Anda di halaman 1dari 21

KEMAHIRAN PENULISAN KARANGAN Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah

Karim, 2004; Abdul Shukor Shaari, 200 ! berbanding dengan kemahiran"kemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair #ohd$ Nor, 200%!$ Kemahiran mengarang &uga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pela&aran 'ahasa #elayu (Na(i )smail, 2002!$ *leh yang demikian, proses menulis memerlukan akti+iti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan, semasa menulis karangan, dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Na,hiappan, 200-!$ )smail Ahmad (2004! menegaskan baha(a penulisan adalah akti+iti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu$ .ntuk menguasai tu&uan tersebut, penga&aran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi men&adikan murid penulis terbaik$ /alam penghasilan penulisan karangan, murid"murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti 0aleha #$ 1ashim, 200%!$ 2usteru, proses penga&aran dan pembela&aran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (3oselan 'aki, 2004!$

Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata" mata malah dipengaruhi &uga oleh penga&aran menulis yang bersistem dan berkesan (5ahya *thman, 200%; Ahmad Khair #ohd$ Nor, 200%!$ *leh itu, dalam penga&aran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah (a,ana yang dapat difahami apabila diba,a (5ahya *thman, 200%!$ /alam penghasilan sesebuah penulisan, pengarang &uga perlu menyampaikan idea se,ara &elas, tepat, dan berkesan$ Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tu&uan karangan sama ada untuk tu&uan perbahasan, memu&uk, memberi pendapat, atau untuk ber,erita$ Perkembangan isi dan huraian &uga dibuat dalam bentuk perenggan yang men,irikan kesatuan sesebuah karangan$ *leh itu, murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah$ Penguasaan kemahiran menulis &uga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang

terdapat dalam penulisan karangan fakta, naratif, sa&ak, pantun dan sebagainya$ Namun, kegagalan dalam menguasai kemahiran menulis mengakibatkan pela&ar sukar hendak menyatakan mese& dalam bentuk tulisan$

MATLAMAT KEMAHIRAN PENULISAN 1aron ( 660! dalam 5ap Kim 7att ( 66 ! berpendapat baha(a penulisan melibatkan kemahiran menyampaikan maklumat, idea, perasaan, dan pandangan yang terdapat dalam pemikiran penulis melalui bahasa dan bukan sekadar menyusun atau menggubah perkataan, frasa dan ayat$ Kemahiran mengarang mampu dikuasai oleh sesiapa saha&a sekiranya terdapat pengubahsuaian kurikulum dan &uga penyediaan bahan penga&aran yang sesuai (7aridah Sera&ul 1a8 dan rakan"rakan, 200 !$ Proses penga&aran dan pembela&aran kemahiran menulis &uga perlu diberi perhatian bagi men&amin ke,emerlangan pen,apaian penulisan dalam kalangan murid$ /alam pelaksanaan penga&aran dan pembela&aran, guru seharusnya memiliki pengetahuan kandungan, pengatahuan am, kemahiran pedagogi dan sikap yang menggalakkan pembela&aran agar penga&aran mereka berkesan (Syed 9utfi Syed 1am:ah, 664!$ Sukatan Pela&aran 'ahasa #alaysia Semakan (2004!, menegaskan baha(a tumpuan dalam penga&aran dan pembela&aran 'ahasa #alaysia ('#! ialah supaya murid dapat menggunakan '# se,ara berkesan dalam kehidupan harian, bidang peker&aan dan sebagai bahasa ilmu untuk pembela&aran seumur hidup$ Selain itu, dalam penga&aran bahasa khususnya penulisan, guru &uga perlu mempertimbangkan pelbagai gaya pembela&aran, minat dan ke,erdasan yang berbe:a antara satu sama lain dalam kalangan murid dengan menggunakan strategi berpusatkan murid$ Kementerian Pela&aran berusaha untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan pela&ar dengan memberi penekanan kepada proses kognitif dalam isi pela&aran dan pengetahuan$ Proses kognitif seperti yang terkandung dalam kurikulum dikembangkan melalui isi kandungan yang dipelbagaikan dari segi pendekatan, strategi berfikir serta mempunyai kualiti intelek yang tinggi$ /alam konteks pelaksanaan Kurikulum 'ersepadu Sekolah 3endah (K'S3!, guru harus melakukan penerapan nilai

murni, dan penggunaan bahan yang merentas pelbagai disiplin dalam proses penga&aran (3oselan 'aki, 2004!$ ;eknik penga&aran guru &uga mestilah sesuai dengan kebolehan murid dengan mengambil kira penggunaan kaedah pembela&aran berasaskan ka&ian masa depan, ke,erdasan pelbagai dan konsep konstrukti+isme untuk meningkatkan minat murid terhadap pela&aran$ Penggunaan pendekatan pembela&aran koperatif merupakan murid satu daripada lebih ,iri pembela&aran sosial$ konstrukti+isme Pembela&aran yang se,ara membolehkan memiliki kemahiran

konstrukti+isme &uga membolehkan murid memperoleh beberapa kemahiran seperti lebih berfikir, lebih memahami, lebih mengingati, berkeyakinan, berinteraksi dan menyeronokkan (Pusat Perkembangan Kurikulum 200 !$

PERINGKAT PENULISAN KARANGAN

PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN MENGARANG PRA TULISAN PRA PALMA Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak" kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang"lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat$ Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh Kanak"Kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan 9ambang"9ambang bunyi khusus 5ang /iperolehi oleh kelompok masyarakat$ Pada peringkat a(al kanak"kanak membuat ,ontengan di atas permukaan benda"benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan"bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut$ Pada peringkat a(al Kanak"Kanak membuat ,ontengan di atas Permukaan 'enda"benda yang S</)A ada dalam

persekitaran mereka dengan menggunakan bahan"bahan yang 'oleh meninggalkan kesan ke atas Permukaan 'enda tersebut$ Peringkat ,ontengan ini perkembangan dari membuat ,ontengan bebas hingga ke peringkat ,ontengan terka(al$ Peringkat ,ontengan ini perkembangan dari membuat ,ontengan bebas hingga ke peringkat ,ontengan terka(al$ Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak"kanak mendapatkan latihan otot, tangan,&ari serta kordinasi mata tangan$ Peringkat pra tulisan ini adalah bagi Kanak"Kanak mendapatkan latihan otot, tangan, 2ari tangan serta Ser+i,es mata$ Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara"perkara berikut= Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara" perkara berikut=

#elakukan latihan"latihan pergerakan tangan dan &ari melalui akti+iti seperti menggunting, mengoyak, menganyam, menampal, menguli tepung dan lain"lain$ #embuang 9atihan"latihan pergerakan tangan dan 2ari melalui akti+iti seperti menggunting, mengoyak, menganyam, menampal, menguli ;epung dan lain"lain$

#enguasai gerak tangan bebas, ,ara memegang alat tulis, ,ara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa$ #enguasai >erak tangan bebas, saya memegang alat tulis;, saya duduk dan Sebagainya supaya 'oleh #engarang dengan Sempurna dan Selesa$

#elakukan latihan"latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan, dari atas ke ba(ah dan lain"lain$ #embuang 9atihan"latihan pergerakan mata dari kiri ke Kanan, dari atas ke ba(ah dan lain"lain$

#elakukan latihan"latihan keselarasan (koordinasi! mata dan tangan$ #embuang 9atihan"latihan keselarasan (#as&id! mata dan tangan$

TULISAN MEKANIS TULISAN MEKANIKAL Setelah kanak"kanak melalui proses pra tulisan , sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta ,ara duduk yang betul dan selesa $ Kanak"Kanak Setelah melalui proses pra tulisan, sepatutnya mereka telah faham dan 'oleh memegang pensel serta saya duduk yang betul dan Selesa$ ;ulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid"murid$ ;ulisan #ekanikal merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid"murid$ Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid"murid diminta membentuk huruf" huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan$ Sebagai permulaan untuk memberi Kemahiran dalam penulisan #ekanikal murid"murid diminta membentuk 1uruf"1uruf pada Permukaan Kertas kosong tanpa garisan$ Setelah kema&uannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan$ Setelah kema&uannya didapati ?eak barulah 9atihan membentuk 1uruf diberikan$ 'ermula dengan ruang garisan yang lebar @ luas memba(a kepada lembaran bergaris ke,il @sempit$ 'ermula dengan ruangan garisan yang lebar @ luas memba(a kepada 9embaran bergaris ke,il @ sempit$

9atihan"latihan tulisan mekanis diharapkan murid"murid akan dapat = 9atihan" latihan tulisan #ekanikal diharapkan murid"murid akan dapat=

Kemahiran menga(al dan memegang pensel$ Kemahiran menga(al dan memegang pensel$ #eneliti, mengenal, menyalin bentuk"bentuk huruf mengikut urutan$ #eneliti, #engenal, menyalin bentuk"bentuk 1uruf mengikut urutan$

#endapat

kesedaran

tentang

perkaitan

bunyi

dengan

tulisan$

#endapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan$ TULISAN KREATIF TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis$ Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses #engarang$ /i peringkat$ /i peringkat ini kanak"kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk = Kanak"Kanak ini diharapkan dapat menggunakan Kemahiran yang diperolehi di peringkat #ekanikal untuk menggunakan semula Kreatif untuk mengarang ,erita, mengarang pantun, sa&ak, teka"teki, mengarang surat kiriman, dan lain"lain yang berkaitan$

PERINGKAT PENYEDIAAN PENULISAN KARANGAN STRATEGI MENULIS KARANGAN Ada lima langkah penting yang perlu anda ikut apabila menulis karangan$ 5ang pertama adalah dengan membuat pemilihan ta&uk yang tepat, men,ari kun,i ta&uk, menyediakan ragka karangan, menulis karangan dan menyunting atau menyemak karangan$

MEMILIH TAJUK YANG TEPAT Kita mestilah membuat pemilihan ta&uk yang sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan keupayaan kita agar kita dapat menghuraikannya atau mengembangkannya sehingga men&adi karangan yang ,ukup isinya dengan &alan ,erita yang baik$ Semasa membuat pemilihan ta&uk, kita mestilah memahami apa kehendak ta&uk yang kita pilih supaya semasa proses pengembangan karangan kita tidak lari dari

ta&uk asal karangan$ Kita &uga perlulah memilih ta&uk"ta&uk yang benar"benar kita kuasai supaya karangan yang kita tulis itu tepat, padat dan bernas dengan idea"idea yang menarik dan kreatif$ MENCARI KUNCI TAJUK /alam setiap arahan atau soalan yang diberikan untuk membentuk ta&uk karangan, kita mestilah melihat kepada kata kun,i$ )ni penting kerana kita akan tahu apa kehendak soalan dan &uga dapat terus memikirkan idea"idea tentang ta&uk karangan kita$ Kebiasaannya, kata kun,i yang diberikan dalan arahan ataupun soalan karangan adalah bin,angkan, gambarkan, ,adangkan, tulislah, andaikan, nyatakan pendapat anda, dan sebagainya$ Selepas memahami kun,i ta&uk, ran,anglah rangka karangan yang kita ingin buat supaya semasa proses penulisan karangan akan ber&alan dengan lan,ar$ MENYEDIAKAN RANGKA KARANGAN /alam penulisan karangan kita perlulah mempunyai satu aliran yang berterusan, ini kerana kita akan mudah lupa apa yang kita hendak tulis bila kita tiba"tiba fo,us terhadap benda lain$ 2adi kita perlulah membuat rangka karangan supaya semasa penulisan dibuat lebih berfokus dan kita tahu apa isi"isi yang kita ingin tulis$ Selain itu &uga, kita dapat mengelakkan daripada menulis idea"idea kita yang tidak sesuai dengan ta&uk$ )ni lah pentingnya membuat rangka karangan$ Semasa proses menulis kita tidak akan menyimpang daripada kehendak ta&uk$ 3angka karangan hendaklah ringkas dan sebaik"baiknya ditulis dalam bentuk isi"isi penting$ 3angka karangan kita mestilah terdiri daripada pendahuluan, )si"isi penting, dan penutup MENULIS KARANGAN Pada umumnya ada dua aspek utama yang dinilai pada karangan anda, iaitu aspek isi dan aspek bahasa$ Aspek"aspek isi pula dinilai berdasarkan perkara"perkara yang memberi pertalian antara isi"isi dengan ta&uk$ )si"isi yang dipilih mestilah berkaitan dengan ta&uk yang dipilih$ )ni penting supaya kematangan fikiran kita dapat menghuraikan dan memberi ,ontoh yang berkaitan dengan ta&uk yang dipilih$ )si"isi &uga perlulah disusun se,ara tertib dengan mempunyai permulaan, perkembangan,

kemun,ak, klimaks dan penutup$ )si"isi perlu disusun se,ara tertib$ /ari segi aspek lain yang dinilai adalah aspek"aspek bahasa yang dinilai dengan berdasarkan perkara" perkara berikut penggunaan tatabahasa, e&aan, penggunaan tanda ba,a, pembahagian perenggan, dan pemilihan kata yang tepat$ )ni semua akan diambil untuk menilai penguasaan murid"murid terhadap penggunaan kemahiran yang telah dipela&ari sebelum ini$

PENDAHULUAN Pendahuluan hendaklah ditulis dalam satu perenggan saha&a dengan menyentuh sesuatu perkara yang ada kaitannya dengan ta&uk karangan se,ara umum$ Pendahuluan yang baik ialah yang dapat menarik minat pemba,a serta mendorongnya untuk terus memba,a$ Pendahuluan sangat penting kerana disini penilai sudah boleh menilai kemahiran kita dalam penulisan karangan ini$ PEMBINAAN PERENGGAN /alam pembinaan perenggan sebaik"baiknya satu perenggan harus berisi satu isi penting saha&a$ )si penting ini pula mestilah disertai isi"isi sampingan sebagai huraian lan&ut kepada isi penting dan disertai ,ontoh",ontoh pula$ ()si Penting"""" 1uraian 9an&ut """" Aontoh! 1uraian lan&ut merupakan keterangan atau pen&elasan sama ada maklumat tambahan, bahasan, ulasan, dan sokongan tentang isi penting$ )ni penting kerana kita perlulah menerangkan isi yang ingin kita sampaikan kepada penilai supaya mereka lebih faham dan kemungkinan kita akan dapat markah bonus dengan penerangan kita yang menarik$

PENJALINAN PERENGGAN Karangan yang baik mestilah mempunyai hubungan antara perenggan pertama dengan perenggan"perenggan yang lain$ )ni penting kerana ia akan menung&ukkan kematangan kita dalam penulisan karangan ini$ .ntuk memperlihatkan perkaitan antara

isi, gunakan penanda (a,ana seperti namun demikian, walau bagaimanapun, sebaliknya, tambahan pula, dan sebagainya PENUTUP KARANGAN Penutup karangan adalah kesimpulan karangan anda di samping dapat

membayangkan pendirian anda tentang ta&uk yang anda pilih$ Anda boleh memberi idea"idea untuk penambahbaikan dan sebagainya$ Kesimpulan dalam perenggan penutup mestilah lebih umum dan padat$ MENYEMAK KARANGAN Kita perlulah membuat semakan supaya isi"isi penting yang telah kita ran,ang dalam rangka sebelum ini tidak tertinggal$ Kita &uga berkemungkinan ada idea"idea utnuk menambahkan ,ontoh",ontoh yang perlu dan &uga dari segi aspek bahasa, e&aan, tanda ba,a, dan tatabahasa$ Kita perlulah &uga menyemak &umlah kata dalam karangan kita supaya tidak kurang dari yang dikehendaki$

TUJUAN KEMAHIRAN PENULISAN KARANGAN Kepentingan kemahiran mengarang bukan saha&a untuk tu&uan akademik seperti men&a(ab soalan peperiksaan, menulis laporan, dan tugasan tetapi &uga untuk memenuhi keperluan dalam kehidupan seharian dan profesional di tempat ker&a$ /alam usaha #alaysia untuk men&adi sebuah negara industri, guna tenaga mahir amat diperlukan$ Penggunaan tenaga mahir ini bukan saha&a dalam konteks sains dan teknologi tetapi &uga kemahiran bahasa khususnya kemahiran menulis$$ /engan hal yang demikian, pela&ar sekolah masa kini$ harus diberi latihan yang membolehkan mereka mempela&ari dan menggunakan kemahiran tersebut se&ak a(al lagi$ 2usteru, bentuk penga&aran yang sesuai perlu diamalkan oleh guru agar kemahiran mengarang dapat dia&ar dengan lebih berkesan kepada pela&ar di sekolah$

JENIS PENULISAN KARANGAN TERKAWAL Karangan yang disediakan oleh guru$ Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam Karangan ;erka(al ditentukan oleh guru, bertu&uan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan$ Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa$ Aontoh = #engisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan$ #enyusun ayat"ayat yang disediakan mengikut urutan supaya men&adi sebuah karangan lengkap$

SEPARA TERKAWAL Karangan Separa ;erka(al ialah karangan yang disediakan oleh guru, tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan ta&uk yang disediakan$ Aontoh = #enggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan

perkataanperkataan lain yang telah disediakan$ BERPANDU Karangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru$ >uru akan memberikan pandauan kepada anak"anak murid bagaimana hendak membina satu karangan yang lengkap$

Aontoh= #enulis semula ,erita@petikan yang diba,a$ #enulis karanagn berdasarkan soalan"soalan berurutan mengenai sesuatu ta&uk$ #enulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan pen,eritaan atau sebaliknya$ SEPARA BERPANDU Karangan ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru$ Aontoh = #enulis semula ,erita yang diperdengarkan$ #enyudahkan ,erita$ #enulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal$ #enulis karangan daripada perenggan atau isi"isi yang disediakan$ #enulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan

BEBAS 2enis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu ta&uk yang disediakan dengan menggunakan perkataan sendiri$ 'entuk karangan bebas seperti berikut = B Naratif= ,erita, berita, laporan, ren,ana, ulasan$ B Argumentatif= bahas, perbin,angan, kritikan$ B /eskriptif= gambaran, peristi(a, benda, per(atakan$

B Kreatif= puisi, ,erpen, drama B )maginatif= pengalaman$

KEMAHIRAN MENULIS KEMAHIRAN MENULIS KONSEP KEMAHIRAN MENULIS /on 'ryne ( 6C6! menyatakan baha(a simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf"huruf atau gabungan huruf"huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita ber,akap$ 1al ini meliputi beberapa aspek, iaitu; (a! menggunakan pelbagai &enis ayat (b! men,atat dan menyusun maklumat (,! menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif (d! membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton dan diba,a$ Kemahiran menulis meru&uk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, dan mengeluarkan idea melalui pelbagai &enis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui$ Penekanan dalam kemahiran menulis ialah terhadap penggunaan ayat yang gramatis, tanda ba,a dan e&aan yang betul, di samping tulisan yang &elas, ,antik dan kemas$ #enulis melibatkan murid"murid supaya berfikir, menaakul, menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk (a,ana yang lengkap$ #urid"murid &uga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan,pemerengganan dan menulis kesimpulan$

RUMUSAN KEMAHIRAN MENULIS #erupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai &enis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda ba,a dan e&aan yang betul, serta tulisan yang &elas, ,antik dan kemas$ #urid &uga digalakkan menggunakan kreati+iti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif$ MATLAMAT KEMAHIRAN MENULIS Supaya sesuatu idea, maklumat, pendapat dan ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan tepat, &elas dan berkesan$ #eluaskan pengetahuan, pengalaman dan perhubungan$ #emberikan kepuasan &i(a dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan$

TUJUAN MENULIS ;u&uan mengarang bagi peringkat sekolah rendah se,ara amnya adalah untuk melahirkan murid"murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau ta&uk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu$ #elatih murid" murid melahirkan idea dan &uga dapat memberi hu&ah"hu&ah dan dapat mengembangkan idea dengan se,ara tidak langsung dapat melatih murid"murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul$ Selain itu &uga, murid"murid dapat menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan &enis karangan tertentu$ #urid"murid dapat menggunakan format karangan yang betul

dengan menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari" hari$ #urid"murid &uga dapat bersedia untuk peperiksaan dan &uga dapat menyuburkan minat murid"murid untuk menulis$

PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai &enis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda ba,a dan e&aan yang betul, serta tulisan yang &elas, ,antik dan kemas$ #urid &uga digalakkan menggunakan kreati+iti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif$ Peringkat" peringkat kemahiran menulis terdiri daripada = Peringkat Pramenulis Peringkat #ekanis Peringkat Pelahiran

Peringk ! Pr "en#$i% #urid disediakan dengan akti+iti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul$ 9atihan otot tangan dan &ari serta kordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid$ 'erikut ialah ,ontoh akti+iti pramenulis= #enulis dari kiri ke kanan 9atihan me(arnakan dari kiri ke kanan$ 9atihan membentuk bulatan di udara, di atas menggunakan alat tulis$ me&a, pasir, lantai tanpa

#enyambung titik 9atihan membentuk ,orak ,ampuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan se,ara bebas$

9atihan membentuk garisan lurus 9atihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat$ #embuat pelbagai &enis garisan atau bentuk #elukis gambar

STRATEGI PENGAJARAN PRATULISAN a$ 9atihan pergerakan tangan b$ 9atihan pergerakan mata ,$ 9atihan kordinasi tangan dan mata

PERINGKAT MEKANIS Selepas murid"murid melalui peringkat pramenulis, mereka akan melangkah ke peringkat mekanis$ Pada peringkat ini, murid dia&ar menguasai kemahiran membentuk huruf besar dan ke,il dalam ab&ad$ Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat$ .ntuk membolehkan murid"murid menguasai kemahiran ini, anda boleh men&alankan akti+iti"akti+iti yang berikut= 9atihan menulis bentuk"bentuk yang mirip kepada huruf menulis$ 9atihan menulis huruf berdasarkan gambar"gambar yang mirip kepada bentuk" bentuk huruf tertentu$ mengikut teknik

9atihan menekap huruf mengikut a,uan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang$

9atihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus" putus$

9atihan menulis huruf dalam suku kata$ 9atihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar$ 9atihan menamakan gambar"gambar$ 9atihan menyalin frasa atau ayat$ 9atihan menyalin ayat daripada buku

STRATEGI PENGAJARAN #enga&ar tulisan tangan #enga&ar e&aan

PERINGKAT PELAHIRAN &MENGARANG' Pada peringkat ini murid"murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar, bertutur memba,a dan menge&a$ #ereka sudah boleh menulis pelbagai &enis karangan$ Anda boleh memulakan penga&aran menulis pada peringkat ini dengan &enis"&enis penulisan terka(al, berpandu, separa terka(al,dan separa berpandu$ Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif$ Pada peringkat ini, murid"murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui$ /alam masa yang sama mereka

akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan e&aan yang grafik yang sudah dipela&ari$ A*N;*1 AK;)D);) #<N.9)S <&aan @ )mlak @ 3en,ana #enulis &a(apan pemahaman #enulis karangan #enulis ayat berdasarkan gambar #embina ayat #eman&angkan ayat #enulis ren,ana #engisi silang kata #elengkapkan ayat

telah mereka kuasai$

#ereka &uga akan meran,ang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk"bentuk

EJAAN #elibatkan proses perkembangan mental dan pembinaan konsep ;u&uan e&aan untuk melatih murid mendengar dan menulis dengan tepat, meningkatkan pemahaman makna perkataan dan perbendaharaan kata murid$ Akti+iti e&aan; menulis perkataan, rangkai kata, ayat dari sebutan, gambar, pita rakaman; membetulkan kesalahan e&aan dan kenal pasti e&aan yang salah dari petikan CARA PENGAJARAN EJAAN

Pilih perkataan yang sesuai dengan kemampuan murid Perkataan itu pernah dipela&ari 2umlah e&aan tidak terlalu banyak /i&alankan selepas akti+iti ba,aan >uru menyebut murid menge&a /isemak bersama

IMLAK Akti+iti menulis semula sesuatu petikan yang diba,a atau diperdengarkan #urid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf, menge&a, menggunakan tanda ba,aan dan perbendaharaan kata$ Petikan perlu sesuai dari segi pan&ang petikan, bahasa, kandungan, dan kosa kata$ Pastikan tempat hentian ba,aan $ Petikan perlu diba,a dengan &elas CARA PENGAJARAN IMLAK B B B B 'erikan petikan teks dan minta murid ba,a >uru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan >uru menyebut perkataan se,ara lisan atau rakaman dan murid menulis Aspek yang dinilai seperti ketepatan e&aan, penggunaan perkataan, bentuk huruf dan tanda ba,a B /ilaksanakan selepas akti+iti lisan atau memba,a

PENDEKATAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS PENDEKATAN LEA &PENGALAMAN BAHASA'

Pendekatan

9<A

(9anguage

<Eperien,e

Approa,h!

ialah

pendekatan

pengalaman bahasa yang member penekanan kepada pengalaman dan pengetahuan sedia ada murid"murid ketika memba,a$ #urid"murid akan mudah memahami mese& yang ,uba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya mereka mempunyai pengalaman memba,a$ Pengalaman ini termasuklah berpengalaman dengan bahan yang menggunakan laras yang sama dan pengetahuan tentang bidang yang dibin,angkan$ Sehubungan dengan itu, dalam sesuatu proses memba,a, terdapat tiga peringkat pemahaman, iaitu lateral, interpretasi dan inferens, dan penilaian makna$ 'agi setiap peringkat, murid"murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada tentang ilmu kebahasaan (istilah, tatabahasa, ragam, laras bahasa, keindahan bahasa, dan sebagainya! untuk menge,amkan tulisan yang diba,anya$ Selain itu, pengalaman dalam pendekatan 9<A termasuk &uga pengalaman murid"murid memba,a pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras, susuk ayat dan sebagainya yang memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut$ Pada peringkat interpretasi dan inferens, pengetahuan atau pengalaman murid"murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna, iaitu mese& yang ingin disampaikan oleh penulis$ #urid"murid mudah mentafsirkan makna sekiranya bahan yang diba,a berkaitan dengan sesuatu bidang yang diketahuainya$ Sebagai ,ontoh, &ika murid"murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelan,ongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membin,angkan soal pelan,ongan$ Kesimpulannya, pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembela&aran kemahiran ba,aan$ >uru perlu mematuhi 0 langkah penting ketika menggunakan pendekatan 9<A dalam penga&aran dan pembela&aran di bilik dar&ah$ Kesemua langkah tersebut ditun&ukkan seperti berikut= >uru merangsang perbin,angan berkaitan ta&uk yang dipilih= #urid"murid digalakkan memberikan sumbangan idea untuk membina ,erita$

Perkataan"perkataan tertentu yang akan digunakan dalam petikan disebut dalam perbin,angan oleh guru$

#urid"murid diminta membina ayat berdasarkan idea yang mereka berikan Setelah selesai, guru membimbing murid memberikan ta&uk ,erita >uru menulis ayat"ayat untuk membina ,erita bertulis Setelah selesai guru memba,a se,ara nyaring, murid mendengar #urid menyalin teks yang telah ditulis oleh guru$ #urid menggariskan perkataan yang mereka tahu >uru meminta murid"murid menggunakan perkataan yang mereka tahu dalam situasi$

PENDEKATAN TERKAWAL Pendekatan terka(al merupakan satu pendekatan yang digunakan bagi membantu murid"murid menimba pengalaman mengarang supaya mereka biasa dengan struktur karangan$ Selain itu, pendekatan ini dapat mengelakkan murid"murid daripada melakukan kesalahan baik dari segi bahasa mahu pun dari segi isi$#urid"murid menulis karangan dengan berpandukan sepenuhnya kepada bahan yang disediakan oleh guru$ Aontoh akti+iti= #engisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan"perkataan yang telah disediakan terlebih dahulu$ #enulis karangan berdasarkan gambar bersiri, menyusun ayat sehingga membentuk sebuah karangan yang lengkap$ #enyusun bahagian pendahuluan, bahagian isi dan bahagian penutup untuk membentuk sebuah karangan yang lengkap bersturuktur$

PENDEKATAN BERPANDU )si karangan telah diberikan oleh guru$ #urid membina ayat berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang telah diberikan oleh guru$ #urid"murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan mereka sendiri bagi melengkapkan perenggan$ Kad imbasan dan kad perkataan digunakan bagi membantu murid"murid$ #urid mengolah isi berdasarkan pendahuluan atau pengakhiran ,erita yang telah diberikan oleh guru Kesalahan yang minima dapat dielakkan daripada dilakukan oleh murid$ 9atihan memadankan ayat boleh diberikan terlebih dahulu kepada murid$ #urid" murid yang pandai diberikan aras latihan yang lebih men,abar$ Penulisan karangan boleh dilakukan dalam bentuk grafik sebelum ditulis dalam bentuk (a,ana yang lengkap$