Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU


M1 23/1/2014

TAHUN 1 CATATAN/EMK 0em"aran Ker'a %emerhatian Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 1 1 1*

FOKUS 1. Kesihatan Fizi a! Kesihatan Diri Dan Reproduktif

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. Contoh Aktiviti: Nyanyian lagu !u"uh #aya$. Menamakan "ahagian tu"uh. %er"in&angan tentang fungsi tu"uh. %ermainan mengenal 'antina. Kenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat. 1.* Mengetahui pen'agaan ke"ersihan diri. Contoh Aktiviti: %enerangan tentang kepentingan men'aga ke"ersihan diri. #oal 'a2a" tentang &ara "ersihkan tu"uh.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 1.1.* Mengenali "ahagian tu"uh ( kepala) "adan) tangan) kaki dan genital. +erkata !,DAK - .AN/AN kepada sentuhan tidak selamat.

M2 610/1/201 4

1. Kesihatan Fizi a! Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.*.1 1.*.*

1.*.3 1.*.4

Memahami kepentingan men'aga ke"ersihan diri. Men'aga ke"ersihan diri ( kepala) "adan) tangan) kaki dan genital dengan &ara mandi yang "etul. Men'aga ke"ersihan tangan dan kaki ( &ara dan masa men&u&i dengan "etul. Men'aga ke"ersihan kuku tangan dan kaki ( &ara mem"ersih dan memotong kuku dengan "etul.

#oal .a2a" - 0em"aran Ker'a - %emerhatian Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s13

M3

1. Kesihatan Fizi a!

1.* Mengetahui pen'agaan ke"ersihan diri.

1.*.5

Men'aga kesihatan gigi ( menggosok gigi dengan &ara

#oal .a2a" %emerhatian - 0em"aran

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU


1317/1/201 4

TAHUN 1 CATATAN/EMK ker'a. Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s *6

FOKUS Kesihatan Diri Dan Reproduktif

STANDARD KANDUNGAN Contoh Aktiviti: +in&ang tentang kepentingan 'aga ke"ersihan gigi. Murid gosok gigi dengan teknik yang "etul. 1.* Mengetahui pen'agaan ke"ersihan diri. Contoh Aktiviti: #oal 'a2a". %er"in&angan.

STANDARD PEMBELAJARAN yang "etul dan mengurangkan makanan yang "oleh merosakkan gigi.

M4 2024/1/201 4

1. Kesihatan Fizi a! Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.*.7

Men'aga ke"ersihan organ genital ( &ara dan masa men&u&i organ genital dengan "etul.

#oal .a2a" %emerhatian - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s *8

M5 2721/1/201 4

1. Kesihatan Fizi a! Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.3 Mengetahui pen'agaan pakaian dan alatan keperluan diri. Contoh Aktiviti: Mem"andingkan pakaian "ersih dan kotor. Kenal pasti alatan untuk mem"ersihkan pakaian dan alatan keperluan diri. 1.3 Mengetahui pen'agaan pakaian dan alatan keperluan diri. Contoh Aktiviti:

1.3.1

Men'aga ke"ersihan pakaian dan alatan keperluan diri.

%emerhatian - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 36

M6 3/27/2/2014

1. Kesihatan Fizi a! Kesihatan Diri

1.3.*

Mengelakkan daripada "erkongsi alatan keperluan diri ( sikat) "erus gigi) tuala) pakaian dalam) peralatan

0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU FOKUS Dan Reproduktif STANDARD KANDUNGAN %ermainan Kotak +era&un. +er&erita. 1.4.1 STANDARD PEMBELAJARAN makan dan minum.

TAHUN 1 CATATAN/EMK ,novasi Modul : m-s 33

M7 1014/2/201 4

1. Kesihatan Fizi a! %emakanan

1.4 Mengetahui 'enis makanan harian. Contoh Aktiviti: Mengenal pasti makanan "erkhasiat. Menyenaraikan 'enis makanan "erkhasiat. 1.4 Mengetahui 'enis makanan harian. Contoh Aktiviti: #oal 'a2a" tentang 2aktu makan. Menyenaraikan makanan mengikut 2aktu.

Memilih 'enis makanan harian yang "erkhasiat.

%emerhatian 0em"aran Ker'a. Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 38

M8 1721/2/201 4

1. Kesihatan Fizi a! %emakanan

1.4.*

Mengamalkan pengam"ilan makanan yang sesuai mengikut 2aktu makan 9sarapan) makan tengahari dan makan malam:.

#oal 'a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 3;

M 2428/1/201 4

1. Kesihatan Fizi a! %emakanan

1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang "ersih dan selamat. Contoh Aktiviti: Mem"andingkan makanan "ersih dan kotor.

