *ras sistem *ras tisu 8 *ras sel 8 *ras mole%ul 8 *ras organ 8 *ras sistem *ras sel 8 *ras mole%ul 8 *ras tisu 8 *ras organ 8 *ras sistem A"as ole'!l .. /ili& susunan aras organisasi stru. 7. tera#i #erna)asan+ tera#i su%an+ 5isualisasi+ #emusatan +e"a0% 0e"na1asan. . A B .*serti) 7..tural manusia (ang etul.

<( -. iii. %%. C. /e%toralis -eltoid T"%se0 Bise# 1!. B. <( -. -. ii. B. :( Mem entu% rang%a tu u& Men(o%ong erat adan Melindungi organ dalaman "em#at #enstoran mineral i+ ii dan iii sa&a'a i+ iii dan i5 sa&a'a i+ ii dan i5 sa&a'a %. *ntara eri%ut (ang mana%a& )ungsi sistem rang%a 9 i. B. Mena%'% +an.u#an isotoni% 9 A( B.umerus 12.. %%% &an %9 11. :adius "i ia S'a0!la . *ntara eri%ut (ang mana%a& /!'an tulang #an'ang 9 *. . i5. *#a%a& otot antagonis (ang terli at semasa mela%u%an )le%si tangan 9 *.a Lenti% ela%ang Lati&an mengguna%an mesin <multi$g(m= Menola% dinding dengan si%u eng%o% 14 . *ntara #ergera%an$#ergera%an eri%ut mana%a& (ang meli at%an #engun..4571/1 11. B.

asan -an.in O+o+ "an. C. Ke.4571/1 Rajah 1 14. H( Sendi si%u dan lutut Sendi antara radius dan ulna Sendi antara meta%ar#al )alang Sen&% an+a"a 'a"0al &an +a"sal 15...'a asa 11 saat ? Le i& ! minit S%s+e *naero i% *la%ti% *naero i% La%ti% *ero i% 17. D.. 11 saat &ingga 1 minit 1 minit &ingga 2 minit 1 %n%+ #%n. . 7. G( Ke. >tot li.#as%lan ATP Sedi%it Sedi%it Ban(a% Jan.'a >tot %ardia% >tot )i er Ke0e"l!an O's%.a #a"%an &an en0!n-a% le/%#an +ena. 7. :( D.a !n+!' 'e2e asan( 15 .eno!s Sendi 5erte ra 12. Ke2e". 7. Jenis sendi ini &an(a mem enar%an #ergera%an (ang ter&ad.s% se2a"a /e"'esan !n+!' en. *#a%a& ?9 C. "erda#at e era#a 'enis sendi (ang di%ategori%an se agai sendi sino5ial.ergasan (ang meli at%an %eu#a(aan indi5idu untu% er)i%ir dan mengguna%an ma%lumat untu% mening%at%an %ualitit &idu# se&arian dan er)ungsi se. N(ata%an a&agian tulang (ang er%aitan dengan ra'a& 1. *#a%a& otot (ang mem#un(ai entu% sel (ang tunggal+ sangat #an'ang dan er'alur9 C.en "ida% #erlu "ida% #erlu /erlu Jadual Pen.ara o#timal. 7.ergasan )i6i%al.. C. *#a%a& (ang dima%sud%an dengan %e. /ada sendi ini tulang$tulang disam ung dengan %artile' atau dii%at ole& ligamen.ergasan %eseluru&an (ang merang%umi %om#onen$ %om#onen mental+ sosial+ emosi+ )i6i%al dan ro&ani. G( . Sendi )i rous Sendi sino5ial Sen&% 2a"+%la.#a&a0% 2a/a"an &ala 'e". el%/a+'an 'e!0a-aan %n&%9%&! !n+!' /e"1!n.a = %n%+ 2 minit &ingga ! minit 13. C. G( .

