Anda di halaman 1dari 123

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MINGGU/ TARIKH 1 1 hingga 2 Januari TEMA / TAJUK AKTIVITI KELUARGA Lenggang Kangkung Berkhemah di Laman Idaman Ekspedisi Berakit STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata nama Kata kerja Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Pendidikan Alam Sekitar Ilmu Kajian Tempatan Nilai Kasih sayang Hormat Kemahiran Berfikir Menjana idea Menghubungkaitkan Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Interpersonal Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 2 5 hingga 9 Januari TEMA / STANDARD TAJUK KANDUNGAN AKTIVITI KELUARGA 1.4 Bertutur, berbual dan Beriadah Bersama-sama menyatakan permintaan Keluarga tentang sesuatu perkara daripada perlbagai sumber Aktiviti Riadah dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Diariku 2.2 Membaca dan memahami Kenang-kenangan perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber Hidupan di Dalam dengan sebutan yang betul. Hutan 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam pelbagai situasi tidak formal secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata nama Kata kerja Kata ganti tunjuk Imbuhan apitan Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Pendidikan Alam Sekitar Ilmu Kesihatan Nilai - Kasih sayang Kemahiran Berfikir Menjana idea Menghubungkaitkan Mengkategorikan Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Bacaan intensif Kontekstual Menghubungkaitkan

2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks.

PKJR Berjalan secara Berdikari

Kemahiran PKJR 1.4.1, 1.42, 7.5.1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 3 12 hingga 16 Januari TEMA / TAJUK AKTIVITI KELUARGA Seronoknya Membaca Ruang Bacaan Keluarga Menjejak Maklumat Mari Membaca Perpustakaan Raja Tun Uda, Shah Alam 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi perkataan 'e' pepet daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks. STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar betul STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Kata ganda Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk Ragam ayat Penjodoh bilangan Peribahasa EMK Pendidikan Alam Sekitar Ilmu Kajian Tempatan Nilai Kerajinan Hemah tinggi Kerjasama Kemahiran Berfikir Mengecam Menghubungkaitkan Mengecam Menjana idea Kecerdasan Pelbagai Visual ruang Muzik, Interpersonal Belajar Cara Belajar Bacaan intensif Kontekstual

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR Cabaran Pejalan Kaki

Kemahiran PKJR 1.4.1, 1.5, 1.6.1, 7.5.1

Menghubungkaitkan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 4 19 hingga 23 Januari TEMA / TAJUK AKTIVITI KELUARGA Melancong dengan Keluarga Percutian di Pulau Mutiara Cenderamata Melancong ke Pulau Langkawi Kata Nama Khas Tak Hidup STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar betul 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi perkataan yang mempunyai sebutan 'e' taling daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul. 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata nama khas Kata adjektif Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Pendidikan Alam Sekitar Ilmu Sejarah Nilai Kasih sayang, Baik hati Kemahiran Berfikir Membuat gambaran mental Mengenal pasti Menghubungkaitkan Menyusun urutan Menjana idea Kecerdasan Pelbagai Naturalis Kinestatik Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Bacaan intensif Kontekstual Menghubungkaitkan

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

PKJR Cabaran Pejalan Kaki Kemahiran PKJR 1.4.1, 1.5, 1.6.1, 7.5.1

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul

mengikut konteks.

nama panggilan dengan betul mengikut konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 5 26 hingga 30 Januari TEMA / TAJUK AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN Amalan Hidup Sihat Merancang Masa Belajar Penjagaan Kesihatan Fikiran Sihat Wajah Ceria Kata Ganti Nama Tunjuk 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata adjektif Kata kerja Kata ganti tunjuk Imbuhan apitan Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Ilmu Pendidikan Kesihatan Nilai Kerajinan Kebersihan fizikal dan mental Kemahiran Berfikir Menganalisis Menghubungkaitkan Mengecam Menjana idea Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Meramal Muzik Belajar Cara Belajar Kem. Mendengar

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang wajar berdasarkan pertautan idea utama dan idea sampingan. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dengan tepat. 4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks.

