Anda di halaman 1dari 37

HHaacciiaa uunnaa PPeeddaaggooggííaa DDiiaallooggaannttee

((EEll mmooddeelloo ppeeddaaggóóggiiccoo ddeell MMeerraannii))

JJuulliiáánn DDee ZZuubbiirrííaa SSaammppeerr

IInnttrroodduucccciióónn

EEsscciinnddiirr aall hhoommbbrree ddee llaa ssoocciieeddaadd,, ooppoonneerr eell iinnddiivviidduuoo aa llaa ssoocciieeddaadd,, ccoommoo ssee hhaaccee aa mmeennuuddoo,, eess pprriivvaarrlloo ddee llaa ccoorrtteezzaa

PPuueess ssii eell ddeessaarrrroolllloo yy llaa ccoonnffiigguurraacciióónn ddee llooss

cceerreebbrraall

hheemmiissffeerriiooss cceerreebbrraalleess ssoonn llooss qquuee ddiissttiinngguueenn ccoonn mmaayyoorr pprreecciissiióónn aa llaa eessppeecciiee hhuummaannaa ddee llaass eessppeecciieess vveecciinnaass,, eessttee ddeessaarrrroolllloo yy eessttaa ccoonnffiigguurraacciióónn ssee ddeebbeenn aa llaa aappaarriicciióónn ddee ccaammppooss ccoorrttiiccaalleess,, ccoommoo eell ddeell lleenngguuaajjee,, qquuee iimmpplliiccaann llaa ssoocciieeddaadd ccoommoo llooss ppuullmmoonneess ddee uunnaa eessppeecciiee aaéérreeaa iimmpplliiccaann llaa

eexxiisstteenncciiaa ddee llaa aattmmóóssffeerraa((WWaalllloonn,, 11998877))

SSeeggúúnn llaa ccrreeaattiivvaa eexxpprreessiióónn ddee NNoott ((11998833 yy 11999922)),, aa lloo llaarrggoo ddee llaa hhiissttoorriiaa ddee llaa eedduuccaacciióónn ssóólloo hhaann eexxiissttiiddoo ddooss ggrraannddeess mmooddeellooss ppeeddaaggóóggiiccooss,, yy ppeessee aa ssuuss mmúúllttiipplleess yy ddiivveerrssooss mmaattiicceess,, eenn eesseenncciiaa llooss mmooddeellooss ppeeddaaggóóggiiccooss hhaann ssiiddoo hheetteerrooeessttrruuccttuurraanntteess oo aauuttooeessttrruuccttuurraanntteess

LLooss mmooddeellooss hheetteerrooeessttrruuccttuurraanntteess ccoonnssiiddeerraann qquuee llaa ccrreeaacciióónn ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo ssee rreeaalliizzaa ppoorr ffuueerraa ddeell ssaallóónn ddee ccllaassee yy qquuee llaa ffuunncciióónn eesseenncciiaall ddee llaa eessccuueellaa

EEnn

ccoonnsseeccuueenncciiaa,, pprriivviilleeggiiaann eell rrooll ddeell mmaaeessttrroo yy lloo ccoonnssiiddeerraann eell eejjee cceennttrraall eenn

ttooddoo pprroocceessoo eedduuccaattiivvoo

eessttrraatteeggiiaa mmeettooddoollóóggiiccaa ffuunnddaammeennttaall eess llaa ccllaassee mmaaggiissttrraall yy ddeeffiieennddeenn llaa ccoonnvveenniieenncciiaa ddee uuttiilliizzaarr llooss mmééttooddooss rreecceeppttiivvooss eenn llaa eessccuueellaa DDee eessttaa ffoorrmmaa,,

ccoonnssiiddeerraann qquuee llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo eess eexxtteerrnnaa aa llaa eessccuueellaa yy pprreessuuppoonneenn qquuee hhaayy qquuee rreeccuurrrriirr aa llaa eennsseeññaannzzaa yy aa llaa iinnssttrruucccciióónn ppaarraa ggaarraannttiizzaarr llaa aassiimmiillaacciióónn ddeell aacceerrvvoo ccuullttuurraall eenn eell aauullaa ddee ccllaassee

SSuuss ppoossttuurraass ssoonn ddeecciiddiiddaammeennttee mmaaggiissttrroocceennttrriissttaass,, ssuu

eess llaa ddee ttrraannssmmiittiirr llaa ccuullttuurraa hhuummaannaa aa llaass nnuueevvaass ggeenneerraacciioonneess

PPoorr eell ccoonnttrraarriioo,, ppaarraa llooss eennffooqquueess aauuttooeessttrruuccttuurraanntteess eell nniiññoo ttiieennee ttooddaass llaass ccoonnddiicciioonneess nneecceessaarriiaass ppaarraa jjaalloonnaarr ssuu pprrooppiioo ddeessaarrrroolllloo yy ppoorr eelllloo lloo

LLaa eedduuccaacciióónn eess

LLooss

nniiññooss yy llooss jjóóvveenneess ssoonn vviissttooss ccoommoo vveerrddaaddeerrooss aarrtteessaannooss yy ccoonnssttrruuccttoorreess ddee ssuu pprrooppiioo ddeessaarrrroolllloo ((NNoott,, 11998833)) yy llaa eessccuueellaa ttiieennee ffrreennttee aa ssíí llaa ttaarreeaa ddee ffaavvoorreecceerr llaa ssoocciiaalliizzaacciióónn,, pprroommoovveerr eell iinntteerrééss yy hhaacceerr sseennttiirr ffeelliizz aall nniiññoo

ccoonncceebbiiddaa ccoommoo uunn pprroocceessoo mmoovviiddoo yy oorriieennttaaddoo ppoorr uunnaa ddiinnáámmiiccaa iinntteerrnnaa

ccoonnssiiddeerraann ccoommoo eell cceennttrroo ddee ttooddoo eell pprroocceessoo eedduuccaattiivvoo

LLaa EEssccuueellaa TTrraaddiicciioonnaall yy llaass vviissiioonneess hheetteerrooeessttrruuccttuurraanntteess

LLaa EEssccuueellaa TTrraaddiicciioonnaall pprriivviilleeggiióó ccoommoo ffiinnaalliiddaadd eedduuccaattiivvaa eell aapprreennddiizzaajjee ddee ccoonnoocciimmiieennttooss eessppeeccííffiiccooss yy ddee nnoorrmmaass ddee ccoonnvviivveenncciiaa ffaammiilliiaarr yy ssoocciiaall,,

aassppiirraannddoo ccoonn eelllloo aa qquuee eell aacceerrvvoo ddee llaa ccuullttuurraa ffuueerraa aaddqquuiirriiddoo ppoorr llaass nnuueevvaass ggeenneerraacciioonneess yy aa qquuee ééssttaass aallccaannzzaarraann,, sseeggúúnn llaa ssaabbiiaa eexxpprreessiióónn ddee KKaanntt,, llaa

SSeeggúúnn eessttaa ffiinnaalliiddaadd,, eell aarrttee ddee iinnssttrruuiirr ccoonnssiissttee eenn llooggrraarr qquuee

mmaayyoorrííaa ddee eeddaadd

eell nniiññoo ssee aacceerrqquuee aa llooss ggrraannddeess mmooddeellooss eenn llaa hhiissttoorriiaa hhuummaannaa EEssttee oobbjjeettiivvoo ssee llooggrraa iimmiittaannddoo yy ccooppiiaannddoo lloo qquuee hhaann eellaabboorraaddoo ccuullttuurraallmmeennttee qquuiieenneess lleess

hhaann aanntteecceeddiiddoo

EEnn eessttee sseennttiiddoo,, eell pprriinncciippaall ppaappeell ddeell mmaaeessttrroo sseerráá eell ddee

""rreeppeettiirr yy hhaacceerr rreeppeettiirr"",, ""ccoorrrreeggiirr yy hhaacceerr ccoorrrreeggiirr"",, eenn ttaannttoo qquuee eell eessttuuddiiaannttee ddeebbeerráá iimmiittaarr yy ccooppiiaarr,, yyaa qquuee ssee ssuuppoonnee qquuee eess ggrraacciiaass aa llaa rreeiitteerraacciióónn,, qquuee

PPoorr ccoonnssiigguuiieennttee,, eess uunnaa

eessccuueellaa eenn llaa qquuee eell aalluummnnoo ssee ccoossiiffiiccaa yy ddee aallllíí eell nnoommbbrree ddee eessccuueellaa eenn tteerrcceerraa ppeerrssoonnaaqquuee llee ddaa NNoott ((11999922)) SSee ttrraattaa eennttoonncceess ddee uunnaa eessccuueellaa eenn llaa qquuee llooss aapprreennddiizzaajjeess ccaarreecceenn ddee ssiiggnniiffiiccaanncciiaa -- sseeggúúnn llaa hheerrmmoossaa yy ccoonnttuunnddeennttee eexxpprreessiióónn aauussuubbeelliiaannaa ((AAuussuubbeell,, 22000011)) --,, yy dde