Anda di halaman 1dari 4

Cara Mendirikan Solat Tahajjud .

Solat Tahajjud dilakukan tiada had rakaatnya, mengikut kesanggupan dan kemampuan, dengan setiap dua rakaat satu salam. Jika dirasakan berat memadailah sekadar dua rakaat tetapi dilakukan secara berterusan setiap malam. Rasulullah SAW telah bersabda,: Amalan yang disukai oleh Allah, adalah yang terus menerus (istiqamah) walaupun sedikit. (Ri ayatkan oleh !ukhari dan "uslim dari Aisyah.# . . 1. Sebelum mengerjakan Solat Tahajjud baca doa berikut :

.
Tiada Tuhan melainkan Dikau, Maha Su i Dikau! Daku memohon ampun kepada"Mu #agi dosa"dosaku dan daku memohon kepada"Mu akan $ahmat"Mu. %a Allah! Tam#ahkanlah padaku ilmu dan &anganlah Dikau pesongkan hatiku setelah Dikau #erikan petun&uk. Dan #erikanlah daku $ahmat"Mu' Sesungguhnya Dikaulah yang melimpahkan rahmat! Segala pu&i #agi Allah yang telah menghidupkanku dan kepada"(yalah tempatku kem#ali. .

. 2. Niat Solat Tahajjud:

(Ushalli sunnatat tahajjudi rakataini illahi taala! Daku #ersolat Sunat Taha&&ud dua rakaat, kerana Allah Ta)ala. . . ". #acaan Surah sele$as %l&'atihah: . a# Rakaat pertama: Ayat Al"*ursi (+ kali) Rakaat kedua: Surah %l&(khlas (11 kali! Atau$

b# Rakaat pertama: Ayat Al"*aa,irun Rakaat kedua: Surah Al"-khlas Atau$ c# ./ Ayat Terakhir, Surah Al"-mran,. (Rasulullah SAW sering membaca ini pada solat Tahajjud !aginda.# . . ). Sele$as membaca tasbih $ada sujud kedua dalam rakaat terakhir* bacalah doa berikut " kali:

. . +. Selesai salam solat Tahajud* bacalah doa ,ang $ernah dibaca oleh -asulullah S%. ini:

. . /. 0emudian sambung baca 1oa Solat Sunat Tahajjud berikut:2

%a Allah! 0agi"Mu segala pu&i"pu&ian. Dikaulah pendiri langit dan #umi dan alam semesta serta segala isinya. 0agi" Mulah segala pu&ian, Dikau 1enguasa langit dan #umi dan alam semesta serta segala isinya. Dan #agi"Mulah segala pu&i, 1eman ar ahaya langit dan #umi dan alam semesta serta segala isinya. 0agi"Mulah segala pu&ian, Dikaulah yang #enar (Al"haq), &an&i"Mu adalah #enar, ,irman"Mu adalah #enar, per&umpaan dengan"Mu adalah #enar, syurga itu #enar dan neraka adalah #enar. (a#i"na#i itu #enar, (a#i Muhammad SA2 adalah #enar dan adanya hari *iamat itu #enar. %a Allah! 1ada"Mulah daku menyerahkan diri, dengan"Mu daku #eriman, kepada"Mu daku #ertawakal, kepada"Mu daku kem#ali, dengan"Mu daku menghadapi musuh dan kepada"Mu daku #erhukum. Ampunilah dosa kesalahanku yang telah lalu dan yang terkemudian, #aik yang daku sem#unyikan mahupun yang daku nyatakan, di mana Dikau le#ih mengetahuinya. Dikau yang Maha Mendahului dan Maha Mengakhiri. Tiada Tuhan melainkan Dikau! Tiada padaku daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah! %a Allah! 0erilah kami ke#aikan di dunia dan ke#a&ikan di akhirat dan peliharalah kami dari a3a# neraka. Selawat Allah ke atas 1enghulu kami (a#i Muhammad SA2 dan ke atas keluarga serta para saha#at sekeliannya. Segala pu&i hanyalah untuk Allah' Tuhan 1emelihara seluruh alam.!

. . 03 3#(4%N S5 %T T%4%66U1 . %. '. ). *. +. ,. -. .. /. %0. %%. %'. %). %*. %+. %,. %-. %.. Tahajjud adalah solat sunat yang paling a&dal. (oa dimakbulkan Allah. "emperolehi ketenangan ji a. "erasai diri hampir kepada Allah SWT. (iberikan keistime aan oleh Allah SWT. "emperolehi pertolongan dan rahmat Allah. "ene askan gangguan dan godaan syaitan. "encegah dosa dan menghindari penyakit. "enjadi lebih berdisiplin dalam melakukan tugas. Allah SWT memudahkan menerima ilmu yang dipelajari. Terkeluar daripada catatan sebagai golongan yang lalai. (ihormati masyarakat dan dijauhi daripada hasad dengki manusia. Allah SWT memberikan kemudahan dan re1eki yang berpanjangan. 2rang bersolat Tahajud menjadi kesayangan Allah SWT. (iberi keistime aan yang orang lain tidak perolehi. "endapat kemuliaan Allah SWT di dunia dan akhirat. "eninggikan martabat seorang hamba di sisi Allah A11a Wa Jalla. "emudahkan hisab di akhirat dan melintasi Titian Siratal3"usta4im.

Anda mungkin juga menyukai