Anda di halaman 1dari 8

LAPORAN AMALAN KIMPALAN GAS Tarikh Masa Tajuk Amali : 19 Mei 2013 : 9.00 pagi 5.

.30 petang : Kimpalan Gas (Tanpa rod penambah dan dengan rod penambah)

1.0

OBJEKTIF : atihan amali !ang di"alan#an pada hari ini adalah $nt$# :

a) Mengimpal se%ara samb$ngan tem$ pada #epingan logam !ang diberi#an dengan mengg$na#an %ara #impalan leb$r. b) Mengimpal dengan mengg$na#an rod penambah dengan %ara !ang bet$l. %) Mengenalpasti #aedah ata$ te#ni# #impalan gas !ang bet$l. d) Mela#$#an proses #impalan mengi#$t prosed$r !ang bet$l. e) Menilai hasil #er"a #impalan se%ara &is$al. .0 SENARAI BA!AN "AN PERALATAN Baha#$%aha# &a#' (i'u#aka# a) 2 #epingan #el$li lemb$t ber$#$ran 2' ( )' ( 2mm b) *od penambah %) Gas o#sigen dan asetilena

Kepingan #el$li

*od penambah

P)rala*a# &a#' (i'u#aka# : a) Mesin memotong #epingan #el$li.


b) +lat #eleng#apan #impalan gas.

%) ,ilinder Gas -#sigen


d) ,ilinder Gas +setilena e) .emeti# api

/) Me"a besi ber#a#i empat dan bat$ bata (sebagai alas) g) Keleng#apan alat perlind$ngan anggota ( sar$ng tangan #$lit0 gogle0
pelind$ng m$#a0 apron #$lit dan #as$t #eselamatan)

1os gas

,ilinder gas o#sigen 2 asetelina

.emeti# +pi

,ar$ng tangan #$lit

3ermin mata #eselamatan +.0 LANGKA!$LANGKA! KERJA :

.elind$ng m$#a

a) Menanda#an $#$ran 24 ( )4( 2mm pada #epingan #el$li. b) Memotong #epingan #el$li dengan mengg$na#an 1!dra$li% ,hear
Ma%hine

b) Mema#ai perlind$ngan anggota leng#ap sebel$m men"alan#an


#er"a #impalan.

c)
5

o#asi $nt$# mengimpal


,edia#an d$a bat$ bata merah0pelind$ng mata0pengapit dan

hos gas.

aras#an ba%aan gas asetelina dan gas o#sigen mengi#$t

ba%aan !ang disaran#an.

d)

Menindih d$a #eping #el$li diapit dengan mengg$na#an pengapit.

e)

Menghid$p#an api dengan pemeti# api.

#) Men!elaras api agar memen$hi #ehenda# #impalan gas.

l)

Men!amb$ng d$a
#eping #el$li .

#eping #el$li dengan m$la mengimpal s$d$t

#anan #em$dian #e s$d$t #iri dengan t$"$an meng$#$h#an d$a

m) Memanas#an bahagian di antara #epingan #el$li atas dan ba6ah dari sebelah #anan #e #iri agar dapat ber%ant$m dengan #$#$h.

n) Ter$s#an proses #impalan terseb$t sehingga selesai. o) ,e"$##an plat #el$li terseb$t. Kim,ala# k)luli ()#'a# r-( ,)#am%ah

a) Terbali##an #epingan #el$li !ang telah se"$#. b) ,amb$ng d$a #eping #el$li dengan m$la mengimpal s$d$t #anan #em$dian #e s$d$t #iri dengan t$"$an meng$#$h#an d$a #eping #el$li . c) .anas#an bahagian di antara #epingan #el$li atas dan ba6ah dari
sebelah #anan #e #iri. .ada masa !ang sama0 leta##an sebatang rod penambah dan leb$r sedi#it demi sedi#it #e arah #impalan terseb$t.

..0 !ASIL "APATAN/PEMER!ATIAN 1asil #er"a !ang sa!a dihasil#an daripada #impalan gas adalah aga# #$rang mem$as#an.1asil !ang lebih bai# han!a diperolehi selepas mela#$#an beberapa per%$baan.1asil #impalan gas dengan mengg$na#an rod penambah "$ga aga# tida# berapa bai#.Terdapat rongga7rongga di bahagian %ant$man !ang men$n"$##an baha6a sa!a masih bel$m meng$asai #impalan #el$li dengan te#ni#7te#ni# #impalan gas. rod 6 penambah.1asil a#$ran !ang gas tida# leng#ap "$ga #elihatan pada plat #el$li terseb$t #eti#a memb$at #impalan

mengg$na#an rod penambah ses$ngg$hn!a #$rang mem$as#an hati.Kesilapan ini berla#$ disebab#an oleh n!alaan api !ang #$rang ses$ai0 s$d$t s$mpitan !ang salah ata$ pergera#an mengimpal !ang terlal$ %epat. ,elain it$0 beberapa let$pan #e%il !ang berla#$ semasa proses #impalan "$ga menggangg$ #er"a7#er"a mengimpal. 8ni ter"adi #erana m$n%$ng s$mpitan terlal$ hampir ata$ ter#ena pada perm$#aan logam.

0.0 KESIMP1LAN 9agi sa!a0a#ti&iti mengimpal mengg$na#an gas ses$ngg$hn!a adalah lebih s$#ar berbanding #impalan ar#a.:nt$# memperolehi hasil #impalan !ang !ang %anti# dan semp$rna ses$ngg$hn!a memerl$#an sa!a meng$asai #esem$a te#ni#7te#ni# mengimpal dengan bet$l.,a!a perl$ tah$ s$d$t mengimpal dan n!alaan api !ang bet$l.,elain it$0 sa!a perl$ lebih sabar semasa men$ngg$ #el$li meleb$r agar tiada rongga7rongga !ang tehasil pada plat logam.
;am$n begit$0bant$an ra#an7ra#an dan bimbingan daripada tenaga penga"ar iait$ <n%i# 8s#andar dan <n%i# 1asni memboleh#an sa!a meng$asai sedi#it te#ni# mengimpal gas dengan %ara !ang bet$l.=ala$p$n hasil !ang diperolehi #$rang mem$as#an0nam$n sa!a amat berp$as hati #erana dapat merasai sendiri pengalaman memb$at #impalan gas dalam tempoh masa !ang sangat sing#at.:nt$# lebih mahir dalam #er"a7#er"a mengimpal ini ses$ngg$hn!a memerl$#an seseorang it$ mela#$#an ban!a# latihan . =ala$p$n begit$0latihan dan pendedahan asas #impalan gas !ang diberi#an dalam #$rs$s ini ses$ngg$hn!a amat berharga bagi sa!a #erana dapat memberi#an pengetah$an #epada sa!a tentang #er"a #impalan.M$dah7 m$dahan ilm$ !ang berg$na ini dapat sa!a #ongsi#an bersama ana#7ana# m$rid di se#olah #ela#.

>isedia#an oleh ;o Matri# Tari#h

: ,+ 8;+ 98;T8 T:M8;

: ,?105@2A.1>01 : 19 Mei 2013