Anda di halaman 1dari 3

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera. Yang Amat Berbahagia Tun Dr.

Mahathir bin Mohamad, Mantan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Mohd Ali, Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri a!aleigh bin Tengku Muhammad Ham!ah, Yang Berbahagia "he Puan Sri #ur Abdullah, Yang Berbahagia Tan Sri$Tan Sri dan Puan Sri$Puan Sri, Dato%$Dato% Sri dan Datin$Datin Sri, Dato%$Dato% dan Datin$Datin, Tuan$Tuan dan Puan$Puan yang saya hormati sekelian. Sekalung budi setulus hati dari saya dan isteri saya serta keluarga, di atas kesudian Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Mohd Ali, Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri a!aleigh bin Tengku Muhammad Ham!ah dan Yang Berbahagia "he Puan Sri #ur Abdullah, Tan Sri$Tan Sri dan Puan Sri$Puan Sri, Dato%$Dato% Sri dan Datin$Datin Sri, Dato%$Dato% dan Datin$Datin, Tuan$Tuan dan Puan$Puan yang hadir bagi menyerikan lagi majlis &ersandingan anakanda saya, Shahriyatul Akmal dengan &asangannya Midhat Murthada bin Dato% Haji Ahmad Salimi &ada malam ini. Budi baik semua akan kami kenang selama$lamanya. '(a&an terima kasih ini juga saya tujukan ke&ada rombongan &engantin lelaki yang diketuai oleh Yang Berbahagia Dato% Haji Ahmad Salimi bin Haji )smail dan isteri Y. Bhg. Datin Hajjah Badriyah binti Haji Mat Tamin diatas kesudian untuk bersama$sama meraikan majlis ini.Tidak lu&a saya ingin menyam&aikan u(a&an &enghargaan dan terima kasih saya ke&ada sekelian yang hadir di dalam de*an yang mulia ini. Saya bagi &ihak keluarga menyatakan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wataala kerana dengan keberkatan lim&ah kurnia dan i!in dari#ya, kami telah menerima seorang lagi ahli dalam keluarga kami. Semoga dengan kehadiran beliau, keluarga kami akan bertambah (eria dan berbahagia untuk selamanya. Saya memohon jasa baik dari&ada &ara hadirin sekelian, untuk sama$sama mendoakan su&aya dilim&ahkan keberkatan dan kebahagiaan serta dimurahkan re!eki buat &asangan mem&elai hingga ke akhir hayat. +e&ada kedua anakanda tersayang ayahanda bagi &ihak semua ahli keluarga ingin menyam&aikan sedikit &esanan buat &anduan anakanda melayari bahtera hidu& bersama. Dengarkan dan hayatilah maksud kata$kata ini. Adat orang bersuami isteri, Pahit manis sama dirasa, Dalam surut ada &asangnya, Dalam susah ada senangnya,

Dalam sem&it ada la&angnya. +alau sedikit, sesudu seorang, +alau banyak, sesenduk seorang, +alau untung, sama$sama timbul, +alau rugi, sama$sama tenggelam. +alau tebu, seruas seorang, +alau nangka, seulas seorang, Payung satu, sama berteduh, Perahu satu, sama menyeberang. Makan se&inggan, Minum se(a*an. Duduk setikar, Tidur sebantal, Sama melangkah seiring sejalan. Mudah$mudahan.... +asih abadi subur sentiasa, Dendam berahi se&anjang masa. Sayang kekal sam&ai kiamat, "inta tak &utus se&anjang hayat. +e&ada keluarga besan saya iaitu Yang Berbahagia Dato% Haji Ahmad Salimi bin Haji )smail dan Y.Bhg. Datin dihara& da&atlah jua kiranya sama$sama memberikan teguran, &anduan, tunjuk ajar serta bimbingan ke&ada anakanda saya Shahriyatul Akmal su&aya menjadi seorang isteri dan ibu yang terbaik demi kebahagiaan rumahtangga yang mereka bina ini dan seterusnya akan mengeratkan lagi tali &ersaudaraan yang terjalin, di antara keluarga saya dan keluarga Yang Berbahagia Dato%. Sebelum saya mengakhiri u(a&an saya, saya mengu(a&kan setinggi$tinggi &erhargaan dan terima kasih ke&ada &ihak urusetia majlis yang di&engerusikan oleh anakanda Shahroni!am )dham, saudara mara dan sahabat handai dan tidak lu&a ke&ada sta,, saya di "restma- Auto Sdn Bhd. Yang telah sudi bersama$sama, menjayakan majlis &ersandingan ini. Tidak lu&a juga saya u(a&kan terima kasih ke&ada Pengurusan Pusat +on.ensyen Sime Darby diatas segala kerjasama yang diberikan se&anjang majlis ini berlangsung. Saya juga mengu(a&kan terima kasih

ke&ada sesia&a saja yang terlibat yang namanya tidak sem&at saya sebutkan. Terima kasih daun keladi, ada re!eki berjum&a lagi. +e&ada &ara tetamu yang kami muliakan, jutaan terima kasih di atas (enderahati dan u(a&an tahniah yang kami terima dari&ada hadirin sekelian yang amat kami hargai. Di kesem&atan ini kami menyusun jari se&uluh memohon am&un dan maa, sekiranya terda&at a&a$a&a jua kekurangan di se&anjang majlis ini berlangsung. +ami memohon maa, kalau +uah terlebih garam /ulai terlebih &edas Manisan terlebih gula #asi ada yang mentah +ami memohon maa, +alau ada *ajah yang tersalah &andang +alau ada nama yang tersalah sebut +alau ada gelar yang tersalah u(a&, +alau ada duduk disalah tem&at Saya dengan rasa rendah hati, memohon am&un dan maa, dan sebelum mengundurkan diri saya akhiri u(a&an saya dengan serangka& &antun, Tenang$tenang air di laut, Sam&an kolek ba*a ke tanjung, Hati terkenang mulut menyebut, Budi baik rasa nak junjung. Wabillahi Tau,ik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh