Anda di halaman 1dari 6

Thumuhat Tarbawiyah

"Wahai manusia, kami akan mempersiapkan diri dengan bekal yang kami miliki (iman dan keyakinan), dan kami akan menggenggam dunia sebagaimana para pendahulu kami" (Hasan Al Banna, Majmuatur asail)
"Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: "inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita". Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan". ( !. Al Ah"ab: #$% !uasana "erang Ah#ab begitu men$ekam lantaran rasa lapar dan dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang% "ers&alannya ditambah lagi dengan pengepungan &rang'&rang ka(ir beserta antek'anteknya% )amun rasa suka dan gembira tetap terbesit di wajah asulullah !AW% dan para sahabatnya% Terpan$ar dari raut wajah mereka perasaan &ptimis yang besar untuk menyambut kemenangan% *etika beliau bersama para sahabat menggali parit, terdapat b&ngkahan batu yang keras sehingga mereka menyerahkannya pada asulullah !AW% Beliau pun meme$ahkan batu tersebut dengan palu g&damnya% "ukulan asulullah !AW% memer$ikkan api% Waktu itu beliau mengu$apkan !ubhanallah% *ejadian itupun berulang lagi hingga tiga kali% Hal ini menakjubkan para sahabat% *emudian asulullah !AW% men$eritakan bahwa tatkala mun$ul per$ikan api, terpan$ar gambaran istana "ersia disusul dengan istana &mawi dan selanjutnya istana Mau+a+is% Beliau mengatakan sebentar lagi istana "ersia menjadi milik kita, istana &mawi akan kita taklukan dan istana Mau+a+is akan kita miliki% "ernyataan tersebut disambut dengan u$apan gembira dari para sahabat, Allahu akbar wa lillahilhamd% "eristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, betapa asulullah !AW% telah mendidik para sahabatnya untuk berjiwa besar% ,engan jiwa besar, mereka mampu membangun &bsesi meski dalam keadaan lapar, dingin, terkepung dan men$ekam% -nilah thumuhat dakwah dan tarbawiyah (&bsesi dakwah dan tarbiyah)% .bsesi yang luar biasa% Tidak pernah terbayangkan &leh pikiran banyak &rang ketika itu% *eadaan yang men$ekam, lapar yang menggeliat, dingin yang menusuk% )amun keyakinan akan memper&leh kemenangan selalu bersama mereka% *emenangan yang akan datang segera atau kemudian% "erwujudan &bsesi bisa datang dalam waktu yang relati( singkat dapat juga hadir di waktu mendatang% Malah realisasi dari sebuah &bsesi sering tidak di $i$ipi &leh si pemiliknya% Memang terkadang &bsesi lebih panjang dari pikiran &rang bahkan ia lebih panjang dari usia manusia itu sendiri% Meski demikian &bsesi selalu ada dalam dinamika kehidupan manusia, karena ia bagian dari tabiat manusia% *einginan'keinginan besar menjadi sebuah tabiat manusia sejak ada di muka bumi% !ejak lama kita mendengar ada ungkapan ingin memiliki dunia ini% Ada pula yang ingin hidup seribu tahun lamanya% /uga ada yang

