Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN LITERASI TAHUN 2 S.

K ARU BARU, LAWAS 2014


MINGGU UNIT TEMA MINGGU 1 UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya: i Menyebut, men!erakin, men"e#a, memba!a dan memahami perkataan $uku kata terbuka K%&K% den"an $ebutan yan" betu' ii Membina dan menu'i$ perkataan $uku kata terbuka K%&K% den"an betu' iii Menyebut, men!erakin, men"e#a, memba!a dan memahami perkataan $uku kata terbuka K%&K%&K% den"an $ebutan yan" betu' i( Membina dan menu'i$ perkataan $uku kata terbuka K%&K%&K% den"an betu' 1 ) Memba!a dan memahami perkataan 1 1 Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $uku kata terbuka K%&K% * 1 Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata terbuka K%&K% 1 * Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $uku kata terbuka K%&K%&K% * * Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata terbuka K%&K%&K%

+,nt,h perkataan K%&K% bapa dada mata paku ra"a pipi 'idi !i'i "i"i diri "uru bubu kuku $u$u $udu

* ) Membina dan menu'i$ perkataan

+,nt,h perkataan K%&K%&K% kereta t,mat, keru$i kepa'a berudu ke'apa keme#a kebaya kamera rebana keta-a petani kerani 'e'aki perahu ke'adi

MINGGU * UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA

Pada akhir unit 1, murid berupaya: i Menyebut, men!erakin, men"e#a, memba!a dan memahami perkataan $uku kata terbuka %&K% den"an $ebutan yan" betu' ii Membina dan menu'i$ perkataan 1 ) Memba!a dan memahami perkataan 1 . Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $uku kata terbuka %&K% * . Membina dan menu'i$ +,nt,h perkataan %&K% ibu i$i ubi e'a itu api aki abu umi u'i u#i a'u

* ) Membina dan menu'i$

$uku kata terbuka %&K% den"an betu' MINGGU UNIT TEMA MINGGU . UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA OBJEKTIF Pada akhir unit 1, murid berupaya: i Menyebut, men!erakin, men"e#a, memba!a dan memahami perkataan $uku kata tertutup dan terbuka K%K&K% den"an betu'

perkataan

STANDARD KANDUNGAN

perkataan yan" men"andun"i $uku kata terbuka %&K% STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1 ) Memba!a dan memahami perkataan

1 / Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i "abun"an $uku kata tertutup dan terbuka K%K&K% * / Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i "abun"an $uku kata tertutup dan terbuka K%K&K%

ii Membina dan menu'i$ perkataan $uku kata tertutup dan terbuka K%K&K% den"an betu'

* ) Membina dan menu'i$ perkataan

+,nt,h perkataan K%K&K% mandi 'embu kun!i pintu ba'di 'ak$a bendi !ik"u 'ampu #ambu !am!a tek$i pandu "arpu

Pada akhir unit 1, murid berupaya: MINGGU / UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA i Menyebut, men!erakin, men"e#a, memba!a dan memahami perkataan $uku kata tertutup dan terbuka K%KK&K% den"an $ebutan yan" betu' ii Membina dan menu'i$ perkataan $uku kata tertutup dan terbuka K%KK&K% den"an betu' 1 ) Memba!a dan memahami perkataan 1 0 Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i "abun"an $uku kata tertutup dan terbuka K%KK&K% * 0 Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i "abun"an $uku kata tertutup dan terbuka K%KK&K% . 1 Memba!a dan memahami 1ra$a yan" ada perkataan men"andun"i $uku kata terbuka / 1 membina dan menu'i$ 1ra$a yan" ada +,nt,h perkataan K%KK&K% tan""a nan"ka tun"ku ban"ku man""a ran"ka ban"', tan"ki pan"ku $in"ki

