Anda di halaman 1dari 9

Bengkel: Rancangan Pelajaran Harian Matematik KSSR Tahun 4 2014 Tarikh Bengkel: 20/9/2013

Kum ulan : R!"#$ 1% Hjh Siti #&ra'hikin (inti Hj M&hame) Sai) 2% #&r *)ah (inti Salikin 3% Siti "i'hah (inti M) +eru' 4% $% Ka'turi (a, "/P $&-in)a'.ami /% Tang Sie. 0an

Mata Pelajaran:

Matematik

Kela' )an Ma'a/Bilangan muri): 4 Teratai/9%00 1 10%00 agi / 3/ &rang Tajuk: Ruang 1/%32i3 +i akhir em(elajaran6 muri) )a at: Menentukan erimeter 'egiem at te at6 'egiem at 'ama6 'egitiga )an &lig&n
Cadangan Komunikasi
i% ii% 8eritakan 'itua'i ,ang (erlaku% Tega'kan ke(aikan )an ke(urukan cara engukuran &aring )ahulu%

Stan)ar) Pem(elajaran: 4(jekti5 Pem(elajaran:

Fasa
1. Persediaan Pemerhatian )an "nali'i'

Cadangan Aktiviti
a% $uru memanggil 3 &rang muri) untuk mengira (ilangan langkah ,ang )igunakan untuk mengelilingi (ilik )arjah mereka )an menjela'kan ini a)alah 'alah 'atu cara engukuran ,ang )igunakan a)a 7aman )ahulu untuk mengukur erimeter atau ukur lilit% (% $uru meminta muri) men,atakan (ilangan langkah ,ang mereka er&lehi%

iii% 8u(a n,atakan c&nt&h9c&nt&h lain alat engukuran%

c%

Melalui akti-iti ini6 guru mem(antu muri) untuk merumu'kan (aha.a 'etia &rang akan mem er&leh (ilangan langkah ,ang ti)ak 'ama )an menega'kan (aha.a cara ini kurang te at% 4leh itu6 guru meminta i)ea )ari a)a muri) (agaimana untuk mengukur erimeter )engan te at%

Per'e)iaan muri): Muri) telah )iminta untuk mencari maklumat (erkaitan alat9alat engukuran )an mem(a.a alat engukuran 'e erti em(ari'6 ita ukur 'ehari 'e(elum ) ini )iajar

% 2. Imaginasi Penjanaan *)ea Sinte'i' *)ea ii% i% Secara (er a'angan6 muri) )iminta mem(incangkan maklumat ,ang )ikum ul tentang alat9alat engukuran ,ang )iketahui% $uru mem(im(ing muri) mengenal a'ti (e(era a alat engukuran )an menjela'kan kele(ihan )an kelemahan enggunaan alat ter'e(ut% (LAMPIRAN A) 8&nt&h: Ta i. Kele(ihan: Mu)ah )i er&lehi Kelemahan: Men,ukarkan uru'an em(elian Pem!aris. Kele(ihan: 0e(ih te at% Kelemahan: Terha) ke a)a ruang ,ang kecil% Pita "kur Kele(ihan: 0e(ih te at% Kelemahan: Ti)ak terha) ke a)a ruang ,ang kecil% #. Perkem!angan Penam(ah(aikan "kti-iti Berkum ulan a% Muri) )i(ahagikan ke a)a 4 kum ulan% (% Setia kum ulan )i(erikan 4 (entuk 2 )imen'i i% "n)a erlu (er(incang )alam kum ulan untuk men)a atkan Re' &n muri): Pem(ari' Pita !kur% Tali

'e erti 'egiem at te at6 'egiem at 'ama6 'egitiga )an &lig&n% (Lam$iran %) c% Mereka )iminta untuk mengukur 'etia (entuk )engan menggunakan em(ari' )an menuli' 'etia ukuran 'i'in,a )engan (im(ingan guru% )% Muri) )iminta untuk menam(ahkan ukuran 'etia 'i'i (entuk9(entuk ,ang telah )iukur% e% guru menjela'kan (aha.a jumlah ukuran 'i'i ,ang telah )ikira itu a)alah erimeter% Bincangkan ha'il )a atan ke'eluruhan% &. Tindakan Pelak'anaan "malan Berteru'an 'MK %%% Pentaksiran Re( eksi a% :)aran lem(aran kerja ke a)a muri)% (% Muri) )iminta untuk mencari )an menam al )i (uku latihan 3 (entuk 2 )imen'i ,ang (er(e7a )an mencari erimeter 'etia (entuk% TMK6 Keu'aha.anan

ja.a an%

Menilai

i% Sele'aikan tuga'an ,ang )i(eri%

Ka) (entuk9(entuk 2 )imen'i6 em(ari'6 TMK9k&m uter )an internet6 lem(aran kerja Muri) (eru a,a men,atakan 1% mak'u) erimeter 2% menghitung erimeter% ;;;;; )ari a)a ;;;;;;;; &rang muri) (&leh men,atakan mak'u) )an menghitung erimeter% Muri) ,ang (elum mengua'ai akan )i(im(ing 'ehingga (&leh menghitung erimeter%

Lampiran A

Contoh contoh alat pengukur panjang

Pita pengukur

Pembaris

caliper (jangka sorong)

Roll Meter

Lampiran B

1. Ukur setiap sisi bentuk bentuk !i ba"ah !an hitung perimetern#a.

Perimeter = _____________ cm

Perimeter = _____________ cm

Perimeter = _____________ cm

Perimeter = _____________ cm

Perimeter = _____________ cm

2. Hitung perimeter setiap bentuk di bawah.


Ex. 4 cm 1.

" cm

7 cm 7 cm Perimeter : 7 + 4 + 7 + 4 = 22 cm

2. 2 cm " cm

# cm

$. 4 cm

!. cm $ cm ! cm

".

7.

& cm $ cm

% cm

% cm

Anda mungkin juga menyukai