1.5.1 1.5.3

Menentukan &iri<&iri makanan dan minuman yang "ersih dan selamat. Men'elaskan kepentingan makanan dan minuman yang "ersih dan selamat.

%emerhatian 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN Murid men'elaskan kepentingan makanan dan minuman "ersih dan selamat. 1.5.* Mengamalkan &ara menyimpan makanan dan minuman yang "etul. STANDARD PEMBELAJARAN

TAHUN 1 CATATAN/EMK Modul : m-s 45

M10 27/3/2014

1. Kesihatan Fizi a! %emakanan

1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang "ersih dan selamat. Contoh Aktiviti: +er&erita.

%emerhatian 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 56

M11 1014/3/201 4

1. Kesihatan Fizi a! %emakanan

1.7 Mengetahui makanan serta minuman yang "ersih dan selamat. Contoh Aktiviti: +er&erita tentang pengam"ilan makanan. #oal 'a2a" tentang kesan kekurangan air dalam "adan. 1.7 Mengetahui pel"agai 'enis u"at. Contoh Aktiviti: +er&erita tentang peti pertolongan &emas. %er"in&angan tentang tu'uan u"at. %er"in&angan tentang tempat

1.5.4 1.5.5

Menyedari kepentingan pengam"ilan air yang &ukup. Mengamalkan pengam"ilan makanan dan minuman yang &ukup) "ersih dan selamat.

#oal 'a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 54

M12 1721/3/201 4

1. Kesihatan Fizi a! %enyalahgunaan +ahan

1.7.1 u"at. 1.7.* 1.7.5

Mengenali pel"agai 'enis Mengenalpasti tu'uan u"at digunakan. Menyedari kepentingan u"at disimpan di tempat yang selamat.

#oal .a2a" %emerhatian 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 58

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN menyimpan u"at.
CUTI PENGGAL 1 ( 22 30 MAC 2014 ) M13 31/34/4/2014

TAHUN 1 CATATAN/EMK

STANDARD PEMBELAJARAN

1. Kesihatan Fizi a!. %enyalahgunaan +ahan.

1.7 Mengetahui pel"agai 'enis u"at. Contoh Aktiviti: Murid meneliti dan mem"andingkan u"at. %enerangan tentang "ahaya penyalahgunaan u"at. 1.7 Mengetahui pel"agai 'enis u"at. Contoh Aktiviti: Murid "er&erita pengalaman. Murid meneliti preskripsi doktor.

1.7.3

Menyedari "aha2a u"at "oleh mem"ahayakan kesihatan ( salah guna pengam"ilan u"at) u"at yang "eru"ah) 2arna) rasa) "au) rupa dan tamat tempoh.

%emerhatian - +ersoal .a2a" - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 71. +er&erita - %emerhatian +ersoal .a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 73 .

M14 711/4/201 4

1. Kesihatan Fizi a!. %enyalahgunaan +ahan.

1.7.4 Mematuhi preskripsi doktor apa"ila mengam"il u"at. 1.7.7 Mem"eri se"a" u"at seseorang tidak selamat untuk orang lain.

M 15 1418/4/201 4

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!. %engurusan Mental dan =mosi. ". Kesihatan

*.1 Memahami perasaan. Contoh Aktiviti: Murid "ermain kotak "era&un dengan iringan murid. Murid melakonkan memek muka. *.1 Memahami perasaan.

*.1.1

Mempamerkan perasaan %emerhatian - 0akonan yang dialami seperti gem"ira) 0em"aran Ker'a sedih) takut) marah dan malu. Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 75. +ersoal .a2a" -

M 16

*.1.* Mem"ezakan antara kehendak

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU


2125/4/201 4

TAHUN 1 CATATAN/EMK %er"in&angan 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 7>.

FOKUS Menta!# E$%si &an S%sia!. %engurusan Mental dan =mosi.

STANDARD KANDUNGAN Contoh Aktiviti: Murid mengam"il gam"ar daripada kotak misteri. Murid melekatkan gam"ar mengikut kehendak dan keperluan.

STANDARD PEMBELAJARAN dan keperluan.

M 17 28/42/5/2014

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!. %engurusan Mental dan =mosi.

*.* Mengetahui &ara mengurus perasaan mengikut situasi. Contoh Aktiviti: Murid "er&erita pengalaman. Murid melakonkan reaksi perasaan.

*.*.1 Menun'ukkan &ara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi.

+er&erita - 0akonan 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 83.

M 18 5/5/2014

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!. %engurusan Mental dan =mosi.

