Anda di halaman 1dari 3

-8, ffi ':l'f

Malaysia r"t"nterian penoidikan a,tt"utry of E{ucatton ntahYsia Aras4-8,BlokES .-{:-- Kompleks E Parcel Kerajaan

Kurikulum Pembangunan Bahagian C'urt'it u fut n I evefop rurt t D iv tsio tt

Persekuiuan Kerajaan PusatPentadbiran 62604 PUTRAJAYA

Tel :03884 2000 Faks ; 038884 9917 i 03-8E8E0560 Laman Web : http//www.moe.gov..rry : http//wJ',/v'v.moe.gov.myibpk

: Ruj.Tuan : KP(BPK)1500-5(2) Ruj.Kami Tarikh : 6 9 S e p t e m b e r 2 0 1 3

Seperti edaran TuaniPuan, PELAKSANAAN KURSUS ORIENTAST PELAKSANAAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) BAGI MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI(TMK) DAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) TAHUN4 DI SEKOLAHRENDAH2Ol4 DSKPbagi mata pelajaran Pelaksanaan bahawaKursusOrientasi Adalahdimaklumkan 2. dijalankan pelajaran telahselesai tersebut Utamamata TMK dan RBT kepadasemuaJurulatih bagisemuazon. 3. Sehubunganitu, bagi Kursus Orientasi PelaksanaanDSKP Tahun 4 bagi mata guru-guruakan dilaksanakan pelajaran daerah yang melibatkan TMK dan RBT di peringkat pada pelaksanaan tahun 2014. KSSR Tahun 4 sebelum guru dari setiapsekolah 4. Bagi tujuan itu, pihak tuan/puandipohonuntuk memastikan pelajaran iaitu 1 guru mata setiap peruntukan bagi yang mengikuti kursusini adalahmengikut guru bagi kedua-dua mata pelajaranTMK dan 1 guru mata pelajaran RBT dan BUKAN 1 mata pelajaran. Pihak BPK amat berbesarhati memohon kerjasamapihak tuan/puanmemastikan 5. ini adalah mata pelajaran keranakedua-dua kekeliruan ketetapan ini diikutibagi mengelakkan yang pelajaran berbeza. mata 6. Sekiranyaterdapatsebarang kemusykilanberhubungdengan perkara di atas, sila bintiTalib di talian03-888423681019-9897339 hubungi PuanNorbaitee denganucapanterima pihaktuan/puan dan didahului amat dihargai Kerjasama dar:ipada 7. kasih. Sekian. ..BERKHIDMAT UNTUKNEGARA''

IA (or.MASruK{iNr ALr MUDA)


Pengarah Kurikulum Pembangunan Bahagian Malaysia Kementerian Pendidikan s.k. : i. SemuaKetuaSektor, Negeri Akademik SektorPengurusan Negeri ICT dan Pengkomputeran ii. SemuaPegawai

perintah, Sayayang6tenurut

10.Pengarah Pendidikan Terengganu Jabatan JalanBukitKecil 20604KualaTerengganu 11.Pengarah Negeri Jabatan Pendidikan Sembilein JalanDato'Hamzah 70990Seremban Negeri Sembilan 12. Pengarah Pendidikan Kedah Jabatan WismaPelajaran Kompleks Stadium Jalan 05604 AlorStar,Kedah 13.Pengarah Pendidikan Sabah Jabatan 4,5 dan7. RumahPersekutuan Tingkat JalanMatSalleh 88604KotaKinabalu Sabah
.'

14.Pengarah JabitanPendidikan Sarawak Tun DatukPatinggi Bangunan HajiBujang Tuanku Jalan Simpang Tiga Sarawak 93604Kuching 15.Pengarah Pendidikan Wilayah Jabatan Persekutuan Labuan Aras10,Blok4, Kompleks Kewangan Ujana Wilayah PetiSurat81097,87020 Persekutuan Labuan

t.

Edaran

1 . P e n g ara h Selangor JabatanPendidikan 4/3e, Bol Seksyen4 JalanJambu 40604ShahAlam,NegeriSelangorDarulEhsan

2'

Lumpur Kuala Persekutuan H:,:tf[endidikan wilavah Duta OffJalan Duta, Persiaran LumPur Kuala 50604

3. Pengarah Perak Pendidikan Jabatan TunAbdulRazak Jalan 30640lpohPerakDarulRidzuan 4. Pengarah Pinang Pulau Pendidikan Jabatan Gambir JalanBukit Pinang Pulau 11700 5. Pengarah Perlis Pendidikan Jabatan TunAbdulRazak Jalan Perlis Kangar, 01990 6. Pengarah Pahang Pendidikan Jabatan Mahkota lndera Bandar DarulMakmur Pahang Kuantan 25604 7. Pengarah Melaka Pendidikan Jabatan Jalanlstana Melaka 75450BukitBeruang, 8. Pengarah Kelantan Pendidikan Jabatan JalanDoktor Kelantan 15000KotaBharu, L Pengarah Johor Pendidikan Jabatan TunAbdulRazak Jalan Pendidikan Wisma Johor Bahru Johor 80604