Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PPKI KSSR TAHUN 4 PENDIDIKAN MUZIK

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 1.1 Mengetahui irama dalam mu ik

STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk )

OBJEKTIF ( murid boleh..)

1 (2 3 Jan 14)

1. Persepsi Mu ik (!"# $rog)

1.1.1 Menepuk tekanan detik pertama lagu meter yang didengar

Menepuk tangan se%ara bebas Menepuk mengikut meter Menepuk tekanan detik lagu meter mengikut satu baris lagu

2 (& 1' Jan 14)

1.1.2 Memainkan tempo lagu yang didengar i. tempo %epat ii. tempo lambat

Menepuk tekanan detik meter se%ara berpandu dengan tempo %epat dan lambat Menepuk tekanan detik pertama meter dengan tempo %epat dan lambat. Memainkan alatan mengikut tekanan detik pertama lagu dengan tempo %epat dan lambat berpandukan meter Menyatakan sistem notasi mengikut ra*ah dan gambar yang ditun*ukkan. Melukis sistem notasi mengikut ra*ah dan gambar yang dipamerkan.

3 (13 1& Jan 14) 4 (2' 24 Jan 14) + (2, 2Jan 14) & (+ , $eb 14) , (1' 1+ $eb 14)

1.2 Mengetahui sistem notasi

1.2.1 Mengenal tanda isyarat dan istilah i. baluk ii. garis bar iii. bar i(. kle)trebel (. meter 1.2.2 Mengenal nilai not i. .ro%et ii. minim 1.2.3 Mengenal nilai tanda rehat i. .ro%et ii. minim

Menun*uk dan menyebut sistem notasi mengikut gambar yang dipamerkan. Membunyikan nilai not kro%et dan minim mengikut sistem notasi yang dipamerkan di dalam skor. Menun*ukkan nilai tanda rehat kro%et dan nilai tanda rehat minim mengikut sistem notasi yang dipamerkan didalam skor. Membe akan nilai not dan nilai tanda rehat kro%et dan minim dalam sistem notasi

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 1.3 Mengetahui melodi dalam mu ik

STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk )

OBJEKTIF ( murid boleh..)

/ (1, 21 $eb 14) (24 2/ $eb 14) 1' (3 , Ma% 14) 11 (1' 14 Ma% 14) 12 (1, 21 Ma% 14) 13 (31 Ma% + 2pr 14) 14 (, 11 2pr 14)

1. Persepsi Mu ik

1.3.1 Menga*uk melodi mudah dengan menggunakan (okal i. melodi mendatar ii. melodi menaik iii. melodi menurun 1.3.2 Mengenal bentuk lagu struktur 2

Membunyikan melodi mudah dengan bimbingan guru. Membunyikan melodi dengan isyarat tangan 0ur1en dan menga*uk lagu dalam struktur 2.

Menga*uk melodi dalam nyanyian lagu struktur 2

1.3.3 Mengenal 1arna ton i. suara lelaki3 i. suara perempuan ii. suara kanak4 kanak3 iii. suara orang de1asa 1.3.4 Mengenal sol)a dengan isyarat tangan 0ur1en i. Mi ii. 5o 1.4 Memahami ekspresi dalam mu ik 1.4.1 Mengenal pasti dinamik pada lagu yang didengar i. dinamik lembut (p) ii. dinamik kuat ()) 1.4.2 Mengenal pasti mud lagu yang didengar i. mud riang ii. mud sedih iii. mud bersemangat

Membe akan melodi dan 1arna ton dalam mu ik yang diperdengarkan. Menyatakan melodi dan 1arna ton dalam mu ik yang diperdengarkan

Menyanyikan sol)a lagu struktur 2 berserta dengan 6syarat tangan 0ur1en.

Memberi respon terhadap bunyi7 kuat 8 lembut Memberi respon terhadap lagu yang didengar mengikut dinamik dan mud.

1+ (14 1/ 2pr 14)

Membe akan lagu yang didengar mengikut dinamik dan mud. Membe akan lagu yang didengar mengikut dinamik dan mud dengan ekspresi. Menun*ukkan pelbagai ekspresi 1a*ah yang sesuai dengan lagu yang didengar Memilih ekspresi yang sesuai untuk lagu yang dipersembahkan.

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 2. 1Menyanyi mengikut mu ik

STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk )

OBJEKTIF ( murid boleh..)

1& (21 2+ 2pr 14)

2. Pengalama 9yanyian (!"# $rog)

2.1.1 Menyanyi dengan teknik perna)asan yang betul

Melakukan teknik perna)asan yang betul i. menarik na)as ii. menghembus na)as Menyanyi se%ara :humming; satu rangkap lagu dengan teknik perna)asan yang betul. Menyanyi dengan postur badan yang betul i. <uduk ii. berdiri Menyanyi dengan menyebut rangkap lagu dengan sebutan yang betul dan *elas.

1, (2/ 2pr 2 Mei 14)

2.1.2 Menyanyi dengan postur badan yang betul i. duduk ii. berdiri. 2.1.3 Menyanyi dengan sebutan yang *elas

1/ (+ 4 1' Mei 14)

1(12 4 1& Mei 14)

2.1.4 Menyanyi dengan ekspresi yang sesuai i. mud riang ii. mud sedih iii.mud bersemangat

Menyanyi dengan ekspresi yang sesuai untuk mud lagu riang3 sedih dan semangat

2' (1- 23 Mei 14) 21 (2& 2, Mei 14)

i(.