Lati&an )i6i%al (ang di'alan%an #erlula& %&usus %e#ada %e&enda% indi5udu atau sesuatu su%an (ang di.ergasan )i6i%al. 10. E( 7. D. * B . Menga#a%a& &al (ang sedemi%ian erla%u dalam #asu%an terse ut. :le's%/%l%+% Kela'uan Ketang%asan Masa rea%si . Kom#onen$ %om#onen )i6i%al atau sistem tenaga adala& er e6a antara satu su%an dengan su%an (ang lain. B( . Mana%a& di antara %om#onen eri%ut (ang di%ait%an dengan %om#onen %e.4571/1 Ke.!( 2!. Ken(ataan di atas adala& dima%sud%an dengan #rinsi# lati&an )i6i%al eri%ut. E( A+le+ +%&a' e a+!#% 0"%ns%0 'e'#!s!san( 12 . Ke'e"a0an la+%#an -an. /rinsi# #er e6aan indi5idu P"%ns%0 'e'#!s!san /rinsi# %e ole& ali%an /rinsi# %e#el agaian indi5idu 22. &%la'!'an se0e"+% &!a ses% se#a"% a+a! l% a ses% se %n. -.ergasan atlet masi& di ta&a# lama. -e)inisi (ang te#at tentang )re%uensi lati&an dalam #rinsi# lati&an e anan adala& se#erti eri%ut.ergaan )i6i%al erdasar%an %esi&atan. C. . Masa (ang diam il agi men'alan%an sesuatu lati&an se#erti satu 'am sesesi.e uri...ergasan (ang meli at%an %eu#a(aan indi5idu untu% erinter%si dengan orang lain agi mewu'd%an #er&u ungan (ang ai% agi mening%at%an %ualiti &idu# semua #i&a%. *.. 21. /restasi )i6i%al (ang menurun 'i%a tida% dila%u%an le i& dari#ada 72 'am. D. H( Kualiti %er'a (ang di%ena%an se#erti %ela'uan larian atau ulangan ma%sima. @alau agaimana#un ta&a# %e.. 7. *tlet$ atlet ola&raga MSSM tela& men'alani lati&an (ang sama dari awal sesi lati&an se&ingga a%&ir sesi lati&an selama seminggu. /adanan eri%ut adala& enar tentang %om#onen %e. Be"&asa"'an 'es%#a+an Kela'uan :le's%/%l%+% Ketang%asan -a(a ta&an otot Be"&asa"'an la'!an o+o" Ketang%asan Masa "ea's% Kela'uan Ke%uatan otot 21.

ergasan )i6i%al erdasr%an la%uan motor adala& se#erti eri%ut. .. D. .a"a' . i5.an+!n. -.uali *.a!# Lati&an litar 22.4571/1 7. D. Kela'uan Ketang%asan Koordinasi 7le%si iliti %. *tlet tida% mematu&i #rinsi# #er e6aan indi5idu *tlet tida% mematu&i #rinsi# %e#el agaian lati&an *tlet tida% mematu&i #rinsi# %e ole& ali%an 24. <( -.. Beri%ut adala& %esan lati&an aero i% %e#ada sistem %ardio5as%ular %e. 17 .asan 'a"&%o"es0%"a+o"% Mening%at%an da(a ta&an otot Mening%at%an %etang%asan dan %ela'uan Mening%at%an da(a ta&an %ardio5as%ular 27. ii. /ern(ataan di atas adala& meru'u% %e#ada %aeda& lati&an *. iii. B. . D( /ertam a&an %e%uatan dan sai6 'antung /ertam a&an %adar isi#adu 'antung /ertam a&an 'umla& #engaliran dara& %e otot Pen%n.. B. Kom#onen %e.'a+an 'a&a" &en-!+an .%% &an %%% i+ii dan i5 i+iii dan i5 i+ii+iii dan i5 Aktiviti ini dijalankan secara berulang-ulang dalam masa yang singkat dan terdapat masa rehat antara setiap ulangan. Me /%na 'e2e". 7artle% Jara% 'au& #erla&an Je&a . 25. *#a%a& o 'e%ti) utama %aeda& lati&an 'ara% 'au& #erla&an A( B. i. E( 7. ..

B. Lati&an 4sometri% Lati&an 4sotoni% La+%#an Iso'%ne+%' Lati&an Be anan 20. *#a%a& (ang a%an erla%u 'i%a seorang atlet wanita itu mengalami %itaran &aid (ang tida% normal dan &ormon re#rodu%ti) (ang %urang9 *. -.( Ke%urangan &ormon testiteron Ke%urangan &ormon androgen #ro#esteron Ke%urangan se atian organi% %om#le%s Mengguling Merang%a% Rajah % -iri tan#a so%ongan 13 . B( . B (ang tela& diam il ole& atlet terse ut9 *. Berdasar%an ra'a& !+ n(ata%an 'enis lati&an (ang dila%u%an ole& atlet terse ut.an &ens%+% %ne"al +!lan. <( -.2!04 %ilo%alori !1. Seorang atlet ang%at erat tela& mengam il satu &idangan ma%anan (ang terdiri dari#ada 14g lema%+ 3g #rotien+ dan 13g %ar o&idrat. Kira%an 'umla& %alori A . 254. -.. B..0 %ilo%alori 0(2>44 '%lo'alo"% 2!04 %ilo%alori 1. *. Ke'!"an. .4571/1 Rajah 3 23.

Kema&iran ersiri !!. *ntara (ang eri%ut (ang mana%a& menun'u%%an #eminda&an #em ela'aran #ositi) *. %ema&iran #u%ulan tennis %ema&iran meng&antar ola se#a% 10 . 7. B( . "a&a# #en. "erda#at dua 'enis la%uan motor dalam sistem iologi manusia+ sala& satun(a adala& la%uan motor in5oluntori (ang men'urus %e#ada *. *#a%a& as#e% ta&a# #en. *#a%a& %ema&iran (ang a%an mem#engaru&i atlet su%an adminton dan #era&u la(ar9 C.4571/1 !1. B. <( -. %%% &an %9 ii+ iii dan i5 !5. &%#as%l'an se2a"a l!a" 'a7alan !4. *. *s#e% %eu#a(aan u%an lo%omotor *s#e% %eu#a(aan motor As0e' 'e!0a-aan lo'o o+o" *s#e% %awalan #ostur !2. Kema&iran erterusan ... D( La%uan motor (ang ter&asil dari#ada #ergera%an otot li. -. . *ntara #ergera%an eri%ut (ang mana%a& meli at%an sistem tuas %er'a %elas %etiga9 i. G( .in dan %ardia% La%uan motor (ang ter&asil adala& dalam %awalan /ela%u tela& meng&asil%an la%uan (ang di#engaru&i ole& intera%si #ela%u dengan #erse%itaran Se !a la'!an o+o" -an. Kema&iran ter%awal :( Ke a#%"an l!a" 'a7al D.a#aian motor erdasar%an ra'a& 49 C. %ema&iran #u%ulan adminton %ema&iran meng&antar ola &o%i %ema&iran &antaran ola %eran'ang 'e a#%"an #an+a"an /ola /al%n. ii. i5. B.a#aian motor er)o%us %e#ada #er%em angan (ang erla%u sele#as dua ta&un %ela&iran. %ema&iran &antran ola se#a% 'e a#%"an #an+a"an /ola . iii..a"%n.. 7le%si sendi si%u C%tensi le&er C%tensi sendi lutut * du%si %a%i i+ii dan iii i+ ii dan i5 %.

4571/1 Rajah & !2. B. /restasi (ang tida% seim ang di se#an'ang #roses #em ela'aran C.. -. -alam mem#ela'ari %ema&iran mengele. . -i antara eri%ut+ mana%a& (ang da#at menerang%an tentang .o+a Ketang%asan manual Kela'uan #ergera%an tangan 21 .e% ola &o%i %eti%a ergera%+ a#a%a& as#e% %eu#a(aan motor (ang di#erlu%an ole& #emain &o%i9 *. Kete#atan %awalan Koo"&%nas% 0el/a..iri leng%u% dalam #roses #em ela'aran dalam ra'a& 59 *. "iada terda#at #ening%atan dalam #restasi di awal dan a%&ir #roses #em ela'aran . /ening%atan #restasi (ang seim ang se#an'ang #roses #em ela'aran Rajah & !7. /ening%atan #restasi (ang tinggi di awal #roses dan er%urangan di #eng&u'ungn(a B.a% an.iri$..

:( D. a( . /ergera%an (ang meli at%an #ergera%an sesaran menega% dan mendatar #ada ara& dan %ela'uan (ang sama9 C.ara eri%ut (ang mana%a& meru#a%an %ema&iran motor (ang erasas%an %ema&iran ter%awal A( B. Su%an #a#an lun. .ur S!'an l!n2!" a%s Su%an lun. Nama%an 'enis #ergera%an dalam ra'a& 2.. d.4571/1 !3. Ba& %n+on Ber%a(a% "enis Dol) Rajah ' !0.ur sal'i Su%an ter'un 21 . Kema&iran ter%awal iala& %ema&iran (ang di&asil%an dalam #erse%itaran (ang sta il dan tinda%an ditentu%an ole& #ela%u. . S%"'! &!'s% /ronasi Su#inasi * du%si 41... -. . *ntara a.

............................................................................................................... "e%anan (ang di&ada#i mem uat%an :a&im im ang................................................. ......................................................................................................... ................ aB .%an A I41 mar%a&J Jawab semua soalan........................... …........................................................................ Sala& satu o 'e%ti) -asar Su%an Negara adala& mem entu% mas(ara%at (ang si&at+ erdisi#lin dan ersatu #adu melalui #en(ertaan (ang meluas dan #eluang (ang le i& d ai% dalam su%an di semua #ering%at mas(ara%at........................ ................................................................. B ........ .........urai%an sum angan -asar Su%an Negara %e#ada 1.......... aB Beri%an de)inisi %e im angan........... ..... 2............ …………………………………………………………………………………… … I2 mar%a&J Semasa #erlawanan a%&ir #erlawanan adminton #ering%at MSSM+ :a&im erasa gementar dan gugu#......... Negara ..................................... ................... I2 mar%a&J N(ata%an &!a 'enis te%ni% mengawal %e im angan................................................ ................ 22 B .................4571/1 Ba#a.................................................................... ………… I2 mar%a&J 4ndi5idu ...... ..................................................... ............................................................... -ia sering%ali mela%u%an %esala&an (ang sama...................................................................

2 terda#at #ada a&agian lain tu u& manusia.2 Rajah 1. :a'a& 1. Leng%a#%an Jadual 1.iri$.2 : …………………………………………………………………………………… I2 mar%a&J B Sendi (ang sama se#erti #ada :a'a& 1. Rajah 1.iri sistem tenaga.a# 1(1 Sen&% 0a&a Ra. :a'a& 1. Jen%s sen&% Sen&% 0a&a Ra.! untu% men(ata%an %edudu%an sendi$sendi itu. Jadual 2 menu'u%%an .a# 1(2 Kedudu%an di tu u& Jadual 1.1 dan :a'a& 1.2 menun'u%%an sendi$sendi (ang terda#at #ada tu u& manusia.1 dan :a'a& 1..'a Masa 11 saat 1 8 ! minit A2a"a S!'an / K 2! .! I2 mar%a&J 4.a ? E S! /e" )os)o%reatin glu%os/gli%ogen In+ens%+% tinggi tinggi Jan.1 aB Nama%an 'enis sendi #ada :a'a& 1. S%s+e Tena.1 dan :a'a& 1.1 : …………………………………………………………………………………….4571/1 I2 mar%a&J !. :a'a& 1.

..........................ergasan )i6i%al........ ………………………………………………………………………………................................................ara su%an :....onto& a...............4571/1 H glu%os/gli%ogen/ lema%/#rotein renda&/ seder&ana le i& ! minit : Jadual 2 aB Nama%an sistem tenaga E.. I1 mar%a&J B Beri%an sa+! ........ A+le+ P AiB AiiB I2 mar%a&J 5........ Berdasar%an 'adual eri%ut+ senarai%an %om#onen$ %om#onen %e...... Kom#onen erdasar%an %esi&atan Kom#onen erdasar%an la%uan motor A+le+ R ..................... ………………………………………………………………………………………………… I1 mar%a&J Banding%an &!a %aeda& lati&an untu% atlet dalam a........................... .....ergasan )i6i%al....ara su%an / dan :........................... aB Beri%an de)inisi (ang te#at tentang %e........... .........ergasan )i6i%al seseorang indi5idu............................................ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… I2 mar%a&J B Senarai%an 'enis su%an (ang ole& mem antu mening%at%an %e.......... I2 mar%a&J 2....B I4 mar%a&J 24 ..................................................... .......

I1 mar%a&J B Nama%an 'enis lati&an di atas.B Beri%an &!a .. …………………………………………………………………………………………………..onto& a%ti5iti lain (ang sesuai di'alan%an dalam lati&an di 3(b). I1 mar%a&J ..4571/1 7. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. Stesen 1 Stesen 2 Stesen ! Stesen 5 Stesen 4 :a'a& ! aB N(ata%an sa+! tu'uan a%ti5iti dalam ra'a& itu. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 25 .. :a'a& ! menun'u%%an satu 'enis lati&an (ang sering diguna%an dalam %aeda& lati&an anaero i%..

