Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN ARUS KAS (CASH FLOW STATEMENT)

Contoh:
Neraca komparat ! PT A"SHA CORPORAT"ON per #$%$&%&''( ) &''* a+a,ah -e.a/a .er k0t:
Dalam US $

#$%$&%&''( Akt 1a KaP 0tan/ 0-aha (.er- h) Per-e+ aan "n1e-taTanah Pera,atan Ak0m0,a- pen70-0tan pera,atan Ke8a9 .an ) Ek0 taH0tan/ 0-aha H0tan/ . a7a H0tan/ + 1 +en Mo+a, -aham . a-a: nom na, ;$' A/ o -aham . a-a La.a + tahan 2(23$'' $(#3&'' #4*3''' % $('3''' (4*3*'' ($423''') $3(5#35'' &&536'' $(3*'' $23''' 6*3''' &(*3''' $3'523('' $3(5#35''

#$%$&%&''* #4*35'' $2*36'' #(634'' $&'3''' % *6*3*'' ($(53''') $32#(34'' &$'3*'' &$32'' $'3''' ('3''' $6*3''' 4('3''' $32#(34''

Na k(t0r0n) (53#'' $63*'' &63$'' ($&'3''') $('3''' $&'3''' (&(3''') &2(34'' $53&'' (234'') 23''' $*3''' 4'3''' $&23('' &2(34''

Laporan ,a.a r0/ 0nt0k tah0n 7an/ .erakh r #$%$&%&''( a+a,ah


Dalam US $

Pen90a,an Har/a pokok pen90a,an La.a kotor <e.an opera<e.an pen70-0tan <e.an opera- ,a nn7a Tota, .e.an operaLa.a operaPen+apatan ,a n%,a n Ke0nt0n/an ata- pen90a,an n1e-taLa.a -e.e,0m pa9ak pen/ha- ,an Pa9ak pen/ha- ,an La.a .er- h

$3*5'3*'' 4*63#'' (&#3&'' &(3''' #&432'' #**32'' &(635'' $&3''' &6435'' 443&'' $5'3(''

$&23(''

"n!orma- tam.ahan .er k0t n + am. , +ar catatan per0-ahaan: a3 "n1e-ta- + 90a, -ehar/a ;$#&3''' t0na .3 Pera,atan +an tanah + pero,eh -ecara t0na c3 T +ak a+a pen90a,an pera,atan -e,ama tah0n ter-e.0t +3 Saham . a-a + ter. tkan +en/an t0na e3 Pem.a7aran + 1 +en -e.e-ar ; *(3''' +en/an men+e. t ak0n ,a.a + tahan3 ="M"NTA: S0-0n,ah Laporan Ar0- Ka- +en/an men//0nakan meto+e ,an/-0n/ +an meto+e t +ak ,an/-0n/3

Pen7e,e-a an:

METO=E LAN>SUN>:
PT A"SHA CORPORAT"ON

LAPORAN ARUS KAS


Periode berakhir tanggal 31-12-2006 Ar0- ka- +ar akt 1 ta- opera- : Kas diterima dari pelanggan Dik!rangi" Pemba#aran kas !nt!k s!pplier $%arang) Pemba#aran kas !nt!k beban operasi Pemba#arna kas !nt!k b!nga Pemba#aran kas !nt!k pa)ak penghasilan +!mlah ar!s kas dari akti,itas operasi Ar0- ka- +ar akt 1 ta- n1e-ta- : Kas dari pen)!alan akti,a tetap Dik!rangi" Kas diba#ar !nt!k pembelian akti,a tetap +!mlah ar!s kas !nt!k akti,itas in,estasi Ar0- ka- +ar akt 1 ta- pen+anaan Kas diterima dari pen)!alan saham Kas diterima dari h!tang )k p)g Kas diterima dari pen)!alan in,estasi Dik!rangi" Kas diba#ar !nt!k di,iden Kas diba#ar !nt!k b!nga Kas diba#ar !nt!k pel!nasan htg )k p)g +!mlah ar!s kas dari akti,itas pendanaan Kenaikan $Pen!r!nan) kas Kas pada a.al periode Kas pada akhir periode Pen9e,a-an:
a). Kas diterima dari Pelanggan = Pen90a,an ? Pen0r0nan P 0tan/ ( % Kena kan P 0tan/) b). Pembayaran kas untuk Supplier (barang) = HPP ? Kena kan Per-e+ aan ( % Pen0r0nan Per-e+ aan) ? Pen0r0nan H0tan/ U-aha ( % Kena kan H0tan/ U-aha ) c). Pembayaran untuk Beban Usaha = <e.an 0-aha -e,a n pen70-0tan ? Pen0r0nan H0tan/ <e.an U-aha ( % Kena kan H0tan/ <e.an U-aha ) d). Pembayaran untuk Pajak Penghasilan = Pa9ak Pen/ha- ,an ? Pen0r0nan H0tan/ PPh ( % Kena kan H0tan/ PPh ) e). Kas dibayar untuk Dividen = = 1 +en ? Pen0r0nan H0tan/ = 1 +en ( % Kena kan H0tan/ = 1 +en )

a) b) ') d)

1. 63.000 &66.200 33(.300 &&.200 1.3&&.*00 163.300

2-0.000 $2-0.000)

10 .000 132.000
e)

2.000 2.000 1- .000 6-.300 3& .-00 (6(.100

Pen7e,e-a an:

METO=E T"=AK LAN>SUN>:


PT A"SHA CORPORAT"ON

LAPORAN ARUS KAS


Periode berakhir tanggal 31-12-2006 Ar0- ka- +ar akt 1 ta- opera- : /aba bersih Ditambah" %eban pen#!s!tan Kenaikan h!tang !saha Dik!rangi" Kenaikan pi!tang !saha Kenaikan persediaan Pen!r!nan h!tang beban !saha Ke!nt!ngan pen)!alan in,estasi +!mlah ar!s kas !nt!k akti,itas operasi Ar0- ka- +ar akt 1 ta- n1e-ta- : Kas dari pen)!alan akti,a tetap Dik!rangi" Kas diba#ar !nt!k pembelian akti,a tetap +!mlah ar!s kas !nt!k akti,itas in,estasi Ar0- ka- +ar akt 1 ta- pen+anaan Kas diterima dari pen)!alan saham Kas diterima dari h!tang )k p)g Kas diterima dari pen)!alan in,estasi Dik!rangi" Kas diba#ar !nt!k di,iden Kas diba#ar !nt!k b!nga Kas diba#ar !nt!k pel!nasan htg )k p)g +!mlah ar!s kas dari akti,itas pendanaan Kenaikan $Pen!r!nan) kas Kas pada a.al periode Kas pada akhir periode

1-0.600 26.000 1-.200 $1*. 00) $2*.100) $(.&00) $12.000) $1*.300) 163.300

2-0.000 $2-0.000)

10 .000 132.000
e)

2.000 2.000 1- .000 6-.300 3& .-00 (6(.100