* ) Membina dan menu'i$ perkataan

MINGGU 0 UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA

Pada akhir unit 1, murid berupaya: +,nt,h 1ra$a: i Memba!a dan memahami 1ra$a dan ayat tun""a' yan" men"andun"i perkataan $uku kata terbuka den"an betu' ii Membina dan menu'i$ 1ra$a dan ayat tun""a' yan" men"andun"i . ) Memba!a dan memahami 1ra$a 2ambu mani$ Keru$i kayu Tan""a batu I$i durian Ran"ka manu$ia

/ ) Membina dan menu'i$ 1ra$a

perkataan $uku kata terbuka den"an betu' MINGGU UNIT TEMA MINGGU 3 UNIT 1 TEMA: PERSEKITARAN SAYA OBJEKTIF Pada akhir unit 1, murid berupaya: STANDARD KANDUNGAN

perkataan men"andun"i $uku kata terbuka STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

+,nt,h ayat: i Memba!a dan memahami 1ra$a dan ayat tun""a' yan" men"andun"i perkataan $uku kata terbuka den"an betu' ii Membina dan menu'i$ 1ra$a dan ayat tun""a' yan" men"andun"i perkataan $uku kata terbuka den"an betu' 0 ) Memba!a dan memahami ayat 0 1 Memba!a dan memahami ayat tun""a' yan" ada perkataan yan" men"andun"i $uku kata terbuka 3 1 Membina dan menu'i$ ayat tun""a' yan" ada perkataan men"andun"i $uku kata terbuka Ini ba#u Ini ba#u baharu Ini ba#u baharu Nani Ibu be'i ba#u baharu kami

3 ) Membina dan menu'i$ ayat

MINGGU4 UNIT * TEMA : SEK56A7 SAYA

Pada akhir Unit *, murid berupaya : i Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $ukukata tertutup K%K ii Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%K iii Men"e#a, memba!a, memahami dan men!erakin perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%K & K%K Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%K & K%K 1 ) Memba!a dan memahami perkataan * ) Membina dan menu'i$ perkataan 1 3 Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%K * 3 Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%K 1 4 Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%K&K%K * 4 Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%K&K%K pen$e', dar#ah, kerta$, dak-at, $ampu', $ampah, "ambar, n,mb,r, p,nd,k, tanda$ pen, #am, be", rak, b,t, 8ip, ba$, !at, #ip, "am, kek, (an

i(

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 9 UNIT * TEMA : SEK56A7 SAYA

OBJEKTIF Pada akhir Unit *, murid berupaya : i Men"e#a dan memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $uku kata K%KK Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata K%KK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1 ) Memba!a dan memahami perkataan

1 9 Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%KK

",n", -an", t,n", bank, 8ink,

ii

* ) Membina dan menu'i$ perkataan

* 9 Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%KK 1 : Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup %K&K%K u$ta8, ,rkid, a'bum, empat, intan, ab#ad, indah, i$nin

MINGGU : UNIT * TEMA : SEK56A7 SAYA

Pada akhir Unit *, murid berupaya : i Men"e#a, memba!a, memahami dan men!erakin perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup %K & K%K Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup %K & K%K 1 ) Memba!a dan memahami perkataan

ii

* ) Membina dan menu'i$ perkataan

* : Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup %K&K%K

MINGGU 1) UNIT * TEMA : SEK56A7 SAYA

Pada akhir Unit *, murid berupaya : i Men"e#a, memba!a dan men!erakin perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%KK & K%K Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%KK & K%K OBJEKTIF Pada akhir Unit *, murid berupaya : i Men"e#a, memba!a, memahami dan men!erakin perkataan yan" men"andun"i "abun"an $uku kata terbuka dan tertutup K% & K%K Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i "abun"an $uku kata terbuka dan tertutup K% & K%K Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i $uku kata tertutup 1 ) Memba!a dan memahami perkataan 1 11 Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i "abun"an $uku kata K%&K%K Papan, murid, baku', kamu$, ka$ut, kapur, kipa$, tikar, ke'a$, beru$ 1 ) Memba!a dan memahami perkataan 1 1) Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%KK&K%K * 1) Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup K%KK&K%K STANDARD PEMBELAJARAN S,n"k,k, !an"ku', $in"'et, 'an"$ir, pin""an, man"kuk

ii

* ) Membina dan menu'i$ perkataan

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 11 UNIT * TEMA : SEK56A7 SAYA

STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

ii

* ) Membina dan menu'i$ perkataan

* 1 Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i "abun"an $uku kata terbuka dan tertutup K%&K%K . * Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i $uku kata tertutup

iii

. ) Memba!a dan memahami 1ra$a

S,n"k,k hitam, ;un"a ,rkid, 6an"$ir biru, T,n" $ampah, Pen$e' ta#am

i(

Membina dan menu'i$ 1ra$a men"andun"i $uku kata tertutup

/ ) membina dan menu'i$ 1ra$a

/ * Membina dan menu'i$ 1ra$a yan" men"andun"i $uku kata tertutup

MINGGU 1* UNIT * TEMA : SEK56A7 SAYA

Pada akhir Unit *, murid berupaya : i Memba!a dan memahami ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata tertutup Membina dan menu'i$ ayat tun""a' yan" ada perkataan men"andun"i $uku kata tertutup OBJEKTIF Pada akhir Unit ., murid berupaya: i Men"e#a ,memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i >e?ta'in",?e?pepet dan >,? den"an betu' ii Men!erakinkan perkataan yan" men"andun"i >e?ta'in",?e?pepet dan >,? den"an betu' Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i >e?ta'in",?e?pepet dan >,? den"an betu' * ) Membina dan menu'i$ perkataan * 1* Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i >e?ta'in",?e?pepet dan >,? STANDARD KANDUNGAN 0 ) Memba!a dan memahami ayat 0 * Memba!a dan memahami ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata tertutup 3 * Membina dan menu'i$ ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata tertutup STANDARD PEMBELAJARAN Ini t,n" $ampah T,n" $ampah ini be$ar T,n" $ampah ini -arna biru

3 ) Membina dan menu'i$ ayat ii

MINGGU UNIT TEMA MINGGU< 1. UNIT . TEMA A6AM 7AI=AN

CATATAN

1 ) Memba!a dan memahami perkataan

1 1* Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i >e?ta'in",?e?pepet dan >,?

>e? ta'in": @ek,r @etak >e? pepet: @ketam @keran" @kepah @,ran" utan @,b,r@,b,r @$,t,n"

iii

MINGGU< 1/ UNIT . TEMA A6AM 7AI=AN

Pada akhir Unit ., murid berupaya: i Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i >e?ta'in" dan menu'i$ 1ra$a yan" men"andun"i >e?ta'in",,?e?pepet dan >,? den"an betu' Membina dan menu'i$ 1ra$a yan" men"andun"i >e?ta'in",?e?pepet dan >,? . ) Memba!a dan memahami 1ra$a . / Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i >e?ta'in",?e?pepet dan >,? den"an betu' / / Membina dan menu'i$ 1ra$a yan" ada perkataan men"andun"i

ii

/ ) Membina dan menu'i$ 1ra$a

den"an betu' MINGGU< 10 UNIT . TEMA A6AM 7AI=AN Pada akhir Unit ., murid berupaya: i Memba!a dan memahami ayat yan" men"andun"i >e? ta'in",?e?pepet dan >,? den"an betu' Membina dan menu'i$ ayat yan" men"andun"i e?ta'in", ?e?pepet dan >,? den"an betu' OBJEKTIF 0 ) Memba!a ayat

>e?ta'in",?e?pepet dan >,?