:a'a& 4 menun'u%%an #iramid #anduan ma%anan untu% atlet. I1 mar%a&J . 22 ... …………………………………………………………………………………………………. I1 mar%a&J B N(ata%an sa+! %e#entingan #ema%anan su%an %e#ada atlet9 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….B Berdasar%an #iramid ma%anan dalam ra'a& 4+ n(ata%an ilangan &idangan (ang di#erlu%an ole& atlet dalam %um#ulan 2 dan 5..4571/1 I2 mar%a&J 3. Rajah % aB Beri%an de)inisi #ema%anan su%an9 ………………………………………………………………………………………………….

I1 mar%a&J ii. Beri%an &!a unsur #enting (ang &arus diam il %ira untu% mengu%u&%an #enguasaan sesuatu %ema&iran9 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… I2 mar%a&J a: : 27 . @ ……………………………………………………………………………………………. N(ata%an 'enis #ergera%an er%ema&iran di ?.e"a'an Be"'e a#%"an ? B i. -i E %ema&iran sesorang itu ole& di#erting%at%an menerusi lati&an (ang %era# dan #ra%tis (ang ersistemati%.iri #ergera%an (ang sama iaitu dimula%an dan era%&ir9 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… I2 mar%a&J Pe". aB Satu %riteria #ergera%an ra'a& di atas adala& er#andu%an %e#ada agaimana suatu %ema&iran itu dimula%an dan era%&ir. Beri%an &!a .4571/1 Kum#ulan 2: …………………………………………………………………………………… Kum#ulan 5: …………………………………………………………………………………… I2 mar%a&J Rajah & 0.onto& (ang sesuai agi %riteria ..

onto& %ema&iran dalam #ermainan (ang digam ar%an ole& leng%u% #em ela'aran %ema&iran dan #restasi motor / dan K. :a'a& di awa& menun'u%%an leng%u% #em ela'aran %ema&iran dan #restasi / dan K aB / K N(ata%an satu .4571/1 11. /: ………………………………………………………………………………………………. K: ………………………………………………………………………………………………. I2 mar%a&J B N(ata%an dua #er e6aan antara leng%u% #em ela'aran %ema&iran dan #restasi motor / dan K P iB iiB iB iiB I2 mar%a&J A 23 .

/engurusan adala& satu usa&a untu% mengelola atau men(elesai%an satu #ertandingan atau %e'o&anan su%an ersama dengan orang lain+ se%um#ulan orang semata$mata untu% mem antu men. AaB -endrit A B C%son A.ua. Setia# ta&un+ atlet$ atlet di Mala(sia a%an mewa%ili negeri masing$ masing untu% era%si dalam Su%an >la&raga MSSM.%an B I21 mar%a&J Jawab $ana-$ana dua soalan. . Senarai%an dan 'elas%an #rinsi#$ #rinsi# lati&an )i6i%al terse ut. 1.ergasan )i6i%al dan men.a#ai o 'e%ti) (ang diingini. a. I2 mar%a&J I3 mar%a&J :a'a& 2 :a'a& 2+ menun'u%%an seorang atlet sedang erlati& dalam . Setia# atlet di%e&enda%i men(ia#%an diri dengan lati&an$ lati&an (ang memenu&i #rinsi#$#rinsi# lati&an )i6i%al agi menda#at%an %e.a#ai %e'a(aan dalam a.urai%an -F* %esan (ang mung%in dialami ole& atlet di atas.B Badan sel I11 mar%a&J !.ara (ang diwa%ili.4571/1 Ba#a. La%ar dan &urai%an )ungsi$)ungsi stru%tur neuron (ang eri%ut. *#a%a& (ang dima%sud%an dengan %e. 20 . .ergasan )i6i%al.urai%an )ungsi$)ungsi #engurusan su%an I11 mar%a&J 2.a (ang #anas aB .

!1 .ara (ang ole& diam il agi mengela%%an %esan di atas. I2 mar%a&J di atas.4571/1 I4 mar%a&J B "erang%an "4D* .

B "e%ni% mengawal %e im angan $ "era#i #erna)asan $ /emusatan A#enteringB $ :ela%sasi $ Gisualisasi 2.4571/1 4 a. "erang%an %edudu%an )ul%rum+ da(a dan e an dalam tuas %elas #ertama I! mar%a&J .ergasan )i6i%al Meman)aat%an masa senggang Mengurang%an te%anan &idu# 4ntera%si sosial (ang erma%na /er%em angan %ema&iran$%ema&iran asas !1 .a#ai %e.emerlangan di #ering%at tertiggi /em entu%an sa&sia&+ %esedaran dalam diri indi5idu dan #em ang%it%an semangat #ertandingan Mening%at%an ta&a# %esi&atan dan %e. aB Ke im angan erma%sud $ Kesan %ogniti) L emosi (ang ter&asil dari#ada #erse#si ter&ada# situasi (ang di&ada#i $ /erasaan (ang su 'e%ti) er#un.a dari ta)siran L #erse#si seseorang indu5idu ter&ada# sesuatu situasi (ang meng&asil%an %e ang%itan dan te%anan. I7 mar%a&J Skema jawapan Peperiksaan Akhir Tahun !!" Bahagian ! 1. "erang%an anggota adan (ang ertinda% se agai )ul%rum+ da(a dan e an dalam satu a%ti5iti su%an meli at%an tuas %elas #ertama. aB 4ndi5idu $ $ $ $ $ $ B Negara $ Men.

Lati&an #liometri%+ Lati&an 7artle% Ke. . Ber'oging+ erenang+ er asi%al. Lati&an Litar.B i.a. Lari ulang$ali%/Bur#ee/Lari 6ing$6ag/Lom#at s%i#/"e%an tu i Amana$mana (ang sesuaiB da(a ta&an 3. $ mening%at%an #restasi atlet $ mengurang%an masa #emuli&an sele#as lati&an (ang mem e an%an $ mengurang%an risi%o menda#at %e.2 : Sendi lesung A B /ergelangan %a%i+ #inggul AaB *naero i% la%ti% A B Marat&on A.ederaan semasa lati&an atau ertanding $ mem eri tenaga %e#ada atlet semasa lati&an atau ertanding $ mem e%al%an tu u& dengan nutrien$nutrien esential (ang di#erlu%an .ara (ang mengguna%an sistem tenaga aero i% 4. a. Menig%at%an marua& angsa dan negara di #esada su%an antara angsa Memu#u% #ersa&a atan AaB :a'a& 1. .ergasan )i6i%al adala& %eu#a(aan indi5idu untu% er)ungsi se.4571/1 $ $ !.. a.emasan. *#li%asi strategi #ema%anan untu% menggala%%an %esi&atan+ mengada#tasi%an #ema%anan %e#ada lati&an+ mengurang%an masa #emuli&an sele#as lati&an serta mening%at%an #restasi o#timum semasa lati&an dan ertanding.ergasan dalam usa&a menam a& %e%uatan+ da(a ta&an otot dan %ardio5as%ular. Lati&an 'eda+ Lati&an 'ara% 'au& #erla&anALS-B ii.a. . 5. Ko 0onen /e"&asa"'an 'es%#a+an Kom#osisi adan -a(a ta&an %ardio5as%ular -a(a ta&an otot Ke%uatan otot )le%si iliti Ko 0onen /e"&asa"'an la'!an Kela'uan Ketang%asan Kuasa 4m angan Masa rea%si %oordinasi o+o" 7. !2 . 2.ara er%esan untu% men&ada#i .a aran dalam %er'a )i6i%al &arian dan mengguna%an masa la#ang dengan le i& e)e%ti) di sam#ing mem#un(ai le i&an tenaga untu% tu'uan %e. Mening%at%an %e.1 : Sendi %ondil :a'a& 1.

e%a#an/ . $ Belan'awan (ang di eri $ Kemuda&an (ang disedia%an /engara&an $ Ma%lumat #eran. a.e#at ii / $ mendada% #ada a%&ir #em ela'aran K $ terda#at #ergera%an (ang su%ar di#ela'ari dan erla%u dengan %adar (ang #erla&an Bahagian B *ke$a esei *oalan 1 7ungsi #engurusan su%an iB Meran. . i. iB %ema&iran generi% iiB a..4571/1 . erenang/ rutin tarian/ rutin lati&an lantai gimnasti% . %ete%alan/ . / $ #erla&an di awal #em ela'aran K $ terda#at #ergera%an (ang muda& di#ela'ari dan erla%u dengan ..e#at ertinda% alas ter&ada# rangsangan 11. %e.ederaan semasa lati&an/ #ertandingan /en(ediaan elan'awan iiB iiiB i5B 5B !! .ang $ Masa (ang di#eruntu%an+ ilangan #eserta+ elan'awan (ang di eri $ Jadual lati&an+ #ra#ertandingan dan #ertandingan+#enen#atan tem#at lati&an+ %e#erluan atlet/ adan su%an /engelolaan $ Masa (ang di#eruntu%an+ ilangan #eserta. ola se#a%+ melontar #eluru+ mere'am ola ta%raw+ mere'am ola tam#ar . Kum#ulan 2: 2 8 11 &idangan Kum#ulan 5: 2 $! &idangan 0 a.angan dan entu% lati&an atau #ertandingan $ Mem eri ara&an *JK (ang lain men'alan%an tugas mere%a $ /emantauan dan #emer&atian %e atas #er'alanan *JK /engawalan $ Mengawal selia idang tugas *JK #engurusan (ang lain $ Bersedia mem eri antu muladan antuan tera#i %e#ada atlet (ang mengalami %e.

$ a%son disaluti dengan a&an #uti& dan erlema% (ang di%enali se agai mielin. $ er)ungsi mem awa im#uls$im#uls sara) %e adan sel. /rinsi# le i&an e anan. /restasi )i6i%al a%an mening%at ila erla%u #enam a&an dalam e an %er'a.ang%an Meneliti %ertas %er'a Menda#at%an elan'awan dari#ada se%to/ a&agian tertentuse#erti Kementerian Belia dan Su%an Menda#at%an ta'aan /emim#in A'urulati&+ #engurus+ #a%ar #ema%ananB $ Merang%a ran.4571/1 $ $ $ $ 5iB Men(edia%an %ertas %er'a #rogram (ang diran.a ang (ang mengun'ur dari adan sel. /enam a&an e an %er'a #erlu dila%u%an se. $ mielin melindungi dan mene at )i er$)i er serta mening%at%an %adar transmisi im#uls sara).ergasan )i6i%al adala& %eu#a(aan indi5idu untu% er)ungsi se.emasan.ara er%esan untu% men&ada#i . !4 . Ke.B Badan sel $ mengandungi nu%leus dan meru#a%an #usat meta oli% sel.angan lati&an $ Menga#li%asi%an #rinsi#$#rinsi# dan %aea& lati&an $ Meneta#%an u'ian menda#at%an s%or $ /ema%anan atlet /enilaian $ Post $orter$ $ Mem uat #enilaian setela& selesai sesuatu #ertandingan $ Se agai #enam a&ai%an untu% #rogram (ang a%an datang $ 5iiB *oalan AaB -endrit $ meru#a%an )i er$)i er &alus er. A B *%son $ meru#a%an satu )i er #an'ang (ang mem awa im#uls sara) %eluar dari adan sel. *oalan 3 a. A. .a ang$.ara #rogresi) setela& adan atau sistem iologi da#at mengada#tasi %e#ada e an %er'a (ang di%ena%an.a aran dalam %er'a )i6i%al &arian dan mengguna%an masa la#ang dengan le i& e)e%ti) di sam#ing mem#un(ai le i&an tenaga untu% tu'uan %e. /rinsi# %e%&ususan.

ara lontar #eluru $ si%u ertinda% se agai )ul.rum $ #engun. Se%iran(a lati&an tida% dila%u%an se. *. *oalan % aB "erang%an %edudu%an )ul%rum+ da(a dan e an dalam tuas %elas #ertama $ $ $ B 7 A B "erang%an anggota adan (ang ertinda% se agai )ul%rum+ da(a dan e an dalam satu a%ti5iti su%an meli at%an tuas %elas #ertama.rum erada di antara da(a dan e an tuas %elas #ertama mengguna%an da(a (ang %e.u#an otot trise# mem eri da(a $ #eluru se agai e an erla%u a#a ila )ul.4571/1 Kon#onen )i6i%al atau sistem tenaga adala& er e6a antara su%an dengan su%an (ang lain. /restasi )i6i%al a%an menurun dengan %etara 'i%a lati&an tida% dila%u%an le i& dari#ada 72 'am. /rinsi# %e ole& ali%an Kesan atau &asil lati&an u%anla& sesuatu (ang %e%al.e uri. Lati&an )i6i%al (ang di'alan%an #erlula& %&usus %e#ada %e&enda% indi5idu atau su%an (ang di.ara erterusan+ #enurunan dalam #resati a%an erla%u.il untu% mengatasi e an (ang esar teta#i #ergera%an #erla&an !5 . /rinsi# %e#el agaian lati&an /rogram lati&an #erlu di#el agai%an untu% menge%al%an minat indi5idu dalam sesuatu a%ti5iti agi mengela%%an %e osanan.