*.* Mengetahui &ara mengurus perasaan mengikut situasi. Contoh Aktiviti: Murid melakonkan situasi.

*.*.*

Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan &ara yang "etul.

0akonan - +ersoal 'a2a" - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 87.

M1 1216/5/201

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!.

*.* Mengetahui &ara mengurus perasaan mengikut situasi.

*.*.3

Menyedari "aha2a kasih sayang) penerimaan) rasa kepunyaan dan keselamatan

+er&erita - +ersoal .a2a" - 0em"aran Ker'a

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU


4

TAHUN 1 CATATAN/EMK Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 8>.

FOKUS %engurusan Mental dan =mosi.

STANDARD KANDUNGAN Contoh Aktiviti: +er&erita kisah ?Rosli@.

STANDARD PEMBELAJARAN adalah asas keperluan emosi.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 28/5 15/6/2014 ) M 20 1620/6/201 4

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!. %engurusan Mental dan =mosi.

*.* Mengetahui &ara mengurus perasaan mengikut situasi. Contoh Aktiviti: Murid melekatkan kad im"asan.

*.*.4

Mengenalpasti orang de2asa yang "oleh diper&ayai di rumah dan di sekolah.

+ersoal .a2a" %er"in&angan 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s >1.

M 21 2327/6/201 4

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!. Kekeluargaan

*.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga - pen'aga. Contoh Aktiviti: %aparkan gam"ar - poster keluarga. Murid memperkenalkan ahli keluarga mereka. +er&erita peranan setiap ahli keluarga. *.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga - pen'aga. Contoh Aktiviti:

*.3.1 Mengenalpasti ahli dalam keluarga - pen'aga. *.3.* Menyedari peranan ahli dalam keluarga - pen'aga. *.3.7 Mengenal pasti ahli dalam rumah.

+ersoal 'a2a" +er&erita - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s >8.

M22 30/64/7/2014

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!.

*.3.3

Men&eritakan keistime2aan diri dan ahli dalam keluarga pen'aga.

+er&erita - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU FOKUS Kekeluargaan
M23 711/7/201 4

TAHUN 1 CATATAN/EMK Modul: m-s ;*.

STANDARD KANDUNGAN Murid "er&erita keistime2aan diri dan setiap ahli keluarga. *.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga - pen'aga. Contoh Aktiviti: Murid mem"uat simulasi. %enerangan kepentingan menghormati diri) i"u "apa dan ahli keluarga.

STANDARD PEMBELAJARAN

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!. Kekeluargaan

*.3.4 *.3.5

Menghormati diri) i"u "apa dan ahli dalam keluarga pen'aga. Mangam"il maklum i"u "apa) pen'aga dan orang de2asa yang "oleh diper&ayai se"agai sum"er ru'ukan unuk mendapat maklumat.

0akonan - %er"in&angan +ersoal .a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s ;5.

M24 1318/7/201 4

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!. %erhu"ungan

*.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u "apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan individu lain. Contoh Aktiviti: Murid menyanyikan lagu ?Keluarga +ahagia@. Murid "er&erita tentang kepentingan hu"ungan di antara ahli keluarga. *.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u "apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan individu lain. Contoh Aktiviti:

*.4.1

Men'alin hu"ungan +ernyanyi - +er&erita "erkekalan dengan i"u "apa - 0em"aran Ker'a pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan orang lain. Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s ;;.

M25 2125/7/201 4

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!. %erhu"ungan

*.4.*

Menetapkan "atas hu"ungan antara diri dengan i"u "apa) ahli keluarga) rakan se"aya dan orang lain.

0akonan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU FOKUS


M26 48/8/2014

TAHUN 1 CATATAN/EMK Modul: m-s 164.

STANDARD KANDUNGAN Murid melakonkan "e"erapa perlakuan meli"atkan sentuhan. *.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u "apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan individu lain. Contoh Aktiviti: !un'ukkan gam"ar sentuhan selamat A tidak selamat. +anding "eza gam"ar. !erangkan tindakan yang perlu diam"il "ila "erlaku sentuhan tidak selamat. *.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u "apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan individu lain. Contoh Aktiviti: Mem"eritahu perkataan !,DAK .AN/AN kepada sentuhan tidak selamat. =darkan lampiran ker'a. Nyanyi lagu ?Rasa #ayang@. Murid menye"ut .AN/AN$) !,DAK$ dan !B0BN/$. *.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u

STANDARD PEMBELAJARAN

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!. %erhu"ungan

*.4.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak s e l a m a t . *.4.5 Mem"eritahu orang yang "oleh diper&ayai apa"ila "erlaku sentuhan tidak selamat.

0akonan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 167.

M27 1115/8/201 4

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!. %erhu"ungan

*.4.3

+erkata !,DAK - .AN/AN kepada sentuhan tidak selamat.

0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 16;.

M28

". Kesihatan

*.4.7

Mengamalkan sikap

+ersoal .a2a"

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU


1622/8/201 4

TAHUN 1 CATATAN/EMK Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 11*.

FOKUS Menta!# E$%si &an S%sia!. %erhu"ungan

STANDARD KANDUNGAN "apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan individu lain. Contoh Aktiviti: Murid kemas kelas. +ersoal 'a2a" kaitan 'adual "ertugas dan sikap ker'asama. Murid "eker'asama mem"uat 'igsa2.

STANDARD PEMBELAJARAN "eker'asama dan "erkongsi dengan orang lain.

M2 252 /8/201 4

". Kesihatan Menta!# E$%si &an S%sia!. %erhu"ungan

*.5 Mengetahui "uli. Contoh Aktiviti: Murid melakonkan situasi <peras ugut )menge'ek. !erangkan maksud "uli. Murid &eritakan &ara atasi "uli. /uru terangkan &ara mengatasi "uli. 3.1 Mengetahui kuman. Contoh Aktiviti: +ersoal 'a2a" tentang 'enis penyakit. !erangkan tentang kuman yang menye"a"kan penyakit. !erangkan &ara kuman mere"ak.

*.5.1 *.5.* *.5.3

Mengenal pasti per"uatan "uli. Mengenal pasti pem"uli dan mangsa. +ertindak dengan &ara yang "etul untuk menghadapi dan menangani "uli.

0akonan - +er&erita 0em"aran Ker'a Cadangan EMK Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 115

M30 15/ /2014

'. Kesihatan Pe(se ita(an %enyakit

3.1.1 3.1.*

Menyedari kuman organisma yang "er"ahaya. Men&eritakan &ara kuman mere"ak.

+ersoal .a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 1*1

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU


M 31 812/ /201 4

TAHUN 1 CATATAN/EMK +ersoal .a2a" +ernyanyi - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 1*5

FOKUS '. Kesihatan Pe(se ita(an %enyakit

STANDARD KANDUNGAN 3.1 Mengetahui kuman. Contoh Aktiviti: +ersoal 'a2a" tentang &ara kuman mere"ak. =darkan 'igsa2 puzzle. Murid men&eritakan tentang &ara mengelak kuman mere"ak.pada kad im"asan. Nyanyi lagu ikut melodi ?0enggang Kangkung@. 3.2 Mengetahui penyakit "er'angkit %enyakit kulit. %enyakit tangan) kaki dan mulut. Demam selesema. .angkitan &a&ing. Contoh Aktiviti: +ersoal 'a2a" tentang keadaan kesihatan murid. Kumpulkan maklumat daripada murid. !un'ukkan gam"ar dan terangkan 'enis penyakit "er'angkit.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.3 3.1.4 3.*.5 diri. Men&eritakan &ara mengelak kuman mere"ak. Menyedari kepentingan men&egah kuman. Mengamalkan ke"ersihan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 13 21 SEPTEMBER 2014 ) M 32 2226/ /201 4

'. Kesihatan Pe(se ita(an %enyakit

3.2.1

Mengenali penyakit "er'angkit.

+ersoal .a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 131

M33

'. Kesihatan

3.* Mengetahui penyakit "er'angkit

3.*.*

Men&eritakan &ara penyakit

%er"in&angan -

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU


2 / 3/10/201 4

TAHUN 1 CATATAN/EMK 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 134.

FOKUS Pe(se ita(an %enyakit

STANDARD KANDUNGAN %enyakit kulit. %enyakit tangan) kaki dan mulut. Demam selesema. .angkitan &a&ing. Contoh Aktiviti: +in&angkan 'enis penyakit "er'angkit. !un'ukkan gam"ar tentang penyakit dan &ara mere"ak. !erangkan &ara<&ara mengelak daripada di'angkiti penyakit. 3.* Mengetahui penyakit "er'angkit %enyakit kulit. %enyakit tangan) kaki dan mulut. Demam selesema. .angkitan &a&ing. Contoh Aktiviti: %amerkan gam"ar tentang situasi ke&emasan. +ersoal 'a2a". %amerkan &arta aliran tentang langkah< langkah minta "antuan. Murid melakonkan situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.2 "er'angkit mere"ak. Mengelakkan 'angkitan penyakit "er'angkit pada diri kepada orang lain dan se"aliknya.

M34 510/10/20 14

'. Kesihatan Pe(se ita(an %enyakit

3.2.3

Menun'uk &ara meminta "antuan 'ika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang "oleh diper&ayai.

0akonan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 138

M35

'. Kesihatan

3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah)

3.3.1

Menyimpan sendiri nama)

+er&erita - 0em"aran

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU


1217/10/20 14

TAHUN 1 CATATAN/EMK

FOKUS Pe(se ita(an Keselamatan

STANDARD KANDUNGAN sekolah) taman permainan dan tempat a2am. Contoh Aktiviti: Ceritakan situasi: < Murid yang tertinggal "as. < ,"u "apa le2at mne'emput . %amerkan &ontoh kad "utiran diri. Kaitkan situasi dengan kepentingan kad "utiran diri. Murid "erpasangan tanyakan "utiran diri rakan. 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah) taman permainan dan tempat a2am. Contoh Aktiviti: !un'ukkan gam"ar "udak yang dia'ak oleh seorang yang tidak dikenalinya. +in&ang tindakan "udak itu. +in&ang &ara mengelak diri daripada orang tidak kenali. !un'uk klip video ?Culik Cersi 1@) http:--ingat.&om.my-

STANDARD PEMBELAJARAN

nom"or telefon) alamat sendiri Ker'a serta nama) nom"or telefon dan tempat ker'a i"u "apa Cadangan EMK : atau pen'aga. Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 141

M 36 2024/10/20 14

'. Kesihatan Pe(se ita(an Keselamatan

3.3.*

Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.

%er"in&angan 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 144

M 37 2731/10/20

'. Kesihatan Pe(se ita(an Keselamatan

3.4 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah) taman permainan dan tempat a2am.

3.3.3

Mengenal pasti "e"erapa situasi tidak selamat di rumah)sekolah) taman permainan dan tempat a2am.

%er"in&angan 0em"aran Ker'a Cadangan EMK :

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU


14

TAHUN 1 CATATAN/EMK !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 14>

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN Contoh Aktiviti: +in&angkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik "as. %adankan gam"ar.

STANDARD PEMBELAJARAN

M 38 37/11/201 4

'. Kesihatan Pe(se ita(an Keselamatan

3.4 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah) taman permainan dan tempat a2am. Contoh Aktiviti: =darkan lem"aran ker'a. /unting dan lekat gam"ar. +ersoal 'a2a" dengan murid . Murid di"ahagikan kepada 3 kumpulan. Murid kenalpasti "arang keperluan rumah yang "ahaya.

3.3.4

Menyenaraikan "arangan keperluan rumah yang "er"ahaya 'ika disentuh) ditelan) atau dihidu.

+ersoal .a2a" %er"in&angan 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 151

M3 1014/11/20 14

'. Kesihatan Pe(se ita(an Keselamatan

3.5 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah) taman permainan dan tempat a2am. Contoh Aktiviti: %amerkan alat yang "er"ahaya. +in&angkan kesan salah guna alat terse"ut. #oal 'a2a" tentang apa perlu lakukan 'ika 'umpa alat yang "e"ahaya. Murid namakan orang de2asa yang

3.3.5

Mem"eritahu orang de2asa yang diper&ayai 'ika ter'umpa alat<alat "er"ahaya.

+ersoal .a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 154

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014 MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN "oleh diper&ayai dan di"eritahu.
M40 721/11/20 14

TAHUN 1 CATATAN/EMK

STANDARD PEMBELAJARAN

'. Kesihatan Pe(se ita(an Keselamatan

3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah) taman permainan dan tempat a2am. Contoh Aktiviti: /uru "unyikan siren am"ulan) polis "om"a. +ersoal 'a2a" "ila kita akan hu"ungi am"ulans) polis dan "om"a. =darkan lem"aran ker'a. +in&angkan tindakan yang akan diam"il pada situasi ke&emasan terse"ut. Murid lakonkan situasi dengan "antuan guru.

3.3.7

3.3.8

Memohon "antuan daripada orang yang "oleh mem"antu ketika mengalami ke&ederaan 9termasuk penderaan: dan ke&emasan. Menun'ukkan &ara meminta "antuan semasa ke&ederaan 9termasuk penderaan: dan ke&emasan. "erlaku

+ersoal .a2a" - 0akonan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 158

CUTI AKHIR TAHUN


) G*(* +%!eh $en,*+ahs*ai (an-an,an tah*nan $en,i *t eses*aian# (eati.iti# e$*&ahan &an ta /i$ se %!ah.

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS