Anda di halaman 1dari 5

SMK SUBANG, SELANGOR

Rancangan Pelajaran Tahunan Fizik Tingkatan 4 2013
MINGGU/
TARIKH
1
(2-3/1/14)

BIDANG
PEMBELAJARAN
BAB 1:
PENGENALAN
KEPADA FIZIK

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
Memahami Fizik

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

 menerangkan tentang fizik.
 mengenal pasti konsep fizik dalam objek harian dan
fenomena alam semulajadi.

2
(6-10/1/14)

Memahami
kuantiti asas dan
kuantiti terbitan

 menerangkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan.
 menyenaraikan kuantiti asas dan unitnya.
 menyenaraikan beberapa kuantiti terbitan dan unitnya.
 menyatakan kuantiti dengan menggunakan imbuhan.
 mengungkapkan kuantiti dalam bentuk piawai.
 menyatakan kuantiti terbitan dan unitnya dalam bentuk
kuantiti asas dan unit asas.
 menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran unit

3
(13-17/1/14)

Memahami kuantiti
scalar dan kuantiti
vektor

 menyatakan maksud kuantiti skalar dan kuantiti vektor.
 menyatakan beberapa contoh kuantiti skalar dan kuantiti
vektor.

Memahami
pengukuran

 mengukur kuantiti fizik dengan peralatan yang sesuai.
 menerangkan kejituan dan kepersisan.
 menerangkan kepekaan.
 menerangkan jenis-jenis ralat dalam eksperimen.
 menggunakan teknik yang sesuai untuk mengurangkan
ralat.

Menganalisis
penyiasatan

 mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi
 membuat inferens yang sesuai.
 membentuk hipotesis.
 merancang dan menjalankan eksperimen mudah untuk
menguji hipotesis.
 merekod data dalam bentuk yang sesuai.
 mentafsir data untuk membuat kesimpulan.
 menulis laporan eksperimen.

25/1Sekolah Ganti
utk 3/2

Menganalisis
gerakan linear

 menyatakan maksud jarak dan sesaran.
 menyatakan maksud laju dan halaju dan
menyatakan halaju
purata, v = s/t
 menyatakan maksud pecutan dan nyahpecutan dan
menyatakan a = v - u
t
 menghitung laju dan halaju.
 menghitung pecutan dan nyahpecutan.
 menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan
yang seragam iaitu :
i) v = u + at
ii) s = ut + ½ at2
iii) v2 = u2 + 2as

30/1-4/2/14
Cuti sempena
Tahun Baru
Cina

6
(5-7/2/14)

Menganalisis graf
gerakan

 memplot dan mentafsirkan graf sesaran-masa dan graf
halaju-masa.
 deduksikan daripada bentuk graf sesaran- masa apabila
jasad dalam keadaan:
i. pegun.
ii. bergerak dengan halaju seragam.
iii. bergerak dengan halaju tidak seragam.
 menentukan jarak, sesaran dan halaju
daripada graf sesaran-masa.
 deduksikan daripada bentuk graf halaju-masa apabila
jasad dalam keadaan :
i. pegun.
ii. bergerak dengan halaju seragam.
iii. bergerak dengan pecutan seragam.
 menentukan jarak, sesaran, halaju dan pecutan daripada
graf halaju-masa.
 menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan
seragam.

7
(10-15/2/14)

Memahami inersia

 menerangkan konsep inersia.
 menghubungkaitkan jisim dengan inersia.
 memberi beberapa contoh situasi yang melibatkan

4
(20-24/1/14)

5
(27/1/1429/1/14)

BAB 2:
DAYA DAN
GERAKAN

14/1Maulidur Rasul

15/2 – Sekolah
ganti utk 4/2

Menganalisis keseimbangan daya  menggambarkan situasi di mana daya-daya adalah dalam keseimbangan. iaitu: Ft = (mv – mu)/t  menerangkan kesan keatas daya impuls apabila masa pelanggaran bertambah atau berkurang. W= mg  menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan graviti.mu . Menganalisis momentum  menyatakan maksud momentum suatu objek.  menyatakan maksud kekuatan medan graviti. iaitu . Menyedari kepentingan ciri-ciri keselamatan kenderaan Memahami daya graviti  menghuraikan kepentingan ciri-ciri keselamatan pada kenderaan. kuasa dan kecekapan. iaitu : Ft = mv .  menyatakan momentum (p) sebagai hasil darab jisim (m) dan halaju (v) iaitu.  menentukan nilai pecutan graviti.  menyatakan bahawa apabila kerja dilakukan.  menghuraikan aplikasi keabadian momentum. tenaga. menghuraikan kesan daya-daya yang bukan dalam keseimbangan yang bertindak ke atas suatu objek. iaitu: F = ma. iaitu . menyelesaikan masalah dengan menggunakan F = ma.  menyatakan prinsip keabadian momentum.  menyatakan maksud kuasa dan menyatakan P=W/t  menerangkan maksud kecekapan sesuatu alat. di mana arah sesaran adalah sama dengan arah daya yang dikenakan.  menyatakan maksud daya paduan. kuasa dan kecekapan *Ujian 1 mula/ draf PPT  menerangkan pecutan disebabkan oleh graviti. jisim dan pecutan. tenaga.  meleraikan daya kepada dua komponen daya yang berkesan.  menentukan daya paduan dengan menambah dua daya. *Serah soalan ujian 1 10 (3-7/3/14) Menganalisis impuls dan daya impuls  menerangkan tentang daya impuls.  menyelesaikan masalah yang melibatkan kerja.  menyatakan berat (W) sebagai hasildarab jisim (m) dan pecutan graviti (g). menentukan hubungan antara daya.  menyelesaikan masalah yang melibatkan daya impuls.  menyatakan impuls sebagai perubahan dalam momentum. tenaga dipindahkan dari satu objek ke objek yang lain. p = mv.  menghuraikan beberapa situasi di mana daya impuls perlu dikurangkan dan mencadangkan kaedah untuk mengurangkannya.  menyatakan maksud medan graviti. 8 (17-21/2/14) 11 (10-14/3/14) 12 (17-21/3/14) 22 -30/3/14 13 (1-5/4/14) Memahami kerja.inersia.  mencadangkan kaedah mengurangkan kesan negatif inersia.  menyatakan maksud tenaga kinetik dan menyatakan Ek = ½ mv2  menyatakan maksud tenaga keupayaan dan menyatakan Ep = mgh  menyatakan prinsip keabadian tenaga. Ujian Bulan Februari 9 (24/2/1428/2/14) Memahami kesan daya menghuraikan kesan daya-daya dalam keseimbangan yang bertindak ke atas suatu objek. *Semak PPT 5/4Sekolah Ganti 31/7 .  memberikan beberapa contoh situasi yang melibatkan daya impuls.  menyelesaikan masalah yang melibatkan momentum.  menyelesaikan masalah melibatkan daya-daya dalam keseimbangan.  menyatakan daya impuls sebagai kadar perubahan momentum dalam perlanggaran atau letupan. W = Fs. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 menyatakan kerja (W) sebagai hasildarab daya (F) dan sesaran (s) suatu objek.  menghuraikan beberapa situasi di mana daya impuls adalah berfaedah.

 menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Pascal.  menyelesaikan masalah yang melibatkan kekenyalan.  menghuraikan aplikasi prinsip Pascal.  menghuraikan aplikasi prinsip Archimedes.  menyatakan prinsip Archimedes.  menyatakan c= Q mθ  menentukan muatan haba tentu cecair.dalamkaca berfungsi.  menerangkan bagaimana termometer cecair. Memahami muatan haba tentu  menyatakan maksud muatan haba tentu ( c ).  menghubungkaitkan ketumpatan dengan tekanan dalam cecair.  menyedari kepentingan memaksimakan kecekapan untuk pemuliharaan sumber.  menyelesaikan masalah melibatkan tekanan atmosfera dan tekanan gas Aplikasi Prinsip Pascal  menyatakan prinsipPascal. .  menyatakan Hukum Hooke  menyatakan maksud tenaga keupayaan kenyal dan menyatakan Ep = ½ kx2  menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan.  menghuraikan aplikasi tekanan dalam cecair. 19/4HAKA ke 15 Memahami tekanan dalam cecair  menghubungkaitkan kedalaman dengan tekanan dalam cecair.  menyelesaikan masalah melibatkan tekanan dalam cecair. menghuraikan aplikasi tekanan atmosfera.  menyelesaikan masalah melibatkan tekanan. Memahami tekanan  menyatakan maksud tekanan dan menyatakan P = F/A  menghuraikan aplikasi tekanan.  menentukan muatan haba tentu pepejal.  mengaitkan daya apung dengan berat cecair yang tersesar.  menyelesaikan masalah melibatkan prinsip Archimedes. menghuraikan aplikasi prinsip Bernoulli.Menghargai kepentingan memaksima kan kecekapan alat Memahami kekenyalan. BAB 4: HABA Aplikasi prinsip Archimedes menjelaskan daya apung.  menerangkan sistem hidraulik. Memahami prinsip Bernoulli menyatakan prinsip Bernoulli.  menerangkan bahawa daya paduan wujud akibat dari perbezaan tekanan bendalir.  menerangkan tekanan dalam cecair dan menyatakan P = ρhg.  menyelesaikan masalah melibatkan prinsip Bernoulli. CUTI PERTENGAHAN TAHUN Perbincangan PPT 24 (30/6/144/7/14) 25 (7-11/7/14) menyatakan maksud kekenyalan.  menghuraikan aplikasi kekenyalan. *serah PPT utk RISO 17 (28/4/142/5/14) 18 (5-10/5/14) Minggu Ulangkaji PPT 1/5Hari Pekerja PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 19 (12-16/5/14) 20&21 (19-26/5/14) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 10/5Sekolah Ganti 1/8 13/5Hari Wesak 14 (7-11/4/14) 15 (14-18/4/14) BAB 3: DAYA DAN TEKANAN 16 (21-25/4/14) 28/5-15/6/14 22 (16-20/6/14) 23 (23-27/6/14) Memahami tekanan gas dan tekanan atmosfera  menerangkan tekanan gas. Memahami keseimbangan terma  menerangkan keseimbangan terma.  menerangkan tekanan atmosfera.

 menyelesaikan masalah melibatkan pantulan cahaya. suhu dan isipadu suatu gas berjisim tetap. 26 (14-18/7/14) Memahami haba pendam tentu 27 (21-25/7/14) Memahami hukumhukum gas 28/7-3/8/14 28 (4-8/8/14)  menyatakan bahawa pemindahan haba semasa perubahan fasa tidak melibatkan perubahan suhu.Ujian 2 mula 15/7Cuti Nuzul Quran  menerangkan tekanan. iaitu V/T = malar.  menyatakan hukum pantulan cahaya . bagi suatu gas berjisim tetap. c) cermin cekung.  menyatakan indeks biasan sebagai n = sin i sin r  menentukan indeks biasan bagi blok kaca atau perspeks. bagi suatu gas berjisim tetap iaitu .  menghubungkait sudut genting dengan indeks biasan.  meyatakan maksud sudut genting . iaitu .  menentukan muatan haba tentu pelakuran.  menentukan titik fokus dan panjang fokus bagi kanta cembung.  menyatakan indeks biasan .  membina alat berdasarkan aplikasi pantulan cahaya. PV = malar  menentukan hubungan antara isipadu dan suhu pada tekanan malar.  menghuraikan aplikasi pantulan dalam penuh. sebagai n = halaju cahaya dalam vakum halaju cahaya dalam medium  menghuraikan fenomena yang disebabkan oleh pembiasan. CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI  menentukan hubungan diantara tekanan dan suhu pada isipadu malar.  menentukan muatan haba tentu pengewapan.  menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan muatan haba tentu. b) cermin cembung.menghuraikankan aplikasi muatan haba tentu.  menyelesaikan masalah melibatkan pantulan dalam penuh 31/8Hari Kebangsaan Memahami kanta  menerangkan titik fokus dan panjang fokus.  menyelesaikan masalah yang melibatkan pembiasan cahaya.  menyelesaikan masalah melibatkan haba pendam tentu. bagi suatu gas berjisim tetap.  menentukan muatan haba tentu pengewapan. c. n = 1/sin c  menghuraikan fenomenon semulajadi melibatkan pantulan dalam penuh. n.  melukis gambarajah sinar untuk menunjukkan kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung.  menyatakan l = Q / m  menentukan muatan haba tentu pelakuran.  menentukan titik fokus dan panjang fokus bagi kanta cekung.  menyatakan maksud haba pendam tentu ( l ). Memahami pantulan cahaya  menghuraikan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh pantulan cahaya.  menghuraikan aplikasi pantulan cahaya.  melukis gambarajah sinar untuk menunjukkan 29 (11-16/8/14) 32 (1-5/9/14) BAB 5: CAHAYA .  melukis gambarajah sinar untuk menentukan kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh a) cermin satah.  menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan. iaitu P/T = malar  menerangkan sifar mutlak. suhu dan isipadu gas dari segi kelakuan molekul gas. 14/7. *Percubaan SPM mula 31 (25-29/8/14) Memahami pantulan dalam penuh  menerangkan pantulan dalam penuh bagi cahaya.  menentukan hubungan antara tekanan dan isipadu pada suhu malar.  menerangkan skala mutlak /skala Kelvin bagi suhu. 16/8Sekolah ganti 21/10 30 (18-22/8/14) Memahami pembiasan cahaya  menerangkan pembiasan cahaya.  menyelesaikan masalah melibatkan haba pendam tentu.

………………………………. Disahkan oleh. ………………………………. Disemak oleh. (Pn.  membina alat-alat optik menggunakan kanta.kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung. 13-21/9/14 34 (22-27/9/14) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 35 (29/9/143/10/14) 36 (6-10/10/14) 37 (13/10/1417/10/14) 38 (20/10/1424/10/14) 39 (27/1031/10/14) 40 (3-10/11/14) 41 (11-14/11) 42 (17-21/11) 22/11 –31/12 27/9Sekolah Ganti 24/10 5/10Cuti Hari Aidiladha ULANGKAJI ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 21/10 – 25/10 Cuti Deepavali Maal Hijrah PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Perbincangan PAT & Melengkapkan PEKA Perbincangan PAT & Melengkapkan PEKA CUTI AKHIR TAHUN Disediakan oleh.  menyelesaikan masalah yang melibatkan kanta. Rafiqah binti Jamil) Guru MP Fizik SMK Subang ………………………………. penggunaan kanta dalam alat-alat optik.jarak objek (u) dan jarak imej (v) iaitu: 1/f = 1/u + 1/v  menghuraikan dengan bantuan gambarajah . .  menyatakan pembesaran sebagai m = v/u 33 (8-12/9/14)  menghubungkait panjang fokus (f).