PKJR Cabaran Pejalan

Kemahiran PKJR 1.4.1, 1.5, 1.6.1, 7.5.1

Kaki

Kontekstual Menghubungkaitkan Mengalami

31 JANUARI hingga 1 FEBRUARI 2014 CUTI TAHUN BARU CINA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 6 5 hingga 6 Februari TEMA / TAJUK AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN Bersih dan Sihat Kempen Tandas Sekolahku Bersih STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata hubung kata kerja pasif Kata kerja aktif Sintaksis Ayat perintah Ayat aktif, ayat pasif Ayat majmuk EMK Ilmu Pendidikan Kesihatan Nilai Kebersihan fizikal dan mental Berdikari Kemahiran Berfikir Membuat urutan Membuat andaian Konstruktivisme Menerangkan dan menjelaskan idea Kontekstual Mengaplikasikan Memindahkan

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjana idea.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 7 9 hingga 13 Februari TEMA / TAJUK AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN Habitat Bersih dan Selamat Langkah Penyediaan Makanan Kepentingan Penjagaan Mata Pendidikan Kesihatan Kaedah Memberus Gigi 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada perlbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD KANDUNGAN 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betu mengikut konteks. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata perintah kata kerja pasif Kata kerja aktif Sintaksis Ayat perintah Ayat aktif, ayat pasif Ayat majmuk EMK Ilmu Pendidikan Kesihatan Nilai -Kebersihan fizikal dan mental -Berdikari Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Interpersonal KB Menganalisis Menjana idea Menghubungkaitkan Mengecam Konstruktivisme Menerangkan dan

2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

PKJR Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya

Kemahiran PKJR 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

menjelaskan idea Kontekstual Mengaplikasikan Memindahkan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 8 TEMA / TAJUK AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan penanda wacana yang betul secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat ramalan yang wajar. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. 3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan dan menggunakan bahasa yang gramatis. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata istilah Imbuhan apitan Kata kerja pasif kata adjektif Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Ilmu Pendidikan Kesihatan Sains dan Teknologi Nilai Kebersihan fizikal dan mental Kemahiran Berfikir Menaaklul Menyusun mengikut urutan Mengitlak Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Belajar Cara Belajar

16 hingga 20 Februari Rehat yang Berkualiti Sengatan Serangga Kenali Kuman Makanan Seimbang Piramid Makanan

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca. PKJR Peraturan dan

Undang-undang Jalan Raya Kemahiran PKJR 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

Bacaan intensif Mencatat nota Kontekstual Menghubungkaitkan Konstruktivisme Menghubungkaitkan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 9 TEMA / TAJUK SENTIASA SELAMAT STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada perlbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam pelbagai situasi tidak formal secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata ganti nama Imbuhan Pinjaman Kata nama khas Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Ilmu Sains dan Teknologi PKJR Nilai Keberanian Rasional Kemahiran Berfikir Menghubungkaitkan Menganalisis Mengecam Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Belajar Cara Belajar Mendengar aktif

23 hingga Sentiasa Awasi Diri 27 Februari Biar Lambat Asal Selamat Keselamatan Pengguna Lif Berjalan dengan Berwaspada Mari, Selamatkan Mereka!

2.5.1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dengan tepat. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR

Kemahiran PKJR

Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

Membaca secara luncuran Kontekstual Menghubungkaitkan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 10 2 hingga 6 Mac TEMA / TAJUK SENTIASA SELAMAT Sediakan Payung Sebelum Hujan (Berbasikal dengan Selamat) Laporan Ceramah Menangani Kebakaran Kembara dengan Selamat Ingat Pesan Membonceng dengan Selamat STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada perlbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti diri dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5.2 Membaca, memahami bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata ganti nama Kata kerja Kata hubung pancangan Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Ilmu Pendidikan Alam Sekitar Sastera Nilai Semangat bermasyarakat Kerjasama Kemahiran Berfikir Menaakul Mengenal pasti Menganalisis Kecerdasan Pelbagai Verbal linguistik Muzik

3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat yang mengandungi bahasa yang indah dalam pembayang dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. PKJR Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya Kemahiran PKJR 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betu mengikut konteks.

Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Kontekstual Memindahkan maklumat Mengaplikasi Konstruktivisme Mengembangkan idea

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 11 9 hingga 13 Mac TEMA / TAJUK SENTIASA SELAMAT Langkah Keselamatan dalam Acara Lompatan Keselamatan Wang Kelab Keselamatan Jalan Raya Latihan Keselamatan di Sekolah Bijak Bertindak 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber menggunakan diksi, ayat dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada perlbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti diri dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata ganti nama Kata bantu Sintaksis Ayat permintaan Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Ilmu Peratuaran Sosiobudaya Nilai Keberanian Menepati masa Kemahiran Berfikir Menghubungkaitkan Menaakul Menjana idea Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Verbal linguistik

PKJR

Sukarnya Melintas

maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dan kata sendi nama dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran PKJR 2.1.6, 7.1.3, 7.3

Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Kontekstual Memindahkan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 12 16 hingga 20 Mac TEMA / TAJUK MASYARAKAT PENYAYANG Program Khidmat Masyarakat STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Imbuhan Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Pendidikan Alam Sekitar Peratuaran Sosiobudaya Ilmu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nilai Baik hati, Kerajinan Semangat hidup bermasyarakat Kemahiran Berfikir Menghubungkaitkan Mantafsir

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat ramalan yang wajar.

Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik

17 MAC hingga 19 MAC PENTAKSIRAN BERTULIS 1

Kinestatik

Kontekstual Memindahkan maklumat

21 MAC - 29 MAC

CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL PERTAMA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 13 30 Mac hingga 3-Apr TEMA / TAJUK MASYARAKAT PENYAYANG Generasi Negara Karnival Kokurikulum di Sekolah Saya Nyanyian Kanak-kanak Petak Perintah 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dan nyanyian yang dipersembahkan. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dan kata sendi nama dengan betul mengikut konteks. STANDARD KANDUNGAN 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Kata adjektif Kata perintah Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Keusahawanan Ilmu Pendidikan Alam Sekitar Keusahawanan Nilai Baik hati, Kerajinan Kasih sayang, Semangat hidup bermasyarakat Kemahiran Berfikir Menghubungkaitkan

3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya

Kemahiran PKJR 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

Membuat gambaran mental Menjana idea Menyesuaikan Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Muzik, Kinestatik Kontekstual Memindahkan maklumat

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 14 6 hingga 10-Apr TEMA / TAJUK MASYARAKAT PENYAYANG Khidmat Rakan Sebaya Program Kerjaya SK Seri Impian Peranan dan Tanggungjawab Doktor Muda Terima Kasih Rakanku 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang mengandungi wacana. 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan untuk menghayati nilai yang baik. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja kata pemeri Kata kerja pasif Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Peratuaran Sosiobudaya Ilmu Pendidikan Moral Nilai Kerjasama Kebersihan fizikal dan mental Kemahiran Berfikir Menilai

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dan kata sendi nama dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks.

PKJR Berfikir Sebelum Melintas

Kemahiran PKJR 7.1.6, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1

Menjana idea Menganalisis Membuat hubung kait Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Kontekstual Memindahkan maklumat Konstruktivisme Mengaplikasi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 15 13 hingga 17-Apr TEMA / TAJUK MASYARAKAT PENYAYANG Skuad Prihatin Aku Perabot Sekolah Cara Menjaga Kemudahan Awam Tugasan Kumpulan 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan bahasa yang santun. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk Ayat aktif Ayat pasif EMK Pendidikan Alam Sekitar Ilmu Pendidikan Moral Nilai Kebersihan fizikal dan mental, Kerjasama Kasih sayang Kemahiran Berfikir

PKJR Berfikir Sebelum Melintas Kemahiran PKJR 7.1.6, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN, peN, beR dan teR dengan betul mengikut konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental menjana idea Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Kontekstual Mengaplikasi Konstruktivisme Menyampaikan idea

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 16 20 hingga 24-Apr TEMA / TAJUK KENALI WARISAN BANGSA Tumbuk Kalang Warisan Bangsa Dondang Sayang Pengalaman Manis dalam Majlis Perkahwinan Ghazal 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber yang berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi perkataan 'e' pepet daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.7.1 Menghasilkan draf penulisan kreatif dengan betul. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Kata nama Imbuhan Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Peraturan Sosiobudaya Ilmu Seni dan Kebudayaan Nilai Patriotisme Hormat

dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN, peN, beR dan teR dengan betul mengikut konteks.

PKJR Keselamatan Berbasikal

Kemahiran PKJR 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6

Kemahiran Berfikir Membuat sintesis Mengenal pasti maklumat Menganalisis Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Kontekstual Memindahkan Konstruktivisme Mengaplikasi

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 17 27-Apr hingga 1 Mei TEMA / TAJUK KENALI WARISAN BANGSA Tepak Sirih atau Puan Guka Enau atau Gula Kabung Tanjak, Tengkolok atau Destar Pesta Mengocak atau Pesta Menggagau Ikan STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi perkataan yang mempunyai sebutan 'e' taling daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Imbuhan apitan Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk Kosa kata EMK Peraturan Sosiobudaya Keusahawanan Ilmu Sastera Nilai Semangat bermasyarakat

Mangkuk Tingkat, Mangkuk Tepen atau Siya

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana. 4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN, peN, beR dan teR dengan betul mengikut konteks.