ingin bermegah'megah di muka bumi dengan segala kemewahan nya% Ada pula yang ingin menguasai kerajaan langit dan bumi dan masih banyak lagi keinginan besar lainnya% *einginan besar ini sering pula mengarah pada hal'hal negati( namun tidak sedikit juga pada hal'hal p&siti(% *einginan besar yang bernilai negati( dinamakan thama (tamak, rakus), sedangkan keinginan besar yang bernilai p&siti( dinamakan thumuh (&bsesi)% !i(at ini merupakan bagian dari kehidupan manusia maka semua kader semestinya juga memiliki &bsesi yang besar, meskipun dalam k&ndisi yang serba minim sarana dan prasarana% Akan tetapi satu hal yang tidak b&leh terabaikan adalah bahwa &bsesi ini mesti bersandar kepada karunia dan kebaikan Allah !WT% sehingga ,ia menganugerahkan kepada &rang' &rang mukmin sesuatu yang mahal nilainya% 0akni ke$erdasan imaniyah (Dzaka imany) untuk mewujudkan keinginan'keinginan besar itu% *e$erdasan imaniyah ini perlu dit&pang dengan1 1. Dzaka Syu'ury (kecerdasan emosional) *e$erdasan em&si&nal yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan em&si hingga tidak mudah g&yah ataupun patah dalam menghadapi berbagai tantangan% Rasulullah !A&. bersabda: 'rang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan diri dan berbuat untuk hari esok ((R. )uslim%. 2m&si&nal terkadang $enderung mengikuti suasana yang terjadi di sekitarnya% Bahkan a$ap kali menggelembung histeris mengikuti irama sekelilingnya, sehingga berp&tensi tidak dapat dikendalikan% 2m&si&nal yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tumpulnya akal jernih% ,ampaknya adalah mun$ul kepanikan sehingga kehilangan jalan s&lusi atas pers&alan yang sedang dihadapi% )abi Musa as% pernah mengalaminya, ketika tiba di kampung halamannya sepulang dari negeri lain% ,idapati kaumnya kembali pada perilaku yang menyimpang dari ajaran yang telah disampaikannya% Melihat kenyataan ini )abi Musa as% sangat em&si&nal% )abi Musa as% menjambak jengg&t )abi Harun as% sambil marah'marah kepadanya dan melempar'lempar lembaran Taurat yang digenggamnya% Akan tetapi ketika em&sinya mulai mereda )abi Musa mengambil kembali lembaran'lembaran Taurat yang ber$e$eran itu% (3!% Al 4Ara(1 567 ' 568) -slam mengajarkan pemeluknya untuk men$erdaskan em&si% 2m&si yang $erdas memberikan man(aat besar bagi si empunya% ,aya pandang yang jernih, melihat pers&alan dengan pandangan jauh ke depan serta jelas dan terangnya s&lusi yang harus diambil% "en$apaian &bsesi diperlukan juga ke$erdasan em&si&nal agar (uk&s'(uk&s sasaran yang hendak diraih dihadapi dengan perasaan dan jiwa yang tenang% "ara ulama menyebutnya hal ini sebagai indera keenam, yaitu (irasat mukmin% "*akutlah kamu pada +irasat orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya Allah". ((R. An Nasa,i% 2. Dzaka Fikry (kecerdasan intelektual) 9mat -slam dibekali Allah !WT% intelektual yang $erdas% ,i antaranya daya ingat yang tajam, sistematika dalam berpikir dan merumuskan pers&alan, menyikapi pers&alan se$ara simpel dan lain sebagainya, seperti kemampuan umat -slam mengha(al Al 3uran dan Hadits serta rumusan berpikir dalam ilmu manti+%