0 . Memba!a dan memahami ayat yan" ada perkataan yan" men"andun"i >e?ta'in",?e?pepet dan >,? 3 . Membina dan menu'i$ ayat yan" men"andun"i >e?ta'in",?e?pepet dan >,? STANDARD PEMBELAJARAN

ii MINGGU UNIT TEMA MINGGU 13 UNIT / TEMA MAKANAN

3 ) Membina dan menu'i$ ayat STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

Pada akhir Unit /, murid berupaya: i Men"e#a, memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? den"an betu' ii Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? den"an betu' Membina dan menu'i$ ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? den"an betu' 1 ) Memba!a dan memahami perkataan 1 1. Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? * 1. Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? 3 / Membina dan menu'i$ ayat yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? Perkataan: 1 ;a-an" * Pi$an" . Terun" Ayat: 1 * Ini ba-an" Itu pi$an"

* ) Membina dan menu'i$ perkataan

iii

3 ) Membina dan menu'i$ ayat

Pada akhir Unit /, murid berupaya: MINGGU 14 UNIT / TEMA MAKANAN ii i Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? den"an betu' Membina dan menu'i$ 1ra$a yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? den"an betu' Memba!a dan memahami 1ra$a . 0 Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? / 0 Membina dan menu'i$ 1ra$a yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? Ara$a: 1 Kentan" ",ren" * Udan" be$ar . 2a"un" rebu$ Ayat: 1 Ini kentan" ",ren"

/ ) Membina dan menu'i$ 1ra$a 3 ) Membina dan menu'i$

MINGGU 19 UNIT / TEMA MAKANAN

Membina dan menu'i$ ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? den"an betu' Pada akhir Unit /, murid berupaya: i Memba!a dan memahami ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? den"an betu' ii Membina dan menu'i$ ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? den"an betu' OBJEKTIF Pada akhir Unit 0, murid berupaya: i Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i di1t,n" den"an betu' Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i di1t,n" den"an betu'

iii

ayat

3 / Membina dan menu'i$ ayat yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? 0 / Memba!a dan memahami ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? 3 / Membina dan menu'i$ ayat yan" men"andun"i $uku kata tertutup >n"? STANDARD PEMBELAJARAN

Itu udan" be$ar

0 ) Memba!a dan memahami ayat

Ayat: 1 * .

3 ) Membina dan menu'i$ ayat

Saya $uka makan $,t,n" Ibu ma$ak $ayur terun" Kakak ma$ak bubur #a"un"

MINGGU UNIT TEMA MINGGU 1: UNIT 0 TEMA: KAMPUNG SAYA

STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

1 ) Memba!a dan memahami perkataan

1 1/ Memba!a dan perkataan yan" men"andun"i di1t,n"

petai,tupai, $urau, pantai, pu'au, $ek,i, ka',i, 'imau, tau1an, rantai, pi$au,"erai,kerbau,ban"au, $un"ai,ba'ai

ii

* ) Membina dan menu'i$ perkataan * 1/ Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i di1t,n"

MINGGU *) UNIT 0 TEMA: KAMPUNG SAYA

Pada akhir Unit 0, murid berupaya: i Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i (,ka' ber"andin" den"an betu' Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i (,ka' ber"andin" den"an betu' 1 ) Memba!a dan memahami perkataan 1 13 Memba!a dan memahami perkataan yan" memahami (,ka' ber"andin" * 13 Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i (,ka' ber"andin" duit, buah, kain,kuih,buih,$ui$, taat, kui',kai',daun, paip,'aut,buih, ketua,'aut

ii

* ) Membina dan menu'i$ perkataan

iii

Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i perkataan yan" ada di1t,n" dan (,ka' ber"andin"

. ) Memba!a dan memahami 1ra$a

. 3 Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i di1t,n" dan (,ka' ber"andin"

daun pi$an" kain batik buih $abun buah petai ketua kampun" ba'ai raya anak tupai 'aut 'ua$ mata kai'