P.5= 1

2.1.+

Menyanyi lagu mengikut i. pi% ii. tempo iii. dinamik

Menyanyi lagu mengikut pi%3 tempo dan dinamik yang betul. Menyanyi lagu dengan teknik3 postur3 ekspresi dan %ara yang betul Menyatakan 3 alat perkusi daripada bahan persekitaran.

22 (1& 2' Jun 14)

3. Pengalaman Mu ikal (i4>hink7 Peta ?uih)

3.1 Memainkan alat perkusi

3.1.1 Memainkan alat perkusi daripada bahan persekitaran i. peralatan bilik dar*ah ii. peralatan dapur iii.tumbuh4tumbuhan

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 3.1 Memainkan alat perkusi

STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk )

OBJEKTIF ( murid boleh..)

23 (23 2, Jun 14) 24 (3' Jun 4 Jul 14) 2+ (, 11 Jul 14) 2& (14 1/ Jul 14)

3. Pengalaman Mu ikal

3.1.2 Memainkan alat perkusi i. lo%eng ii. kastanet iii. tamborin i(. kayu tik tok (. kerin%ing

Menamakan + *enis alat perkusi kon(ensional. Menamakan alat perkusi mengikut lagu yang didengar se%ara berpandu.

3.1.3 Mengaplikasi permainan alat perkusi mengikut i. %orak irama ii. dengan dinamik iii. mengiringi lagu

?ermain alat perkusi mengikut %orak irama dalam satu garis bar meter. ?ermain pelbagai alat perkusi dengan dinamik dalam satu garis bar meter. ?ermain alat perkusi mengikut %orak irama dan dinamik dengan iringi lagu. Menyebut struktur dekoder dengan betul. Menun*uk dan menamakan 3 struktur dekoder. Mengenal struktur rekoder dan men*aga rekoder. Menyatakan langkah membersihkan rekoder. Menun*ukkan langkah membersihkan rekoder. Menun*ukkan %ara membersih dan menyimpan rekoder dengan betul. Menyebut teknik asas meniup rekoder. Menun*ukkan teknik asas meniup rekoder

2, (21 2+ Jul 14)

3.2 Mengenal rekoder

3.2.1 5truktur rekoder i. kepala ii. badan iii.kaki

2/ (4 / @gos 14)

3.2.2 Pen*agaan rekoder Mengetahui %ara4%ara74 i. Membersih rekoder ii. Menyimpan rekoder

2(4 / @gos 14) 3' (1/ 22 @gos 14)

3.3 ?ermain rekoder

3.3.1

>eknik asas meniup rekoder i. Postur ii. %ara memegang iii. Emboucher i(. Perna)asan (. >iupan (i. Penglidahan

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 3.3 ?ermain rekoder

STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk )

OBJEKTIF ( murid boleh..)

31 (2+ 2@gos 14) 32 (2 + 5ept 14) 33 (/ 12 5ept 14) 34 (22 2, 5ept 14) 3+ (2- 5ept 3' @kt 14) 3& (, 1' @kt 14) 3, (14 1, @kt 14)

3. Pengalaman Mu ikal

3.3.2 Pen*arian i. 9ot ? ii. 9ot 2 iii. 9ot A

Menun*ukkan pen*arian 9ot ?3 9ot 2 dan 9ot A dengan teknik asas yang betul. Membunyikan pen*arian 9ot ?3 9ot 2 dan 9ot A dengan teknik.

3.3.3 Meniup lagu mengikut i. >empo ii. <inamik

Meniup lagu dengan teknik asas mengikut tempo dan dinamik se%ara berpandu. Meniup lagu menggunakan rekoder mengikut tempo dan dinamik.

4. 2presiasi dan #stetika 5eni Mu ik

4.1 Menghayati mu ik

4.1.1 Menyatakan perasaan terhadap lagu yang didengar

Memberi respon terhadap lagu yang didengar. Menyatakan perasaan terhadapa lagu yang didengar. Melakukan gerakan bebas terhadap lagu yang didengar. Melakukan gerakan yang sesuai mengikut lirik lagu dan irama yang didengar. Melakukan gerakan mengikut lirik lagu dan irama mengikut perasaan yang sesuai. Membuat persembahan mengikut lirik lagu dan irama. Menun*ukkan + alat gamelan berdasarkan gambar. Menyatakan alat gamelan se%ara berpandu. Mengumpul + gambar alat gamelan. Menyatakan %ara alat gamelan dimainkan

4.1.2 Melakukan gerakan mengikut i. lirik lagu ii. irama

3/ (2' @kt 14) 3(2, 31 @kt 14)

4.2 Menghargai keseniaan dan kebudayaan mu ik tradisional Malaysia

4.2.1 Mengenali Aamelan

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk)

STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk )

OBJEKTIF ( murid boleh..)

4' (3 , 9o( 14) 41 (1' 14 9o( 14) 42 (1, 21 9o( 14)

P.5= 2

4. 2presiasi dan #stetika 5eni Mu ik

4.2 Menghargai keseniaan dan kebudayaan mu ik tradisional Malaysia

4.2.2 Menghasilkan buku skrap

Menghasilakan buku skrap gamelan dengan bimbingan. Menghasilkan buku skrap gamelan dan menghias buku skrap.

Anda mungkin juga menyukai