*eistimewaan ini karena kasih sayang Allah !WT% pada &rang'&rang mukmin% *eimanan yang bersemayam dalam dada mukmin menghantarkan mereka memiliki ke$erdasan intelektual% asul !AW% memberikan indikat&r &rang yang $erdas intelektualnya adalah *&nsentrasi pada satu titik yang jelas, berpikir $erdas sehingga tidak mudah tertipu dan selalu dalam keadaan siap siaga% "Apabila cahaya -slam telah masuk ke dalam hati maka hati akan menjadi terang dan lapang. .ara sahabat bertanya: apa tandatandanya ya Rasulullah/. 0eliau menja1ab: 2embali kepada negeri yang abadi, jauh dari tipu daya dan mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian3. ((.R. *habari%. *e$erdasan intelektual juga akan memberikan jalan keluar ketika menghadapi k&ndisi sulit% Bentuknya dapat berupa alternati( peme$ahan yang beragam, menaklukkannya melalui $ara yang ringan dan lain sebagainya% asulullah !aw% ketika berhadapan dengan para in(&rman ka(ir di "erang Badar, beliau ditanya dari mana anda:% Beliau menjawab1 ana minal ma,a (saya dari air)% !ementara in(&rman ka(ir menyangka asul dari tempat yang bernama maa (wilayah 0&rdania)% Abu Bakar as% pun pernah mengalami hal yang sama ketika menyertai perjalanan hijrah asulullah !AW% ke Madinah% "ertengahan perjalanan Abu Bakar as% berjumpa dengan peserta sayembara pembunuhan terhadap asulullah !AW% Abu Bakar as% ditanya1 !iapakah &rang yang berada di depanmu itu:% Abu Bakar as% menjawab1 (u1al (adi (dia petunjuk jalanku)% "etunjuk jalan yang dimaksud Abu Bakar as% adalah yang menunjuki jalan dari jalan kegelapan jahiliyah kepada jalan terang benderang -slam% !edangkan &rang ka(ir mengira &rang yang di depan Abu Bakar as% adalah guiding perjalanan% *e$erdasan intelektual memun$ulkan rumusan yang aplikati( untuk mewujudkan sebuah &bsesi% *arenanya peran ke$erdasan intelektual sangat berarti terhadap pen$apaian &bsesi% 3. Dzaka Jismy (kecerdasan fisikal) Amal -slam lebih banyak dari pada waktu yang tersedia dan sedikit &rang yang dapat memikulnya% Banyaknya amal dalam -slam memerlukan &rang yang siap dan mampu menunaikannya% ,i antara kriterianya adalah mereka yang memiliki ke$erdasan (isikal% Maksudnya adalah mereka yang mempunyai tubuh yang kuat dan sehat% Tidak sedikit tugas dan tanggung jawab dalam -slam akan terlaksana dengan baik bila dilakukan &leh badan yang sehat dan kuat% Misalnya saja dalam beribadah, akan terasa nikmat dalam menjalankan ibadah apabila k&ndisi badan dalam keadaan sehat% Akan tetapi bila k&ndisi tubuh menurun apalagi sakit, pelaksanaan ibadah sering mengalami ketidaksempurnaan% Hasan Al Banna sangat perhatian dalam masalah kekuatan dan kesehatan badan untuk men$apai ke$erdasan (isikal ini% "erhatian beliau baik yang bersi(at ajakan, pen$egahan dan pemeriksaan% *ita dapat jumpai pandangan beliau dalam 1ajibatul akh (kewajiban al akh) di Majmuatur asail%

.rang yang sehat dan kuat berpeluang menunaikan tugas dan kewajiban dengan baik% Bahkan dapat melaksanakannya se$ara &ptimal untuk men$apai a+dholiyatul amal. -a akan dapat menyelesaikan tugasnya, sanggup pula membantu tugas &rang lain serta mampu memberikan k&ntribusi bagi banyak &rang% "antas bila Allah !WT% lebih menyukai mukmin yang sehat dan kuat dari pada mukmin yang lemah, sebagaimana sabda asulullah !AW%1 ")ukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah meskipun keduanya dalam keadaan baik". ((R. )uslim% ;isikal yang $erdas juga menentukan keberhasilan pen$apaian &bsesi% -a akan dapat mengukur sejauh mana dan seberapa besar kemampuan diri untuk merealisasikannya% Tidak kalah penting juga ia dapat menilai kemampuan dirinya untuk menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan &bsesi tersebut%

. Dzaka !maly (kecerdasan o"erasional) *e$erdasan &perasi&nal merupakan sikap tanggap dan $epat dalam meresp&n sesuatu dengan tindakan yang nyata% !ikap inilah yang mend&r&ng sese&rang untuk terdepan dalam beramal% Tidak menunda' nundanya hingga hilang kesempatan untuk menjadi pi&neer% Ajaran -slam menganjurkan umatnya untuk selalu menjadi yang terdepan% Baik dalam beribadah kepada Allah !WT% juga dalam bermuamalah antar manusia seperti shalat, bersedekah, beramal shalih, berg&t&ng r&y&ng ataupun yang lainnya% ,emikian juga dalam kehidupan asulullah !AW banyak kita temukan riwayat tentang kesegeraan beliau untuk menunaikan sesuatu dengan $epat% ,alam suatu riwayat, sesudah shalat asulullah !AW% pernah segera berdiri lalu melangkahi &rang lain kemudian masuk ke salah satu bilik istrinya% "ara sahabat juga heran dengan kejadian ini% Tidak lama kemudian beliau segera kembali ke tempat semula, sesudah itu beliau $eritakan bahwa dia tadi teringat ada emas yang harus segera dibagi'bagikan% Maka beliau perintahkan istrinya untuk se$epat mungkin membagi'bagikan emas tersebut% Rasulullah !A&. bersabda: "0ersegeralah kalian beramal shalih sebab akan terjadi +itnah besar bagaikan gelap malam yang sangat gulita". ((R. )uslim% *e$erdasan &perasi&nal membentuk si pemiliknya untuk segera berbuat sebelum &rang lain sempat berpikir% Melalui hal ini &bsesi akan relati( $epat untuk ter$apai% #. Dzaka $%tima'iy (kecerdasan sosial) *ehidupan manusia tidak dapat memutuskan ketergantungannya dengan pihak lain% !atu dengan yang lainnya saling memerlukan% .leh karenanya manusia diperintahkan untuk berinteraksi dengan sesama agar berbagai kelemahan dan kekurangannya dapat saling dit&pang dengan berbagai kelebihan pihak lain% ,engan banyak bergaul kita akan menemukan p&tensi'p&tensi yang tidak ada pada diri kita% /uga dapat menemukan peluang'peluang besar untuk menutupi segala kekurangan yang ada% ,ari sanalah kita mendapatkan man(aat, kesempatan'kesempatan dan peluang'peluang besar untuk menunjang kelemahan yang kita miliki%

Rasulullah !A&. bersabda: ")ukmin yang bergaul dengan banyak orang lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul apabila dia bersabar". ((R. )uslim% Mewujudkan &bsesi terkadang kita dibantu p&tensi &rang lain% Bahkan kita hanya merangkai kelebihan'kelebihan &rang lain untuk men$apai &bsesi yang kita $anangkan% &. Dzaka 'anzhimy (kecerdasan struktural) Apabila kita memahami bahwa setiap &rang membutuhkan &rang lain maka segala peran yang diberikannya akan sangat bermakna bila dik&k&hkan &leh pihak lainnya% !ebuah bangunan terdiri dari berbagai ma$am k&mp&nen, ada yang besar namun ada pula yang ke$il% !emua k&mp&nen itu saling mengaitkan dengan k&mp&nen lainnya% Masing'masing (ungsi dan peran yang diberikan tidak dapat dianggap sebelah mata% "&sisi masing'masing elemen tidak dapat dilebih'lebihkan dengan yang lainnya% Mungkin saja k&mp&nen yang besar akan berarti bila dit&pang &leh k&mp&nen yang ke$il begitu juga sebaliknya% Menyikapi pers&alan ini dengan sikap yang ari( bahwa kehadiran dirinya tidak akan sempurna malah mungkin tidak akan berhasil tanpa kesertaan &rang lain% "eran serta ini diwujudkan dengan keyakinan bahwa p&tensi dirinya akan berguna bagi &rang lain% ,engan begitu setiap &rang menyadari bahwa ia harus berada pada p&sisinya masing' masing untuk keberhasilan sebuah &bsesi% Rasulullah !A&. bersabda: ".rajurit yang baik jika ditempatkan di bagian logistik dia akan tetap berada tempatnya, jika ditempatkan di garis depan dia akan berada di garis depan" ((R. Abu Daud% (iat)kiat meraih kecerdasan Meraih ke$erdasan imaniyah perlu kerja keras sehingga ia akan mere(leksikan segala thumuhat kita% Adapun kiat'kiat men$apai hal itu sebagai berikut1 1. *atihan yan+ ,anyak. Berusahalah untuk banyak latihan dalam segala hal terutama pada kemampuan diri untuk meraih ke$erdasan% <atihan yang sering akan memperhalus dan mempertajam kemampuan yang kita miliki% 2. -ela%ar dari oran+ lain. /anganlah sungkan untuk belajar pada dan dari &rang lain% "engalaman &rang lain dapat menjadi masukan bagi kita% Malah &rang lain bisa menjadi $ermin agar kita bisa mematut diri dari pengalaman mereka% 3. .enco,a sesuatu yan+ ,aru untuk meraih "en+alaman. Berusahalah untuk men$&ba sesuatu yang baru% *reati=itas sering kali memberikan banyak jalan untuk men$apai keinginan'keinginan% . .eyakini "ertolon+an !llah S/'. Tidak b&leh dilupakan bahwa semua akti(itas kita akhirnya berpulang pada pert&l&ngan dan kehendak Allah !WT% .leh karena itu yakinlah bahwa ,ia akan memudahkan kita meraih thumuhat maka berd&alah kepada')ya agar keinginan'keinginan tersebut dapat terealisir% !em&ga Allah !WT% memudahkan jalan bagi kita meraih Thumuhat Tarbawiyah% !em&ga sukses%