PKJR Keselamatan Berbasikal Kemahiran PKJR 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

Hormat Kemahiran Berfikir Mengitlak Menganalisis Menjana idea Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Konstruktivisme Mengembangkan idea

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 18 4 hingga 8 Mei TEMA / TAJUK KENALI WARISAN BANGSA Pencak Silat Warisan Budaya Seni Ukiran Kayu Kaum Iban Beca Permainan Catur Cina STANDARD KANDUNGAN 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang wajar berdasarkan pertautan idea utama dan idea sampingan. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja kata adjektif Kata ganda Imbuhan apitan Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk Kosa kata EMK Ilmu Peraturan Sosiobudaya Kreativiti dan Inovasi

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre

Penglipurlara

dengan betul.

keperihalan, dialog dan autobiografi dengan betul. 3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan dan menggunakan bahasa yang gramatis. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

Ekonomi Nilai Kerajinan Hormat Kemahiran Berfikir Mensintesis Menganalisis Menjana idea Menaakul Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Interpersonal Konstruktivisme Mengembangkan idea KMD Meramal

PKJR Keselamatan Berbasikal Kemahiran PKJR 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 19 11 hingga 15 Mei TEMA / TAJUK PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Kemajuan Pertanian Produk Serai Petai Belalang Rumput Hiasan Penanaman Halia STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar betul 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjana idea. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja kata adjektif Kata majmuk Sintaksis Ayat perintah Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Ilmu Keusahawanan Pendidikan Alam Sekitar

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul

betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.

Sains Pertanian Nilai Kerajinan Kemahiran Berfikir Menjana idea Menyusun atur Mengenal pasti maklumat Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Kontekstual Memindahkan Konstruktivisme Menghubung kait

PKJR Keselamatan Berbasikal Kemahiran PKJR 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 20 18 hingga 26 Mei TEMA / TAJUK PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Penanaman Halia Perkembangan Penternakan Kambing Tenusu Bioteknologi Burung Unta 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami STANDARD KANDUNGAN 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar betul STANDARD PEMBELAJARAN 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Kata ganda Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Keusahawanan Ilmu Sains Pertanian Sains dan Teknologi

maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat ramalan yang wajar.

Nilai Kerajinan Kemahiran Berfikir Mengenal pasti Menghubung kait Menilai Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan secara luncuran Kontekstual Memindahkan Konstruktivisme Menghubungkaitkan

19 -22 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 27 MEI - 14 MEI CUTI PERTENGAHAN TAHUN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 21 15 hingga 19-Jun TEMA / TAJUK PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Penternakan Ayam Piru atau Ayam Belanda Cerita Rusa Baja Organik Cacing STANDARD KANDUNGAN 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog dan autobiografi dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan menyatakan nilai melalui lakonan. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Kata ganda Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Keusahawanan Ilmu Sains dan Teknologi

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

Hasil Serba Guna 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi. 2.5.1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.

Nilai Kerajinan Kemahiran Berfikir Membuat hubung kait Menjana idea Mengumpul dan mengelas Mengitlak Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan secara luncuran Konstruktivisme Menghubungkaitkan

PKJR Berbasikal dengan Selamat

Kemahiran PKJR 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 22 22 hingga 26 Mei TEMA / TAJUK PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Kacang Tanah Pelbagai Rasa Tiram Mutiara Indah di Mata Buah Menggis STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada perlbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Kata hubung Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Keusahawanan pendidikan Alam Sekitar

Seribu Rahsia Pengkulturan Rumpai laut Organik 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca.

betul. 3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan dan menggunakan bahasa yang gramatis. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi.

Ilmu Ekonomi Nilai Kerajinan Kemahiran Berfikir Mengitlak Mensintesis Menganalisis Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan secara luncuran Bacaan mentalis Kontekstual Menghubung kait

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

PKJR Berbasikal dengan Selamat

Kemahiran PKJR 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 23 30-Jun 3 Julai TEMA / TAJUK PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Taman Mini Durian Belanda Khasiat Berganda 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD KANDUNGAN 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog dan autobiografi dengan betul. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dan kata sendi nama dengan betul mengikut konteks. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata bantu Kata perintah Kata pemeri Kata sendi nama Kata majmuk Sintaksis Ayat tunggal

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3.2 Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi.

Ayat majmuk EMK Ilmu Ekonomi Keusahawanan Nilai Kerajinan Berdikari Kerjasama Kesyukuran Kemahiran Berfikir Banding beza Menganalisis Menjana idea Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Kinestatik Kontekstual Memindahkan Konstruktivisme Menghubungkaitkan

PKJR Berbasikal dengan Selamat

Kemahiran PKJR 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 24 6 hingga 10 Julai TEMA / TAJUK POTRET MALAYSIA Pekerti Mulia Amalan Kita Guru Penyayang Cara-cara STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada perlbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam pelbagai situasi tidak formal secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata gelaran kata adjektif Kata penguat Sintaksis Ayat aktif Ayat perintah

2.5.2 Membaca, memahami bahan

Menghormati Guru Tanggungjawab Seorang Murid Pelancaran Kempen Budi Bahasa

menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa.

3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks. 5.3.2 Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi.

Ayat seruan EMK Ilmu Pendidikan Agama Islam Pendidikan Moral Nilai Kerjasaman, hemah tinggi kasih sayang Hormat-menghormati Kemahiran Berfikir Menjana idea Mengecam Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Kontekstual Mengalami Mengaplikasi Konstruktivisme Pengembangan idea

PKJR Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam

Kemahiran PKJR 6.1.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 25 13 hingga 17 Julai TEMA / TAJUK POTRET MALAYSIA Cinta akan Negrara Tokoh Budayawan Melayu STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada perlbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti diri dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi kata ganti nama Kata adjektif Kata kerja Sintaksis Ayat aktif, ayat pasif

Lawatan Sambil Belajar ke Melaka Bunga Raya dan Bunga Anggerik

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun. 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.

Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Ilmu Sejarah Kajian Tempatan Nilai Patriotisme, Hormat Hemah tinggi Kemahiran Berfikir Menjana idea Mensintesis Menyusun atur Menganalisis Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Mencatat nota Kontekstual Memindahkan maklumat

PKJR Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam Kemahiran PKJR 6.1.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.7

5.3.2 Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 26 20 hingga 24 Julai TEMA / TAJUK POTRET MALAYSIA Negaraku Gemilang Kebijaksanaan Tun Perak STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada perlbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber menggunakan diksi, ayat dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata nama am /khas Kata kerja Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk

Malaysia Gemilang Bandar Multimedia Kompleks Istana Negara Mencipta Sejarah

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu.

EMK Pendidikan Alam Sekitar Ilmu Sejarah, Geografi Sastera Nilai Patriotisme Kemahiran Berfikir Menjana idea Mengecam, Menganalisis Kecerdasan Pelbagai Naturalis Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Kontekstual Mengaplikasi

3.8.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana.

PKJR Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam

Kemahiran PKJR 6.1.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 27 27 hingga 31 Julai TEMA / TAJUK POTRET MALAYSIA Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi (LIMA) STANDARD KANDUNGAN 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Imbuhan apitan Kata nama Kata sendi nama

Lawatan ke Galeri Perdana, Pulau Langkawi Nostalgia Datuk Saya Pertandingan Bola Sepak

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan untuk menghayati nilai yang baik.

3.7.1 Menghasilkan draf penulisan kreatif dengan betul.

Sintaksis Ayat aktif, ayat pasif Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Patriotisme Ilmu Sejarah Nilai Hormat Kesyukuran Kemahiran Berfikir Mengecam Menjana idea Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Kontekstual Mengaplikasi

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks.

PKJR Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam

Kemahiran PKJR 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5

28 hingga 29 JULAI - CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 28 3 hingga 7 Ogos TEMA / TAJUK POTRET MALAYSIA Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa STANDARD KANDUNGAN 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Imbuhan apitan Kata nama

Langkawi (LIMA) Lawatan ke Galeri Perdana, Pulau Langkawi Nostalgia Datuk Saya Pertandingan Bola Sepak 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan untuk menghayati nilai yang baik.

Kata sendi nama Sintaksis Ayat aktif, ayat pasif Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Patriotisme Ilmu Sejarah Nilai Hormat Kesyukuran Kemahiran Berfikir Mengecam Menjana idea Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Kontekstual Mengaplikasi

3.7.1 Menghasilkan draf penulisan kreatif dengan betul.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks.

PKJR Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam

Kemahiran PKJR 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 29 10 hingga TEMA / TAJUK EKONOMI BERWAWASAN STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunaPENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja

14 Ogos

Sumber Pendapatan Peluang Pekerjaan di Kuala Lumpur Nota Amirul Aktiviti Sumber Wang Kelas Pekerjaan Sebagai Sumber Pendapatan

yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

kan diksi dan ayat yang sesuai.

2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan untuk menghayati nilai yang baik.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul.

Kata ganti nama Kata ganda separa Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Keusahawanan Ilmu Ekonomi Nilai Kerajinan Berdikari Kemahiran Berfikir Banding beza Mengecam Menyusun atur Kecerdasan Pelbagai Verbal linguistik Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Mencatat Kontekstual Menghubungkait

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Kemahiran PKJR 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 30 TEMA / TAJUK EKONOMI BERWAWASAN STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi

17 hingga 21 Ogos

Pengusaha Berwawasan Usaha Tangga Kejayaan Pengusaha Muda Jika Aku Pereka Perisian Terima Kasih, Ibu Cita-citaku Pengusaha Berjaya

tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang mengandungi wacana. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi perkataan yang mempunyai sebutan 'e' taling daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Kata kerja Kata adjektif Sintaksis Ayat tunggal Ayat majmuk EMK Keusahawanan Teknologi maklumat dan komunikasi Ilmu Ekonomi Sastera Nilai Kerajinan Kasih sayang Kemahiran Berfikir Menjana idea Mengecam Menaakul menganalisis Kecerdasan Pelbagai Verbal linguistik Konstruktivisme Mengembangkan idea Kajian Masa Depan Imaginasi dan kreativiti

PKJR Dilema Utamakan Keselamatan Kemahiran PKJR 10.1.3, 10.1.6

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan bahasa yang santun.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 31 TEMA / TAJUK EKONOMI STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa

BERWAWASAN 24 hingga 28 Ogos Pengusaha Pusat Pelancongan Pengusaha Perahu Tradisional Mengurus Wang Bengkel Bijak Menguruskan Wang, Perkhidmatan Prabayar

maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi perkataan 'e' pepet daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

Morfologi Kata bantu Kata hubung pancangan Kata kerja Sintaksis Ayat aktif, Ayat pasif Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Kreativiti dan inovasi Keusahawanan Ilmu Ekonomi Nilai Berdikari Kerajinan Kemahiran Berfikir Menganalisis Menghubung kait Menjana idea Mengenal pasti idea Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Perbincangan Bacaan luncuran Kontekstual Konstruktivisme Mengembangkan idea

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR Dilema Utamakan Keselamatan Kemahiran PKJR 10.1.3, 10.1.6

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

32 1 hingga 4-Sep

BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH Ceramah Kewangan Cara Pembayaran Pengurusan Wang Berhemat Ciri Keselamatan Wang Kertas RM1.00 Harga Syiling Anda

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca.

2.5.1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun. 3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan dan menggunakan bahasa yang gramatis. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dan kata sendi nama dengan betul mengikut konteks.

Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Kata bantu Kata adjektif Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Keusahawanan Teknologi maklumat dan komunikasi Ilmu Ekonomi Nilai Jimat cermat Kemahiran Berfikir Menjana idea Menyusun atur Mengitlak, mengecam Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Konstruktivisme Menilai dan mentafsir

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR Dilema Utamakan Keselamatan Kemahiran PKJR 10.1.3, 10.1.6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TEMA / STANDARD STANDARD PENGISIAN

TARIKH 33 7 hingga 11-Sep

TAJUK BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH Alam Sekitar Tanggungjawab Kita Manusia dan Alam Sekitar Manusia Penjaga Alam Pemburu yang Insaf Sayangi Alam Kita Manusia dan Alam

KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber yang berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila.

KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Imbuhan apitan Imbunan meN, peN, beR, teR Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Pendidikan Alam Sekitar Ilmu Sastera Geografi Nilai Kesyukuran Kerajinan Kerjasama Kemahiran Berfikir Menghubung kait Mengecam Kecerdasan Pelbagai Naturalis Verbal-linguistik

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

PKJR Dilema Keselamatan Jalan Raya Kemahiran PKJR 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.8 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi perkataan yang mempunyai sebutan 'e' taling daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN, peN, beR dan teR dengan betul mengikut konteks.

12 hingga 20 September

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MINGGU/ TARIKH 34 21 hingga 25-Sep

TEMA / TAJUK BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH Sambutan Hari Alam Sekitar Lestarikan Alam Kita Jimatkan Tenaga Panduan Penjimatan Tenaga Elektrik Kitar Semula Minyak Masak Teksi Berkuasa Gas Asli Cecair

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat ramalan yang wajar. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata adjektif Kata kerja Kata ganda separa Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Pendidikan Alam Sekitar Ilmu Sains Nilai Kasih sayang, Hormat Jimat cermat Tanggungjawab Kemahiran Berfikir Mensintesis Membuat inferens Mengecam Kecerdasan Pelbagai Naturalis Verbal-linguistik Interpersonal Konstruktivisme Mengembangkan idea Kontekstual Mengaplikasi

PKJR Dilema Keselamatan Jalan Raya Kemahiran PKJR 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MINGGU/ TARIKH 35 28-Sep 2 Okt

TEMA / TAJUK BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH Aku Sebagai Penapis Air Rumah Lindungan Tanaman Sayangi Alam Sekitar Hari Tanpa Beg Plastik

STANDARD KANDUNGAN 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.

PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata hubung pancangan Kata kerja Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Pendidikan Alam Sekitar Kreativiti dan inovasi Ilmu Sains Nilai Kasih sayang Tanggungjawab Kemahiran Berfikir Menaakul Menjana idea Kecerdasan Pelbagai Naturalis Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Bacaan intensif Mencatat Konstruktivisme Mengaplikasi

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.7.1 Menghasilkan draf penulisan kreatif dengan betul.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

PKJR Dilema Keselamatan Jalan Raya Kemahiran PKJR 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


MINGGU/ TARIKH 36 5 hingga 9 Okt TEMA / TAJUK BUMI INDAH RAKYAT BERTUAH Mesyuarat Jawatankuasa Keceriaan Taman Cahaya Mega Papan Tanda Tasik Impianku Fenomena Alam STANDARD KANDUNGAN 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat ramalan yang wajar. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog dan autobiografi dengan betul. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata majmuk Kata kerja Kata adjektif Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Pendidikan Alam Sekitar Kreativiti dan inovasi Ilmu Geografi Nilai Kasih sayang Tanggungjawab Kemahiran Berfikir Menjana idea Mengecam Kecerdasan Pelbagai Naturalis Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Membaca secara imbasan dan luncuran Kontekstual Menghubung kait

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

PKJR Kenali Jalan Raya di Malaysia Kemahiran PKJR 1.1.4, 1.1.5

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


MINGGU/ TARIKH 37 TEMA / TAJUK MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5.2 Membaca, memahami bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata adjektif Kata penguat Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk Pentingnya Tenaga Elektrik Pencetak Mini dan Alat Pemanas Tangan Berita Sedih Keluarga Aida EMK Teknologi maklumat dan komunikasi Ilmu Sains Geografi Nilai Kesyukuran Tanggungjawab Jimat cermat Kemahiran Berfikir Mensintesis Menjana idea Menyusun atur Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Bacaan intensif Kajian Masa Depan Meramal

12 hingga 16 Oktober Sains dalam Kehidupan

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

PKJR Kenali Jalan Raya di Malaysia Kemahiran PKJR 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 7.5.4, 7.5.5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 38 19 hingga 23 Okt TEMA / TAJUK MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI Teknologi Semakin Canggih Implan Koklea STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber yang berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Teknologi maklumat dan komunikasi Kreatif dan inovatif Ilmu Sains Nilai Kesyukuran Kemahiran Berfikir Menganalisis Mengecam Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Interpersonal Belajar Cara Belajar Bacaan intensif Kajian Masa Depan Meramal Konstruktivisme Mengaplikasi 21 OKTOBER CUTI BERGANTI DEEPAVALI

PKJR Kenali Jalan Raya di Malaysia Kemahiran PKJR 1.1.4, 1.1.5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 39 TEMA / TAJUK MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI STANDARD KANDUNGAN 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Kata istilah Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Teknologi maklumat dan komunikasi Ilmu Perbankan Sains dan Teknologi Nilai Kesyukuran Kemahiran Berfikir Menjana idea Menganalisis Banding beza Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Perbincangan

26 hingga 30 Oktober Televisyen Pintar Mesin Juruwang Automatik

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul.

27 HINGGA 29OKTOBER PEPERIKAAN AKHIR TAHUN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 40 2 hingga 6-Nov TEMA / TAJUK MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI Televisyen Pintar Mesin Juruwang Automatik Alat Pengesan Cap Jari Elektronik Mesin Daftar Tunai 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog dan autobiografi dengan betul. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi. STANDARD KANDUNGAN 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata kerja Kata istilah Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Teknologi maklumat dan komunikasi Ilmu Perbankan Sains dan Teknologi Nilai Kesyukuran Kemahiran Berfikir Menjana idea Menganalisis Banding beza Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik Belajar Cara Belajar Perbincangan Kontekstual Memindahkan Konstruktivisme Mengembangkan idea

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

PKJR Kenali Jalan Raya di Malaysia Kemahiran PKJR 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 7.5.4, 7.5.5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 41 9 hingga 13-Nov TEMA / TAJUK MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI Kerusi Roda Mudah Alih Alat Penukar Tayar Nutty-Notty Keropok Lemang STANDARD KANDUNGAN 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca. STANDARD PEMBELAJARAN 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan untuk menghayati nilai yang baik. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata hubung pancangan Kata adjektif Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Kreativiti dan Inovasi Ilmu Sains dan Teknologi Nilai Kasih sayang Kerajinan Kemahiran Berfikir Membuat inferens Merumus Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Verbal-linguistik Konstruktivisme Menilai Mengembangkan idea

3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan dan menggunakan bahasa yang gramatis. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan menyatakan nilai melalui lakonan. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. PKJR Kenali Jalan Raya di Malaysia Kemahiran PKJR 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 7.5.4, 7.5.5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MINGGU/ TARIKH 42 16 hingga 20-Nov TEMA / TAJUK MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI Kerusi Roda Mudah Alih Alat Penukar Tayar Nutty-Notty Keropok Lemang STANDARD KANDUNGAN 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca. STANDARD PEMBELAJARAN 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan untuk menghayati nilai yang baik. PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa Morfologi Kata hubung pancangan Kata adjektif Sintaksis Ayat tunggal, Ayat majmuk EMK Kreativiti dan Inovasi Ilmu Sains dan Teknologi Nilai Kasih sayang Kerajinan Kemahiran Berfikir Membuat inferens Merumus Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Verbal-linguistik Konstruktivisme Menilai Mengembangkan idea

3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan dan menggunakan bahasa yang gramatis. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan menyatakan nilai melalui lakonan. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

21 NOVEMBER 2014 HINGGA 3 JANUARI 2015

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN

CATATAN Buku teks halaman 1-3

CATATAN Buku teks halaman 4-6 halaman 19-20

CATATAN Buku teks halaman 7-12

CATATAN Buku teks halaman 13-18

CATATAN Buku teks halaman 21-26

CATATAN Buku teks halaman 27-28

CATATAN Buku teks halaman 29-34

CATATAN Buku teks halaman 35-40

CATATAN Buku teks halaman 41-46

CATATAN Buku teks halaman 47-52

CATATAN Buku teks halaman 53-57

CATATAN Buku teks halaman 61-62

CATATAN Buku teks halaman 63-66

CATATAN Buku teks halaman 67-72

CATATAN Buku teks halaman 73-80

CATATAN Buku teks halaman 81-86

CATATAN Buku teks halaman 87-91

CATATAN Buku teks halaman 93-100

CATATAN Buku teks halaman 101-105

CATATAN Buku teks halaman 106-109

CATATAN Buku teks halaman 110-113

CATATAN Buku teks halaman 114-117

CATATAN Buku teks halaman 118-120

CATATAN Buku teks halaman 121-126

CATATAN Buku teks halaman 127-132

CATATAN Buku teks halaman 133--135, 137,

CATATAN Buku teks halaman 136, 138-140

CATATAN Buku teks halaman 136, 138-140

CATATAN Buku teks halaman 141-146

CATATAN Buku teks halaman

147-150

CATATAN Buku teks

halaman 151-154, 160

CATATAN

Buku teks halaman 155-159

CATATAN

Buku teks halaman 161-165

CATATAN Buku teks halaman 166-169, 171

CATATAN Buku teks halaman 170, 172-174

CATATAN Buku teks halaman 175-178

CATATAN Buku teks halaman 179-183

CATATAN Buku teks halaman 184-185

CATATAN Buku teks halaman 186-187

CATATAN Buku teks halaman 186-189

CATATAN Buku teks halaman 101-106

CATATAN Buku teks halaman 101-106

27 MEI HINGGA 14 JUN

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN

standard kandungan 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar betul

standard pembelajaran 1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya. 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada perlbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam pelbagai situasi tidak formal secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti diri dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber menggunakan diksi, ayat dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang mengandungi wacana.

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber yang berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan penanda wacana yang betul secara bertatasusila.

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan apitan dalam ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi perkataan 'e' pepet daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi perkataan yang mempunyai sebutan 'e' taling daripada sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang wajar berdasarkan pertautan idea utama dan idea sampingan. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjana idea. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan

tersirat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat ramalan yang wajar. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan dengan betul. 2.5.1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. 2.5.2 Membaca, memahami bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu. 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan untuk menghayati nilai yang baik.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2.7 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul. 3.3.4 Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan bahasa yang santun. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat, dengan menegaskan bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan draf penulisan kreatif dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, dialog dan autobiografi dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.8.1 Menedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk

naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana.

3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca.

3.9.1 Menulis pandangan secara berpandu tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan dan menggunakan bahasa yang gramatis.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dan nyanyian yang dipersembahkan. 4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. 4.2.2 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai melalui penceritaan yang dipersembahkan.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. 4.3.2 Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan

sebutan dan intonasi yang betul dan menyatakan nilai melalui lakonan. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat yang mengandungi bahasa yang indah dalam pembayang dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. 4.5 Menyampaikan pengucapan awam mengikut laras bahasa yang sesuai dengan yakin dan berkesan. 4.5.1 Menyampaikan ucapan berdasarkan teks mengikut laras bahasa yang sesuai dengan betul. 4.5.2 Menyampaikan ucapan mengikut laras bahasa dan gaya yang sesuai serta sebutan dan intonasi yang betul.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dan kata sendi nama dengan betul mengikut konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN, peN, beR dan teR dengan betul mengikut konteks. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi.

Anda mungkin juga menyukai