MINGGU UNIT TEMA MINGGU *1 UNIT 0 TEMA: KAMPUNG SAYA

OBJEKTIF Pada akhir Unit 0, murid berupaya: i Men!erakinkan perkataan yan" men"andun"i di1t,n" dan (,ka' ber"andin" pada $uku kata yan" betu' Membina dan menu'i$ 1ra$a yan" ada perkataan men"andun"i di1t,n" dan (,ka' ber"andin" den"an betu'

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

/ ) Memba!a dan memahami 1ra$a

. 3 Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i di1t,n" dan (,ka' ber"andin" / 3 Membina dan menu'i$ 1ra$a yan" men"andun"i di1t,n" dan (,!a' ber"andin"

'aut 'ua$ B 'aut & 'ua$ anak tupai B anak & tupai tapai pu'ut B tapai & pu'ut 'aut & 'ua$ B'aut 'ua$ anak & tupaiBanak tupai tapai & pu'utBtapai pu'ut buah & petaiB buah petai

ii

0 ) Membina dan menu'i$ 1ra$a dan ran"kai kata

MINGGU ** UNIT 0 TEMA: KAMPUNG SAYA

Pada akhir Unit 0, murid berupaya: i Memba!a dan memahami ayat yan" men"andun"i perkataan yan" ada di1t,n" dan (,ka' ber"andin" den"an betu' Membina dan menu'i$ 0 ) Memba!a ayat 0 0 Memba!a dan memahami ayat yan" men"andun"i perkataan yan" ada di1t,n" dan (,ka' ber"andin" +abai ra$anya peda$ I$i durian ra$a mani$ ;uah petai ra$a pahit Emak pakai kain batik

ii

3 ) Membina dan menu'i$ ayat

3 0 Membina dan menu'i$ ayat yan" men"andun"i

ayat yan" dan perkataan men"andun"i di1t,n" dan (,ka' ber"andinn" den"an betu' MINGGU ** UNIT3, TEMA:
A'5RA ,AAUNA PERSEKITARAN

perkataan yan" ada di1t,n" dan (,ka' ber"andin"

Pada akhir unit 3 murid berupaya: iC Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i di"ra1 n",ny,$y,kh dan "h

1 ) Memba!a dan memahami perkataan

1 10 memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i di"ra1

;un"a kenan"a,ny,nya, Sun"ai,nyamuk, Sin"a,m,nyet

* ) Membina dan menu'i$ perkataan STANDARD KANDUNGAN

* 10 Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i di"ra1 STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU UNIT TEMA MINGGU *. UNIT3, TEMA:


A'5RA ,AAUNA DAN PERSEKITARAN

OBJEKTIF Pada akhir unit 3 murid berupaya: i Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i k,n$,nan ber"abun"

1 ) memba!a dan memahami perkataan

1 14 Memba!a perkataan yan" men"andun"i perkataan k,n$,nan ber"abun" * 14 Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i k,n$,nan ber"abun" . 3 Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i di"ra1 dan k,n$,nan ber"abun" / 3 membina dan menu'i$ 1ra$a yan" ada perkataan di"ra1 dan k,n$,nan ber"abun"

Tr,mpet,kray,n, Trakt,r,$t,kin", Skuter,tr,'i

* ) Membina dan menu'i$ perkataan

MINGGU */ UNIT3, TEMA:


A'5RA ,AAUNA DAN PERSEKITARAN

Pada akhir unit 3 murid berupaya: i Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i di"ra1 dan k,n$,nan ber"abun" Membina dan menu'i$ 1ra$a yan" men"andun"i di"ra1 dan k,n$,nan ber"abun" . ) Memba!a dan memahami 1ra$a ;un"a raya,$tadium b,'a, $urat khabar, Nyamuk tiruk,$te$en tek$i,$yampu rambut

ii

/ ) Membina dan menu'i$ 1ra$a

10

MINGGU *0 UNIT3, TEMA:


A'5RA ,AAUNA DAN PERSEKITARAN

Pada akhir unit 3 murid berupaya: i Memba!a dan memahami ayat yan" men"andun"i di"ra1 dan k,n$,nan ber"abun" Membina dan menu'i$ ayat yan" men"andun"i di"ra1 dan k,n$,nan ber"abun" 0 ) Memba!a ayat 0 3 Memba!a dan memahami ayat yan" ada perkataan di"ra1 dan k,n$,nan ber"abun" 3 3 Membina dan menu'i$ ayat tun""a' yan" ada perkataan men"andun"i di"ra1 dan k,n$,nan ber"abun" Syari1ah ada kedai bun"a A'i men#ua' bun"a kenan"a di "erai itu, Dia naik $kuter ke kedai bun"a itu

ii

3 ) Membina dan menu'i$ ayat

MINGGU UNIT TEMA MINGGU *4 UNIT 4 TEMA: +erita Rakyat

OBJEKTIF Pada akhir unit 4, murid berupaya: i memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i imbuhan a-a'an dan akhiran den"an betu' ii membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i imbuhan a-a'an dan akhiran den"an betu'

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PELAJARAN

CATATAN

1 ) Memba!a dan memahami perkataan

1 19 Memba!a dan memahami perkataan yan" men"andun"i imbuhan a-a'an dan akhiran * 19 Membina dan menu'i$ perkataan yan" men"andun"i imbuhan a-a'an dan akhiran

* ) Membina dan menu'i$ perkataan

DAATAR KATA:, men!ari tepian men#erit minuman berbunyi tumbuhan mema'u berpe$an merayau makanan men#a"a

MINGGU *9 UNIT 4 TEMA: +erita Rakyat

Pada akhir unit 4, murid berupaya: i memba!a dan memahami 1ra$a yan" ada perkataan men"andun"i imbuhan a-a'an dan akhiran . ) Memba!a dan memahami 1ra$a . 9 Memba!a dan memahami 1ra$a men"andun"i perkataan yan" ada imbuhan a-a'an dan akhiran / 9 Membina dan menu'i$ DAATAR KATA: men!ari makanan men#a"a ",n" men#erit ke$akitan bera$a 'apar meminta kebenaran berehat di ba-ah p,k,k

ii Membina dan menu'i$ 1ra$a yan"

/ ) Membina dan menu'i$

11

ada perkataan men"andun"i imbuhan a-a'an dan akhiran den"an betu' MINGGU *: UNIT 4 TEMA: +erita Rakyat Pada akhir unit 4, murid berupaya: i memba!a dan memahami ayat yan" ada perkataan men"andun"i imbuhan a-a'an dan akhiran

1ra$a

1ra$a yan" ada perkataan men"andun"i imbuhan a-a'an dan akhiran

berpe$an a"ar mema'u

0 ) Memba!a ayat

0 4 Memba!a dan memahami ayat yan" ada perkataan men"andun"i kata imbuhan a-a'an dan akhiran 3 4 Membina dan menu'i$ ayat ada perkataan men"andun"i kata imbuhan a-a'an dan akhiran STANDARD PELAJARAN

ii membina dan menu'i$ ayat yan" ada perkataan men"andun"i imbuhan a-a'an dan akhiran den"an betu' MINGGU UNIT TEMA MINGGU .) UNIT 9 TEMA: PERMAINAN OBJEKTIF Pada akhir unit 9, murid berupaya: i memba!a dan memahami 1ra$a den"an betu'

3 ) Membina dan menu'i$ ayat

DAATAR KATA: men!ari men#a"a men#erit makanan bera$a merayau@rayau berpe$an men""i"it

STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

. ) Memba!a dan memahami 1ra$a / ) Membina dan menu'i$ 1ra$a

. 1 Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i $uku kata terbuka / 1 Membina dan menu'i$ 1ra$a yan" men"andun"i $uku kata terbuka . * Memba!a dan memahami 1ra$a yan" men"andun"i $uku kata tertutup / * Membina dan menu'i$ 1ra$a yan" men"andun"i $uku kata tertutup 0 1 Memba!a dan

@"u'i ka!a @b,'a ra"a @"u'i ka!a @b,'a ra"a

MINGGU .1 UNIT 9 TEMA: PERMAINAN

Pada akhir unit 9, murid berupaya: i memba!a dan menu'i$ 1ra$a den"an betu' . ) Memba!a dan memahami 1ra$a / ) Membina dan menu'i$ 1ra$a @$epak ra"a @#a'a itik @batu $eremban @$epak ra"a @#a'a itik @batu $eremban

MINGGU .* UNIT 9

Pada akhir unit 9, murid berupaya: i memba!a dan memahami ayat 0 ) Memba!a dan @ini b,'a $aya

12

tun""a' den"an betu'


TEMA:

memahami ayat

PERMAINAN

memahami ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata terbuka @b,'a ini be$ar 0 * Memba!a dan memahami ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata tertutup

ii

membina dan menu'i$ ayat tun""a' den"an betu'

3 ) Membina dan menu'i$ ayat

@$aya $uka b,'a 3 1 Membina dan menu'i$ ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata terbuka 3 * Membina dan menu'i$ ayat tun""a' yan" men"andun"i $uku kata tertutup STANDARD PELAJARAN

@b,'a $aya be$ar @b,'a $aya bu#ur

MINGGU UNIT TEMA MINGGU .. UNIT 9


TEMA:

OBJEKTIF Pada akhir unit 9, murid berupaya: i memba!a dan memahami ayat ma#muk den"an $ebutan dan int,na$i yan" betu' Pada akhir unit 9, murid berupaya: i membina dan menu'i$ ayat ma#muk men""unakan kata hubun" yan" $e$uai den"an betu' Pada akhir unit :, murid berupaya:

STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

0 ) Memba!a dan memahami ayat

0 : Memba!a dan memahami ayat ma#muk

@b,'a $aya bu'at dan be$ar

PERMAINAN MINGGU ./ UNIT 9 TEMA: PERMAINAN Min""u .0

3 ) Membina dan menu'i$ ayat

3 9 Membina dan menu'i$ ayat ma#muk den"an kata hubun" 09 Memba!a memahami ayat ma#muk dan

@papan !,n"kak itu !antik tetapi maha'

0 ) Memba!a ayat i memba!a dan memahami 1ra$a ii memba!a dan memahami ayat ma#muk iii membina dan menu'i$ 1ra$a

Unit : Kaum@kaum di Ma'ay$ia

@Tatabaha$a Ayat Ma#muk Kata Ker#a Ayat Penyata Kata Nama Kha$ E#aan @Da1tar Kata +ina Me'ayu

13

India Pada akhir unit :, murid berupaya: Min""u .3 Unit : Kaum@kaum di Ma'ay$ia i membina dan menu'i$ ayat ma#muk den"an kata hubun" ii memba!a dan memahami ayat berda$arkan bahan ran"$an"an iii menu'i$ ayat berda$arkan bahan ran"$an"an 3 ) Membina dan menu'i$ ayat 3 9 Membina dan menu'i$ ayat ma#muk den"an kata hubun" 3 : Menu'i$ ayat ma#muk den"an kata hubun" @Tatabaha$a Kata 7ubun" Tanda ba!a Kata nama Kha$ Ayat tun""a' @Da1tar Kata Tarian Tahun ;aru +ina 7ari Ga-ai 7ari Kri$ma$ 7ari Raya Aidi'1itri 7ari Deepa(a'i 7ari Keamatan

Di$ediakan ,'eh : EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE En 2h,-ie8a!heu$ 2,hn Guru Pemu'ihan S K Aru ;aru

Di$ahkan 5'eh: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE En A-" M,rni bin 7a#i Muda Guru ;e$ar S K Aru ;aru

14